BOE Febrer 2007

 

Febrer 2007

 
 

Dijous, 1 de febrer de 2007 Núm 5.441

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, per a la creació d'una Escola d'Educació Infantil de Primer Cicle, denominada "La Serratella", de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/446]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Adjudicació de l'expedient C-052/06. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2006/15325]

Divendres, 2 de febrer de 2007 Núm 5.442

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 27 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària d'Alcàsser. [2007/85]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. (CIEGSA)

Concurs de l'expedient C-152/06. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2007/950]

Concurs de l'expedient OB 222/07. redaccion de proyectes i execució d'obra de construccio d'actuacions industrialitzades. [2007/1047]

Dilluns, 5 de febrer de 2007 Núm 5.443

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 20 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s'especifiquen en l'annex. [2007/83]

ORDRE de 21 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'autoritza l'obertura i funcionament d'un centre de nova creació d'ensenyaments de Música de grau mitjà denominat "Taller de Música Jove" a València. [2007/84]

ORDRE de 22 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el catàleg i la composició per unitats de les escoles infantils de primer cicle, de titularitat de la Generalitat. [2007/86]

ORDRE de 27 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de Guadassuar. [2007/82]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs de l'expedient OB 214/06. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/613]

Concurs de l'expedient OB 180/06. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/614]

Concurs de l'expedient OB 210/06. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/615]

Concurs de l'expedient OB 213/06. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/616]

Concurs de l'expedient ATCC 66/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/618]

Concurs de l'expedient ATCC 64/06. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/619]

Dimarts, 6 de febrer de 2007 Núm 5.444

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 10 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per mitjà de la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels programes de garantia social, convocats per l'Orde de 30 de març de 2006 de les conselleries de Cultura, Educació i Esport, i d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOGV 5.260, de 17.05.2006). [2007/1240]

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d'Esport, per la qual es publiquen subvencions concedides a diferents entitats de la Comunitat Valenciana, durant l'any 2006. [2007/845]

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'autoritza el canvi de denominació específica de l'Institut d'Educació Secundària Antonio Cañuelo de València per la de Rascanya-Antonio Cañuelo. [2007/846]

Dimecres, 7 de febrer de 2007 Núm 5.445

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca, a través de Teatres de la Generalitat Valenciana, un concurs públic per a la concessió d'ajudes als sectors teatral i circense de la Comunitat Valenciana per a l'any 2007. [2007/1098]

ORDRE de 9 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de beques de col·laboració de personal tècnic en el Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana. [2007/1099]

Adjudicació número 13/2006. Servici de col·laboració i programació informàtica per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/969]

Dijous, 8 de febrer de 2007 Núm 5.446

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 22 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el catàleg i la composició per unitats de les escoles infantils de primer cicle, de titularitat de la Generalitat. [2007/1551]

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2007/1416]

ORDRE de 9 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2007. [2007/971]

ORDRE de 9 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals. [2007/972]

ORDRE de 9 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2007. [2007/973]

ORDRE de 8 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es disposa el funcionament del Centre Públic de Formació de Persones Adultes La Atalaya de l'Establiment Penitenciari de Villena. [2007/940]

Divendres, 9 de febrer de 2007 Núm 5.447

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 17 de gener de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, corresponents al curs 2005/2006. [2007/1595]

Dilluns, 12 de febrer de 2007 Núm 5.448

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número OB 219/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/1036]

Concurs número OB 220/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/1038]

Concurs número OB 218/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/1035]

Dimarts, 13 de febrer de 2007 Núm 5.449

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques de correcció d'errades de l'Orde de 31 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionari públic i la resta del personal al qual és d'aplicació el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats a les eleccions a Corts Valencianes o a les eleccions locals. [2007/1694]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant comunicada per la convocatòria 72/2006, de 13 d'octubre de 2006 (DOGV núm. 5.372, de 23 d'octubre del 2006). [2007/1770]

DECRET 14/2007, de 9 de febrer, del Consell, pel qual es declara Bé d'Interés Cultural, amb categoria de Monument, l'església parroquial de l'Assumpció, d'Andilla. [2007/1788]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'autoritza el canvi de denominació específica de l'Institut d'Educació Secundària Antonio Cañuelo de València per la de Rascanya-Antonio Cañuelo. [2007/1803]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Concurs de l'expedient OB 234/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/1798]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Concurs de l'expedient OB 229/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/1799]

Dimecres, 14 de febrer de 2007 Núm 5.450

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2007/1893]

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2007/1891]

Dijous, 15 de febrer de 2007  Núm 5.451

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2006, del director general de Personal Docent, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el concurs-oposició per a l'accés al cos docent de professors d'Ensenyament Secundari, especialitat de Psicologia i Pedagogia, torn especial disposició transitòria quinzena de la Llei Orgànica d'Educació. [2007/1361]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2007, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual, en virtut del compliment de Sentència del Tribunal Suprem, es modifica la Resolució de 26 de setembre de 1995, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 28 de març de 1995, i la Resolució de 17 de novembre de 1995, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el marc de l'esmentat procediment, en el sentit d'incloure en ambdós el Sr. José Martínez López i la Sra. Alicia Morell Tornero. [2007/1374]

ORDRE de 18 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen el vicepresident i els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2007/1465]

ORDRE de 16 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada "La Creu", de la Pobla de Farnals (València). [2007/1238]

ORDRE de 2 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2005-2006. [2007/1943]

ORDRE de 5 de gener de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana. [2007/1243]

ORDRE de 15 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació per a titulats en Formació Professional del Mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis d'arxiu de la Generalitat. [2007/1895]

ORDRE de 15 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic d'arxius en centres i servicis de la Generalitat. [2007/1898]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es deixen sense efecte les ajudes concedides por la Resolució d'11 de maig de 2006 en relació amb l'Orde de 28 de novembre de 2005, reguladora de les ajudes per al foment i el suport d'activitats culturals organitzades amb motiu de festes populars. [2007/1230]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 27 de juny 2006 en relació amb l'Orde d'1 de febrer de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convocaven ajudes per a programes d'activitats culturals. [2007/1233]

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'atorga la denominació específica d'El Villar al Centro Público de Formación de Personas Adultas de Villar del Arzobispo. [2007/1235]

Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l'adjudicació d'un contracte d'obres. [2007/1373]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Concurs de l'expedient ATCC 71/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/1048]

Concurs de l'expedient ATCC 72/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/1049]

Concurs de l'expedient ATCC 69/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/1050]

Concurs de l'expedient ATCC 68/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/1051]

Concurs de l'expedient OB 226/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/1456]

Concurs de l'expedient ATCC 75/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/1457]

Concurs de l'expedient OB 224/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/1467]

Concurs de l'expedient ATCC 73/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/1469]

Divendres, 16 de febrer de 2007 Núm 5.452

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2006, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es prorroga la duració de les beques per a la realització de projectes d'investigació o creació artística a l'estranger, adjudicades mitjançant una Resolució de 26 de juny de 2006. [2007/1951]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desentrollament de la segona fase dels Programes de Garantia Social de les modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l'Orde de 30 de març del 2006 (DOGV núm. 5.260, 17.05.2006). [2007/1988]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer del 2007, de la direcció general d'Ensenyament per la qual es modifica la Resolució de 20 d'abril del 2005 que dicta instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre de Qualificacions de Formació Professional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2007/1990]

Concurs de l'expedient 02/07. Assistència Tècnica informàtica de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus. [2007/1989]

Dilluns, 26 de febrer de 2007 Núm 5.458

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de desembre de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 14 de juny del 2006, de la Direcció General d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aproven nous programes de garantia social a impartir en instituts d'Educació Secundària i en centres públics específics d'Educació Especial, per al curs 2006/2007. [2007/2185]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de desembre de 2006, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres públics, en l'àmbit de la Generalitat. [2007/2187]

Concurs número CNMY06/AI00D/105. Servici de vigilància i seguretat i servicis auxiliars. [2007/2360]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Concurs de l'expedient OB 235/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/2323]

Dimarts, 27 de febrer de 2007 Núm 5.459

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l'any 2007, convocat per Orde de 12 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/2126]

ORDRE de 23 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització de treballs de restauració de documents dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/2486]

Concurs de l'expedient CNMY06/AI00D/60. Servici de vigilància i seguretat. [2007/2361]

Concurs número CNMY07/RE78A/10. Consultoria i Assistència per a la Redacció projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, de l'Estudi de Seguretat i Salut, Coordinació de l'Estudi de Seguretat i Salut en fase d'ejecució i Direcció de les obres de Construcció de 270 pp.ee del Conservatori Professional de Música a Utiel (València). [2007/2420]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Concurs de l'expedient OB 230/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/2322]

Dimecres, 28 de febrer de 2007 Núm 5.460

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs CNMY07/RE78A/ 9. Consultoria y Asistència pera la Redacció del projecte básic y d'ejecució am desenrrolament d'instalacions, del Estudi de Seguritat y Salut, Coordinació de l'Estudi de Seguritat y Salut en fase d'ejecució y Direcció de les obres d'Ampliació / Adecuació 2 Uts. d'Infantil i els seus espais complementaris al C. E. I. P. Ibáñez Martín a Llanera de Ranes (València). [2007/2421]

Informació pública de l'expedició de duplicat de títol acadèmic de María Luisa Andreu Guillem. [2007/2365]

Informació pública de l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Cristina Alcázar Tébar. [2007/2367]

Informació pública de l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Elena Palacios López. [2007/2369]

Informació pública de l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Ana Isabel Romera Oscoz. [2007/2370]
   
   
 

BOE Febrer 2007

   
  BOE 29 de 2/2/2007

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 12 de julio de 2006, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2006-2007.

BOE 30 de 3/2/2007

Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Comunitat Valenciana para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE 33 de 7/2/2007

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se anuncia concurso para contratar la consultoría y asistencia para la realización de la «Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento para el estudio de evaluación de la Educación Primaria 2007». (Concurso 070006).

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se anuncia concurso para la contratación de un servicio de «Impresión de cuestionarios y pruebas de rendimiento para el estudio de evaluación de la Educación Primario 2007». (Concurso 070005).

BOE n. 36 de 10/2/2007

REAL DECRETO 188/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril. 

REAL DECRETO 189/2007, de 9 de febrero, por el que se modifican determinadas disposiciones del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado.

BOE n. 38 de 13/2/2007

REAL DECRETO 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE 40 de 15/2/2007

Orden ECI/299/2007, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos.

BOE 49 de 26/2/2007

Orden ECI/397/2007, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2007, destinadas a jóvenes de entre dieciocho y treinta años.

BOE 50 de 27/2/2007

Orden ECI/413/2007, de 7 de febrero, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2005/2006.