BOE Juliol 2008

 

Juliol 2008

 
 

Dimecres, 2 de juliol de 2008 Núm 5.797

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2008/8119] 

ORDRE de 12 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana. [2008/8161] 

ORDRE d'11 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2007-2008. [2008/7989]

Adjudicació número CNMY02/2007. Elaboració de material didàctic per a cicles de Formació Professional. [2008/8120]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/001365/2008 - ELI a comparéixer en la via jurisdiccional. [2008/8230]

Dijous, 3 de juliol de 2008   Núm 5.798

Conselleria d'Educació

ORDRE de 13 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola infantil municipal denominada La Cometa, del Pinós (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2008/7990] 

ORDRE de 13 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'escola infantil municipal d'Ondara (Alacant). [2008/7991] 

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a la mobilitat dels estudiants universitaris, Programa Sòcrates Erasmus, per al curs 2007/2008. [2008/7994] 

ORDRE de 13 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana. [2008/8162] 

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors que modifica, per al curs 2008/2009, la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOGV núm. 4532, de 27.06.2003) per la que es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a la prova d'accés a les ensenyances superiors de Disseny de la nova ordenació del sistema educatiu i el procediment de realització de la mateixa a partir de l'any 2003/04. [2008/8212] 

Divendres, 4 de juliol de 2008  Núm 5.799

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2008/8368] 

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2008/8371] 

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008. [2008/8375] 

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2008. [2008/8376] 

Dilluns, 7 de juliol de 2008  Núm 5.800

Conselleria d'Educació

Adjudicació número CNMY07/RE78A/136. Adequació de l'antic CP Rosa Llácer a 4 unitats de 3/8 anys, 4 unitats de 9/16 anys, 2 unitats de 17/21 anys i 2 unitats d'Iniciació Professional en el CEE València - Oliveral de València. [2008/8213]

Dimarts, 8 de juliol de 2008 Núm 5.801

Conselleria d'Educació

DECRET 94/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es crea l'institut d'Educació Secundària a Aielo de Malferit per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2008/8494] 

DECRET 95/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Catadau, per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2008/8490] 

DECRET 96/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Mutxamel, per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2008/8482] 

DECRET 97/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Orpesa, per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2008/8509] 

DECRET 98 /2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual crea un institut d'Educació Secundària a Rafelbunyol, per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2008/8491] 

DECRET 99/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Vallada, per transfor-mació de la secció d'Educació Secundària existent. [2008/8483] 

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2008/8391] 

Dimecres, 9 de juliol de 2008 Núm 5.802

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/8524] 

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'establixen criteris i el procediment d'autorització del programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i el fracàs escolar de l'alumnat en centres educatius de secundària durant el curs 2008-2009. [2008/8548] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número C-017/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/6396] 

Adjudicació número C-029/08. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/6435] 

Adjudicació número OB 386/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/8420] 

Adjudicació número ATRD 341/07. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra, A-02/001. [2008/8422] 

Dijous, 10 de juliol de 2008 Núm 5.803

Presidència de la Generalitat

LLEI 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana. [2008/8605] 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament de l'ensenyança d'anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi, en la modalitat a distància That's English. [2008/8575] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 375/07. Execució d'obra relativa a centre docent, CP Pau Lledo III en Castellón. [2008/8261]

Divendres, 11 de juliol de 2008 Núm 5.804

Conselleria d'Educació

ORDRE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'escola infantil municipal denominada La Serratella, d'Aielo de Malferit (València). [2008/8584] 

ORDRE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola infantil municipal denominada La Pinadeta, de Manises (València). [2008/8585] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 336/07. assistència tècnica, redacció i direcció d'obra, U-07/A50. [2008/8423] 

Adjudicació de l'expedient OB 403/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/8616] 

Dilluns, 14 de juliol de 2008 Núm 5.805

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/001391/2008-MC a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/8740]

Dimarts, 15 de juliol de 2008 Núm 5.806

Conselleria d'Educació

DECRET 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761]

DECRET 104/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel qual es crea i regula la Comissió Delegada del Consell per a la Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic. [2008/8770]

ORDRE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d'ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial. [2008/8734]

Dimecres, 16 de juliol de 2008  Núm 5.807

Conselleria d'Educació

ORDRE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats. [2008/8789]

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2008 de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008/2009. [2008/8787]

ORDRE 30 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 7 de febrer de 2008, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes i beques per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2008/8587]

ORDRE de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2008-2009. [2008/8816]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià. [2008/8389]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juny de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2007-2008 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2008/8741]

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/8528]

Dijous, 17 de juliol de 2008 Núm 5.808

Conselleria d'Educació

ORDRE de 20 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/8820]

ORDRE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil Municipal denominada «Gesmil», de Manises (València). [2008/8815]

ORDRE de 20 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/8817]

ORDRE de 20 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització, per canvi d'ús de les aules, a diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2008/8818]

ORDRE de 27 de juny de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la formació de personal de suport en organismes d'investigació de la Comunitat Valenciana, dins del programa Gerónimo Forteza [2008/8540]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 401/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/8919]

Divendres, 18 de juliol de 2008    Núm 5.809

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 7 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/8992]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen la fase de centre docent i la fase autonòmica a la Comunitat Valenciana del IX Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2008. [2008/8868]

Dilluns, 21 de juliol de 2008 Núm 5.810

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d'ajudes per a la realització d'intercanvis escolars entre l'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2008/9046]

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu. [2008/8866]

Adjudicació número 110/2007. Substitució de tanca existent i creació de porxe al CEIP Recaredo Centelles de La Vall d'Uixó (Castelló). [2008/8786]

Notificació a la Sra. Justina Blasco Plaça de Resolució de reintegrament d'havers. [2008/8529]

Dimarts, 22 de juliol de 2008 Núm 5.811

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2008, del conseller d'Educació per la qual es nomena el senyor Juan Carlos González López com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2008/8791]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2008, de la secretària autonòmica d'Educació per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2008. [2008/8890]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol del 2008, de la direcció general de Personal, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes per a la realització d'estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny. [2008/8671]

ORDRE de 10 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realització i desenrotllament de projectes d'acció professional. [2008/9043]

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents i de la direcció general de Personal, per la qual es dicten i s'aproven instruccions per a l'organització i funcionament dels col·legis d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2008-2009. [2008/9044]

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008 de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres d'Educació Secundària per al curs 2008-2009. [2008/9045]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 315/07. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra. [2008/8614]   Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Dimecres, 23 de juliol de 2008 Núm 5.812

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen assessors de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2008/8531]

ORDRE d'1 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Sagrado Corazón HH. Maristas d'Alacant. [2008/8985]

ORDRE de 30 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Jesús María de València. [2008/8986]

ORDRE de 2 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Pureza de María d'Ontinyent. [2008/8987]

ORDRE de 2 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Purísima de Torrent. [2008/8988]

ORDRE de 2 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Primària i Secundària Escuela Profesional La Salle de Paterna. [2008/8989]

ORDRE d'1 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora de Loreto de València. [2008/8982]

ORDRE d'1 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Divina Providencia de Vinaròs. [2008/8983]

ORDRE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obispo Pont de Vila-real. [2008/8984]

ORDRE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a la realització de pràctiques formatives (PF) per part d'alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2008/8735]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar, durant el curs 2008-2009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2008/9146]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 423/08. Redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades relativa a centre docent. [2008/8742]

Adjudicació número OB 406/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/8751]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria de Educació, per la qual se cita els interessats en el recurs contencios-administratiu número 2/001437/2008-EE a comparéixer en la via jurisdiccional. [2008/9155]

Dijous, 24 de juliol de 2008 Núm 5.813

Conselleria d'Educació

Adjudicació número CNMY07/RE78A/166. Obres de reformes diverses en el I.E.S. Eduardo Merelló de Sagunt (València). [2008/9142]

Adjudicació número CNMY08/EN75S/45. Realització d'estades formatives, al Regne Unit, Irlanda, França i Itàlia, per a seguir cursos d'immersió lingüística i formació metodològica, de professors que realitzen el Programa de Suport a l'Ensenyança i Aprenentatge de Llengües Estrangeres (PALE), en 2008. [2008/9144]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 376/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/8923]

Divendres, 25 de juliol de 2008 Núm 5.814

Conselleria d'Educació

ORDRE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre l'avaluació en l'etapa d'Educació Infantil. [2008/8788]

ORDRE de 3 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específica Florida, Centre d'Ensenyament Secundari-Tècnic Professional de Catarroja. [2008/8990]

ORDRE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específica Centro de Estudios Rodrigo-Giorgeta de València. [2008/8991]

ORDRE de 15 de juliol de 2008 de la Conselleria d'Educació per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració en coordinació amb les unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència als Centres Educatius. [2008/9287]

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2008, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2008. [2008/8981]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i el Ministeri de l'Interior (Direcció General d'Institucions Penitenciàries) en matèria d'educació en centres penitenciaris. [2008/8964]

Conselleria d'Educació

Correcció d'errors de la Resolució de 15 de juliol de 2008 de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i de Personal de Conselleria d'Educació, per la que es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar durant el curs 2008-2009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació(DOCV núm. 5.812, de 23.07.2008). [2008/9286]

Adjudicació número CNMY08/RE78A/53. Obres de remodelació i millores del saló d'actes i accés principal en el I.E.S. Sant Vicent Ferrer de València. [2008/9141]

Dilluns, 28 de juliol de 2008 Núm 5.815

Conselleria d'Educació

ORDRE de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2008/9107]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 27/08, de 4 d'abril de 2008. [2008/9183]

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2008/9267]

Dimarts, 29 de juliol de 2008  Núm 5.816

Dimecres, 30 de juliol de 2008 Núm 5.817

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 22 d'abril de 2008 (DOCV número 5763, de 15.05.2008). [2008/9436]

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008 de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 14 de març de 2008. [2008/9438]

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2008. [2008/9429]

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2008. [2008/9430]

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008 de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'establix el calendari de les proves d'accés a les ensenyances superiors de Música, Art Dramàtic i Dansa. [2008/9434]

Adjudicació número 01/2008. Servici de neteja de centres docents públics de la Comunitat Valenciana. [2008/9432] 

Dijous, 31 de juliol de 2008  Núm 5.818

Conselleria d'Educació

ORDRE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. [2008/9535]

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2008, de la subsecretària, per la qual s'adjudiquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals d'explotació i anàlisi de dades estadístiques de les matèries competència de la Conselleria d'Educació. [2008/9384]

RESOLUCIÓ de 24 de juliol del 2008, del Consell Escolar Valencià, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a projectes de coeducació en centres docents sostinguts amb fons públics. [2008/9435]

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors que modifica, per al curs 2008/2009, la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOCV número 4532, de 27.06.2003) per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d'accés a les ensenyances superiors de Ceràmica de la ordenació del sistema educatiu i el procediment de realització de la mateixa a partir de l'any 2003/2004. [2008/9433]

   
 

BOE Juliol 2008

   
 

BOE 158 de 1/7/2008

Orden ESD/1885/2008, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden ESD/1670/2008, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de Asesores Técnicos en el exterior.

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, de las ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE 161 de 4/7/2008

Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009. 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de organización del programa de inmersión lingüística Aulas Europeas, ejercicio 2008». (Concurso 080017).

BOE 164 de 8/7/2008

Orden ESD/1961/2008, de 24 de junio, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios Irene: la paz empieza en casa para 2008 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Suministro de libros destinados a Institutos y Escuelas bilingües en el exterior para el año 2008». (Concurso 080016).  

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de gestión de viajes de alumnos y profesores de secciones bilingües y servicio de monitores de tiempo libre para la atención de los participantes en el programa, año 2008». (Concurso 080020).

BOE n. 165 de 9/7/2008

Ley 7/2008, de 13 de junio, de reconocimiento de la Universitat Internacional Valenciana. 

Corrección de erratas de la Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009.

BOE 166 de 10/7/2008

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 2008/09.

BOE 171 de 16/7/2008

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para intercambiar puesto por puesto con profesores franceses, austríacos y suizos con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.

BOE 173 de 18/7/2008

Orden ESD/2124/2008, de 4 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos.

BOE 174 de 19/7/2008 

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las listas de candidatos adjudicados y reservas, para ocupar puestos de auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania.

BOE 176 de 22/7/2008

Resolución de la Consellería de Educación por la que se anuncia adjudicación del concurso para la realización de la fase B del programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en 2008 (PALE).

BOE 181 de 28/7/2008

REAL DECRETO 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE 183 de 30/7/2008

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE 184 de 31/7/2008 

Orden ESD/2276/2008, de 8 de julio, por la que se adjudican plazas para la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido».