BOE Febrer 2009

 

Febrer 2009

 
  Dilluns, 2 de febrer de 2009  Núm 5.945

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Amparo Estornell Espí. [2009/834]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Esther Boronat Párraga. [2009/837]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Antonio de Luis Pérez. [2009/838]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Pelegrín Montán Montesinos. [2009/839]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Àngela González Garrido. [2009/840]

Dimarts, 3 de febrer de 2009  Núm 5.946

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2009. [2009/890]

DECRET 21/2009, de 30 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Pilar de la Horadada. [2009/1015]

DECRET 20/2009, de 30 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Catarroja. [2009/1016]

ORDRE d'11 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària núm. 5 de Sant Vicent del Raspeig. [2009/788]

ORDRE de 12 de gener de 2009, de la Conselleria de Educació, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana. [2009/891] 

Dimecres, 4 de febrer de 2009  Núm 5.947

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Jesús Arturo Domínguez Almunia. [2009/835]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Carmen Martínez Rozalén. [2009/972]

Dijous, 5 de febrer de 2009  Núm 5.948

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la inscripció registral de l'Escola de Música Benaduf de Villar del Arzobispo. [2009/1047]

Divendres, 6 de febrer de 2009  Núm 5.949

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 3/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Nules. [2009/1121]

Dilluns, 9 de febrer de 2009  Núm 5.950 

Dimarts, 10 de febrer de 2009  Núm 5.951

Conselleria d'Educació

ORDRE de 14 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Mar de Soles, a Sant Joan d'Alacant. [2009/1113] Conselleria d'Educació

ORDRE de 15 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Vicente de Paúl d'Alcoi. [2009/1114]

ORDRE de 2 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Arco Iris de València, per canvi de titularitat. [2009/1112]

ORDRE de 14 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Cañada de Paterna-La Canyada, per canvi de titularitat i denominació específica. [2009/1108]

ORDRE de 14 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2009/1109]

ORDRE de 14 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2009/1110]

ORDRE de 14 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització, per canvi d'ús de les aules, a diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2009/1111]

ORDRE de 20 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de Rafal. [2009/1115]     Conselleria d'Educació

ORDRE de 20 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària núm. 3 de Villena. [2009/1117] Conselleria d'Educació

ORDRE de 26 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional Específica, denominat Tobalcaide, a Quart de Poblet. [2009/1118]

ORDRE de 20 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora de la Salud d'Algemesí. [2009/1119]

ORDRE de 26 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a l'escola infantil de primer cicle denominada municipal de Carcaixent, per canvi de denominació específica. [2009/1120]

Dimecres, 11 de febrer de 2009  Núm 5.952

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es modifiquen determinats llocs corresponents a les plantilles dels Instituts d'Ensenyança Secundària de Tavernes Blanques i La Patacona d'Alboraia afectats per la correcció d'errades de l'Orde de 21 de maig de 2003 de la Conselleria d'Educació, per la que s'implanten i suprimixen determinades ensenyances en els Instituts d'Ensenyança Secundària mencionat, de 12 de desembre de 2008. [2009/1345]

Licitació número CNMY08/05EN42S/126. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de revisió tecnicolegal i inspeccions periòdiques per organisme de control autoritzat, de les instal·lacions elèctriques d'alta tensió de Centres Docents Públics de les províncies de Castelló i València dependents de la Conselleria d'Educació. [2009/1342]

Licitació número CNMY08/05EN42S/121. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació anticipada, del servei de «FASE B» del programa de suport a l'ensenyança i aprenentatge de llengües estrangeres (PALE). 

Dijous, 12 de febrer de 2009   Núm 5.953

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 de gener de 2009, per la qual es modifica l'Orde de 15 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2009. [2009/1455]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al Conveni bilateral de col·laboració entre la Generalitat i la entidad pública empresarial Red.es per a la posada en marxa del programa Internet en l'Aula. [2009/1202]

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni marc de col·laboració entre el Ministerio de Educación y Ciencia i la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat per a l'aplicació de diversos programes de suport a centres d'Educació Primària i Educació Secundaria (Pla PROA) en l'any 2008. [2009/1241]

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), per, a través de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments, col·laborar en el desenrotllament del cicle formatiu del grau superior corresponent a la familia professional d'indústries alimentàries. [2009/1242]

Divendres, 13 de febrer de 2009  Núm 5.954

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió, tècniques biblioteconòmiques, documentals i arxivístiques de fons documentals didàctics per a centres que impartixen el mòdul professional experimental de nivell III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació a la Comunitat Valenciana. [2009/1474]

ORDRE de 12 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial, convocats per l'Orde de 8 de juliol de 2008 de la Conselleria d'Educació (DOCV 5807 de 16.07.2008). [2009/1475]

Notificació de citació a Araceli Corredor López. [2009/1340]

Dilluns, 16 de febrer de 2009  Núm 5.955

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifiquen determinats llocs corresponents a les plantilles dels instituts d'Educació Secundària Número 4 i Luis Suñer Sanchis d'Alzira afectats per l'Orde d'11 de desembre de 2008 de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Número 4 d'Alzira. [2009/1527]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de gener de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2009/1552]

Dimarts, 17 de febrer de 2009  Núm 5.956

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la inscripció registral de l'Escola de Música Rocafort Musical de Rocafort. [2009/1473]

Dimecres, 18 de febrer de 2009  Núm 5.957

Dijous, 19 de febrer de 2009  Núm 5.958

Divendres, 20 de febrer de 2009  Núm 5.959

Conselleria d'Educació

ORDRE de 3 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2009/1756]

ORDRE de 9 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola infantil denominada Alcalde Salvador Bosch, d'Alginet, per ampliació del nombre d'unitats. [2009/1757]

ORDRE d'11 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes i beques per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2009/1754]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de dos beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic informàtic per a col·laborar en el disseny i desenrotllament d'aplicacions de programari lliure. [2009/1865]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Generalitat, per al Pla de suport a la implantació de la Llei Orgànica d'Educació. Any 2008. [2009/1856]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2007/2008. [2009/1864]

Dilluns, 23 de febrer de 2009  Núm 5.960

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la que es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares. [2009/1866]

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regulen els requisits bàsics de titulació per a poder exercir com a professor en les unitats concertades de suport a la integració en Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària en centres privats concertats, així com el procediment d'incorporació del professorat en les mencionades unitats. [2009/1867]

Dimarts, 24 de febrer de 2009  Núm 5.961

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2009/2003]

Dimecres, 25 de febrer de 2009 Núm 5.962

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifiquen determinats llocs corresponents a les plantilles dels Instituts d'Educació Secundària núm. 5 i «Canastell» de Sant Vicent del Raspeig afectats per l'Orde d'11 de desembre de 2008 de la Conselleria d'Educació, per la que es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària núm. 4 de Sant Vicent del Raspeig. [2009/2141]

Dijous, 26 de febrer de 2009  Núm 5.963

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular general i l'atenció a l'alumnat amb altes capacitats durant el curs 2008-2009. [2009/2017]

ORDRE d'11 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2009. [2009/2180]

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, que modifica les resolucions de 8 de març de 2002, 9 de març de 2004, 22 de març i 27 d'abril de 2005, 28 de febrer de 2006, i de 16 de març de 2007, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2009/2182]

Divendres, 27 de febrer de 2009  Núm 5.964

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Santiago Palacios Guillem com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2009/2179]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 15 de gener de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'educació primària i secundària San Vicente de Paúl d'Alcoi. [2009/2178]

ORDRE de 27 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2009-2010. [2009/2252]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Vermellar a l'institut d'educació secundària de l'Olleria. [2009/2181]

   
 

BOE Febrer 2009

   
  BOE: 31 de enero de 2009, Núm. 27

Ayudas
Orden ESD/4030/2008, de 26 de diciembre, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora en diferentes áreas y materias del currículo, y para la realización de estudios sobre lectura y bibliotecas escolares, convocadas por Orden ESD/2576/2008, de 3 de septiembre.

BOE: 5 de febrero de 2009, Núm. 31

Ceses
Orden ESD/161/2009, de 15 de enero, por la que se dispone el cese de Consejero titular y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

Nombramientos
Orden ESD/162/2009, de 15 de enero, por la que se dispone el nombramiento de Consejera titular y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE: 6 de febrero de 2009, Núm. 32

Ayudas
Resolución de 19 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones, durante el verano de 2009.

BOE: 9 de febrero de 2009, Núm. 34

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio "Organización del programa de inmersión lingüística y cultural Aulas Europeas". (Expediente 090004). 

BOE: 10 de febrero de 2009, Núm. 35

Ayudas
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la relación de centros que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el programa de inmersión lingüística durante el curso 2008/2009.

BOE: 12 de febrero de 2009, Núm. 37

Ayudas
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2009.

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores.

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas.

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro.

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2009, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.

BOE: 13 de febrero de 2009, Núm. 38 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Consellería de Educación por la que se convoca licitación pública para la contratación del Servicio de "Fase B" del programa de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extrangeras (PALE).

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación por la que se convoca licitación pública para la contratación del Servicio de revisión técnico-legal e inspecciones periódicas por organismos de control autorizado de las instalaciones eléctricas de alta tensión de los centros docentes públicos de las provincias de Castellón y Valencia.

Anuncio de la Consellería de Gobernación sobre servicio de explotación operativa de la atención del teléfono único de emergencias 112 en el ámbito territorial de la Comunitat, por un período de dos años y por tramitación urgente.

BOE: 17 de febrero de 2009, Núm. 41

Planes de estudios. Habilitación profesional
Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Podólogo.

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Óptico-Optometrista.

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Dietista-Nutricionista.

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Terapeuta Ocupacional.

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.

Premios
Resolución de 11 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2007/2008.

BOE: 18 de febrero de 2009, Núm. 42

Planes de estudios. Habilitación profesional
Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas.

Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Orden CIN/308/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico.

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas.

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Premios
Resolución de 11 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, correspondientes al curso 2007/2008.

BOE: 19 de febrero de 2009, Núm. 43

Formación profesional
Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo Pesquera, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

Planes de estudios. Habilitación profesional
Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.

Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal.

Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo.

Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes.

Nombramientos
Orden ESD/332/2009, de 4 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se retrotraen los efectos del nombramiento de un funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

Integraciones
Orden ESD/330/2009, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden ECI/3868/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

Orden ESD/331/2009, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden ECI/3926/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

Ayudas
Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas para adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso 2008-2009.

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2008-2009.

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas para alumnos que van a iniciar estudios universitarios en el curso 2008-2009.

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y coordinación del programa de integración Aulas de la Naturaleza para el año 2009". (Expediente 090007).

BOE: 20 de febrero de 2009, Núm. 44

Planes de estudios. Habilitación profesional
Orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval.

Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía.

Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico.

Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

BOE: 21 de febrero de 2009, Núm. 45

Ayudas
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de atención a la dependencia durante el año 2009.


BOE: 28 de febrero de 2009, Núm. 51

Enseñanzas artísticas
Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza.