BOE Juliol 2010

 

Juliol 2010

 
  Dijous, 1 de juliol de 2010 Núm 6.301

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle de la Comunitat Valenciana. [2010/7132]

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle, de la Comunitat Valenciana. [2010/7129]

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/7130]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2010, del conseller d'Educació, sobre delegació de competències en determinats òrgans de la Conselleria d'Educació. [2010/7392]

Adjudicació definitiva número CNMY09/EC78A/57. Redacció projecte bàsic, projecte d'execució amb desenvolupament instal·lacions, direcció d'obra i coordinació seguretat i salut per a l'Adequació /Ampliació a perfil 24 SO+8b+JPV+COM.+VIV. en IES Álvaro Falomir d'Almassora (Castelló). [2010/7193]

Divendres, 2 de juliol de 2010 Núm 6.302

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 39/2010, de 30 de març de 2010. [2010/7525]

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició d'una assignatura optativa d'ensenyances professionals de música, a partir del curs acadèmic 2010-2011, al Centre autoritzat d'ensenyances artístiques professionals de música Instituto Musical Giner de València. [2010/7586]

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2010/7393]

Adjudicació definitiva número CNMY10/EC00D/18. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària del servici de vigilància i seguretat de les direccions territorials d'Educació i de Cultura i Esport de Castelló. [2010/7395]

Adjudicació definitiva número CNMY09/EC00D/113. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària del servici de neteja de les dependències de la Direcció Territorial d'Educació i Cultura i Esport d'Alacant. [2010/7396]

Adjudicació definitiva número CNMY09/EC00D/112. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària del servici de neteja de les dependències de la Direcció Territorial d'Educació i Cultura i Esport de Castelló. [2010/7397]

Adjudicació definitiva número CNMY09/AS05U/100. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del Servei de neteja de diversos edificis on s'ubiquen els serveis centrals de la conselleria d'Educació. [2010/7371]

Dilluns, 5 de juliol de 2010 Núm 6.303

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juny de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2010/7658]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juny de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundaria, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2010/7659]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix al nomenament dels consellers i conselleres que integren la Comissió Permanent de Treball prevista en la disposició transitòria única de la Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat. [2010/7564]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual són citats els interessats en el procediment abreviat número 001466/2009 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/7587] 

Dimarts, 6 de juliol de 2010  Núm 6.304

Conselleria d'Educació

ORDRE 65/2010, de 16 de juny, del conseller d'Educació, per la qual es nomena vocal del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General Manuel Corredera Sanchis, per defunció de Francisco Chirivella Peris. [2010/7678]

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2010, de la Direcció General d'Universitat I Estudis Superiors, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova per a majors de dènou anys sense requisits previst en les proves d'accés als Graus de Ensenyances Artístiques Superiors d'Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música. [2010/7694]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Bàsica de Persones Adultes, denominat Audiogil Adultos, a Castelló de la Plana. [2010/7680]

ORDRE 66/2010, de 23 de juny, de la Conselleria de Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 7/2010, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la que es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2008/2009. [2010/7679] 

Dimecres, 7 de juliol de 2010 Núm 6.305

Conselleria d'Educació

ORDRE 67/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial o en unitats específiques d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics. [2010/7778]

Dijous, 8 de juliol de 2010  Núm 6.306

Conselleria d'Educació

ORDRE 68/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de pràctiques formatives per part d'alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2010/7818] 

Divendres, 9 de juliol de 2010  Núm 6.307

Conselleria d'Educació

ORDRE 69/2010, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General. [2010/7863]

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2010, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual 2010. [2010/7588]

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2010. [2010/7717]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de Segon Cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2010-2011. [2010/7801]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2010-2011. [2010/7802]

Licitació número CNMY10/OC00D/53. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació urgent, de l'expedient de servici d'atenció i suport educatiu a l'alumnat amb ceguera o deficiència visual greu de la Comunitat Valenciana. [2010/7846]

Dilluns, 12 de juliol de 2010   Núm 6.308

Dimarts, 13 de juliol de 2010  Núm 6.309

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2010. [2010/7722]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres privats concertats d'Acció Educativa Singular (CAES) determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat del centre per al curs 2010-2011. [2010/7819]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2010. [2010/7842]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de Grau Elemental o Professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de Grau Elemental o Professional durant l'exercici 2010. [2010/7843]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2010. [2010/7844]

Correcció d'errades a la licitació número CNMY10/OC00D/42. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei d'elaboració dels plans d'autoprotecció de les escoles d'Educació Infantil i dels centres d'Educació Especial. [2010/7628]

Dimecres, 14 de juliol de 2010  Núm 6.310

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 12 de maig de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2010-2011, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 14/2010 de 5 de març de 2010, de la Conselleria d'Educació. [2010/8019]

Dijous, 15 de juliol de 2010  Núm 6.311

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Campament de València-Benimàmet-Beniferri. [2010/7718]

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2010, del director general de Política Científica, pel qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, en el marc de les convocatòries d'ajudes aprovades per a l'exercici 2010. [2010/7589]

ORDRE 70/2010, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2009-2010. [2010/7993] 

Divendres, 16 de juliol de 2010  Núm 6.312

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Xip i Xop, a Catarroja. [2010/7719]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Betel de València. [2010/7720]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil l'Escoleta de Maru de Catarroja. [2010/7721]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a l'Escola de Viticultura i Enologia Félix Jiménez, de Requena. [2010/8089] 

Dilluns, 19 de juliol de 2010  Núm 6.313

Dimarts, 20 de juliol de 2010  Núm 6.314

Dimecres, 21 de juliol de 2010  Núm 6.315

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular general i l'atenció a l'alumnat amb altes capacitats durant el curs 2010-2011. [2010/8200]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2010, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2010/7933]

Correcció d'errades de la Resolució de 16 de juny de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió, tècniques biblioteconòmiques, documentals i arxivístiques de fons documentals didàctics per a centres que impartixen el mòdul professional experimental de nivell III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació en la Comunitat Valenciana. [2010/8198]

Correcció d'errades de la Resolució de 3 de juny del 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2010-2011 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria. [2010/8196]

Dijous, 22 de juliol de 2010  Núm 6.316

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen el vicepresident i els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2010/7994]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza un programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i l'abandó escolar prematur de l'alumnat en els centres educatius de secundària que s'especifiquen, durant el curs 2010-2011. [2010/8208]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana. [2010/8327]

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2010, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. [2010/8134]

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2010, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/8211]

Divendres, 23 de juliol de 2010  Núm 6.317

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Secundària San José Artesano d'Elx. [2010/7864]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Sedaví de Sedaví. [2010/7865]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'establix la dotació econòmica dels Premis Extraordinaris de Formació Professional convocats per Orde 7/2010, de 16 de febrer. [2010/8017]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2010. [2010/7845]

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació i llenguatge administratiu. [2010/8016]

Licitació número CNMY10/OC00D/31. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient del servici de gravació informàtica dels expedients de sol·licitud de beques. [2010/8207] 

Dilluns, 26 de juliol de 2010  Núm 6.318

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2010-2011. [2010/8368]

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2010/8051]

Adjudicació número CNMY09/EC78A/104. Obres de construcció/reposició 3I + 6P + menjador + J.P.V. + Vivenda en el CEIP Federico García Sanchiz a Alzira. [2010/8085] 

Dimarts, 27 de juliol de 2010  Núm 6.319

Conselleria de Educación-Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

DECRET 110/2010, de 23 de juliol, del Consell, pel qual s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'educació la gestió del personal i dels llocs de treball de la inspecció educativa de la Comunitat Valenciana. [2010/8471]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil denominada El Solet, de Potries (València), per ampliació del nombre d'unitats [2010/8171]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del Conservatori Professional de Música de Silla, per ampliació d'especialitats. [2010/8178]

Correcció d'errors a la Resolució de 10 de juny del 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics. [2010/8183]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial que s'impartixen en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2010/2011. [2010/8135]

Correcció d'errades de la Resolució de 25 de maig de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària. [2010/8476]

Adjudicació definitiva de l'expedient CNMY10/OC00D/14. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació urgent del servici de col·laboració amb la Conselleria d'Educació en les actuacions relatives a la gestió de la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'educació infantil de primer cicle, a partir del curs escolar 2010/2011. [2010/8475] 

Dimecres, 28 de juliol de 2010  Núm 6.320

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2010-2011. [2010/8482] 

Dijous, 29 de juliol de 2010  Núm 6.321

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de juny del 2010, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Fernando Llopis Pascual com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/8298]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Argos de València. [2010/8303]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Crist de l'Empar de la Pobla del Duc. [2010/8307]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Mi Cole de València, per canvi de titularitat. [2010/8316]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Yocris d'Almàssera, per canvi de titularitat. [2010/8320]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Dehesa de València, per canvi de titularitat. [2010/8321]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Sol Solet de Moncada, per canvi de titularitat. [2010/8314]

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2010 de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Ricardo Marín Ibáñez a l'Institut d'Educació Secundària núm. 3 de Cheste (València). [2010/8354] 

Divendres, 30 de juliol de 2010  Núm 6.322

Conselleria d'Educació

ORDRE 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana. [2010/8536]

ORDRE 72/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'incrementa el crèdit que ha de finançar l'ajuda concedida per mitjà de l'Orde 26/2010, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2008-2009. [2010/8615]

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització i el funcionament del programa de pilotatge de centres educatius intel·ligents per al curs 2010-2011, en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, on s'impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat. [2010/8403]

   
 

BOE Juliol 2010

   
 

Boletín Oficial del Estado: 1 de julio de 2010, Núm. 159

Boletín Oficial del Estado: 2 de julio de 2010, Núm. 160

Premios

Orden EDU/1770/2010, de 29 de junio, por la que se convocan los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2008-2009. PDF (BOE-A-2010-10525 - 9 págs. - 282 KB)

Boletín Oficial del Estado: 3 de julio de 2010, Núm. 161

Enseñanzas universitarias

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. PDF (BOE-A-2010-10542 - 15 págs. - 282 KB)

Becas

Orden EDU/1781/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2010-2011, para estudiantes de enseñanzas universitarias. PDF (BOE-A-2010-10593 - 29 págs. - 502 KB)

Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios. PDF (BOE-A-2010-10594 - 25 págs. - 410 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 5 de julio de 2010, Núm. 162

Ayudas

Resolución de 17 de junio 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario. PDF (BOE-A-2010-10668 - 23 págs. - 466 KB)

Becas

Orden EDU/1799/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-10669 - 8 págs. - 242 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 6 de julio de 2010, Núm. 163

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por el que se adjudica el contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección de obra de las obras de adecuación/ampliación del IES Álvaro Falomir de Almassora (CS). PDF (BOE-B-2010-23944 - 1 pág. - 161 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 7 de julio de 2010, Núm. 164

Boletín Oficial del Estado: 8 de julio de 2010, Núm. 165

Boletín Oficial del Estado: 9 de julio de 2010, Núm. 166

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2010-10938 - 19 págs. - 444 KB)

Subvenciones

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 16 de marzo de 2010, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en programas de doctorado con Mención de Calidad para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-10939 - 2 págs. - 165 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 10 de julio de 2010, Núm. 167

Acceso a la Universidad

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifican los Anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-10955 - 7 págs. - 342 KB)

Delegación de competencias

Orden EDU/1854/2010, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-10976 - 4 págs. - 175 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 12 de julio de 2010, Núm. 168

Subvenciones

Orden EDU/1866/2010, de 7 de mayo, por la que se adjudica subvención de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. PDF (BOE-A-2010-11035 - 2 págs. - 164 KB)

Boletín Oficial del Estado: 13 de julio de 2010, Núm. 169

Enseñanzas profesionales de danza

Real Decreto 898/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-11090 - 2 págs. - 168 KB)

Enseñanzas artísticas

Real Decreto 899/2010, de 9 de julio, por el que determinados documentos oficiales se declaran equivalentes a las titulaciones a que se refiere el artículo 96.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para impartir las enseñanzas elementales y profesionales de danza establecidas en dicha Ley. PDF (BOE-A-2010-11091 - 2 págs. - 167 KB)

Títulos académicos

Real Decreto 900/2010, de 9 de julio, por el que el título de Profesor de Música, regulado al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, y el diploma de Cantante de Ópera, expedido al amparo del Decreto 313/1970, de 29 de enero, se declaran equivalentes a las titulaciones a que se refiere el artículo 96.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para impartir las enseñanzas elementales y profesionales de música establecidas en dicha Ley. PDF (BOE-A-2010-11092 - 3 págs. - 170 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 14 de julio de 2010, Núm. 170 

Boletín Oficial del Estado: 15 de julio de 2010, Núm. 171

Destinos

Orden EDU/1892/2010, de 2 de julio, por la que se corrige error en la Orden EDU/1562/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-11190 - 1 pág. - 157 KB)

Ayudas

Orden EDU/1912/2010, de 24 de junio, por la que se conceden ayudas para participar en el Programa Campus científicos de verano, convocadas por Orden EDU/1364/2010, de 21 de mayo. PDF (BOE-A-2010-11261 - 8 págs. - 419 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 16 de julio de 2010, Núm. 172

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Inspectores de Educación

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se convoca procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. PDF (BOE-A-2010-11381 - 29 págs. - 497 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 17 de julio de 2010, Núm. 173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Centros docentes privados. Profesorado

Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. PDF (BOE-A-2010-11426 - 9 págs. - 247 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 19 de julio de 2010, Núm. 174

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2010-11515 - 14 págs. - 325 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 20 de julio de 2010, Núm. 175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/1964/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2010-11612 - 3 págs. - 196 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 21 de julio de 2010, Núm. 176 

Boletín Oficial del Estado: 22 de julio de 2010, Núm. 177

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Orden EDU/1970/2010, de 14 de julio, por la que se establece la equivalencia de los empleos militares de Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, al título de Técnico Superior correspondiente a la Formación Profesional del sistema educativo. PDF (BOE-A-2010-11658 - 3 págs. - 173 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premios

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los XXVI Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. PDF (BOE-A-2010-11714 - 2 págs. - 167 KB)

Subvenciones

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2009, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. PDF (BOE-A-2010-11715 - 1 pág. - 156 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 23 de julio de 2010, Núm. 178

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Objeto: La organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España. Expediente: COLONIAS2010. PDF (BOE-B-2010-26351 - 1 pág. - 162 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 24 de julio de 2010, Núm. 179 

Boletín Oficial del Estado: 26 de julio de 2010, Núm. 180

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/1998/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios. PDF (BOE-A-2010-11886 - 27 págs. - 446 KB)

Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. PDF (BOE-A-2010-11887 - 29 págs. - 479 KB)

Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.PDF (BOE-A-2010-11888 - 32 págs. - 531 KB)

Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. PDF (BOE-A-2010-11889 - 37 págs. - 603 KB)

Boletín Oficial del Estado: 27 de julio de 2010, Núm. 181

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Orden EDU/2034/2010, de 24 de junio, por la que se aprueba la lista definitiva de alumnos admitidos en el programa Campus científicos de verano convocadas por Orden EDU/1364/2010, de 21 de mayo. PDF (BOE-A-2010-12108 - 8 págs. - 564 KB)

Boletín Oficial del Estado: 28 de julio de 2010, Núm. 182  

Boletín Oficial del Estado: 29 de julio de 2010, Núm. 183

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos convocadas por la Resolución de 10 de febrero de 2010. PDF (BOE-A-2010-12197 - 2 págs. - 170 KB)

Becas

Orden EDU/2055/2010, de 22 de julio, por la que se conceden becas para el aula de verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2010-12198 - 4 págs. - 182 KB)

Premios

Orden EDU/2058/2010, de 13 de julio, por la que se regulan los Premios Nacionales de Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-12201 - 4 págs. - 177 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2059/2010, de 13 de julio, por la que se autoriza la prolongación de una estancia concedida por Resolución de 25 de agosto de 2009, por la que se adjudican subvenciones para estancias de movilidad de profesores e investigadores séniores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, o excepcionalmente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga. PDF (BOE-A-2010-12202 - 2 págs. - 167 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la adjudicación de la licitación del servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura de red de comunicaciones de la Consellería de Educación y los centros dependientes de la misma. PDF (BOE-B-2010-27200 - 1 pág. - 158 KB)

Boletín Oficial del Estado: 30 de julio de 2010, Núm. 184

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2065/2010, de 23 de julio, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2010-12225 - 1 pág. - 154 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Auxiliares de conversación de lengua española

Orden EDU/2068/2010, de 30 de junio, por la que se publican las listas de candidatos adjudicados, para ocupar puestos de auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania. PDF (BOE-A-2010-12242 - 39 págs. - 2190 KB)

Becas

Orden EDU/2069/2010, de 12 de julio, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-12243 - 2 págs. - 192 KB)

Planes de estudios

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto. PDF (BOE-A-2010-12245 - 3 págs. - 170 KB)

Boletín Oficial del Estado: 31 de julio de 2010, Núm. 185

Planes de estudios. Habilitación profesional

Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. PDF (BOE-A-2010-12269 - 5 págs. - 193 KB)

Ceses y nombramientos

Orden EDU/2082/2010, de 7 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Padres de alumnos. PDF (BOE-A-2010-12281 - 1 pág. - 156 KB)