BOE Juny 2007

 

Juny 2007

 
  Divendres, 1 de juny de 2007  Núm 5.525

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions i organitzacions culturals valencianes que organitzen certàmens i/o fires d'art contemporani a la Comunitat Valenciana. [2007/7120]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/7192]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la realització de treballs de restauració de documents dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/7194]

RESOLUCIÓ de 30 d'abril del 2007, del director general d'Ensenyament, per la qual s'establix la dotació econòmica dels Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, convocats per Orde de 17 de gener del 2007. [2007/7156]

Dilluns, 4 de juny de 2007 Núm 5.526

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 25 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de beques per a la realització de projectes d'investigació o creació artística a l'estranger, curs 2007/2008. [2007/7099]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Directora General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Generalitat per a la realització de programes per al desenvolupament de servicis d'atenció a la primera infància (zero-tres anys). [2007/6468]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament per la qual s'establix el calendari i el procediment per a la inscripció, l'admissió i la matriculació de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior de Formació Professional, per al curs 2007/2008. [2007/7273]

Dimarts, 5 de juny de 2007 Núm 5.527

Dimecres, 6 de juny de 2007 Núm 5.528

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 17 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la realització i el desenrotllament de projectes d'acció professional. [2007/7124]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. [2007/7332]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció de llibres de caràcter professional. [2007/7334]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de la Nucia per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada «El Bressol», de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/6687]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades de la Resolució de 15 de maig de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, sobre el servici complementari de menjador dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2007/2008. [2007/7337]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATCC 68/07. Assistència tècnica de control de qualitat d'obra relativa a centre docent. [2007/7061]

Adjudicació de l'expedient ATCC 83/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7062]

Adjudicació de l'expedient ATCC 75/07. Assistència Tècnica Control de Qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a centre docent. [2007/7063]

Dijous, 7 de juny de 2007 Núm 5.529

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATCC 73/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7064]

Adjudicació de l'expedient ATCC 79/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7065]

Adjudicació de l'expedient ATCC 72/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7066]

Divendres, 8 de juny de 2007 Núm 5.530

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de maig de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 6 març de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2006/2007, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 26 d'octubre de 2006. [2007/7463]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de maig del 2007, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats per a funcionaris docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundàri, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 26 d'octubre del 2006. [2007/7465]

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la que es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats. [2007/7403]

ORDRE de 6 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s'inicia el programa de gratuïtat dels llibres de text per a l'alumnat de l'Ensenyament Bàsic en els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. [2007/7569]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Correcció d'errors de l'anunci, concurs procediment obert contractació execució d'obra relativa a centre docent, OB 268/07l. [2007/7507]

Dilluns, 11 de juny de 2007 Núm 5.531

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos d'Inspectors d'Educació. [2007/7645]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/7646]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 24 d'abril de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/7647]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d'espanyol per a estrangers, convocats per Ordes de 24 d'abril de 2007. [2007/7644]

ORDRE 30 de maig de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2007/7641]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions dels ensenyaments de règim especial. [2007/7642]

ORDRE de 31 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2007/7643]

Dimarts, 12 de juny de 2007 Núm 5.532

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d'1 de juny del 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que s'adjudiquen les ajudes per a la renovació de col·leccions bibliogràfiques dels centres de lectura de la Comunitat Valenciana. [2007/7546]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció editorial en valencià. [2007/7545]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 277/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/7614]

Concurs de l'expedient OB 282/07. Redacció de projectes i execució d'obra. [2007/7615]

Licitació de l'expedient ATCC 91/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/7385]

Anul·lació d'anunci publicat en el DOCV en data 22 de maig de 2007, núm. 5.517, relatiu a l'expedient OB 264/07. [2007/7483]

Dimecres, 13 de juny de 2007 Núm 5.533

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, per a cursar ensenyances de Formació Professional de grau superior. [2007/7746]

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2007, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2007/2008, per a professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2007/7755]

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2007, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2007/2008 en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2007/7756]

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres, convocat per orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/7758]

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficiales d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per orde de 24 d'abril de 2007. [2007/7759]

ORDRE de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament de les ensenyances d'Educació Infantil, al centre docent privat Magdala de Benicarló. [2007/7748]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2007, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/6873]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació número CNMY07/AB15S/16. Servici fotogràfic consistent en treballs de documentació gràfica i informatitzada per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/7543]

Correcció d'errades del concurs número CNMY07/RE78A/67. Obres de consolidació de fonamentació i reparacions diverses en el centre d'Educació Infantil i Primària Recaredo García de Culla (Castelló). [2007/7718]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATCC 58/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7446] 

Dijous, 14 de juny de 2007 Núm 5.534

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula i convoca el concurs d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2007/2008 dels funcionaris del cos de mestres a la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva. [2007/7776]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2007-2008, així com els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2007/7818]

ORDRE d'1 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició del lot de fundació dels centres de lectura pública de nova creació de la Comunitat Valenciana. [2007/7842] 

Divendres, 15 de juny de 2007 Núm 5.535

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col·lecció Museogràfica Permanent Museu Agrícola de Godella com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2007/7873]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col?lecció Museogràfica Permanent Museu Etnològic de Tàrbena com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2007/7874]

Licitació número CNMY07/PL55S/79. Obres de restauració de l'aqüeducte, tram II, a Bejís (Castelló). [2007/7904]

Licitació número CNMY07/PL55S/86. Obres de restauració de la capella de Gràcia de l'antic monestir de Santa Maria de la Valldigna, a Simat de Valldigna (València). [2007/7906]

Dilluns, 11 de juny de 2007 Núm 5.531

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos d'Inspectors d'Educació. [2007/7645]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/7646]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 24 d'abril de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/7647]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d'espanyol per a estrangers, convocats per Ordes de 24 d'abril de 2007. [2007/7644]

ORDRE 30 de maig de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2007/7641]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions dels ensenyaments de règim especial. [2007/7642]

ORDRE de 31 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2007/7643]

Dimarts, 12 de juny de 2007 Núm 5.532

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d'1 de juny del 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que s'adjudiquen les ajudes per a la renovació de col·leccions bibliogràfiques dels centres de lectura de la Comunitat Valenciana. [2007/7546]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció editorial en valencià. [2007/7545]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 277/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/7614]

Concurs de l'expedient OB 282/07. Redacció de projectes i execució d'obra. [2007/7615]

Licitació de l'expedient ATCC 91/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/7385]

Anul·lació d'anunci publicat en el DOCV en data 22 de maig de 2007, núm. 5.517, relatiu a l'expedient OB 264/07. [2007/7483] 

Dimecres, 13 de juny de 2007 Núm 5.533

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, per a cursar ensenyances de Formació Professional de grau superior. [2007/7746]

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2007, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2007/2008, per a professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2007/7755]

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2007, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2007/2008 en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2007/7756]

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres, convocat per orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/7758]

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficiales d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per orde de 24 d'abril de 2007. [2007/7759]

ORDRE de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament de les ensenyances d'Educació Infantil, al centre docent privat Magdala de Benicarló. [2007/7748]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2007, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/6873]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació número CNMY07/AB15S/16. Servici fotogràfic consistent en treballs de documentació gràfica i informatitzada per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/7543]

Correcció d'errades del concurs número CNMY07/RE78A/67. Obres de consolidació de fonamentació i reparacions diverses en el centre d'Educació Infantil i Primària Recaredo García de Culla (Castelló). [2007/7718]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATCC 58/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7446] 

Dijous, 14 de juny de 2007 Núm 5.534

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula i convoca el concurs d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2007/2008 dels funcionaris del cos de mestres a la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva. [2007/7776]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2007-2008, així com els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2007/7818]

ORDRE d'1 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició del lot de fundació dels centres de lectura pública de nova creació de la Comunitat Valenciana. [2007/7842] 

Divendres, 15 de juny de 2007 Núm 5.535

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col·lecció Museogràfica Permanent Museu Agrícola de Godella com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2007/7873]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col?lecció Museogràfica Permanent Museu Etnològic de Tàrbena com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2007/7874]

Licitació número CNMY07/PL55S/79. Obres de restauració de l'aqüeducte, tram II, a Bejís (Castelló). [2007/7904]

Licitació número CNMY07/PL55S/86. Obres de restauració de la capella de Gràcia de l'antic monestir de Santa Maria de la Valldigna, a Simat de Valldigna (València). [2007/7906]

Dilluns, 18 de juny de 2007 Núm 5.536

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es disposa el cessament, a petició pròpia, de Isabel Plácida Bonig Trigueros, com a personal eventual. [2007/7983]

ORDRE de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Santa María del Carmen d'Elda (Alacant). [2007/7837]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament de les ensenyances d'Educació Infantil, en el nivell de Primer Cicle, i modificació per a la resta d'ensenyances, al centre docent privat Salgui de València. [2007/7825]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'Orde de 7 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, i la denominació específica al centre docent privat La Devesa de Xàtiva (València). [2007/7827]

ORDRE de 31 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal de Tavernes Blanques (València). [2007/7822]

Correcció d'errades de l'Orde de 2 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Gent Menuda de València. [2007/7826]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2007, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual s'adjudiquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2007/7716]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2007 de la direcció general d'Ensenyament, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2007-2008, fase A. [2007/7909]

CORRECCIÓN d'errades de l'Orde de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2007-2008, així com els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2007/7981]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2007, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Pedreguer, per a la creació d'una Escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada "La Glorieta", de titularitat municipal, en la citada localitat.

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2007/2008. [2007/7899]

Adjudicació número CNMY07/PL55S/24. Restauració dels hostatgeries del santuari de la Balma, a Zorita del Maestrazgo (Castelló). [2007/7841]

Licitació número 05/07. Servicis de vigilància i seguretat al Teatre Romà de Sagunt i edificis annexes. [2007/7900]

Licitació número 06/07. Servicis de vigilància i seguretat al Museu de la Valltorta. [2007/7901]

Dimarts, 19 de juny de 2007 Núm 5.537

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Garabatos de València . [2007/7834]

ORDRE de 25 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Sacapuntas, Sin Cortes Ni Puntas de València. [2007/7835]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2007, del director general d'Ensenyament per la qual es transformen els programes municipals d'Educació Permanent d'Adults en centres docents, i s'autoritzen els programes formatius que impartiran estos centres. [2007/7984]

ORDRE de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per al desenrotllament de recursos educatius digitals.

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2007/7986]                                                

Dimecres, 20 de juny de 2007 Núm 5.538

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Aire Libre d'Alacant-Santa Faç (Alacant). [2007/7836]

ORDRE de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Seminario Menor Diocesano de Segorbe (Castelló). [2007/7838]

ORDRE de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Dumbo de València. [2007/7831]

ORDRE de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització de l'Educació Infantil, al centre docent privat Santo Domingo Savio de Petrer . [2007/7832]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en Educació Infantil, al centre docent privat Creciendo Juntos de València. [2007/7823]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat El Osito Azul de València. [2007/7824]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, primer cicle, denominat Colorins, a València. [2007/7828] (pdf 185KB)

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2007, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual 2007. [2007/7985]

RESOLUCIÓ de 13 de juny del 2007, de la Direcció General d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aproven nous programes de garantia social de les modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, a impartir en instituts d'Educació Secundària i en centres públics específics d'Educació Especial, per al curs 2007/2008. [2007/8073]

Correcció d'errades de l'Orde de 30 de maig del 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2007/8074] 

ORDRE de 28 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents de la Comunitat Valenciana. [2007/8086]

Dijous, 21 de juny de 2007 Núm 5.539

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2007, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de Secundària, del cos de Mestres al cos de professors de Secundària. [2007/8111]

ORDRE de 28 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs d'ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal de la Comunitat Valenciana. [2007/8139]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2007. [2007/8141]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2007. [2007/8142]

Adjudicació número CNMY07/AI00D/26. Assistència tècnica per al manteniment de la gestió d'informació referent als arxius valencians integrants del sistema arxivístic valencià. [2007/8143]

Licitació número 73/2007. Instal·lació receptora de gas i calefacció en l'Institut d'Ensenyança Secundària Francisco Ribalta de Castelló [2007/8145] (pdf 157KB)

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient ATCC 76/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/8184]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Gemma Pastor Ferri. [2007/8056]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Esperanza Latorre Rueda. [2007/8057]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María José Sanchis Bartual. [2007/8058]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Pilar Dominguez Perez. [2007/8059]

Divendres, 22 de juny de 2007 Núm 5.540

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i adquisició de noves especialitats que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2007/8282]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, que substituïxen els que han perdut la seua condició i es corregixen errors de la Resolució de 8 de juny de 2007. [2007/8283]

Correcció d'errades de l'Orde d'1 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició del lot fundacional de centres de lectura pública de nova creació de la Comunitat Valenciana. [2007/8229]

Adjudicació número CNMY07/AI00D/13. Assistència tècnica per al manteniment de distints aplicatius informàtics per a la gestió de centres docents en Power Builder per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/8144]

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2007, de la direcció general d'Ensenyaments de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'acorda remetre l'expedient administratiu i se citen les persones interessades en el recurs contenciós administratiu de referència. [2007/8304]

Dilluns, 25 de juny de 2007 Núm 5.541

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat La Mar Salada d'Alacant . [2007/7833]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Piccolo de València. [2007/7830]

ORDRE de 5 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents de diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2007/8147]

ORDRE de 6 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat María Inmaculada de Sagunt-Port (València). [2007/8148]

ORDRE de 6 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat L'Ànec Boig, a València. [2007/8149]

ORDRE de 5 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Globitos, a València. [2007/8150]

ORDRE de 14 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Cristo Rey (MM Escolapias), de Gandia (València), per a l'autorització d'una unitat d'Educació Infantil, primer cicle. [2007/8294]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2007, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística per la qual es concedixen ajudes a la traducció i edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2007/8214]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. [2007/8212] 

Dimarts, 26 de juny de 2007 Núm 5.542

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 14 d'abril de 2005. [2007/8397]

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocats per Orde de 14 d'abril de 2005. [2007/8398]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/8399]

RESOLUCIÓ de 18 de juny del 2007, de la subsecretària, per la qual s'adjudiquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals d'explotació i anàlisi de dades estadístiques de les matèries competència de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/8396]

Dimecres, 27 de juny de 2007 Núm 5.543

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la convocatòria 13/07, de 22 de febrer de 2007. [2007/8487]

Dijous, 28 de juny de 2007 Núm 5.544

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de juny del 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/8552]

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la compra de material homologat per a la conservació de la documentació dels arxius municipals dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. [2007/8555]

ORDRE de 15 de juny de 2007, conjunta de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la selecció de projectes d'educació ambiental, a l'efecte d'ajudar a finançar-los en els centres docents públics i de subvencionar-los en els centres privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments no universitaris. [2007/8572]

Presidencia de la Generalitat

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la directora general de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Asociaciones de Alumnos de Enseñanza Media, para el asesoramiento a los estudiantes no universitarios de la Comunitat Valenciana. [2007/7905]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitación del expediente OB 292/07. Ejecución de obra relativa a centro docente. [2007/8410] EOI Xàtiva

Divendres, 29 de juny de 2007 Núm 5.545

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional.

Correcció d'errades de la Resolució de 12 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/8702]

Correcció d'errades de la Resolució de 12 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la compra de material homologat per a la conservació de la documentació dels arxius municipals dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. [2007/8704]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d'ajudes per a la realització d'intercanvis escolars entre l'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2007/8710]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2007/8696]

Licitació número CNMY07/RE78A/93. Obres d'ampliació de menjador (200, 2t) cuina, porxe d'activitats esportives en el centre d'infantil i primària San Francisco de Borja, a Llombai (València). [2007/8663]

   
 

BOE Juny 2007

   
  BOE 135 de 6/6/2007

Orden ECI/1599/2007, de 24 de mayo, por la que se convocan ayudas para el establecimiento de agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes.

BOE 137 de 8/6/2007

Orden ECI/1626/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de Asesores Técnicos en el exterior por funcionarios docentes convocado por Orden ECI/3788/2006, de 29 de noviembre.

Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre.

Orden ECI/1645/2007, de 24 de mayo, por la que se convocan los segundos Premios internacionales redELE para la creación de unidades didácticas para la enseñanza del español como lengua extranjera.

BOE 138 de 9/6/2007

Orden ECI/1650/2007, de 30 de mayo, de corrección de errores de la Orden ECI/1437/2007, de 17 de abril, por la que se dispone el nombramiento de vocales del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

BOE 138 de 9/6/2007

REAL DECRETO 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE 141 de 13/6/2007

Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo, por el que se establecen cinco nuevas cualificaciones profesionales en la Familia Profesional Agraria.

Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado.

Corrección de errores del Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.

Orden ECI/1703/2007, de 28 de mayo, por la que se convocan los XXIV Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa para 2007.

BOE 142 de 14/6/2007

Orden ECI/1719/2007,de 5 de junio, por la que se corrige la Orden ECI/846/2007, de 26 de marzo, por la que se convocan los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Orden ECI/1726/2007, de 31 de mayo, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia para el año 2007.

BOE 143 de 15/6/2007

Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan los «Premios IRENE: la paz empieza en casa» para 2007.

BOE 146 de 19/6/2007

Orden ECI/1796/2007, de 6 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2007-2008.

Resolución de 1 de junio de 2007, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas para la participación en la Escuela de iniciación a la docencia universitaria y la investigación científica en el curso 2007.

BOE 147 de 20/6/2007

Orden ECI/1809/2007, de 23 de mayo, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo en la Administración del Estado en el exterior, convocado por el sistema de libre designación, mediante Orden ECI/4199/2006, de 22 de diciembre.

BOE 149 de 22/6/2007

ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado.

BOE 150 de 23/6/2007

LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

BOE 153 de 27/6/2007

Orden ECI/1885/2007, de 20 de junio, por la que se corrige la Orden ECI/1642/2007, de 21 de mayo, de composición de los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros.

Real Decreto 729/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional industrias alimentarias.

Real Decreto 730/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional química.

Corrección de errores del Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.

BOE 155 de 29/6/2007

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga», convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2006.