BOE Juliol 2007

 

Juliol 2007

 
  Dimarts, 3 de juliol de 2007 Núm 5.547

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 15 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat San Patricio de Bétera. [2007/8772]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per les activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de les fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2007/8724]

Dimecres, 4 de juliol de 2007 Núm 5.548

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 15 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Campanilla de Riba-roja de Túria. [2007/8773]

ORDRE de 18 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Peter Pan, a València. [2007/8771] Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat La Nostra Escola Comarcal de Picassent. [2007/8774]

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, de concessió d'ajudes per a programes d'activitats culturals, d'acord amb l'Orde de 28 de novembre de 2006. [2007/8762]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/RE78A/9. Assistència tècnica per a la Redacció de Projecte Bàsic i d'Execució amb desenvolupament d'instal·lacions, de l'Estudi de Seguretat i Salut en fase d'execució i direcció de les obres d'Ampliació/Adequació a 2 Udes. Educació Infantil, 3 Udes. Primària, Menjador per a 50 comensals en 2 torns i els seus espais complementaris en CEIP Ibañez Martin a Llanera de Ranes (V). [2007/8775]

Adjudicació de l'expedient CNMY06/RE78A/120. Obres de Terminació del Conservatori Professional de Música de Torrent (València). [2007/8776]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/RE78A/17. Obres d'Adequació/Ampliació a 3I 6P Comedor en CEIP 9 d'octubre - València. [2007/8778]

Dijous, 5 de juliol de 2007 Núm 5.549

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Licitació número CNMY07/RE78A/105. Construcció 360 pp.ee. per a conservatori professional de música Ruperto Chapí, a Elda (Alacant). [2007/8795]

Divendres, 6 de juliol de 2007 Núm 5.550

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades de la Resolució de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/8855]

Correcció d'errades de la Resolució de 7 de juny de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2007/8856]

ORDRE de 19 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Pitufos, a València. [2007/8853]

ORDRE de 19 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Ciudad Infantil San Jorge d'Alacant. [2007/8854]

ORDRE de 20 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Beteró de València, per canvi de titularitat. [2007/8852]

ORDRE de 20 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Rivas-Luna de l'Eliana. [2007/8851]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, de la secretaria autonòmica d'Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 1 de febrer de 2007 (DOGV núm. 5.476 de 23.03.2007). [2007/8880]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques per a l'estudi de la cultura valenciana. [2007/8873]

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte por la que se conceden ayudas económicas a las asociaciones cívicas sin finalidad lucrativa para la realización de actividades de promoción del uso del valenciano. [2007/8878]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2007 de la secretaria autonòmica d'Educació per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes, convocades per l'Orde de 6 de març de 2007 (DOGV número 5.480 de 29 de març)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2007, de les direccions generals d'Ensenyament i de Personal, per la que se prorroga la vigència de la Resolució de 14 de juliol de 2006 per la qual s'aproven instruccions per al curs 2007-2008 en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres específics d'educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2007/8872]

Dilluns, 9 de juliol de 2007 Núm 5.551

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 18 de juliol de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es resolen els expedients de renovació d'Educació Infantil (segon cicle), incorporació, pròrroga i de modificació dels concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius, en el que afecta l'expedient del centre Jesús María d'Alacant, codi 03000904. [2007/8877]

Dimarts, 10 de juliol de 2007 Núm 5.552

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives per al cos de mestres convocades per Orde de 23 d'abril de 2003 i la Resolució de 22 de setembre de 2003, per la qual es nomena els esmentats aspirants funcionaris en pràctiques, en el sentit d'incloure la Sra. Lorena Centelles Bellés com a aspirant seleccionada en virtut del compliment de sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2007/8948]

ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes a les galeries d'art valencianes que siguen admeses en ARCO IFEMA/Fira de Madrid, en INTERART/Fira Mostrari Internacional de València o en altres fires internacionals en qualitat d'invitades. [2007/9067]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2007. [2007/8947]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2007. [2007/8946]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, de la direcció general de Patrimoni Cultural Valencià i Museus, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'acorda la inscripció en la Secció 2ª de l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià, de determinats béns de Rellevància local sitis en el terme municipal de Benicàssim / Benicasim. [2007/8925]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/8924]

Dimecres, 11 de juliol de 2007 Núm 5.553

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, del director general d'Ensenyament per la que es prorroga l'experimentació del projecte educatiu Tots músics, tots diferents per a la incorporació d'alumnat amb necessitats educatives especials als ensenyaments elementals de música en el Conservatori professional de Música de Torrent (València). [2007/9103]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics. [2007/9102]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 9 de febrer de 2007 (DOGV núm. 5.476, de 23.03.2007). [2007/9100]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2007, de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional de la Conselleria de Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) y l'Ajuntament de l'Alcúdia, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en la citada localidad. [2007/8990]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2007, de la direcció general d'Universitat i Formació Superior, per la qual es publica l'Acord de 18 de juny de 2007, de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià. [2007/9101]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 287/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/9045]

Dijous, 12 de juliol de 2007 Núm 5.554

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de juny del 2007, de la consellera de Cultura i Esport, per la que s'anomena a José Manuel Vidal Vidal, personal eventual de la conselleria. [2007/9113]

RESOLUCIÓ de 30 de juny del 2007, de la consellera de Cultura i Esport, per la que s'anomena a Almudena Aller Miró, personal eventual de la conselleria. [2007/9106]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2007, de la consellera de Cultura i Esport, per la que s'anomena el Jordi Miquel Sanchis Llorca, personal eventual de la conselleria. [2007/9112]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2007, de la consellera de Cultura i Esport, per la que s'anomena a Francisca Llacer Llorca, personal eventual de la conselleria. [2007/9108]

ORDRE de 25 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, al centre d'Educació Infantil Montessori d'Alacant. [2007/9143]

ORDRE de 25 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Mami's & Papi's de La Pobla de Vallbona. [2007/9144]

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Dehesa de València. [2007/9150]Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat La Paz, a València. [2007/9132]

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Peúcos de València. [2007/9136]

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Risitas, a València. [2007/9138]

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Bambinos, a València. [2007/9142]

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Chispa, a València. [2007/9147]

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Pardalets de València. [2007/9148]

ORDRE de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Mas Camarena de Bétera. [2007/9149]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 16 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2007/9146]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, primer cicle, denominat Colorins, a València. [2007/9145]

Licitació de l'expedient número 76/2007. Reparació de coberta en el Col·legi Públic Lope de Vega de Nules (Castelló). [2007/9161]

Adjudicació de l'expedient número 04/2007. Contracte administratiu especial de col·laboració amb la Conselleria d'Educació en les actuacions relatives a la gestió del Programa de Gratuïtat de Llibres de Text per al curs escolar 2007/08. [2007/9099]

Divendres, 13 de juliol de 2007 Núm 5.555

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Sumacàrcer, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle denominada «El Xúquer», de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/9226]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2007, de la directora de l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives, bones pràctiques educatives i plans de convivència per a la millora de la convivència i la prevenció de la violència escolar. [2007/9098]

Dilluns, 16 de juliol de 2007 Núm 5.556

Dimarts, 17 de juliol de 2007 Núm 5.557

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2007, del conseller d'Educació, per la que s'anomena a Yolanda Violeta García Santos, personal eventual de la conselleria. [2007/9335]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2007, del conseller d'Educació, per la que s'anomena a María Paz Frances Rodríguez, personal eventual de la conselleria. [2007/9330]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2007, del conseller d'Educació, per la que s'anomena a José Amador Martí Sanchís, personal eventual de la conselleria. [2007/9332]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2007, del conseller d'Educació, per la que s'anomena a Benita Mañas Adalid, personal eventual de la conselleria. [2007/9334]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2007, del conseller d'Educació, per la que s'anomena a Mª Angeles Fernàndez Lozano, personal eventual de la conselleria. [2007/9331]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat El Cucurucho, a València. [2007/9298]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització per a l'ampliació de les ensenyances d'Educació Infantil al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària José Arnauda d'Alcoi. [2007/9300]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Pitufos de La Vall d'Uixó. [2007/9301]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil La Milotxa de València-Benimamet . [2007/9302]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Virgen de Cortes, a València. [2007/9303]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, de concessió d'ajudes per al foment i el suport d'activitats culturals organitzades amb motiu de festes populars, d'acord amb l'Orde de 28 de novembre de 2006. [2007/9250]

Dimecres, 18 de juliol de 2007 Núm 5.558

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 30 de gener de 2007 (DOCV núm. 5.473 de 20.03.2007). [2007/9329]

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les associacions de mares i pares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde d'1 de febrer de 2007 (DOGV núm. 5.476 de 23.03.2007). [2007/9455]

Dijous, 19 de juliol de 2007 Núm 5.559

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Informació pública complementària del concurs de procediment obert per a la contractació de l'execució de l'obra relativa a un centre docent, OB 292/07. [2007/9564]

Divendres, 20 de juliol de 2007 Núm 5.560

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades de l'Orde de 31 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal de Tavernes Blanques (València). (codi 46026159). [2007/9526]

Correcció d'errades de l'Orde de 15 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat San Patricio de Bétera. [2007/9531]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Jardín de Valterna, a Paterna. [2007/9530]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Terramarina, a Finestrat. [2007/9533]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Tamarindos-Camarena, a València. [2007/9529]

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven nous programes de garantia social a impartir en instituts d'Educació Secundària i en centres públics específics d'Educació Especial, per al curs 2007/2008. [2007/9587]

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2007-2008 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. [2007/9588]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007 de la direcció general de Patrimoni Cultural Valencià i Museus per la qual es resol la convocatòria d'ajudes per a la realització d'actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana. [2007/9586]

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2006-2007. [2007/9610]

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desentrollament de la Primera Fase dels Programes de Garantia Social, per a les modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l'Orde de 5 d'abril de 2007 (DOCV núm. 5.509, 20.06.2007). [2007/9589]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual s'establix el calendari de les proves d'accés a les ensenyances superiors d'Art Dramàtic, Dansa i Música. [2007/9618]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Anul·lació de la licitació número OB 190/06. Redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades en el CEIP Nou núm. 5 a Calp (Alacant). [2007/9562]

Dilluns, 23 de juliol de 2007 Núm 5.561

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per qual es regula l'oferta parcial de mòduls formatius de Formació Professional en determinats centres públics de la Generalitat. [2007/9676]

Dimarts, 24 de juliol de 2007 Núm 5.562

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717]

Dimecres, 25 de juliol de 2007 Núm 5.563

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades de l'Orde de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Seminario Menor Diocesano de Segorbe (Castelló). [2007/9689]

ORDRE de 13 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació per la qual es resolen els expedients d'incorporació, pròrroga i de modificació dels concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2007/9746]

Dijous, 26 de juliol de 2007 Núm 5.564

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 10 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'organització, en servicis de la Conselleria d'Educació. [2007/9818]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil El Castillo de València. [2007/9686]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, al Centre Privat d'Educació Infantil Hada, Un Mundo Mágico de l'Eliana. [2007/9687]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Marni de València. [2007/9528]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Solc, a València. [2007/9532]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització d'Educació Infantil al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Santiago Apóstol de València. [2007/9534]

ORDRE de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat El Cucurucho II, a València. [2007/9535]

ORDRE de 10 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la que s'autoritza l'obertura i funcionament d'un centre de nova creació d'ensenyances de Música de Grau Elemental, denominat Liceu de Música Ciutat de Mislata, a Mislata (València). [2007/9745]

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2007/9744]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/RE00D/61. Subministrament de 100 exemplars de l'edició facsímil del Llibre dels Furs de la Ciutat e Regne de València.[2007/9778]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient ATRD 295/07. Assistència Tècnica Redacció de Projecte d'Execució i Direcció d'Obra. [2007/9754]

Divendres, 27 de juliol de 2007 Núm 5.565

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDEN de 5 de julio de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se resuelven los expedientes de incorporación al régimen de conciertos educativos en régimen singular correspondientes al primer curso de Bachillerato, para el curso 2007/2008, en aplicación de la Orden de 8 de mayo de 2007 DOCV núm. 5.510, d'11.05.2007). [2007/9527]

Correcció d'errades de la Resolució de 5 de juliol del 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2006-2007. [2007/9853]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitación de l'expedient OB 291/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/9845]

Licitació de l'expedient ATRD 294/07. Assistència Tècnica Direcció d'Obra. [2007/9855]

Licitació de l'expedient ATRD 300/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/9856]

Licitació de l'expedient ATRD 280/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/9857]

Licitació de l'expedient ATRD 298/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/9858]

Licitació de l'expedient ATRD 299/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/9859]

Dilluns, 30 de juliol de 2007 Núm 5.566

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 118/ 2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació. [2007/9912]

DECRET 127/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que s'han satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2007/2008. [2007/9918]

Correcció d'errades de l'Orde de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat La Mar Salada d'Alacant. [2007/9829]

Correcció d'errades de l'Orde de 27 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Mas Camarena de Bétera. [2007/9830]

Correcció d'errades de l'Orde de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Dumbo de València. [2007/9831]

Dimarts, 31 de juliol de 2007 Núm 5.567

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Benidorm, per a la creació d'una Escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada Les Caletes, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/9560]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i la Direcció General de Personal, per la qual es prorroga i completa per al curs 2007/2008 la Resolució, de 15 de juny de 2001, completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, per la Resolució de 9 de juliol de 2003, la Resolució de 29 de juny de 2004, la Resolució de 6 de juliol de 2005 i per la Resolució de 15 de juny de 2006, per les quals es dicten i aproven instruccions per a l'organització i funcionament dels col·legis d'Educació Infantil i Primària. [2007/10003]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2007, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i de Personal, per la qual es prorroga i completa a partir del curs 2007-2008 la Resolució de 15 de juny de 2001, completada per les resolucions de 26 de juny de 2002, de 9 de juliol de 2003, de 30 de juny de 2004, de 28 de juliol de 2005 i de 15 de juny de 2006, per les quals es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2007/10004]

   
 

BOE Juliol 2007

   
  BOE núm. 157 de 2/07/2007

Orden ECI/1954/2007, de 12 de junio, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2006/2007. 

Real Decreto 813/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de una cualificación profesional correspondiente a la Familia Profesional Fabricación Mecánica.

Real Decreto 815/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

BOE núm. 158 de 3/07/2007

Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. 

Orden ECI/1960/2007, de 21 de junio, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre. 

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve el proceso de selección de auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania, convocado por Orden ECI/4071/2006, de 15 de diciembre. 

Resolución de 26 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores extranjeros, en régimen de año sabático en universidades públicas y centros de investigación españoles, dentro del Programa de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros.

BOE núm. 159 de 4/07/2007  

Orden ECI/1978/2007, de 12 de junio, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2007, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. 

BOE núm. 161 de 6/07/2007

Orden ECI/2007/2007, de 11 de junio, por la que se convocan las ayudas al estudio de carácter especial denominadas Beca-Colaboración para el curso académico 2007-2008.

Orden ECI/2008/2007, de 18 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de las ayudas para alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2006-2007.

Orden ECI/2009/2007, de 15 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de becas y ayudas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios que cursen estudios en su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007.

Orden ECI/2010/2007, de 18 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de las becas de movilidad para alumnos universitarios que cursen estudios fuera de su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007.

BOE núm. 162 de 7/07/2007

Orden ECI/2025/2007, de 22 de junio, por la que se conceden subvenciones a fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las personas adultas.

BOE núm. 168 de 14/7/2007

Orden ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. 

Orden ECI/2129/2007, de 20 de junio, por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2007-2008 para los alumnos universitarios, de enseñanzas artísticas superiores y de otros estudios superiores que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. 

BOE núm. 172 de 19/7/2007

REAL DECRETO 900/2007, de 6 de julio, por el que se crea el Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

BOE núm. 173 de 20/7/2007

ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria.

BOE núm. 174 de 21/7/2007

ORDEN ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria.

Orden ECI/2223/2007, de 12 de julio por la que se corrige error en la Orden ECI/1960/2007, de 21 de junio, en relación con la Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre.

Orden ECI/2227/2007, de 25 de mayo, por la que se dejan sin efecto determinados artículos de las Órdenes ECI/1197/2006, de 24 de abril; ECI/1568/2006, de 8 de mayo; ECI/2117/2006, de 16 de junio; ECI/2118/2006, de 16 de junio, y ECI/2864/2006, de 13 de julio, por las que se convocan las becas y ayudas al estudio para el curso académico 2006-2007.

Orden ECI/2228/2007, de 9 de julio, de corrección de errores de la Orden ECI/2009/2007, de 15 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de becas y ayudas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios que cursen estudios en su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007.

Orden ECI/2229/2007, de 13 de julio, de bases reguladoras de la aportación complementaria a las universidades e instituciones de enseñanza superior para el desarrollo del programa «Erasmus».

BOE núm. 178 de 26/7/2007

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Orden ECI/2264/2007, de 17 de julio, por la que a propuesta de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005.

BOE núm. 179 de 27/7/2007

Orden ECI/2280/2007, de 17 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la enseñanza pública.

Orden ECI/2281/2007, de 17 de julio, por la que, a propuesta de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005.

Resolución de 11 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para intercambiar puesto por puesto con profesores alemanes, británicos, franceses y austriacos con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.

BOE núm. 180 de 28/7/2007

Orden ECI/2294/2007, de 9 de julio, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior.

BOE núm. 182 de 31/7/2007

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria.

Orden ECI/2313/2007, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.