Recull normatiu del 23 de juny al 29 d'agost de 2008

 
 

1. ORGANITZACIÓ CENTRES

2. CURRÍCULUM: BATXILLERAT, FP.

3. AVALUACIÓ

4. MATERIALS I LLIBRES DE TEXT

5. INDEMNITZACIONS

6. AJUDES ALS CENTRES

7. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

8. ENSENYAMENT D’ANGLÉS

9. TITULACIONS

10. SUPRESSIÓ ENSENYAMENTS

11. C.E.F.I.R.E.S.

12. SPEs

13. EPA

14. EDUCACIÓ EXTERIOR

15. UNIVERSITAT

16. AJUDES PROFESSORAT

17. AJUDES FEDERACIONS I AMPES

18. ALUMNAT

19. ABSENTISME I FRACÀS ESCOLAR

20. OPOSICIONS

21. RECURS CONTENCIÓS

22. CONCERTS EDUCATIUS

23. JUNTA QUALIFICADORA: CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

24. E.O.I.

25. VARIOS

   


   
 

1. ORGANITZACIÓ CENTRES

Dimarts, 22 de juliol de 2008  Núm 5.811

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents i de la direcció general de Personal, per la qual es dicten i s'aproven instruccions per a l'organització i funcionament dels col·legis d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2008-2009. [2008/9044]

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008 de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres d'Educació Secundària per al curs 2008-2009. [2008/9045]

Dimecres, 23 de juliol de 2008  Núm 5.812

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar, durant el curs 2008-2009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2008/9146]

Divendres, 25 de juliol de 2008 Núm 5.814

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i el Ministeri de l'Interior (Direcció General d'Institucions Penitenciàries) en matèria d'educació en centres penitenciaris. [2008/8964]

Dijous, 31 de juliol de 2008 Núm 5.818

ORDRE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. [2008/9535]

Dijous, 7 d'agost de 2008  Núm 5.823

ORDRE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, pròrroga i de modificació dels concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2008/9739] 

Dilluns, 11 d'agost de 2008  Núm 5.825

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres docents públics de titularitat de la Generalitat i centres concertats, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials utilitzats per a l'elaboració del projecte curricular propi. [2008/9782] 

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat, centres concertats i convinguts d'Educació Especial específica i centres amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2008/9783] 

Dimarts, 12 d'agost de 2008 Núm 5.826

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten i s'aproven instruccions per a l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa per al curs 2008-2009. [2008/9789]

Dijous, 21 d'agost de 2008 Núm 5.832

RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s'establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d'educació plurilingüe que permitisca fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l'educació infantil. [2008/10089] 

BOE 161 de 4/7/2008

Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009.

BOE n. 165 de 9/7/2008

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.— Corrección de erratas de la Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009.

BOE 185 de 1/8/2008

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se hace pública la adjudicación del expediente 01/2008, servicio de limpieza de centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana.

2. CURRÍCULUM BATXILLERAT

Dimarts, 15 de juliol de 2008 Núm 5.806

DECRET 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761]

Dimecres, 13 d'agost de 2008 Núm 5.827

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Mecànica de Competició. [2008/9982]

3. AVALUACIÓ

Divendres, 25 de juliol de 2008 Núm 5.814

ORDRE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre l'avaluació en l'etapa d'Educació Infantil. [2008/8788]

4. MATERIALS I LLIBRES DE TEXT

Dilluns, 4 d'agost de 2008   Núm 5.820

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte i la Conselleria de Educació de la Generalitat per al finançament dels llibres i el material escolar en els nivells obligatoris de l'ensenyança per al curs acadèmic 2008-2009. [2008/9398] 

Dilluns, 11 d'agost de 2008  Núm 5.825

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 3 de juny, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa quint i sext d'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. Fase A. [2008/9784] 

5. INDEMNITZACIONS

Dimarts, 24 de juny de 2008 Núm 5.791

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris. [2008/7792]  

6. AJUDES ALS CENTRES

Dimecres, 25 de juny de 2008 Núm 5.792

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2007-2008 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2008/7836]

Dimecres, 16 de juliol de 2008 Núm 5.807

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juny de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2007-2008 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2008/8741]

Divendres, 18 de juliol de 2008 Núm 5.809

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen la fase de centre docent i la fase autonòmica a la Comunitat Valenciana del IX Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2008. [2008/8868]

Dilluns, 21 de juliol de 2008 Núm 5.810

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d'ajudes per a la realització d'intercanvis escolars entre l'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2008/9046]

Dimarts, 22 de juliol de 2008 Núm 5.811

ORDRE de 10 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realització i desenrotllament de projectes d'acció professional. [2008/9043]

Divendres, 25 de juliol de 2008 Núm 5.814

ORDRE de 15 de juliol de 2008 de la Conselleria d'Educació per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració en coordinació amb les unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència als Centres Educatius. [2008/9287]

Dimecres, 30 de juliol de 2008  Núm 5.817

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2008. [2008/9429]

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2008. [2008/9430]

Dijous, 31 de juliol de 2008 Núm 5.818

RESOLUCIÓ de 24 de juliol del 2008, del Consell Escolar Valencià, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a projectes de coeducació en centres docents sostinguts amb fons públics. [2008/9435]

BOE 158 de 1/7/2008 

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, de las ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE 161 de 4/7/2008 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de organización del programa de inmersión lingüística Aulas Europeas, ejercicio 2008». (Concurso 080017).

BOE 164 de 8/7/2008

Orden ESD/1961/2008, de 24 de junio, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios Irene: la paz empieza en casa para 2008 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Suministro de libros destinados a Institutos y Escuelas bilingües en el exterior para el año 2008». (Concurso 080016).  

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de gestión de viajes de alumnos y profesores de secciones bilingües y servicio de monitores de tiempo libre para la atención de los participantes en el programa, año 2008». (Concurso 080020).

Dimecres, 13 d'agost de 2008 Núm 5.827

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització als centres d'Educació Infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2008/2009. [2008/9983] 

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de segon cicle que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'educació primària, per al curs escolar 2008/2009. [2008/9985]

7. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Dilluns, 23 de juny de 2008 Núm 5.790

ORDRE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764] 

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que es dicten instruccions per a l'autorització i l'accés als Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics, per al curs 2008/2009. [2008/7763]

Dimarts, 15 de juliol de 2008 Núm 5.806

ORDRE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d'ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial. [2008/8734]

Dimecres, 16 de juliol de 2008 Núm 5.807

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2008 de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008/2009. [2008/8787]

ORDRE de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2008-2009. [2008/8816]

Dijous, 7 d'agost de 2008 Núm 5.823

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2008, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen nous Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008/2009. [2008/9780]

Dimecres, 13 d'agost de 2008 Núm 5.827

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2008, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008/2009. [2008/9794] 

Dimecres, 20 d'agost de 2008 Núm 5.831

RESOLUCIÓ de 14 d'agost de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2008-2009, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per l'Orde de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2008/10090]

Dijous, 21 d'agost de 2008 Núm 5.832

RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions sobre la incorporació i matrícula de l'alumnat dels Programes de Qualificació Professional Inicial promoguts a l'empara de l'Orde de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per al desenrotllament dels Programes de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana, i l'Orde de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per al desenrotllament de Programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2008-09. [2008/10091]

8. ENSENYAMENT D’ANGLÉS

Dijous, 10 de juliol de 2008 Núm 5.803

ORDRE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament de l'ensenyança d'anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi, en la modalitat a distància That's English. [2008/8575]

9. TITULACIONS 

BOE n. 151 de 23/6/2008

Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas

BOE n. 152 de 24/6/2008

Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE 181 de 28/7/2008

REAL DECRETO 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

10. SUPRESSIÓ ENSENYAMENTS

Dimecres, 2 de juliol de 2008 Núm 5.797

ORDRE de 12 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana. [2008/8161] 

Dijous, 3 de juliol de 2008  Núm 5.798

ORDRE de 13 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana.

11. C.E.F.I.R.E.S.

Dimecres, 23 de juliol de 2008  Núm 5.812

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen assessors de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2008/8531]

12. SPEs

Divendres, 4 de juliol de 2008 Núm 5.799

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008. [2008/8375] 

13. EPA

Divendres, 4 de juliol de 2008 Núm 5.799

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2008. [2008/8376] 

Dimarts, 12 d'agost de 2008 Núm 5.826

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de juny, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educacióó de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2008. [2008/9904]

14. EDUCACIÓ EXTERIOR

BOE 158 de 1/7/2008

Destinos.— Orden ESD/1885/2008, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden ESD/1670/2008, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de Asesores Técnicos en el exterior.

BOE 188 de 5/8/2008

Orden ESD/2337/2008, de 9 de julio, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior.

BOE 189 de 6/8/2008

Profesores en el extranjero.— Resolución de 14 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes en Alemania.

15. UNIVERSITAT

BOE n. 165 de 9/7/2008

Universitat Internacional Valenciana.— Ley 7/2008, de 13 de junio, de reconocimiento de la Universitat Internacional Valenciana. 

Divendres, 29 d'agost de 2008 Núm 5.838

ORDRE de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2008/2009 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/10227]

16. AJUDES PROFESSORAT

Dijous, 26 de juny de 2008  Núm 5.793

ACORD de 19 de juny de 2008, del director general de Política Científica pel qual es fan públiques les subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, en el marc de les convocatòries d'ajudes aprovades per a l'exercici 2008. [2008/7892] 

Dijous, 17 de juliol de 2008 Núm 5.808

ORDRE de 27 de juny de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la formació de personal de suport en organismes d'investigació de la Comunitat Valenciana, dins del programa Gerónimo Forteza [2008/8540]

Dimarts, 22 de juliol de 2008 Núm 5.811

RESOLUCIÓ de 3 de juliol del 2008, de la direcció general de Personal, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes per a la realització d'estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny. [2008/8671]

Dijous, 24 de juliol de 2008 Núm 5.813

Adjudicació número CNMY08/EN75S/45. Realització d'estades formatives, al Regne Unit, Irlanda, França i Itàlia, per a seguir cursos d'immersió lingüística i formació metodològica, de professors que realitzen el Programa de Suport a l'Ensenyança i Aprenentatge de Llengües Estrangeres (PALE), en 2008. [2008/9144]

BOE 154 de 26/6/2008

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes del último curso de las enseñanzas conducentes al título de maestro, convocadas por Resolución de 9 de mayo de 2008.

BOE 166 de 10/7/2008

Profesores en el extranjero.— Resolución de 24 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 2008/09.

BOE 171 de 16/7/2008

Programas de intercambios.— Resolución de 20 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para intercambiar puesto por puesto con profesores franceses, austríacos y suizos con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.

BOE 173 de 18/7/2008

Orden ESD/2124/2008, de 4 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos.

BOE 174 de 19/7/2008

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las listas de candidatos adjudicados y reservas, para ocupar puestos de auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania.

BOE 176 de 22/7/2008

Resolución de la Consellería de Educación por la que se anuncia adjudicación del concurso para la realización de la fase B del programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en 2008 (PALE).

BOE 184 de 31/7/2008 

Orden ESD/2276/2008, de 8 de julio, por la que se adjudican plazas para la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido».

BOE 189 de 6/8/2008

Profesores en el extranjero.— Resolución de 14 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes en Alemania.

17. AJUDES FEDERACIONS I AMPES

Dimecres, 2 de juliol de 2008 Núm 5.797

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2008/8119] 

Dimecres, 30 de juliol de 2008 Núm 5.817

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008 de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 14 de març de 2008. [2008/9438]

18. ALUMNAT

Dijous, 26 de juny de 2008  Núm 5.793

LLEI 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents. [2008/7766] 

Dijous, 3 de juliol de 2008   Núm 5.798

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a la mobilitat dels estudiants universitaris, Programa Sòcrates Erasmus, per al curs 2007/2008. [2008/7994] 

Dijous, 10 de juliol de 2008 Núm 5.803

LLEI 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana. [2008/8605] 

Dimecres, 16 de juliol de 2008 Núm 5.807

ORDRE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats. [2008/8789]

Dimecres, 23 de juliol de 2008 Núm 5.812

ORDRE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a la realització de pràctiques formatives (PF) per part d'alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2008/8735]

Dimecres, 30 de juliol de 2008  Núm 5.817

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 22 d'abril de 2008 (DOCV número 5763, de 15.05.2008). [2008/9436]

Dimarts, 5 d'agost de 2008  Núm 5.821

DECRET 116/2008, d'1 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2008/2009. [2008/9753] 

Dilluns, 11 d'agost de 2008  Núm 5.825

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 3 de juny, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa quint i sext d'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. Fase A. [2008/9784]

Divendres, 29 d'agost de 2008 Núm 5.838

ORDRE de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2008/2009 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/10227]

BOE n. 151 de 23/6/2008

Premios.— Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publican los listados de los alumnos ganadores de premios, en las fases locales y nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO.  

BOE n. 152 de 24/6/2008

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2008-2009, para alumnado universitario y de otros estudios superiores.

BOE 157 de 30/6/2008

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas-colaboración para el curso académico 2008-2009.

BOE 183 de 30/7/2008

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. 

BOE 195 de 13/8/2008

Ayudas.— Orden ESD/2416/2008, de 25 de julio, por la que se publica la relación de ayudas a Corporaciones Locales, para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, a través de aula Mentor

Subvenciones.— Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se conceden subvenciones para la realización de proyectos o actividades de fomento de la educación y la cultura de paz.

BOE 196 de 14/8/2008

Orden ESD/2422/2008, de 1 de julio, por la que se aprueba el impreso oficial para la solicitud de becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2008-2009.

BOE 200 de 19/8/2008 

Ayudas.— Orden ESD/2446/2008, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios en el exterior.  

19. ABSENTISME I FRACÀS ESCOLAR

Dimecres, 9 de juliol de 2008 Núm 5.802

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'establixen criteris i el procediment d'autorització del programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i el fracàs escolar de l'alumnat en centres educatius de secundària durant el curs 2008-2009. [2008/8548] 

20. OPOSICIONS

Dimecres, 25 de juny de 2008 Núm 5.792

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i adquisició de noves especialitats que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2008/7890] 

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2008/7891] 

Dijous, 3 de juliol de 2008  Núm 5.798

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors que modifica, per al curs 2008/2009, la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOGV núm. 4532, de 27.06.2003) per la que es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a la prova d'accés a les ensenyances superiors de Disseny de la nova ordenació del sistema educatiu i el procediment de realització de la mateixa a partir de l'any 2003/04. [2008/8212] 

Divendres, 4 de juliol de 2008 Núm 5.799

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2008/8368] 

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2008/8371] 

Dimecres, 30 de juliol de 2008 Núm 5.817

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008 de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'establix el calendari de les proves d'accés a les ensenyances superiors de Música, Art Dramàtic i Dansa. [2008/9434]

Dijous, 31 de juliol de 2008 Núm 5.818

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors que modifica, per al curs 2008/2009, la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOCV número 4532, de 27.06.2003) per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d'accés a les ensenyances superiors de Ceràmica de la ordenació del sistema educatiu i el procediment de realització de la mateixa a partir de l'any 2003/2004. [2008/9433]

BOE 191 de 8/8/2008

Integraciones.— Orden ESD/2366/2008, de 24 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se modifica la Orden ECI/3924/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. 

21. RECURS CONTENCIÓS

Dimecres, 2 de juliol de 2008 Núm 5.797

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/001365/2008 - ELI a comparéixer en la via jurisdiccional. [2008/8230]

Dimecres, 9 de juliol de 2008 Núm 5.802

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/8524] 

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/001391/2008-MC a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/8740]

Dimecres, 16 de juliol de 2008 Núm 5.807

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/8528]

Dimecres, 23 de juliol de 2008 Núm 5.812

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria de Educació, per la qual se cita els interessats en el recurs contencios-administratiu número 2/001437/2008-EE a comparéixer en la via jurisdiccional. [2008/9155]

Dijous, 7 d'agost de 2008 Núm 5.823

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/001536/2008-EE a comparéixer en la via jurisdiccional. [2008/9792] 

22. CONCERTS EDUCATIUS

Dijous, 7 d'agost de 2008 Núm 5.823

ORDRE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, pròrroga i de modificació dels concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2008/9739] 

23. JUNTA QUALIFICADORA: CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Dimecres, 25 de juny de 2008 Núm 5.792

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2008/7857] 

Dimarts, 8 de juliol de 2008 Núm 5.801

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2008/8391] 

Dilluns, 21 de juliol de 2008 Núm 5.810

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu. [2008/8866]

Dilluns, 28 de juliol de 2008  Núm 5.815

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2008/9267]

Dilluns, 18 d'agost de 2008 Núm 5.829

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual convoca proves extraordinàries per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2008/9797]

24. E.O.I.

Dimarts, 12 d'agost de 2008 Núm 5.826

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten i s'aproven instruccions per a l'organització i funcionament de les escoles oficials d'idiomes per al curs 2008-2009. [2008/9791]

25. VARIOS

BOE n. 200 de 19/8/2008

Participación ciudadana.— LEY 11/2008, de 3 de julio, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Menores. Protección jurídica.— LEY 12/2008, de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana.