BOE Febrer 2008

 

Febrer 2008

 
  Divendres, 1 de febrer de 2008  Núm 5.693

Presidència de la Generalitat

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a l'exercici 2008. [2008/1196]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 16 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana per a 2008. [2008/1030]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Molí del Sol a l'Institut d'Educació Secundària núm. 4 de Mislata. [2008/1032]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Serra d'Irta a l'Institut d'Educació Secundària d'Alcalà de Xivert. [2008/1033]

Licitació número CNMY05/RE78A/166. Reformes diverses en IES Eduardo Merelló, a Sagunt-Port (València). [2008/1213]

Dilluns, 4 de febrer de 2008 Núm 5.695

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Educación y Ciencia i la Generalitat per a la millora de les biblioteques escolars. Any 2007. [2008/1186] 

Dimarts, 5 de febrer de 2008 Núm 5.696

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 368/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1138]

Licitació de l'expedient ATRD 314/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/1141]

Licitació de l'expedient ATRD 355/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/1142]

Licitació de l'expedient ATRD 357/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/1143]

Licitació de l'expedient OB 387/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1145]

Licitació de l'expedient OB 386/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1146]

Licitació de l'expedient ATCC 115/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/1147] 

Dimecres, 6 de febrer de 2008 Núm 5.697 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 de gener de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es nomena vocal del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [2008/1031]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplia l'import global màxim previst en l'Orde de 1 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs 2007/2008 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/1223]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient ATRD 358/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/1144]

Adjudicació de l'expedient OB 344/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1222]

Dijous, 7 de febrer de 2008 Núm 5.698 

Divendres, 8 de febrer de 2008 Núm 5.699

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 127/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que s'han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2007/2008. [2008/1568]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient ATCC 116/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/1361]

Licitació de l'expedient OB 389/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1362]

Dilluns, 11 de febrer de 2008 Núm 5.700

Conselleria d'Educació

DECRET 14/2008, de 8 de febrer, del Consell, pel qual cessa com a rector de la Universitat d'Alacant Ignacio Jiménez Raneda. [2008/1657]

ORDRE de 21 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals de formació en suport a la investigació, a realitzar en la Secretaria de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació. [2008/1652]

ORDRE de 24 de gener de 2008 de la Conselleria d'Educació per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2006/2007. [2008/1601]

Dimarts, 12 de febrer de 2008 Núm 5.701

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada Zona Nord, d'Alcoi (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2008/1653]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Alfarrasí, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/1343]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni bilateral de col·laboració entre el Ministerio de Educación y Ciencia i la Generalitat per al desplegament de les actuacions previstes en el conveni marc de col·laboració firmat pel Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, per a la posada en marxa del Programa Internet en l'Aula. [2008/1503]

Conselleria d'Educació

Notificació a Raquel Selene Recio Hernández de la Resolució de 6 de setembre de 2007, del conseller d'Educació, de revocació de beca per a la formació de personal tècnic de suport a la investigació amb el corresponent reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. Expedient BFTAI/2007/009. [2008/1517] 

Dimecres, 13 de febrer de 2008 Núm 5.702

Conselleria d'Educació

ORDRE de 31 de gener de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els òrgans superiors i directius i en els directors territorials del departament. [2008/1614]

ORDRE de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2008. [2008/1654]

ORDRE de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana. [2008/1765]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número CAP 06/07. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/1149]

Adjudicació número OB 289/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1150]

Dijous, 14 de febrer de 2008 Núm 5.703

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2008, de la subsecretària, per la qual es prorroguen les beques per a la realització de pràctiques professionals d'explotació i anàlisi de dades estadístiques de les matèries competència de la Conselleria d'Educació. [2008/1743]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 17 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de llibres de text per als alumnes que cursen quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. [2008/1746]

Divendres, 15 de febrer de 2008 Núm 5.704

Dilluns, 18 de febrer de 2008 Núm 5.705

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2008/1996]

Adjudicació número 2/2008. Reforç urgent de forjat de la coberta i actuació integral de impermeabilització de la mateixa al centre Divina Aurora de Tavernes de la Valldigna. [2008/1820]

Dimarts, 19 de febrer de 2008  Núm 5.706

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes i beques per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2008/2058]

ORDRE de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2008/2059]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació número OB 385/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1553]

Licitació número OB 390/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1566]

Conselleria d'Educació

Notificació de citació a Mª José Martínez López. [2008/1747]

Dimecres, 20 de febrer de 2008 Núm 5.707

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, de la Direcció General de Personal, per la que es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l'any 2008, convocat per Orde de 20 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació. [2008/1821]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 292/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1567]

Licitació de l'expedient OB 392/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1628]

Adjudicació número ATRD319/07. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/1648]

Licitació de l'expedient OB 380/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1837]

Licitació de l'expedient ATCC 118/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/1838]

Licitació de l'expedient OB 393/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1839] 

Dijous, 21 de febrer de 2008 Núm 5.708

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es disposa el cessament de María Ángeles Fernández Lozano com a personal eventual. [2008/2169]

ORDRE de 7 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2008. [2008/2057]

ORDRE de 14 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 5 beques de formació de personal en tecnologies de la informació i la comunicació, en els servicis de la Conselleria d'Educació. [2008/2179]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/125. Subministrament del Periódico Escuela als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/1997]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/116. Subministrament del periòdic El País als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació [2008/1998]

Correcció de errades de la licitació número CNMY05/RE78A/166, reformes diverses en IES Eduardo Merelló a Sagunt-Port (València). [2008/2176]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 261/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1812]

CAdjudicació de l'expedient OB 349/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/1959]

Adjudicació de l'expedient CAP 07/07. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/1993]

Adjudicació de l'expedient ATRD 305/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/1994]

Adjudicació de l'expedient ATCC 96/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/2056]

Conselleria d'Educació

Notificació a la Sra. Mª Carmen Peiró Pons de Resolució de reintegrament d'havers. [2008/2170]

Notificació a la Sra. Eva María Sancho Moscardó de Resolució de reintegrament d'havers. [2008/2173]

Notificació a la Sra. Teresa Asencio Castillo de Resolució de reintegrament d'havers. [2008/2175] 

Divendres, 22 de febrer de 2008 Núm 5.709 

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat per a l'aplicació de diversos programes de suport a centres d'Educació Primària i Educació Secundària (Pla Proa) en l'any 2007. [2008/1756]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Correcció d'errades dels anuncis dels concursos, procediments oberts, per a la contractació d'assistència tècnica per a la redacció i direcció d'obra relativa a centre docent, expedients ATRD 314/07, ATRD 355/08, ATRD 357/08 i ATRD 358/08. [2008/2214]

Dilluns, 25 de febrer de 2008 Núm 5.710 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 4 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Centro de Estudios García Broch de València. [2008/2180]

Conselleria de Benestar Social

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades per mitjà de l'Ordre de 16 de novembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars, realitzades per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat, que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, durant l'any 2008. [2008/2303]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 4 de febrer de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la formació de personal investigador estranger en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, dins del programa Santiago Grisolía. [2008/2065]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministerio de Educación y Ciencia i la Generalitat per al programa de suport a la implantació de la LOE. [2008/1877]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATCC 98/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/2318]

Licitació de l'expedient OB 398/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2216]

Licitació de l'expedient ATCC 117/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/2222]

Licitació de l'expedient OB 391/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2220]

Licitació de l'expedient C-028/08.Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/2238]

Licitación del expediente C-029/08. Suministro para el equipamiento de centros docentes. [2008/2239] 

Dimarts, 26 de febrer de 2008 Núm 5.711 

Conselleria d'Educació

ORDRE d'11 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2008/2181]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient 319/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/2284]

Licitació de l'expedient OB 400/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2383]

Licitació de l'expedient CAP 03/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2008/2386]

Licitació de l'expedient OB 399/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2388]

Concurs de l'expedient ATCC 121/08. Assistència tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/2390] 

Dimecres, 27 de febrer de 2008 Núm 5.712

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista de llocs de treball vacants que cal proveir en el procediment de provisió de places i processos previs, en el cos de mestres, convocat per la Resolució de 18 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació. [2008/2440]

ORDRE de 18 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals de formació en suport a la investigació, a realitzar en la secretaria de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació. [2008/2444]

ORDRE de 19 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2006-2007. [2008/2442]

Dijous, 28 de febrer de 2008 Núm 5.713

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2008, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen les persones interessades en el procediment abreujat número 58/2007 a comparéixer en la via jurisdiccional i s'acorda remetre l'expedient. [2008/2521]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient CAP 04/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2008/2568]

Conselleria d'Educació

Notificación a María Carmen Sanz Pelufo de Resolución de reintegro de haberes. [2008/2174] 

Divendres, 29 de febrer de 2008 Núm 5.714 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destinacions, convocades per la Resolució de 18 d'octubre de 2007 (DOCV de 26.10.2007). [2008/2441]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2008/2009, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escola Oficial d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 18 d'octubre de 2007. [2008/2581]

   
 

BOE Febrer 2008

   
  BOE 29 de 2/2/2008

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, para la mejora de las bibliotecas escolares 

Resolución de 2 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de Educación Primaria y Educación Secundaria (Plan Proa).

BOE 38 de 13/2/2008 

Orden ECI/316/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de inmersión lingüística organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, para el verano de 2008. 

Orden ECI/317/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2008. 

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunitat Valenciana, para la realización de programas experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos. 

BOE 39 de 14/2/2008 

Orden ECI/325/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos de ciclos formativos de grado superior. 

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para la realización de actuaciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

BOE n. 40 de 15/2/2008 

Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Médico. 

Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario. 

Orden ECI/359/2008, de 28 de enero, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2006/2007.

BOE n. 41 de 16/2/2008

CORRECCIÓN de errores de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008. 

Orden ECI/365/2008, de 28 de enero, por la que se publican los listados de los beneficiarios de ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso 2007-2008. 

BOE 43 de 19/2/2008

Orden ECI/390/2008, de 25 de enero, por la que se establecen las normas generales a que debe atenerse la gestión de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea. 

Orden ECI/394/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. 

BOE n. 44 de 20/2/2008

Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional Administración y Gestión. 

Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la Familia profesional agraria. 

BOE 46 de 22/2/2008

Orden ECI/429/2008, de 6 de febrero, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a determinados funcionarios del Cuerpo de Maestros. 

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas literarias, Escuelas viajeras y Rutas científicas durante 2007. 

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la que se designa el jurado para la selección de los premios para el concurso de grupos de teatro clásico grecolatino en el ámbito de la enseñanza secundaria.

BOE n. 47 de 23/2/2008 

REAL DECRETO 175/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Química Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

BOE n. 48 de 25/2/2008 

Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional. 

BOE 49 de 26/2/2008 

Orden ECI/463/2008, de 6 de febrero, por la que se convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación de personal docente que preste servicios en el curso 2007-2008 en el exterior. 

BOE n. 50 de 27/2/2008 

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Dentista. 

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Enfermería. 

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Farmacéutico. 

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Fisioterapeuta. 

Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan ayudas, en el ejercicio 2008, para planes de formación interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas. 

Resolución de 8 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan ediciones del curso de inmersión en francés para empleados públicos de la Administración General del Estado. 

BOE 51 de 28/2/2008 

Orden ECI/496/2008, de 8 de febrero, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. 

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga. 

Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido». 

Orden ECI/498/2008, de 18 de febrero, por la que se convocan ayudas para participar, durante el verano de 2008, en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados. 

Becas.- Orden ECI/499/2008, de 13 de febrero, por la que se convoca concurso público para otorgar becas de formación en Tecnologías de Información y Comunicación. 

BOE n. 52 de 29/2/2008 

Real Decreto 174/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 19 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008.