BOE Febrer 2011

 

Febrer 2011

 
  Dimarts, 1 de febrer de 2011  Núm 6.450

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2011, del director general de Personal. Execució de Sentència número 1024/2010, de 24 de septiembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa-Administrativa, Secció Segona [2011/693]

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil Municipal del Palomar, per ampliació del nombre d'unitats autoritzades. [2011/828]

Citació a l'interessat en el procediment ordinari núm. 000486/2008 per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/1002]

Dimecres, 2 de febrer de 2011  Núm 6.451

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el calendari de realització de la Prova de Certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2010/2011 . [2011/933]

Dijous, 3 de febrer de 2011  Núm 6.452

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. [2011/1138]

Divendres, 4 de febrer de 2011  Núm 6.453

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixen les plantilles dels instituts d'Educació Secundària La Sénia i Número 2 de Paiporta afectats per la Resolució de 30 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Número 2 de Paiporta. [2011/1140]

ORDRE 104/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a atorgar beques de pràctiques professionals per a la formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l'any 2011. [2011/1222]

Dilluns, 7 de febrer de 2011   Núm 6.454

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 100/10, de 5 de novembre de 2010. [2011/1309]

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la convocatòria 102/10, de 5 de novembre de 2010. [2011/1310]

ORDRE 105/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2011. [2011/1227]

ORDRE 106/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals, per a l'exercici econòmic 2011. [2011/1226]

ORDRE 107/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2011. [2011/1257] 

Dimarts, 8 de febrer de 2011  Núm 6.455

Dimecres, 9 de febrer de 2011  Núm 6.456

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es substituïxen membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2011/1303]

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es dóna publicitat a l'import global màxim destinat a les beques i ajudes previstes en l'Orde 62/2010, de la Conselleria d'Educació, per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2011. [2011/1421]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de gener de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el calendari de realització de la prova de certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2010-2011. [2011/1403]

Correcció d'errors de la licitació número CNMY10/OC00D/79. Contractació, per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada, del servici de confecció, muntatge i embalatge de les proves de certificació dels nivells bàsic, intermedi i avançat d'ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat, curs 2010/2011. [2011/1352]

Dijous, 10 de febrer de 2011  Núm 6.457

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2010-2011. [2011/1326]

Licitació número CS001/2011. Servici de bar-cafeteria de l'IES Jaume I de Borriana (Castelló). [2011/921]

Licitació número CS002/2011. Servici de bar-cafeteria de l'Escola Oficial d'Idiomas de Castelló. [2011/922]

Licitació número CS003/2011. Servici de bar-cafeteria de l'IES Bovalar de Castelló. [2011/923]

Licitació número CS004/2011. Servici de bar-cafeteria de l'IES El Caminàs de Castelló. [2011/924]

Licitació número CS005/2011. Servici de bar-cafeteria de l'IES Matilde Salvador de Castelló. [2011/925]

Divendres, 11 de febrer de 2011  Núm 6.458

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 102/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la que es nomena vocal del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx Ismael Senent Cartagena, en substitució de Manuel Soler Sagasta. [2011/1401]

Dilluns, 14 de febrer de 2011  Núm 6.459

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de gener de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixen les plantilles dels instituts d'Educació Secundària La Sénia i Número 2 de Paiporta afectats per la Resolució de 30 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Número 2 de Paiporta. [2011/1620]

Dimarts, 15 de febrer de 2011  Núm 6.460

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/1628]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a uns centres públics amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades determinades quanties per a sufragar les despeses derivades dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2011/1615]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzats en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2010-2011, fase C. [2011/1616]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, per la qual es modifica la Resolució de 29 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la fase B, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011. [2011/1619]

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adscriuen els centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària. [2011/1611]

Adjudicació número CNMY09/EC78A/105. Obres d'adequació/ampliació del Col·legi Públic Virgen de los Desamparados de Silla (València). [2011/1629]

Dimecres, 16 de febrer de 2011  Núm 6.461

Conselleria d'Educació

ORDRE 1/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2009/2010. [2011/1777]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

ACORD d'11 de febrer de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2011/1783]

Dijous, 17 de febrer de 2011  Núm 6.462

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de la licitació número CNMY10/IT00D/77. Servici d'assistència tècnica per al manteniment del sistema d'informació de la Conselleria d'Educació. [2011/1790]

Correcció d'errades de la licitació número CNMY10/IT00D/80. Servici per a l'assessorament de la producció dels servidors gestionats pel Servici d'Informàtica i Tècniques de Gestió de la Conselleria d'Educació. [2011/1791]

Correcció d'errades de la licitació número CNMY10/IT00D/77. Servici d'assistència tècnica per al manteniment del sistema d'informació de la Conselleria d'Educació. [2011/1793]

Correcció d'errades de la licitació número CNMY10/OC00D/43. Servici de manteniment correctiu i evolutiu d'aplicacions informàtiques en Foxpro i Visualfoxpro per a la Conselleria d'Educació. [2011/1795]

Divendres, 18 de febrer de 2011  Núm 6.463

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de l'expedient de licitació número CS005/2011, servici de bar-cafeteria de l'IES Matilde Salvador, de Castelló. [2011/1900]

Dilluns, 21 de febrer de 2011  Núm 6.464

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2011/1854]

Licitacions número 002/2011/A, 005/2011/A, 008/2011/A, 009/2011/A, 010/2011/A, 011/2011/A i 012/2011/A. Contractació del servei de bar-cafeteria en diversos centres docents públics de la província d'Alacant. [2011/1681]

Licitació número CNMY10/EN75S/90. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient de Servici de Fase B de programa de suport a l'ensenyança i l'aprenentatge de llengües estrangeres (PALE) pel qual es convoquen cursos de formació permanent en anglés dirigits al personal docent d'educació no universitària de la Comunitat Valenciana. [2011/1985]

Dimarts, 22 de febrer de 2011  Núm 6.465

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil Municipal, de Barxeta, per canvi d'ús de les unitats autoritzades. [2011/1996]

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil Municipal, de Bocairent, per canvi d'ús de les unitats autoritzades. [2011/1998]

Dimecres, 23 de febrer de 2011  Núm 6.466

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/2173]

ORDRE 3/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2011/2054]

ORDRE 4/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics. [2011/1910]

ORDRE 5/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares de l'alumnat, realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics. [2011/1913] 

Dijous, 24 de febrer de 2011  Núm 6.467

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Barrufets, a Onda. [2011/2158]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Picarol, a Castelló de la Plana. [2011/2159]

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil La Aurora II de València, per canvi de denominació específica. [2011/2174]

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre privat de Formació Professional Específica Gandiestil, SRL, de Gandia, per canvi de denominació específica. [2011/2176]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de Primer Cicle, denominat l'Escoleta, a Alaquàs. [2011/2165]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional Específica denominat Nàutica i Subaquàtica, a València. [2011/2169]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional Específica, denominat Rodrigo-Giorgeta 2, a València. [2011/2171]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Babilandia de València, per canvi de titularitat. [2011/2175]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle El Cuquet Dos de Benetússer, per canvi de titularitat. [2011/2177]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil i Primària Casa Larga d'Alacant, per canvi de denominació específica. [2011/2178]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle La Papallona Menuda de Castelló de la Plana, per canvi de titularitat. [2011/2179]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil El Tren de València, per canvi de titularitat. [2011/2180]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 107/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2011. [2011/2211] 

Divendres, 25 de febrer de 2011  Núm 6.468

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Piccolo de València, per canvi de titularitat. [2011/2181]

Dilluns, 28 de febrer de 2011 Núm 6.469

Conselleria d'Educació

DECRET 17/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació per a l'any 2011. [2011/2380]

   
 

BOE Febrer 2011

   
 

BOE: martes 1 de febrero de 2011, Núm. 27

BOE: miércoles 2 de febrero de 2011, Núm. 28

Títulos académicos

Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-1956 - 66 págs. - 1583 KB)

Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-1957 - 63 págs. - 1541 KB)

Convenio

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para aumentar la oferta de plazas en las escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.PDF (BOE-A-2011-2009 - 3 págs. - 177 KB)

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el año 2010.PDF (BOE-A-2011-2010 - 3 págs. - 174 KB)

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2010.PDF (BOE-A-2011-2011 - 3 págs. - 173 KB)

BOE: sábado 5 de febrero de 2011, Núm. 31

BOE: lunes 7 de febrero de 2011, Núm. 32

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 2010, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2010, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.PDF (BOE-A-2011-2350 - 1 pág. - 156 KB)

BOE: martes 8 de febrero de 2011, Núm. 33

BOE: miércoles 9 de febrero de 2011, Núm. 34

Premios

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios para el VI Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2010-2011.PDF (BOE-A-2011-2507 - 6 págs. - 198 KB)

BOE: jueves 10 de febrero de 2011, Núm. 35

Enseñanzas universitarias

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.PDF (BOE-A-2011-2541 - 18 págs. - 307 KB)

Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para el Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, para el verano de 2011.PDF (BOE-A-2011-2583 - 7 págs. - 199 KB)

Reales Academias

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número.PDF (BOE-A-2011-2584 - 1 pág. - 150 KB) 

BOE: viernes 11 de febrero de 2011, Núm. 36

Enseñanzas deportivas. Entrenadores

Orden EDU/215/2011, de 8 de febrero, por la que se establece el procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en la modalidad de deportes de invierno.PDF (BOE-A-2011-2614 - 7 págs. - 267 KB)

Orden EDU/216/2011, de 8 de febrero, por la que se establece el procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de fútbol y fútbol sala.PDF (BOE-A-2011-2615 - 7 págs. - 268 KB)

Destinos

Orden EDU/219/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/1671/2010, de 15 de junio, por la que se resolvió el concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre.PDF (BOE-A-2011-2628 - 1 pág. - 155 KB)

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se resuelve el concurso específico de méritos, convocado por Resolución de 5 de octubre de 2010.PDF (BOE-A-2011-2630 - 1 pág. - 159 KB)

BOE: sábado 12 de febrero de 2011, Núm. 37

Ceses y nombramientos

Orden EDU/229/2011, de 24 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.PDF (BOE-A-2011-2714 - 1 pág. - 155 KB)

Premios

Orden EDU/232/2011, de 10 de febrero, por la que se amplia el plazo para la presentación de solicitudes previsto por la Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre, por la que se pública la convocatoria para la concesión de una Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas.PDF (BOE-A-2011-2744 - 1 pág. - 152 KB)

MEC

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa para 2.200 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación en el verano de 2011". (Expediente 110010).PDF (BOE-B-2011-4805 - 2 págs. - 171 KB)

BOE: lunes 14 de febrero de 2011, Núm. 38

Ayudas

Orden EDU/3572/2010, de 20 de diciembre, por la que, en estimación de recurso, se concede la ayuda de movilidad de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster, para el curso 2008-2009, convocada por Orden CIN/2038/2008, de 28 de junio.PDF (BOE-A-2011-2817 - 1 pág. - 157 KB)

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Año 2010.PDF (BOE-A-2011-2830 - 17 págs. - 359 KB)

BOE: martes 15 de febrero de 2011, Núm. 39

BOE: miércoles 16 de febrero de 2011, Núm. 40

BOE: jueves 17 de febrero de 2011, Núm. 41

Real Academia de Gastronomía

Orden EDU/311/2011, de 13 de enero, sobre constitución de la Real Academia de Gastronomía.PDF (BOE-A-2011-3095 - 2 págs. - 161 KB)

Formación profesional

Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia profesional Sanidad.PDF (BOE-A-2011-3096 - 167 págs. - 5322 KB)

Real Decreto 141/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas.PDF (BOE-A-2011-3097 - 69 págs. - 1499 KB)

Real Decreto 142/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Artes Gráficas.PDF (BOE-A-2011-3098 - 299 págs. - 14470 KB)

Real Decreto 143/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Química, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.PDF (BOE-A-2011-3099 - 220 págs. - 8592 KB)

Subvenciones

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publican las subvenciones concedidas en 2010, en régimen de concurrencia competitiva.PDF (BOE-A-2011-3143 - 3 págs. - 225 KB)

BOE: viernes 18 de febrero de 2011, Núm. 42

Formación profesional

Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Electricidad y Electrónica.PDF (BOE-A-2011-3173 - 197 págs. - 7077 KB)

BOE: sábado 19 de febrero de 2011, Núm. 43

Sistema educativo. Bachillerato

Orden EDU/326/2011, de 16 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.PDF (BOE-A-2011-3256 - 2 págs. - 163 KB)

Programas educativos europeos

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se acuerda ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2010-2011.PDF (BOE-A-2011-3289 - 1 pág. - 158 KB) MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Objeto: Organización, coordinación y prestación del transporte de los programas de cooperación territorial de Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, Recuperación de Pueblos Abandonados, Centros de Educación Ambiental y Rutas Científicas para el año 2011. Expediente: TRANSPORTE2011.PDF (BOE-B-2011-5786 - 1 pág. - 163 KB)

BOE: lunes 21 de febrero de 2011, Núm. 44

BOE: martes 22 de febrero de 2011, Núm. 45

Premios

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los XXVII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.PDF (BOE-A-2011-3488 - 10 págs. - 280 KB)

Subvenciones

Orden EDU/346/2011, de 4 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden EDU/3548/2010, de 31 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil.PDF (BOE-A-2011-3489 - 2 págs. - 181 KB)

BOE: miércoles 23 de febrero de 2011, Núm. 46

BOE: jueves 24 de febrero de 2011, Núm. 47

Títulos académicos

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.PDF (BOE-A-2011-3631 - 5 págs. - 189 KB)

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.PDF (BOE-A-2011-3632 - 5 págs. - 185 KB)

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.PDF (BOE-A-2011-3633 - 10 págs. - 235 KB)

Formación profesional

Real Decreto 145/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Artes y Artesanías.PDF (BOE-A-2011-3634 - 280 págs. - 12367 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, para 600 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación durante el mes de julio de 2011". (Expediente 110014).PDF (BOE-B-2011-6508 - 2 págs. - 171 KB)

BOE: viernes 25 de febrero de 2011, Núm. 48

BOE: sábado 26 de febrero de 2011, Núm. 49

BOE: lunes 28 de febrero de 2011, Núm. 50

Ayudas

Orden EDU/400/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2011 para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores.PDF (BOE-A-2011-3840 - 6 págs. - 193 KB)

Orden EDU/401/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2011 para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas.PDF (BOE-A-2011-3841 - 6 págs. - 193 KB)

Orden EDU/402/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2011.PDF (BOE-A-2011-3842 - 6 págs. - 192 KB)

Orden EDU/403/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, a Maestros y a estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro.PDF (BOE-A-2011-3843 - 6 págs. - 201 KB)

Orden EDU/404/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2011, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.PDF (BOE-A-2011-3844 - 6 págs. - 197 KB)

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de centros beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de inmersión lingüística durante el otoño de 2010.PDF (BOE-A-2011-3845 - 4 págs. - 251 KB)

Becas

Orden EDU/405/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en España.PDF (BOE-A-2011-3846 - 6 págs. - 196 KB)

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de duración durante el año 2011.PDF (BOE-A-2011-3847 - 2 págs. - 160 KB)

Premios

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican los listados de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases locales y nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO de 2010.PDF (BOE-A-2011-3848 - 12 págs. - 540 KB)

Subvenciones

Orden EDU/406/2011, de 10 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/3391/2010, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2010-2011.PDF (BOE-A-2011-3849 - 1 pág. - 153 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un curso de lengua francesa para 450 alumnos becarios del Ministerio de Educación en el verano de 2011" (expediente 110013).PDF (BOE-B-2011-6915 - 2 págs. - 171 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Dirección General de Régimen Económico por el que se convoca la licitación pública para la contratación del Servicio de fase "B" del programa de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE) por el que se convocan cursos de formación permanente en inglés dirigidos al personal docente de educación no universitaria de la Comunitat Valenciana. expediente CNMY10/EN75S/90.PDF (BOE-B-2011-6934 - 2 págs. - 174 KB)