BOE Gener 2011

 

Gener 2011

 
  Dilluns, 10 de gener de 2011  Núm 6.434

Dimarts, 11 de gener de 2011 Núm 6.435

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 175/2010, de 22 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de doctorat en la Universitat d'Alacant. [2011/44]

Dimecres, 12 de gener de 2011  Núm 6.436

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY10/IT00D/84. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada, de l'expedient de realització del mòdul de formació en centres de treball (FCT) a Europa per a alumnes de FP durant l'any 2011. [2011/37]

Dijous, 13 de gener de 2011  Núm 6.437

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació i llenguatge administratiu. [2010/13882]

Adjudicació definitiva número CNMY10/EC78A/34. Obres de substitució de coberta del CEIP Mare de Déu del Miracle a Rafelbunyol. [2010/13956]

Notificació de resolució d'incoació d'expedient disciplinari. Expedient número 1055/2010. [2010/13880]

Divendres, 14 de gener de 2011   Núm 6.438

Conselleria d'Educació

DECRET 2/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual nomena president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana Francisco Baila Herrera. [2011/247]

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares. [2010/14107]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2010/14112]

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2011 de la jubilació anticipada voluntària d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2010/14173]

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Primària i Secundària denominat Peñafort-2 a Sant Vicent del Raspeig. [2010/14108]

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minoren i es deixen sense efecte determinades concessions d'ajudes per a les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/14086]

Dilluns, 17 de gener de 2011  Núm 6.439

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2010, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació. [2011/251]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre autoritzat d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música Districte Marítim Grau de Gandia de la població de Gandia-Grau. [2011/261]

Dimarts, 18 de gener de 2011 Núm 6.440

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes, i es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la citada prova. [2011/323]

Dimecres, 19 de gener de 2011  Núm 6.441

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per al qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Santa María del Carmen d'Alacant. [2011/83]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat El Mercat, a Catarroja. [2011/289]

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es deixen sense efecte determinades concessions d'ajudes per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/13875]

Dijous, 20 de gener de 2011 Núm 6.442

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es corregixen errades de la Resolució de 3 de novembre de 2010, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'educació secundària obligatòria corresponents al curs 2009-2010. [2011/454]

Divendres, 21 de gener de 2011  Núm 6.443

Conselleria d'Educació

ORDRE 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional dependents de la conselleria competent en matèria d'educació. [2011/246]

ORDRE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat. [2011/545]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment administratiu ordinari número 2/000927/2010-MC a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/544]

ORDRE 100/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals a realitzar en la Secretaria de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació. [2011/324]

Dilluns, 24 de gener de 2011  Núm 6.444

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE 62/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el Programa de Formació Professional per a l'Ocupació i es regulen i es convoquen subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament als treballadors desocupats durant l'exercici de 2011. [2011/506]

ORDRE 63/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el programa de formació professional per a l'ocupació dirigida prioritàriament a treballadors ocupats i es regula el procediment general per a la concessió d'ajudes durant l'exercici 2011. [2011/507]

Conselleria d'Educació

ORDRE 102/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena vocal del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx Ismael Senent Cartagena, en substitució de Manuel Soler Sagasti. [2011/243]

ORDRE 103/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena vocal del Consell Social de la Universitat d'Alacant Francisco Martín Irles, en substitució de Jesús Escolano Baños. [2011/244]

Dimarts, 25 de gener de 2011  Núm 6.445

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY10/ED80A/87. Mecanització, informatització i captura òptica de les dades generades per les proves de la JQCV. Convocatòries 2011 i 2012. [2011/649] 

Dimecres, 26 de gener de 2011  Núm 6.446

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Babysol, a Petrer. [2011/563]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Colorins, a Alboraya. [2011/564]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Piccolo, a Torrevieja. [2011/565]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre autoritzat d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música Institut Musical Giner de València. [2011/524]

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil denominada La Torreta, de Canals, per canvi d'ús i ampliació del nombre d'unitats autoritzades. [2011/542]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'accepta la cessió gratuïta d'una parcel·la de 8.520,37 m² de superfície, situada a El Campello (Alacant), avinguda Ausiàs March, realitzada per l'ajuntament del dit municipi a favor de la Generalitat per a ser destinada a l'ampliació de l'IES Enric Valor. [2011/551]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publiquen els Premis Professionals de Música de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana 2010. [2011/809] 

Dijous, 27 de gener de 2011  Núm 6.447

Conselleria d'Educació

Adjudicació definitiva de l'expedient CNMY10/OC00D/17. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del servici d'impressió de títols acadèmics no universitaris. [2011/752]

Divendres, 28 de gener de 2011  Núm 6.448

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es corregix la Resolució de 3 de novembre de 2010, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'educació primària corresponents al curs 2009-2010. [2011/871]

Licitació número CNMY10/OC00D/79. Servei de confecció, muntatge i embalatge de les proves de certificació dels nivells Bàsic, Intermedi i Avançat d'ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat, curs 2010/2011. [2011/717]

Dilluns, 31 de gener de 2011  Núm 6.449

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY10/OC00D/43. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de manteniment correctiu i evolutiu d'aplicacions informàtiques en Foxpro i Visualfoxpro per a la Conselleria d'Educació. [2011/776]

Licitació número CNMY10/IT00D/77. Contractació, per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici per al manteniment del sistema d'informació de la Conselleria d'Educació. [2011/744]

Licitació número CNMY10/IT00D/80. Servici per a l'assessorament de la producció dels servidors gestionats pel Servici d'Informàtica i Tècniques de Gestió de la Conselleria d'Educació. [2011/750]

   
 

BOE Gener 2011

   
 

BOE: 10 de enero de 2011, Núm. 8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en los Cuerpos de Maestras y Maestros, Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades para los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. PDF (BOE-A-2011-489 - 2 págs. - 205 KB)

Premios

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso de premios para estudiantes de Danza Clásica correspondiente al año 2010. PDF (BOE-A-2011-533 - 2 págs. - 160 KB)

Reales Academias

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia, para su provisión, una plaza de Académico de Número. PDF (BOE-A-2011-534 - 1 pág. - 150 KB)

Subvenciones

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones de la Modalidad B para estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2011-535 - 3 págs. - 252 KB)

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2011-536 - 2 págs. - 173 KB)

Resolución de 24 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América para la gestión de becas en el marco de las convocatorias de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2011-537 - 1 pág. - 152 KB)

Resolución de 24 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones de la Modalidad A para estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2011-538 - 3 págs. - 248 KB)

BOE: 11 de enero de 2011, Núm. 9

Subvenciones

Orden EDU/3495/2010, de 16 de diciembre, por la que se publica la convocatoria del Subprograma estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2011-585 - 19 págs. - 328 KB)

BOE: 12 de enero de 2011, Núm. 10

Subvenciones

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, del crédito presupuestario para la financiación de actuaciones dirigidas a disminuir las desigualdades en materia educativa, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2011-641 - 2 págs. - 172 KB)

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, de los créditos presupuestarios complementarios para la aplicación en el curso 2010-2011 del programa Escuela 2.0, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2011-642 - 2 págs. - 176 KB)

BOE: 13 de enero de 2011, Núm. 11

Becas

Orden EDU/2/2011, de 3 de enero, por la que se otorgan becas de formación en documentación y publicaciones. PDF (BOE-A-2011-664 - 4 págs. - 222 KB)

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se otorgan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación. PDF (BOE-A-2011-665 - 3 págs. - 165 KB)

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se otorgan becas de formación en distintos campos educativos. PDF (BOE-A-2011-666 - 18 págs. - 656 KB)

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2010, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. PDF (BOE-A-2011-667 - 3 págs. - 175 KB)

Subvenciones

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 30 de julio de 2010, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria durante el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2011-668 - 1 pág. - 159 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio educativo a prestar a los alumnos de los cursos de inmersión lingüística. PDF (BOE-B-2011-1219 - 1 pág. - 162 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación para el servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en Sevilla. PDF (BOE-B-2011-1220 - 1 pág. - 162 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en Cuenca. PDF (BOE-B-2011-1221 - 1 pág. - 163 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en A Coruña. PDF (BOE-B-2011-1222 - 1 pág. - 163 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en Valencia. PDF (BOE-B-2011-1223 - 2 págs. - 165 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en Santa Cruz de Tenerife. PDF (BOE-B-2011-1224 - 2 págs. - 166 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en Barcelona. PDF (BOE-B-2011-1225 - 1 pág. - 163 KB)

BOE: 14 de enero de 2011, Núm. 12

Títulos académicos

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2011-694 - 8 págs. - 210 KB)

BOE: 15 de enero de 2011, Núm. 13

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de "Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados para la prueba piloto del estudio PISA 2012 de la OCDE" (Expediente 110004). PDF (BOE-B-2011-1379 - 2 págs. - 169 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en Madrid I. PDF (BOE-B-2011-1380 - 1 pág. - 161 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración a prestar a los alumnos de inmersión lingüística en Madrid II. PDF (BOE-B-2011-1381 - 1 pág. - 161 KB)

BOE: 17 de enero de 2011, Núm. 14

Premios

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se declaran desiertos los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2011-895 - 1 pág. - 151 KB)

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2008/2009. PDF (BOE-A-2011-896 - 2 págs. - 181 KB)

BOE: 18 de enero de 2011, Núm. 15

BOE: 19 de enero de 2011, Núm. 16

BOE: 20 de enero de 2011, Núm. 17

Personal docente en el exterior

Orden EDU/3545/2010, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de personal docente en centros de Argentina y Brasil. PDF (BOE-A-2011-1031 - 2 págs. - 171 KB)

Subvenciones

Orden EDU/3547/2010, de 30 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la cooperación interuniversitaria con Brasil. PDF (BOE-A-2011-1045 - 9 págs. - 400 KB)

Orden EDU/3548/2010, de 31 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil. PDF (BOE-A-2011-1046 - 8 págs. - 368 KB)

BOE: 21 de enero de 2011, Núm. 18

BOE: 22 de enero de 2011, Núm. 19

Lengua y Cultura españolas. Currículo

Corrección de errores de la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas.PDF (BOE-A-2011-1138 - 1 pág. - 148 KB)

BOE: 24 de enero de 2011, Núm. 20

Ayudas

Orden EDU/61/2011, de 20 de enero, por la que se convocan las ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2011-1307 - 32 págs. - 498 KB)

BOE: 25 de enero de 2011, Núm. 21

BOE: 26 de enero de 2011, Núm. 22

BOE: 27 de enero de 2011, Núm. 23

Subvenciones

Corrección de errores del Real Decreto 1594/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de una subvención a conceder de forma directa a la Fundación Comillas para financiar el desarrollo del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español. PDF (BOE-A-2011-1432 - 1 pág. - 150 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Medidas fiscales y administrativas

Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. PDF (BOE-A-2011-1437 - 79 págs. - 2288 KB)

Presupuestos

Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. PDF (BOE-A-2011-1438 - 162 págs. - 3839 KB)

Juventud

Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de juventud de la Comunitat Valenciana. PDF (BOE-A-2011-1439 - 21 págs. - 342 KB)

Ayudas

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican los beneficiarios de ayudas y premios con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.324N.482 del presupuesto de gastos de 2009. PDF (BOE-A-2011-1497 - 30 págs. - 3408 KB)

BOE: 28 de enero de 2011, Núm. 24

BOE: 29 de enero de 2011, Núm. 25

BOE: 31 de enero de 2011, Núm. 26

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/105/2011, de 14 de enero, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2011-1737 - 1 pág. - 154 KB)