BOE Gener 2008

 

Gener 2008

 
  Dimecres, 2 de gener de 2008 Núm 5.671

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient CAP 08/07. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent.en centro docente. [2007/15563]

Licitació de l'expedient CAP 09/07. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2007/15569]

Licitació de l'expedient ATRD 341/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/15570]

Licitació de l'expedient OB 372/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/15734]

Licitació de l'expedient ATCC 110/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/15735] 

Dijous, 3 de gener de 2008  Núm 5.672

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2007/15753]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen quatre beques convocades per l'Orde de 12 de novembre de 2007 (DOCV número 5641, de 16 de novembre de 2007). [2007/15844]

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen huit beques convocades per Orde de 12 de novembre de 2007 (DOCV número 5.641, de 16 de novembre de 2007). [2007/15843] 

Divendres, 4 de gener de 2008 Núm 5.673 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per al curs 2007-2008. Fase B. [2007/15850]

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2007-2008. Fase C. [2007/15849]

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2007, de correcció d'errors de la Resolució de 13 de juny de 2007 i Resolució de 18 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics per al curs 2007-2008, fase A i fase B respectivament. [2007/15851]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 21 de desembre de 2007, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts [2008/3]

Dilluns, 7 de gener de 2008 Núm 5.674

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2007, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres d'Educació Secundària, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyament Secundari. [2008/18]

ORDRE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre d'Educació Infantil Fundación Don Juan de Dios Montañés de València. [2007/15565]

Conselleria d'Educació - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

RESOLUCIÓ conjunta de 18 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, i de la Direcció General per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es resol la convocatòria de selecció de projectes d'educació ambiental, a efectes d'ajuda per al seu finançament en els centres docents públics i la seua subvenció en els centres privats concertats de la Comunitat Valenciana, que impartixen ensenyances no universitàries. [2007/15805]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 21 de desembre de 2007, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2008/66]

Dimarts, 8 de gener de 2008 Núm 5.675

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 373/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/13]

Licitació de l'expedient ATCC 111/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/14]

Licitació de l'expedient ATCC 114/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/21]

Licitación del expediente OB 376/07. Ejecución de obra relativa a centro docente. [2008/23]

Licitació de l'expedient OB 378/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/24]

Licitació de l'expedient OB 375/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/25] 

Dimecres, 9 de gener de 2008 Núm 5.676

Conselleria d'Educació

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2008. [2008/128]

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008. [2008/130]

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2008. [2008/132]

ORDRE de 17 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de llibres de text per als alumnes que cursen quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. [2008/129]

ORDRE de 19 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2008. [2008/131]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2007, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es fixen els preus màxims per a l'any 2008 dels servicis de les residències de temps lliure de la Generalitat i es determinen les dates de les temporades especials. [2007/15660]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2007, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2007 de la Comunitat Valenciana al tractament transversal en el currículum de l'educació en valors. [2007/15869]

Adjudicació de l'expedient número CNMY07/RE78A/105. Construcció 360 pp.ee. per a conservatori professional de música Ruperto Chapí d'Elda(A). [2007/15846]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient CAP 10/07. Subministrament d'instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2008/70] 

Dijous, 10 de gener de 2008  Núm 5.677 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 18 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis al Rendiment Acadèmic destinats als que hagen conclòs estudis d'educació universitària durant el curs acadèmic 2006-2007 a les universitats valencianes. [2008/191]

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2007/15739]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 340/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/15566]

Adjudicació de l'expedient ATRD 302/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/15617]

Adjudicació de l'expedient OB338/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/15624]

Adjudicació de l'expedient OB 341/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/15632] 

Divendres, 11 de gener de 2008 Núm 5.678 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 26 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Agustín d'Alacant. [2008/195]

ORDRE de 19 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2008. [2008/236]

ORDRE de 19 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2008. [2008/237]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient ATCC 113/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/221]

Dilluns, 14 de gener de 2008 Núm 5.679 

Dimarts, 15 de gener de 2008 Núm 5.680 

Conselleria d'Educació

DECRET 2/2008, d'11 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Decret 233/2004, de 22 d'octubre, pel qual es va crear l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana, adaptant-lo a la nova estructura del Consell. [2008/336]

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2008 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la Disposició Transitòria Segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2008/304]

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la qual s'autoritza un Programa experimental per a la prevenció de l'abandó escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació durant el curs 2007-2008 en els centres educatius que s'especifiquen. [2008/303]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número C-006/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2007/15267]

Adjudicació número C-008/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2007/15268]

Adjudicació número C-002/07 (resta annexos). Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2007/15272]

Adjudicació de l'expedient OB 342/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/238]

Licitació de l'expedient ATCC 112/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/22] 

Dimecres, 16 de gener de 2008 Núm 5.681 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2008, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. [2008/410]

Dijous, 17 de gener de 2008 Núm 5.682

Conselleria d'Educació

Notificació de la Resolució de 16 de octubre de 2007, del director general de Règim Econòmic de la Conselleria d'Educació, per la qual se desestima la reclamació d'indemnització, en matèria de responsabilitat patrimonial, interposada per Marisel J. Olmos Dastoli. Expedient número V-10/2006. [2008/246] 

Divendres, 18 de gener de 2008 Núm 5.683

Dilluns, 21 de gener de 2008 Núm 5.684 

Conselleria d'Educació

DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). [2008/668] 

Dimarts, 22 de gener de 2008 Núm 5.685

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 382/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/643] 

Dimecres, 23 de gener de 2008 Núm 5.686 

Dijous, 24 de gener de 2008 Núm 5.687 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 20 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2008/449]

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de La Vereda a l'Institut d'Educació Secundària de la Pobla de Vallbona. [2008/644]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient CAP 01/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2008/642] 

Divendres, 25 de gener de 2008 Núm 5.688

Conselleria de Presidència

CORRECCIÓ d'errades del Decret 31/2007, de 16 de març, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments conduents al títol oficial de Màster en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/758]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de març de 2007, de la Direcció General d'Universitat i Formació Superior per la qual s'acorda la implantació de programes oficials de postgrau en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/745]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Burjassot, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/739]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Rotglà i Corberà, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle denominada Mestre Manuel Rosich Sanchis, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/740]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa públic l'acord de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitària per a l'establiment del calendari de les proves d'accés a la universitat del curs 2007/2008. [2008/747]

Dilluns, 28 de gener de 2008 Núm 5.689

Conselleria d'Educació

ORDRE de 28 de desembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per al desenrotllament d'accions científiques del programa d'investigació d'excel·lència Prometeu. [2008/844]

ORDRE de 28 de desembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2008/846]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Catarroja, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), denominat Esteve Paluzié, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/854]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Albal, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/857]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada L'Àngel de la Guarda, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/859]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni subscrit entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Ciència) i l'Ajuntament de Valencia, per a l'ampliació de les ensenyances de l'especialitat de grau mitjà de Dolçaina al Conservatori Professional de Música José Iturbi de titularitat municipal. [2008/862]

Dimarts, 29 de gener de 2008 Núm 5.690

Conselleria d'Educació

DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació. [2008/971]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 298/07. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra. [2008/398]

Dimecres, 30 de gener de 2008 Núm 5.691

Conselleria d'Educació

ORDRE d'11 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2008. [2008/645]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient CAP 02/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2008/682]

Licitació de l'expedient C-017/07. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2008/872]

Dijous, 31 de gener de 2008  Núm 5.692

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds establits en l'Orde de 18 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis al Rendiment Acadèmic dirigits als qui hagen conclòs estudis d'educació universitària durant el curs acadèmic 2006-2007 a les universitats valencianes. [2008/1124]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de Futbol i de Futbol Sala i de Grau Superior de Futbol en l'IPFS número 2, de la localitat de Cheste, durant l'any 2008. [2008/1140]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Correcció d'errades de l'anunci d'adjudicació de l'expedient C-003/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/506]

Adjudicació de l'expedient OB 364/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/974]

   
 

BOE Gener 2008

   
  BOE 1 de 1/1/2008 

Orden ECI/3903/2007, de 13 de diciembre, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2007, convocado por Orden ECI/1466/2007, de 23 de mayo. 

Orden ECI/3904/2007, de 12 de diciembre, por la que se acuerda compensar a las Universidades los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2006-2007. 

Orden ECI/3905/2007, de 12 de diciembre, por la que se acuerda compensar a las Universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2006-2007.

BOE 3 de 3/1/2008 

Orden ECI/3924/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. 

Empleados públicos. Nóminas.- Resolución de 2 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2008 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. 

BOE n. 4 de 4/1/2008 

Real Decreto 1698/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional energía y agua. 

Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación mecánica. 

Orden ECI/3955/2007, de 7 de diciembre, por la que se resuelve la concesión de ayudas para el establecimiento de agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes, convocadas por Orden ECI/1599/2007, de 24 de mayo. 

Orden ECI/3956/2007, de 14 de diciembre, por la que se publica la relación de Centros que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Inmersión Lingüística durante el curso 2007/2008. 

Orden ECI/3957/2007, de 15 de diciembre, por la que se publican los listados de los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 2007-2008. 

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan becas de formación de postgrado para el año 2008.

Resolución de 22 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores en la de 1 de junio de 2007, por la que se adjudicaron estancias breves en el extranjero y en España a personal investigador en formación de beca o contrato, del programa nacional de formación de profesorado universitario para el año 2007. 

BOE n. 5 de 5/1/2008 

Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la familia profesional hostelería y turismo. 

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional informática y comunicaciones.

BOE 9 de 10/1/2008 

Orden ECI/3988/2007, de 19 diciembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 13 de marzo de 2006. 

Orden ECI/3990/2007, de 19 de diciembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 13 de marzo de 2006. 

Orden ECI/3991/2007, de 19 de diciembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Orden de 19 de julio de 2006. 

Orden ECI/3997/2007, de 21 de diciembre, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de integración «Aulas de la Naturaleza» durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2008.

BOE 11 de 12/1/2008 

Orden ECI/4017/2007, de 21 de diciembre, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso académico 2008-2009. 

BOE n. 13 de 15/1/2008 

Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Audiología Protésica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE n. 14 de 16/1/2008 

Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca, para el curso académico 2007-2008. 

Orden ECI/4059/2007, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el concurso público para otorgar becas de formación en tecnologías de información y comunicación en el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. 

BOE n. 15 de 17/1/2008 

Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Becas y ayudas al estudio.- Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

BOE n. 16 de 18/1/2008 

Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECI/25/2008, de 14 de enero, por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nueva especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008

BOE 18 de 21/1/2008 

Orden ECI/4082/2007, de 18 de diciembre, por la que se modifican las Ordenes ECI/3031/2007, de 28 de septiembre, y ECI/3622/2007, de 20 de noviembre, por las que se concedían ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior.

BOE n. 24 de 28/1/2008 

LEY 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008.

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana, en materia de educación en centros penitenciarios.