BOE Febrer 2010

 

Febrer 2010

 
 

Dilluns, 1 de febrer de 2010   Núm 6.196

Dimarts, 2 de febrer de 2010  Núm 6.197

Conselleria d'Educació

DECRET 25/2010, de 29 de gener, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de màster a la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/1010]

Dimecres, 3 de febrer de 2010  Núm 6.198

Conselleria d'Educació

ORDRE 1/2010, d'11 de gener, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 7 juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d'ajudes per al desenrotllament de programes de Qualificació Professional Inicial. [2010/964]

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu número 2/000678/2009-PE a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/969] 

Dijous, 4 de febrer de 2010 Núm 6.199

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2010. [2010/1132]

Divendres, 5 de febrer de 2010  Nº 6.200

Dilluns, 8 de febrer de 2010   Núm 6.201

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 7 de setembre de 2009, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, de Primer Cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2009/2010. [2010/1100]

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se modifica la Resolución de 7 de septiembre de 2009, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros de Educación Infantil, de Primer Ciclo, de titularidad de corporaciones locales y de titularidad privada para el curso escolar 2009/2010. [2010/1100]

Dimarts, 9 de febrer de 2010  Núm 6.202

Conselleria d'Educació

DECRET 28/2010, de 5 de febrer, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de Màster a la Universitat d'Alacant. [2010/1308]

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es deixa sense efecte l'adscripció del Centro Universitario Estema a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, es presta la conformitat per a la transmissió de la titularitat del dit centre, així com la modificació de la seua denominació i s'autoritza la seua adscripció a la Universitat Europea de Madrid. [2010/963] 

Dimecres, 10 de febrer de 2010  Núm 6.203 

Dijous, 11 de febrer de 2010  Núm 6.204

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza la Universitat d'Alacant per a la pròrroga d'ensenyaments universitaris oficials de màster ja autoritzats d'acord amb el que disposa el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. [2010/962]

Divendres, 12 de febrer de 2010  Núm 6.205 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música Centro Instructivo Musical Puig Campana de Finestrat. [2010/1078]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música Sociedad Instructiva Musical Sones de Sax. [2010/1079]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música de la Unión Musical de Bigastro. [2010/1080]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música Tradicional de Real de Gandía. [2010/1082]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música Asociación Cultural La Unión Artística Musical d' Almàssera. [2010/1083]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Dansa Estudio de Danza Alicia y Pilar d'Alacant. [2010/1084]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Dansa Susana García d'Elda. [2010/1153]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, sobre delegació de competències [2010/1519]

Dilluns, 15 de febrer de 2010  Núm 6.206 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es creen determinats llocs de treball de mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica en instituts i seccions d'Educació Secundària. [2010/1586]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es realitza la convocatòria amb caràcter experimental per a l'organització de l'acció formativa específica Introducció a la Llengua i Cultura Xinesa per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria en els centres docents de la Comunitat Valenciana. [2010/1533] 

Dimarts, 16 de febrer de 2010  Núm 6.207

Conselleria d'Educació

DECRET 32/2010, de 12 de febrer, del Consell, pel qual s'autoritzen ensenyances universitàries oficials de grau al Centro de Educación Superior Valencia, adscrit a la Universidad Europea de Madrid. [2010/1643]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música Centro Instructivo Musical de Beniparrell. [2010/1329]

Dimecres, 17 de febrer de 2010  Núm 6.208

Dijous, 18 de febrer de 2010  Núm 6.209

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica la Resolució de 7 d'octubre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'anomenen els membres de la Comissió Coordinadora de la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2009-2010, establida en l'Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2010/1531]

ORDRE 2/2010, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l'any 2010. [2010/1724]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2010, del president de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions al Consell de Direcció de l'Institut. [2010/1657] 

Divendres, 19 de febrer de 2010  Núm 6.210

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixen les plantilles dels centres afectats per l'Orde conjunta de 12 de juny de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Vicente Blasco Ibáñez i es reestructuren les ensenyances impartides en l'Institut de Formació Professional Superior Ciutat de l'Aprenent de València. [2010/1798]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de febrer de 2010, del president de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions al Consell de Direcció de l'Institut. [2010/1843]

Dilluns, 22 de febrer de 2010 Núm 6.211

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 febrer de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2009-2010. [2010/1884]

Dimarts, 23 de febrer de 2010 Núm 6.212

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2010/1723]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2010/1721]

DECRET 37/2010, de 19 de febrer, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster a la Universitat Cardenal Herrera-CEU, de València. [2010/1910]

ORDRE 3/2010, de 10 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2010 de la Comunitat Valenciana als millors llocs d'Internet d'àmbit educatiu per a foment de la solidaritat. [2010/1867]

ORDRE 4/2010, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes i beques per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2010/1855]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

ACORD de 19 de febrer de 2010, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els seus Estatuts. [2010/1913] 

Dimecres, 24 de febrer de 2010  Núm 6.213 

Dijous, 25 de febrer de 2010  Núm 6.214 

Conselleria d'Educació

ORDRE 5/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/2076]

ORDRE 6/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2010. [2010/2078]

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, centres concertats d'Educació Infantil a centres concertats d'Educació Primària. [2010/2075]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer del 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002, 25 de febrer de 2003, 9 de març de 2004, 22 de març i 27 d'abril de 2005 i 11 de març de 2008, per les que s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2010/2079]

Licitació número CNMY09/EC00D/112. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de neteja de les dependències de la Direcció Territorial d'Educació i de Cultura i Esport de Castelló. [2010/2072]

Licitació número CNMY09/EC00D/113. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de neteja de les dependències de la Direcció Territorial d'Educació i de Cultura i Esport d'Alacant. [2010/2073] 

Divendres, 26 de febrer de 2010  Núm 6.215

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Borja Agramunt Sáez-Merino membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/1883]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer del 2010, del director general de Personal de la Conselleria de Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2010/2011, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 5 de novembre de 2009. [2010/1850]

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzats en un centre públic o en un privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2009-2010, Fase C . [2010/1932]

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es deixa sense efecte l'adscripció, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, de centres concertats d'Educació Infantil a centres concertats d'Educació Primària. [2010/2074]

   
   
 

BOE Febrer 2010

   
  BOE: 3 de febrero de 2010, Núm. 29

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para la mejora de las bibliotecas escolares. PDF (BOE-A-2010-1693 - 3 págs. - 174 KB)

BOE: 4 de febrero de 2010, Núm. 30

Ayudas

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la relación de centros beneficiarios de las ayudas destinadas a la participación en un programa de inmersión lingüística durante el otoño de 2009.PDF (BOE-A-2010-1776 - 4 págs. - 288 KB)

BOE: 5 de febrero de 2010, Núm. 31

Resolución de 8 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el año 2009. PDF (BOE-A-2010-1889 - 3 págs. - 175 KB) 

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunitat Valenciana, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas. PDF (BOE-A-2010-1908 - 2 págs. - 165 KB)

BOE: 6 de febrero de 2010, Núm. 33

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Real Decreto 37/2010, de 15 de enero, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelismo y Matricería Cerámica y en Recubrimientos Cerámicos y los títulos de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y en Decoración Cerámica, pertenecientes a la familia profesional artística de la Cerámica Artística y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-1917 - 65 págs. - 1172 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes

Real Decreto 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. PDF (BOE-A-2010-1918 - 2 págs. - 166 KB) Organización

Orden EDU/207/2010, de 27 de enero, por la que se regula la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-1919 - 7 págs. - 202 KB) 

BOE: 8 de febrero de 2010, Núm. 34 

Ceses y nombramientos

Orden EDU/217/2010, de 22 de enero, por la que se dispone cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. PDF (BOE-A-2010-1966 - 1 pág. - 151 KB) 

BOE: 9 de febrero de 2010, Núm. 35  

Ceses y nombramientos

Orden EDU/231/2010, de 26 de enero, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. PDF (BOE-A-2010-2107 - 1 pág. - 150 KB) 

BOE: 10 de febrero de 2010, Núm. 36

Títulos académicos

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de enero de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-2158 - 8 págs. - 213 KB) 

BOE: 12 de febrero de 2010, Núm. 38 

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3. PDF (BOE-A-2010-2311 - 4 págs. - 182 KB)

BOE: 13 de febrero de 2010, Núm. 39

Enseñanzas universitarias

Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. PDF (BOE-A-2010-2330 - 2 págs. - 163 KB)

Subvenciones

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 2009, por el que formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, de los créditos presupuestarios complementarios para la aplicación del programa Escuela 2.0, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-2393 - 2 págs. - 177 KB) 

BOE: 17 de febrero de 2010, Núm. 42

Ayudas

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-2605 - 1 pág. - 150 KB)

BOE: 20 de febrero de 2010, Núm. 45

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Auxiliares de conversación de lengua española

Orden EDU/343/2010, de 3 de febrero, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-2788 - 8 págs. - 257 KB)

BOE: 22 de febrero de 2010, Núm. 46

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ceses y nombramientos

Orden EDU/352/2010, de 25 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública. PDF (BOE-A-2010-2807 - 1 pág. - 153 KB)

BOE: 23 de febrero de 2010, Núm. 47

COMUNITAT VALENCIANA

Presupuestos

Corrección de errores de la Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010. PDF (BOE-A-2010-2890 - 1 pág. - 152 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ceses y nombramientos

Orden EDU/365/2010, de 28 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Titulares de Centros docentes privados. PDF (BOE-A-2010-2897 - 1 pág. - 155 KB)

BOE: 24 de febrero de 2010, Núm. 48

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/376/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Producción Agroecológica. PDF (BOE-A-2010-2974 - 31 págs. - 518 KB)

Orden EDU/377/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Producción Agropecuaria. PDF (BOE-A-2010-2975 - 32 págs. - 522 KB)

Orden EDU/378/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos. PDF (BOE-A-2010-2976 - 39 págs. - 625 KB)

Orden EDU/379/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas. PDF (BOE-A-2010-2977 - 32 págs. - 517 KB)

BOE: 25 de febrero de 2010, Núm. 49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. PDF (BOE-A-2010-3027 - 30 págs. - 489 KB)

Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. PDF (BOE-A-2010-3028 - 32 págs. - 541 KB)

Orden EDU/393/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. PDF (BOE-A-2010-3029 - 30 págs. - 491 KB)

Orden EDU/394/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. PDF (BOE-A-2010-3030 - 29 págs. - 491 KB)

Ayudas

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, para el verano de 2010. PDF (BOE-A-2010-3058 - 6 págs. - 198 KB) 

BOE: 26 de febrero de 2010, Núm. 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-3096 - 13 págs. - 257 KB)

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-3097 - 3 págs. - 174 KB)

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Comunitat Valenciana, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. PDF (BOE-A-2010-3145 - 18 págs. - 330 KB)

BOE: 27 de febrero de 2010, Núm. 51

Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. PDF (BOE-A-2010-3214 - 5 págs. - 187 KB)

Orden EDU/423/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2010-3215 - 5 págs. - 188 KB)

Orden EDU/424/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2010. PDF (BOE-A-2010-3216 - 5 págs. - 187 KB)

Orden EDU/425/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro. PDF (BOE-A-2010-3217 - 6 págs. - 194 KB)

Orden EDU/426/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. PDF (BOE-A-2010-3218 - 5 págs. - 189 KB)