BOE Gener 2007

 

Gener 2007

 
 

Dilluns, 8 de gener de 2007 Núm 5.423
 

Dimarts, 9 de gener de 2007 Núm 5.424

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2006 de la Direcció General del Llibre i Biblioteques, per les que es minoren i deixen sense efecte determinades concessions d'ajudes al mobiliari de biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/14910]

RESOLUCIÓ de 14 de Desembre del 2006 de la Direcció General del Llibre i Biblioteques, per les que es minoren i deixen sense efecte determinades concessions d'ajudes a la realització d'activitats culturals de foment de l'hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/14911]

RESOLUCIÓ de 14 de Desembre del 2006 de la Direcció General del Llibre i Biblioteques, per les que es minoren i deixen sense efecte determinades concessions d'ajudes per a la millora d'instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana dins del Programa d'Informatització Comuna de les Biblioteques Valencianes i el programa ?Internet en les biblioteques?. [2006/14912]

- Concurs número PL04/2007. Realització de la planificació i difusió de la publicitat de promoció del valencià. [2006/14923]

- Adjudicació del concurs núm. 01/2006. Adjudicació del servici de revisió tècnic legal i inspeccions periòdiques per organismes de control autoritzat d'instal·lacions de baixa tensió en 477 centres docents. [2006/15130]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

- Concurs de l'expedient ATCC 63/06. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2006/15037]

- Concurs de l'expedient OB 212/06. Execució d'obra relativa a centre docent. [2006/15036]

Dimecres, 10 de gener de 2007  Núm 5.425

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 19 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l'entorn de protecció del castell i les muralles de Callosa d'en Sarrià (Alacant) i se n'establix la normativa de protecció. [2006/13976]

ORDRE de 23 d'octubre de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l'entorn de protecció del recinte murallat de Cocentaina (Alacant) i se n'establix la normativa de protecció. [2006/13975]

ORDRE de 25 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l'entorn de protecció del castell de Tuéjar (València) i se'n determina la normativa protectora. [2006/13972]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.

Expedient número ATRD 181/06. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra, relativa a centre docent. [2007/55]

Dijous, 11 de gener de 2007  Núm 5.426

Divendres, 12 de gener de 2007  Núm 5.427

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2007 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2007/372]

Concurs núm. 02/2006. Adjudicació del servici de revisió tècnic legal de 369 instal·lacions de calefacció/climatització i de 183 depòsits d'emmagatzemament de combustibles en els centres docents de les províncies de Castelló i València. [2006/15333]

Adjudicació de l'ampliació de l'obra de reparació de la xarxa horitzontal de desguassos, lavabos i coberta del gimnàs al centre Lloma del Mas de Bétera. [2006/14779]

Expedient número 2006/052A. Renovació del tancament metàl·lic (ampliació de crèdit) en l'IES Montserrat Roig, d'Elx. [2007/59]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Expedient número ATRD 186/2006. Assistència tècnica a redacció i direcció d'obra relativa al centre docent CP Elías Tormo a Albaida (València). [2007/80]

Divendres, 12 de gener de 2007  Núm 5.427

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la convocatòria per a l’any 2007 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [2007/372]

Dilluns, 22 de gener de 2007 Núm 5.433

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé d'interés cultural, amb categoria de monument, a favor del Monestir de Sant Miquel dels Reis, situat a València, i s'obri període d'informació pública. [2007/555]

Dimarts, 23 de gener de 2007  Núm 5.434

Dimecres, 24 de gener de 2007  Núm 5.435

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2007, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'inclou en la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 13 de març de 2006 la senyora M. Begoña Martí Moreno. [2007/540]

RESOLUCIÓ de 10 de gener del 2007, del director general d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2006-2007. [2007/707]

Subhasta número 13/2006. Ampliació pati 1a fase al Centre Max Aub de València. [2007/200]

Concurs CNMY06/RE78A/120. Obres de Terminació del Conservatori Profesional de Música a TORRENT (Valencia). [2007/563]

Dijous, 25 de gener de 2007  Núm 5.436

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedient número 17/2006. Adjudicació del servici de vigilància del Complex Educatiu Velluters de València. [2006/15131]

Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l'adjudicació d'un contracte d'obres. [2006/15388]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Adjudicació de l'expedient C-096/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15231]

Adjudicació de l'expedient C-097/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15232]

Expedient número C-088/2006. Subministraments per a l'equipament de centres docents. [2006/15248]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Notificació a Francisco Javier Justel Tejedor i altres. Diversos expedients. [2006/15019]

Divendres, 26 de gener de 2007  Núm 5.437

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 12 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat Sagrada Familia, d'Elda (Alacant). [2006/15249]

ORDRE de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat Escuelas Profesionales de Artesanos, de València, per canvi de titularitat. [2006/15066]

ORDRE de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat Magdala de Benicarló (Castelló), per canvi de titularitat. [2006/15067]

ORDRE de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat La Milotxa, de València-Benimàmet-Beniferri, per canvi de titularitat. [2006/15068]

ORDRE de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Sagrada Familia - Atalaya, de Buñol (València), per a l'autorització d'una unitat d'Educació Especial, suport a la integració en Primària. [2006/15069]

ORDRE de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Hogar Parroquial San José, d'Ontinyent (València), per a l'autorització d'una unitat d'Educació Especial, suport a la integració en Primària. [2006/15070]

ORDRE de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament en el nivell d'Educació Secundària Obligatòria, al centre docent privat Alonai, de Santa Pola (Alacant). [2006/15071]

Correcció d'errades de l'anunci del concurs núm. CNMY06/AI00D/102. Servici de neteja de l'Arxiu del Regne de València. [2007/898]

Correcció d'errades de l'anunci del concurs núm. CNMY06/AI00D/104. Servici de neteja de l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant. [2007/899]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Adjudicació de l'expedient C-077/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15260]

Adjudicació de l'expedient C-076/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15262]

Adjudicació de l'expedient C-075/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15264]

Adjudicació de l'expedient C-074/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15266]

Adjudicació de l'expedient C-073/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15267]

Adjudicació de l'expedient C-072/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15268]

Adjudicació de l'expedient C-071/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15269]

Adjudicació de l'expedient C-070/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15271]

Adjudicació de l'expedient C-069/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15272]

Adjudicació de l'expedient C-068/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15273]

Adjudicació de l'expedient C-066/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15274]

Adjudicació de l'expedient C-067/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15275]

Adjudicació de l'expedient C-064/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15276]

Adjudicació de l'expedient C-032/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15314]

Adjudicació de l'expedient C-033/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15315]

Adjudicació de l'expedient C-034/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15317]

Adjudicació de l'expedient C-035/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15318]

Adjudicació de l'expedient C-052/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15319]

Adjudicació de l'expedient C-037/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15320]

Adjudicació de l'expedient C-038/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15321]

Adjudicació de l'expedient C-039/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15322]

Adjudicació de l'expedient C-040/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15323]

Adjudicació de l'expedient C-041/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15324]

Adjudicació de l'expedient C-052/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15326]

Adjudicació de l'expedient C-031/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15327]

Dilluns, 29 de gener de 2007  Núm 5.438

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Adjudicació de l'expedient C-065/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15278]

Adjudicació de l'expedient C-062/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15279]

Adjudicació de l'expedient C-063/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15280]

Adjudicació de l'expedient C-061/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15281]

Adjudicació de l'expedient C-060/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15282]

Adjudicació de l'expedient C-059/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15283]

Adjudicació de l'expedient C-058/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15284]

Adjudicació de l'expedient C-057/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15285]

Adjudicació de l'expedient C-056/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15288]

Adjudicació de l'expedient C-055/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15289]

Adjudicació de l'expedient C-054/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15298]

Adjudicació de l'expedient C-053/06 Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15299]

Adjudicació de l'expedient C-052/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15301]

Adjudicació de l'expedient C-044/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15303]

Adjudicació de l'expedient C-045/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15305]

Adjudicació de l'expedient C-046/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15307]

Adjudicació de l'expedient C-047/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15308]

Adjudicació de l'expedient C-048/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15309]

Adjudicació de l'expedient C-049/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15311]

Adjudicació de l'expedient C-050/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15312]

Adjudicació de l'expedient C-051/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15313]

Dimarts, 30 de gener de 2007  Núm 5.439

Dimecres, 31 de gener de 2007  Núm 5.440

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca, a través de Teatres de la Generalitat Valenciana, un concurs públic per a la concessió d'ajudes al sector de la dansa de la Comunitat Valenciana durant l'any 2007. [2007/970]

RESOLUCIÓ de 15 de gener del 2007, de la Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica, per la qual s'adjudiquen cinc beques de formació de personal en tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/968]

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2007, de la Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica, per la qual s'adjudiquen dos beques de formació per a persones que col·laboren en el disseny i desplegament d'aplicacions de programari lliure, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/1019]
   
   
 

BOE Gener 2007

   
  BOE 7 de 8/1/2007

Orden ECI/4108/2006, de 27 de noviembre, por la que se convocan los premios para el concurso de grupos de teatro clásico grecolatino en el ámbito de la enseñanza secundaria y se establecen las bases para su concesión en el curso escolar 2006-2007.

BOE 10 de 11/1/2007

Orden ECI/4164/2006, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los premios, de carácter estatal, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales.

Orden ECI/4165/2006, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los premios, de carácter nacional, para los centros docentes que desarrollen acciones que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de la educación y formación, durante el curso 2006-2007.

Orden ECI/4166/2006, de 15 de diciembre, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2006, convocado por Orden ECI/1774/2006, de 12 de mayo.

BOE n. 18 de 20/1/2007

REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE n. 20 de 23/1/2007

ORDEN PRE/43/2007, de 16 de enero, por la que se modifica parcialmente el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

BOE n. 21 de 24/1/2007

LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007.

BOE 26 de 30/1/2007

Orden ECI/125/2007, de 15 de enero, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Inmersión Lingüística organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, para el verano de 2007.

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Comunitat Valenciana, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria en el año 2006.

BOE 27 de 31/1/2007

Orden ECI/136/2007, de 17 de enero, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de integración Aulas de la Naturaleza.