BOE Gener 2009

 

Gener 2009

 
  Divendres, 2 de gener de 2009  Núm 5.925

Conselleria d'Educació

ORDRE de 15 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2009. [2008/15132]

ORDRE de 15 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2009. [2008/15133]

Dilluns, 5 de gener de 2009  Núm 5.926

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les comissions dictaminadores que han d'avaluar els mèrits al·legats pels participants en el concurs de traslllats per a la provisió de places vacants de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts escèniques i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny. [2008/15087]

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la data per a la celebració del sorteig dels vocals de les comissions de dictamen del concurs de trasllats per a la provisió de places vacants a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, dels cossos que imparteixen els Ensenyaments Artístics i d'Idiomes i dels cossos d'inspectors al servei de l'administració eductiva i inspectors d'educació. [2008/15086]

Correcció d'errors de l'Orde de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre privat d'Educació Primària i Secundària "Escuelas San José" (I. Politècnic) de València. [2008/15037] B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria de Benestar Social

ORDRE de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula i es convoca el programa per a finançar estades en residències de tercera edat l'any 2009. [2008/15162]

ORDRE de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual fa pública la convocatòria de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià) per a l'exercici de 2009/2010. [2008/15159]

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 23 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca ajudes a persones amb ancians i ancianes dependents a càrrec seu per a l'exercici de l'any 2009, a l'empara del Decret 331/1995, de 3 de novembre, del Consell. [2009/8]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen huit beques per a la realització de pràctiques professionals en estudis i col·laboracions en la Direcció General de Règim Econòmic. [2008/15125]

ORDRE de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques formatives relacionades amb l'arquitectura en l'àmbit escolar en la Direcció General de Règim Econòmic. [2008/15128]

ORDRE de 22 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 4 beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic en tecnologies de la informació i la comunicació. [2008/15039]

ORDRE de 22 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic en matèria d'organització. [2008/15041]

ORDRE de 18 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2009. [2008/15008]

ORDRE de 18 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2009. [2008/15010]

Dimecres, 7 de gener de 2009 Núm 5.927

Conselleria d'Educació

ORDRE de 26 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment que han de seguir els centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l'accés al règim de convenis o concerts educatius, o convenis o concerts econòmics singulars, la seua renovació, la seua pròrroga, o la modificació d'estos, i s'aproven els models de documents administratius en què s'han de formalitzar els convenis o concerts esmentats. [2008/15185]

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2009 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2009 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2008/14946]

Conselleria de Benestar Social

ORDRE 29 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula i es convoca el Programa per a Finançar Estades en Centres de Dia per a Persones Majors Dependents l'any 2009. [2008/15169]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l'any 2009. [2008/15187]

ORDRE de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic informàtic per a col·laborar en el disseny i desenrotllament d'aplicacions de programari lliure. [2008/15189]

ORDRE de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en tecnologies de la informació i la comunicació per a titulats de l'àrea de l'educació. [2008/15190]

ORDRE de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'Educació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2009. [2009/20]

ORDRE de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de Grau Elemental i/o Professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de Grau Elemental i/o Professional durant l'exercici 2009. [2009/21]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2008, de la subsecretària, per la qual es prorroguen dos beques de formació de personal en tecnologies de la informació i la comunicació, en servicis de la Conselleria d'Educació. [2009/19]

Correcció d'errades de l'Orde de 21 de maig de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana. [2008/15158]

Dijous, 8 de gener de 2009 Núm 5.928

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de correcció d'errades de la resolució de 3 de juny de 2008 i de la resolució de 30 de juliol, de la fase A, i de la resolució de 24 de novembre de 2008, de la fase B, de la direcció general d'ordenació i centres docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa, quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics per al curs 2008-2009. [2008/14947]

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2008 de la direcció general d'ordenació i centres docents de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa quint i sext d'educació primària i d'educació secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. fase C.

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Dolores, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/14827] 

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Xeraco, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/14828] 

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del protocol general pel qual s'establix la col·laboració entre el Ministeri de Ciència i Innovació i la Conselleria d'Educació de la Generalitat de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament del programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora (Programa I3). [2008/15124]

Divendres, 9 de gener de 2009  Núm 5.929

Conselleria d'Educació

ORDRE d'11 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Roque de València. [2008/15038]

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu i correcció de textos. [2008/15085]

Dilluns, 12 de gener de 2009  Núm 5.930

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la Prova de Certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2008-2009. [2009/111]

Dimarts, 13 de gener de 2009  Núm 5.931

Conselleria d'Educació

DECRET 3/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Nules. [2009/148]

DECRET 4 /2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Sant Vicent del Raspeig. [2009/152]

Dimecres, 14 de gener de 2009  Núm 5.932

Conselleria d'Educació

DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2009/195]

Dijous, 15 de gener de 2009  Núm 5.933 

Divendres, 16 de gener de 2009 Núm 5.934

Conselleria d'Educació

Adjudicació número CNMY08/EC78A/ 87. Obres d'Adequació / ampliació a 4 CC.FF. d'Hostaleria i Turisme en el I.E.S. NÚM. 1 «Alameda» d'UTIEL (València). [2009/282]

Dilluns, 19 de gener de 2009  Núm 5.935

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY08/AS00Z/120. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de manteniment de la distribució GNU-LINUX per a la Conselleria d'Educació (Proyecto Lliurex). [2009/281]

Dimarts, 20 de gener de 2009  Núm 5.936

Conselleria d'Educació

DECRET 14/2009, 16 de gener, del Consell, sobre explotació i cessió d'invencions realitzades en les entitats autònomes de la Generalitat en l'exercici de les seues funcions d'investigació. [2009/381]

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la convocatòria extraordinària d'assignació de recursos econòmics per al desenrotllament de programes de compensació educativa en centres públics que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2008-2009. [2009/243]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual es fan públics els bonollibres concedits en el primer quadrimestre del curs escolar 2008-2009. [2009/368]

DECRET 10/2009, de 16 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Alacant. [2009/380]

DECRET 11/2009, de 16 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Gandia. [2009/379]

DECRET 12/2009, de 16 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Sagunt. [2009/382]

DECRET 13/2009, de 16 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Vila-real. [2009/387]

Dimecres, 21 de gener de 2009  Núm 5.937

Dijous, 22 de gener de 2009  Núm 5.938

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2009/569]

Licitació número CNMY08/EC78A/109. Adequació / ampliació a 2 unitats Infantil i 5 unitats Primària en el CP Santa Bárbara a Tous. [2009/549]

Divendres, 23 de gener de 2009  Núm 5.939

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 88/08, de 22 d'octubre de 2008. [2009/433]

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 89/08, de 22 d'octubre de 2008. [2009/448]

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 91/08, de 22 d'octubre de 2008. [2009/449]

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen les comissions dictaminadores que han de valorar els mèrits del procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que imparteixen els ensenyaments Artístics i d'Idiomes. [2009/550]

Dilluns, 26 de gener de 2009  Núm 5.940

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'annex al Conveni de col·laboració subscrit el 4 de desembre de 2007 entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat, per al desenrotllament dels programes de cooperació territorial per a alumnes de Rutes Literàries, Escoles Viatgeres, Rutes Científiques i Immersió Lingüística durant 2008. [2009/529]

Dimarts, 27 de gener de 2009  Núm 5.941

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives per al Cos de Mestres convocades per l'Orde de 9 d'abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, i la Resolució de 19 de setembre de 2001, de la Direcció General de Personal, per la qual es nomenen els aspirants esmentats funcionaris en pràctiques, en el sentit d'incloure José Vicente Bañuls Benavent com a aspirant seleccionat en virtut del compliment de sentència del Tribunal Suprem. [2009/587]

DECRET 16/2009, de 23 de gener, del Consell, pel qual crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Alzira. [2009/680]

DECRET 17/2009, de 23 de gener, del Consell, pel qual crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Torrent. [2009/681]

Dimecres, 28 de gener de 2009  Núm 5.942

Conselleria d'Educació

ORDRE de 22 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil La Mar Salada d'Alacant-Platja Sant Joan. [2009/451]

ORDRE de 22 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora del Carmen d'Alacant. [2009/452]

ORDRE de 19 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària El Prat de Llíria. [2009/455] 

Dijous, 29 de gener de 2009  Núm 5.943

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2009, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que es renoven les autoritzacions dels programes de qualificació professional inicial en centres públics aprovats per al curs 2008-2009 i es dicten instruccions per a sol·licitar noves autoritzacions per al curs 2009/2010. [2009/768]

ORDRE d'11 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària número 4 d'Alzira. [2009/560]

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Universidad y Estudios Superiores, de la Conselleria de Educación, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria por el que se establece las fechas de realización de las pruebas de acceso a la universidad del curso 2008/2009. [2009/559]

Licitació de l'expedient CNMY08/QE00D/127. Servici de realització del mòdul de formació en centres de treball (FTC) a Europa (Irlanda, Gran Bretanya, França i Itàlia) per a estudiants de Formació Professional, en 2009. [2009/767]

Divendres, 30 de gener de 2009  Núm 5.944

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d'especial dificultat de centres públics d'educació infantil i primària per al curs 2008/2009. [2009/892]

   
 

BOE Gener 2009

   
  BOE: 1 de enero de 2009, núm. 1

Premios

–      Orden ESD/3836/2008, de 4 de diciembre, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2008, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales.

BOE: 2 de enero de 2009, núm. 2

Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Comunidades Autónomas para la ejecución de programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en centros escolare

Premios

·       Orden ESD/3839/2008, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria del Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia para el año 2008, convocado por Orden ECI/1132/2008, de 9 de abril.

BOE: 3 de enero de 2009, núm. 3

Ayudas

·       Orden ESD/3855/2008, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de grado superior, que participen en el programa "Erasmus" (Programa de Aprendizaje Permanente), a través de la acción movilidad para prácticas en el curso académico 2008/2009.

BOE: 6 de enero de 2009, núm. 5

Ayudas

·       Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican los listados de los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 2008-2

Subvenciones

·       Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y la Discapacidad, por la que se publican las subvenciones concedidas, en las áreas de familias e infancia, al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero.  

BOE: 7 de enero de 2009, núm. 6

Ayudas 

·       Orden ESD/3888/2008, de 11 de diciembre, por la que se modifican las Ordenes ESD/2337/2008, de 9 de julio y ESD/3560/2008, de 14 de noviembre, por las que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del persona

BOE: 9 de enero de 2009, núm. 8

Anuncio de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de corrección de errores al procedimiento abierto para la contratación del servicio "Aplicación de pruebas de rendimiento y cuestionarios de contexto, corrección y codificación para las evaluaciones generales de diagnóstico" (expte 080044).

BOE: 10 de enero de 2009, núm. 9 

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de alojamiento y hosteleria derivado del programa de Profesores Visitantes en Estados Unidos y Cánada para el año 2009" (expte 090001). 

BOE: 12 de enero de 2009, núm. 10 

Ayudas

    * Orden ESD/3915/2008, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la concesión de ayudas para el establecimiento de agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes, convocadas por Orden ESD/2518/2008, de 24 de julio. 

Formación profesional para el empleo

    * Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación de demanda correspondientes al ejercicio 2009. 

Subvenciones

    * Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 7 de noviembre de 2008, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2009, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

BOE: 14 de enero de 2009, núm. 12 

Auxiliares de conversación de lengua española 

    * Orden ESD/3948/2008, de 22 de diciembre , por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso académico 2009-2010.

BOE: 19 de enero de 2009, Núm. 16

Cuerpos docentes

    * Orden ESD/17/2009, de 13 de enero, por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE: 21 de enero de 2009, Núm. 18 

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por el que se anuncia nuevo plazo de presentación de ofertas para el procedimiento abierto destinado a la contratación del servicio "Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados, para el estudio PISA 2009 de la OCDE". (Expediente 080045). 

BOE: 23 de enero de 2009, Núm. 20 

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de Cooperación Territorial Aulas de la Naturaleza durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2009. 

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo por la que se anuncia nuevo plazo de presentación de ofertas para el procedimiento abierto destinado a la contratación del servicio "Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados, para el estudio ICCS de la IEA". (Expediente 080046). 

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo por la que se suspende el acto de apertura de las ofertas económicas presentadas en el procedimiento abierto para la contratación del servicio "Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados, para el estudio PISA 2009 de la OCDE", publicado en el BOE del lunes 22 de diciembre de 2008.

BOE: 28 de enero de 2009, Núm. 24 

Orden ESD/59/2009, de 13 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se modifica la Orden ECI/3924/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. 

Becas: Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se otorgan becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales y de formación en tecnologías de la información y comunicación. 

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat Valenciana, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas Literarias, Escuelas Viajeras y Rutas científicas e Inmersión lingüística, durante 2008. 

BOE: 30 de enero de 2009, Núm. 26 

Becas

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, por la que se otorgan becas de formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa. 

Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, por la que se conceden becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación.