BOE Gener 2010

 

Gener 2010

 
  Dilluns, 4 de gener de 2010 Núm 6.177

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'assignació de recursos econòmics per al desenrotllament de programes de compensació educativa en centres públics que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2009-2010. [2009/14394]

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 4 de novembre de 2009, de la mateixa direcció general, sobre l'alumnat estranger en l'educació de naturalesa no obligatòria [2009/14926]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 10 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis al Rendiment Acadèmic destinats als que hagen conclòs estudis d'educació universitària durant el curs acadèmic 2008-2009 en les universitats valencianes. [2009/15050]

Dimarts, 5 de gener de 2010 Núm 6.178

Conselleria d'Educació

ORDRE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2010. [2009/15067]

ORDRE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2010. [2009/15068]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Perit en Tècnica Ceràmica per haver extraviat l'original. [2009/14272] 

Dijous, 7 de gener de 2010 Núm 6.179 

Conselleria de Benestar Social

ORDRE de 15 de desembre de 2009, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars, dutes a cap per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat, que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, durant l'any 2010. [2009/14588] 

Divendres, 8 de gener de 2010 Núm 6.180

Conselleria d'Educació

DECRET 1/2010, de 7 de gener, del Consell, pel qual Francisco Baila Herrera cessa com a director general d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació. [2010/69]

DECRET 2/2010, de 7 de gener, del Consell, pel qual nomena Rafael Carbonell Peris com a director general d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació. [2010/70]

DECRET 3/2010, de 7 de gener, del Consell, pel qual Alejandro Bañares Vázquez cessa com a director general de Règim Econòmic, de la Conselleria d'Educació. [2010/71]

DECRET 4/2010, de 7 de gener, del Consell, pel qual nomena M.ª José Vargas Molina com a directora general de Règim Econòmic, de la Conselleria d'Educació. [2010/72]

ORDRE de 2 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre docent britànic a Espanya de nova creació denominat British College La Cañada, a Paterna-La Cañada. [2009/14571]

Dilluns, 11 de gener de 2010  Núm 6.181

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2010/138]

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritza a la Universitat Jaume I de Castelló, la pròrroga d'ensenyaments universitaris oficials de màster ja autoritzats d'acord amb el que disposa el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. [2009/14565]

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritza a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la pròrroga d'ensenyaments universitaris oficials de màster ja autoritzats d'acord amb el que disposa el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. [2009/14566]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dona de baixa a l'associació de pares i mares d'alumnes de l'Institut d'Educació Secundària Jaume I d'Alfafar del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2009/14569] 

Dimarts, 12 de gener de 2010 Núm 6.182

Conselleria d'Educació

DECRET 9/2010, de 7 de gener, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster a la Universitat de València-Estudi General. [2010/141]

ORDRE de 10 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Muntori de Castalla. [2009/14605]

ORDRE de 23 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Rivas Luna de l'Eliana. [2009/14609]

ORDRE de 24 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre privat d'Arts Plàstiques i Disseny Centre de Estudios Barreira-Escuela de Diseño de València. [2009/14613]

ORDRE d'1 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Bambilandia, a Vila-real. [2009/14607]

ORDRE de 2 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil de primer cicle El Solet de Benifaió, per canvi de titularitat. [2009/14610]

ORDRE de 2 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Mamá Pato, a Paiporta. [2009/14611]

ORDRE de 28 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2009/15069]

ORDRE de 29 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per a l'any 2010. [2010/104]

Conselleria de Benestar Social

ORDRE de 21 de desembre de 2009, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen els premis escolars Per a Evitar Entropessades en matèria d'accessibilitat al medi físic (2009-2010). [2010/123]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació i llenguatge administratiu. [2009/14618]

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2009/14902]

Dimecres, 13 de gener de 2010 Núm 6.183

Conselleria d'Educació

ORDRE d'11 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil denominada Els Menuts, de Rafelcofer, per ampliació del nombre d'unitats. [2009/14604]

Licitació número CNMY09/OC00D/107. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i anticipada, de l'expedient de Servei d'impressió, muntatge i embalatge de les proves de certificació dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments de règim especial en la Comunitat Valenciana per al curs 2009/2010. [2009/14901] 

Dijous, 14 de gener de 2010 Núm 6.184

Conselleria d'Educació

ORDRE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemany, francès, anglès i italià, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i Formació Professional de la Comunitat Valenciana. [2010/134] 

Divendres, 15 de gener de 2010 Núm 6.185

Conselleria d'Educació

ORDRE de 2 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger Cambridge House Community College de Rocafort. [2009/14767]

Dilluns, 18 de gener de 2010  Núm 6.186 

Conselleria d'Educació

DECRET 11/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual Pedro Ortega Marhuenda cessa com a president del Consell Escolar Valencià. [2010/349]

DECRET 12/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual s'acorda el nomenament de Francisco Baila Herrera com a president del Consell Escolar Valencià. [2010/351]

ORDRE de 17 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil denominada La Trilladora, de Pego (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2009/14899]

ORDRE de 10 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Escola Oficial d'Idiomes de Llíria. [2010/306]

ORDRE de 10 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Número 3 de la Vila Joiosa. [2010/307] 

Dimarts, 19 de gener de 2010 Núm 6.187 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Manuel González Cudilleiro, com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2009/15071]

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es nomena José Ciscar Bolufer, com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2009/15072]

DECRET 14/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster a la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/424]

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica el Premi Profesional de Dansa en la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana 2009. [2010/345]

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publiquen els Premis Profesionals de Música en la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana 2009. [2010/346]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del CEIP Enrique Terrasa de València. [2009/14939]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica de l'IES Rascanya-Antonio Cañuelo de València. [2009/14943]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del centre Esclavas Sagrado Corazón de Benirredrà. [2009/14946]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Delineació, especialitat Edificis i Obres de l'IES Rascanya-Antonio Cañuelo de València. [2009/14944]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller de l'IES María Enriquez de Gandia. [2009/14948]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica de l' IES Rascanya-Antonio Cañuelo de València. [2009/14949]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Llar, especialitat Adaptació Social de l'IES Blasco Ibañez de València. [2009/14952]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Auxiliar d'Infermeria de l'IES Tirant lo Blanc de Gandia. [2009/14956]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Delineació, especialitat Delineant de l'IES Salvador Gadea de Aldaia. [2009/14965] 

Dimecres, 20 de gener de 2010 Núm 6.188

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2010 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2010/296]

ORDE de 28 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Règim Interior de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana. [2010/149]

Adjudicació número 5/2009. Reparació de les patologies en els pilars sota el forjat sanitari del centre San Clemente de Sedaví. [2009/15051]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Federica Montseny de Burjassot. [2009/14938]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Conselleria de València. [2009/14941]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Metal, especialitat Caldereria en Chapa i Estructures de l'IES Rascanya-Antonio Cañuelo de València. [2009/14942]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del CIP Vicente Blasco Ibáñez de Montesa. [2009/14951]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del Colegio Academia Jardín de València. [2009/14953]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del centre de Caferma de València. [2009/14954]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del CP San Juan de Ribera de Burjassot. [2009/14958]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller de l'IES M. Sanchis Guarner de Silla. [2009/14959]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat en Arts Aplicades, branca Tallers d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, especialitat Fotografia Artística de Escuela de Artes y Superior de Diseño de València. [2009/14960]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Electricitat i Electrònica, especialitat Electrònica de Comunicacions, de l'IES Blasco Ibáñez de València. [2009/14961]

Informació pública sobre expedició de duplicat del títol acadèmic de Graduat Escolar del CEED de València. [2009/14962]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Sanitària, especialitat Anatomia Patològica de l'IFP Superior Ciudad del Aprendiz de València. [2009/14963]

Dijous, 21 de gener de 2010 Núm 6.189 

Divendres, 22 de gener de 2010 Núm 6.190

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària número 2 de Riba-roja de Túria. [2010/305]

Dilluns, 25 de gener de 2010  Núm 6.191

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY10/QE00D/7. Contractació per mitjà de procediment obert, del servici de realització del mòdul de formació en centres de treball (FCT) a Europa per a estudiants de formació professional durant l'any 2010. [2010/520]

Dimarts, 26 de gener de 2010 Núm 6.192 

Conselleria d'Educació

DECRET 21/2010, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2010/738] 

Dimecres, 27 de gener de 2010 Núm 6.193

Conselleria d'Educació

DECRET 20/2010, de 22 de gener, del Consell, pel qual es crea una escola oficial d'idiomes a Elda. [2010/773]

Licitació número CNMY09/EC78A/105. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació anticipada, de les obres d'adequació/ampliació 3I+ 6P +COM (180,2 T) en el CP Verge dels Desemparats de Silla. [2010/294]

Licitació número CNMY09/EC78A/108. Contractació per mitjà de procediment obert, tramitació ordinària i anticipada, de l'obra de reforma de coberta en el IES Francesc Ribalta de Castelló. [2010/295] 

Dijous, 28 de gener de 2010 Núm 6.194

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2010, del director general de Personal de la Conselleria Educació, per la qual s'inclou en la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 6 de maig de 2009, Francisco Javier Maciá Juan. [2010/427]

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2009 del president de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designen els membres de la Junta Electoral per a l'adopció de les normes necessàries per al desenrotllament de les eleccions a membres del Consell de Direcció de l'Institut. [2010/428]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de desembre de 2009, del conseller d'Educació per la qual es nomena Manuel González Cudilleiro, com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/834]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de gener de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2010 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2010/787]

ORDRE de 29 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals, per a l'exercici econòmic 2010. [2010/429] 

Divendres, 29 de gener de 2010 Núm 6.195 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza la Universitat de València-Estudi General, la pròrroga d'ensenyaments universitaris oficials de màster ja autoritzades, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. [2010/522]

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica d'Alcalans a l'Institut d'Educació Secundària de Montserrat. [2010/521]

   
   
 

BOE Gener 2010

   
 

BOE: 1 de enero de 2010, Núm. 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premios

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden premios y accésit a los trabajos de investigación del VIII Certamen Universitario "Arquímedes" de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2010-31 - 6 págs. - 274 KB)

Reales Academias

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se anuncia una vacante de Académico de Número. PDF (BOE-A-2010-32 - 1 pág. - 147 KB)

Subvenciones

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias a las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior para el desarrollo del Programa "Erasmus". PDF (BOE-A-2010-33 - 4 págs. - 281 KB)

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias a las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior para el desarrollo del Programa "Erasmus". PDF (BOE-A-2010-34 - 4 págs. - 269 KB)

BOE: 2 de enero de 2010, Núm. 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nombramientos

Orden EDU/3572/2009, de 18 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2010-49 - 1 pág. - 157 KB)

Orden EDU/3573/2009, de 18 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de abril de 2007. PDF (BOE-A-2010-50 - 2 págs. - 175 KB)

Orden EDU/3574/2009, de 18 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril de 2007. PDF (BOE-A-2010-51 - 2 págs. - 178 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores de la de 6 de agosto de 2009, por la que se adjudican ayudas de estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo, para jóvenes doctores. PDF (BOE-A-2010-99 - 2 págs. - 189 KB)

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 3 de diciembre de 2009, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-100 - 3 págs. - 254 KB) Becas

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se otorgan becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales, en documentación y legislación educativa y en tecnologías de la información y comunicación, a desarrollar en unidades dependientes de la Dirección General de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2010-101 - 42 págs. - 2457 KB)

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América para la gestión de becas en el marco de las convocatorias de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2010-102 - 1 pág. - 152 KB)

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a la entidad colaboradora con el Ministerio de Educación, para el programa "Salvador de Madariaga" de ayudas para becas y contratos en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2010-103 - 2 págs. - 167 KB)

Subvenciones

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden, por renuncias, subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2009/2010 y se corrigen errores en la Resolución de 17 de noviembre de 2009, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Seneca" para el curso académico 2009/2010. PDF (BOE-A-2010-105 - 3 págs. - 185 KB)

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2010-106 - 6 págs. - 251 KB)

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2010-107 - 2 págs. - 177 KB)

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2010-108 - 2 págs. - 169 KB)

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-109 - 26 págs. - 709 KB)

BOE: 5 de enero de 2010, Núm. 4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-201 - 13 págs. - 252 KB)

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado de las Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-202 - 2 págs. - 166 KB)

BOE: 6 de enero de 2010, Núm. 5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-250 - 3 págs. - 173 KB)

BOE: 7 de enero de 2010, Núm. 6  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden EDU/3607/2009, de 30 de diciembre, por la que se crea la Sede Electrónica en el Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-293 - 4 págs. - 180 KB)

Ayudas

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en las Resoluciones de la Secretaría de Estado de Universidades de 20 de octubre de 2008 y 11 de diciembre de 2008, por las que se concedían las aportaciones complementarias a las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior para el desarrollo del Programa "Erasmus". PDF (BOE-A-2010-320 - 2 págs. - 177 KB)

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para contratos del subprograma de estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, incluidas las Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-321 - 2 págs. - 172 KB)

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se abonan atrasos correspondientes a la fase de contrato de las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-322 - 3 págs. - 195 KB)

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al amparo del Convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Educación de Brasil. PDF (BOE-A-2010-323 - 4 págs. - 295 KB) 

BOE: 8 de enero de 2010, Núm. 7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Orden EDU/3622/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2010-358 - 16 págs. - 292 KB)

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario gestionadas por la Dirección General de Universidades en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-359 - 3 págs. - 202 KB)

Premios

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura de la Prensa correspondientes al año 2009. PDF (BOE-A-2010-360 - 3 págs. - 171 KB)

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los "Premios IRENE: la paz empieza en casa" 2009. PDF (BOE-A-2010-361 - 4 págs. - 243 KB)

Profesores en el extranjero

Orden EDU/3623/2009, de 17 de diciembre, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso académico 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-362 - 14 págs. - 331 KB)

BOE: 9 de enero de 2010, Núm. 8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican los listados de los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-398 - 23 págs. - 400 KB)

Subvenciones

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al amparo del Convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Educación de Brasil. PDF (BOE-A-2010-399 - 9 págs. - 347 KB)

BOE: 14 de enero de 2010, Núm. 12

Subvenciones

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-584 - 18 págs. - 358 KB)

BOE: 15 de enero de 2010, Núm. 13

Nombramientos

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria-Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se nombra a los miembros de los diferentes Comités encargados de asesorar a la Comisión Nacional en su labor evaluadora.PDF (BOE-A-2010-599 - 5 págs. - 191 KB)

BOE: 16 de enero de 2010, Núm. 14

Delegación de competencias

Orden EDU/24/2010, de 13 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-713 - 2 págs. - 161 KB)

Premios

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Formación y Educación Profesional, por la que se modifica la de 30 de marzo de 2009, por la que se conceden los XXV Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa para 2008. PDF (BOE-A-2010-714 - 1 pág. - 156 KB)

BOE: 18 de enero de 2010, Núm. 15

Enseñanzas profesionales de danza

Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, y el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo al cálculo de la nota media de los alumnos de las enseñanzas profesionales de música y danza. PDF (BOE-A-2010-728 - 3 págs. - 169 KB) 

BOE: 19 de enero de 2010, Núm. 16

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana, para aumentar la oferta de plazas en las escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes. PDF (BOE-A-2010-877 - 4 págs. - 180 KB) 

BOE: 20 de enero de 2010, Núm. 17

Organización

Orden EDU/31/2010, de 14 de enero, por la que se crea la Comisión de Información Administrativa y Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-882 - 3 págs. - 170 KB)

Premios

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2007/2008. PDF (BOE-A-2010-913 - 2 págs. - 177 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Formación y Orientación Universitaria. Objeto: Atención telefónica, mediante línea 902, a consultas sobre becas gestionadas por la Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes del Ministerio de Educación. Expediente: 090025. PDF (BOE-B-2010-1942 - 1 pág. - 160 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración para alumnos participantes en cursos de inmersión lingüística en Sevilla. PDF (BOE-B-2010-1943 - 1 pág. - 163 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración para alumnos participantes en cursos de inmersión lingüística en Tenerife. PDF (BOE-B-2010-1944 - 1 pág. - 162 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración para alumnos participantes en cursos de inmersión lingüística en Barcelona. PDF (BOE-B-2010-1945 - 1 pág. - 163 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración para alumnos participantes en cursos de inmersión lingüística en Valencia. PDF (BOE-B-2010-1946 - 1 pág. - 162 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de gestión y tramitación de viajes y alojamientos. PDF (BOE-B-2010-1947 - 1 pág. - 162 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de limpieza en las oficinas centrales de Madrid. PDF (BOE-B-2010-1948 - 1 pág. - 161 KB)

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca licitación del servicio de alojamiento y restauración para alumnos participantes en cursos de inmersión lingüística en Cuenca. PDF (BOE-B-2010-1949 - 1 pág. - 162 KB)

BOE: 21 de enero de 2010, Núm. 18

Ayudas

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE), efectuada por Resolución de 30 de abril de 2009. PDF (BOE-A-2010-947 - 11 págs. - 407 KB)

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros con características singulares e instituciones públicas del ámbito de la educación para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE), efectuada por Resolución de 25 de septiembre de 2009. PDF (BOE-A-2010-948 - 3 págs. - 190 KB)

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la realización de actividades, de formación permanente del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año 2009, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2010-949 - 2 págs. - 167 KB)

Premios

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2009, convocado por Resolución de 30 de abril de 2009. PDF (BOE-A-2010-950 - 2 págs. - 163 KB)

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2009, convocado por Resolución de 30 de abril de 2009. PDF (BOE-A-2010-951 - 2 págs. - 161 KB)

BOE: 22 de enero de 2010, Núm. 19

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de un servicio de "Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, corrección y codificación de resultados, para el estudio de la Unión Europea sobre Competencia Lingüística". (Expediente 100001). PDF (BOE-B-2010-2305 - 2 págs. - 166 KB)

Formación profesional

Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido. PDF (BOE-A-2010-972 - 229 págs. - 8515 KB) 

BOE: 23 de enero de 2010, Núm. 20

Formación profesional

Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho. PDF (BOE-A-2010-1010 - 130 págs. - 3831 KB)

Becas

Orden EDU/3701/2009, de 30 de diciembre, por la que se otorgan becas de formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, y en la Subdirección General de Documentación y Publicaciones. PDF (BOE-A-2010-1061 - 6 págs. - 303 KB)

BOE: 25 de enero de 2010, Núm. 21

Renuncias

Orden EDU/61/2010, de 12 de enero, por la que se acepta la renuncia de don Antonio Hernández García, a la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. PDF (BOE-A-2010-1090 - 1 pág. - 153 KB)

Nombramientos

Orden EDU/63/2010, de 13 de enero, por la que se corrige la Orden EDU/3572/2009, de 18 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2010-1092 - 1 pág. - 155 KB)

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2009, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. PDF (BOE-A-2010-1147 - 3 págs. - 171 KB)

Subvenciones

Orden EDU/3706/2009, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden EDU/2933/2009, de 23 de octubre, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores y de estudiantes en enseñanzas de doctorado para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-1148 - 1 pág. - 155 KB)

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se convoca licitación del servicio de realización del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en Europa para estudiantes de Formación Profesional durante el año 2010. PDF (BOE-B-2010-2578 - 2 págs. - 167 KB)

BOE: 26 de enero de 2010, Núm. 22

Ceses y nombramientos

Orden EDU/75/2010, de 13 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. PDF (BOE-A-2010-1183 - 1 pág. - 152 KB)

BOE: 28 de enero de 2010, Núm. 24

Medidas fiscales y administrativas

Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. PDF (BOE-A-2010-1279 - 54 págs. - 965 KB)

Presupuestos

Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010. PDF (BOE-A-2010-1280 - 153 págs. - 3073 KB)