BOE Desembre 2009

 

Desembre 2009

 
   
  Dimarts, 1 de desembre de 2009  Núm 6.156 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques durant el curs acadèmic 2009-2010, així com els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana, per al foment i recuperació de tradicions de la Comunitat Valenciana en l'àmbit educatiu. [2009/13355] 

Dimecres, 2 de desembre de 2009 Núm 6.157 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la realització i desenvolupament de projectes d'acció professional. [2009/13706]

Adjudicació número CNMY09/EN42S/27. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del servei de manteniment d'aplicatius informàtics en powerbuilder i nous desenrotllaments en entorns J2EE per a la Conselleria d'Educació. [2009/13756]

Dijous, 3 de desembre de 2009  Núm 6.158

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2009, per la qual es modifiquen la resolució de 8 de juny de 2009 i la resolució de 23 de juliol de 2009, de la fase A, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2009-2010. [2009/13753]

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana per al curs 2009/2010. Fase B. [2009/13754]

Adjudicació número CNMY09/AS20A/79. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte administratiu especial de servei de bar-cafeteria en la Conselleria d'Educació. [2009/13554]

Divendres, 4 de desembre de 2009  Núm 6.159

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ACORD de 31 de juliol de 2009, del Consell, pel que s'autoritza una transferència de crèdits entre programes en el pressupost de la Conselleria de Cultura i Esport, per un import de 2.560.627,38 euros, així com modificacions en els annexos de transferències corrents i de capital. Exp.18.012/09-110. [2009/13917]

ACORD de 18 de setembre de 2009, del Consell, pel qual s'autoritzen modificacions en el pressupost de la Conselleria d'Educació que suposen una transferència de crèdits del capítol 2 al capítol 4 en el programa 421.20, Administració del Personal i Formació del Professorat, per un import de 170.000 euros per a la inclusió de dues línies en l'annex de transferències corrents del programa que donen cobertura a la subscripció de dos convenis, una generació de crèdits en el capítol 2 del mateix programa per fons finalistes de la Unió Europea per un import de 3.763,72 euros i modificacions en l'annex de transferències corrents del programa 421.50, Avaluació, Innovació, Qualitat Educativa i Formació Professional. Expedient número 09.013/09-108 (parcial), 09.015/09-100 i 09-018/09-138. [2009/13938]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents, Francisco Baila Herrera, per la qual es publiquen els resultats obtinguts en la fase autonòmica dels Premis Professionals de Dansa de la Comunitat Valenciana 2009. [2009/13973]

Conselleria d'EducacióRESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2009 del director general d'Ordenació i Centres Docents, Francisco Baila Herrera, per la qual es publiquen els resultats obtinguts en la fase autonòmica dels Premis Professionals de Música de la Comunitat Valenciana 2009. [2009/13974]

Dilluns, 7 de desembre de 2009 Núm 6.160 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2009, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resolen les ajudes a la construcció, l'ampliació i l'equipament d'escoles infantils de primer cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars públiques, per a l'exercici 2009. [2009/13972]

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen ajudes al transport universitari per al curs 2009-2010 a la Comunitat Valenciana. [2009/13993]

Licitació número CNMY09/AS00Z/101. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació anticipada, del servici de vigilància i seguretat de diversos edificis on s'ubiquen els Servicis Centrals de les Conselleries de Cultura i Esport i d'Educació. [2009/13909]

Notificació a María Luisa Martínez Carratalá de la Resolució dictada el 19 de novembre de 2009, pel conseller d'Educació. [2009/13915]

Dimecres, 9 de desembre de 2009 Núm 6.161 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2010. [2009/13893]

ORDRE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2010. [2009/13895]

ORDRE de 19 de novembre de 2009 de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental o professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental o professional durant l'exercici 2010. [2009/14039] 

Dijous, 10 de desembre de 2009  Núm 6.162

Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l'hagen obtingut en finalitzar l'etapa. [2009/13765]

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual són citats els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2009/14200]

DECRET 220/2009, de 4 de desembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau en la Universitat de València-Estudi General. [2009/14101]

RESOLUCIÓ definitiva de 4 de desembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la 2ª fase de la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A i B. [2009/14187]

RESOLUCIÓ definitiva de 4 de desembre de 2009, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2009/14188]

RESOLUCIÓ, de 25 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres, per la qual es determina el calendari i el procediment extraordinari per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau superior de Futbol en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste durant l'any 2010. [2009/14189]

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen proves extraordinàries d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de Nivell III. [2009/14190] 

Divendres, 11 de desembre de 2009  Núm 6.163

 Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de l'1 de desembre de 2009, de la Direcció General de l'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la concessió d'ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a la família professional de Fabricació Mecànica de centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. [2009/14239]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de cursos prepartoris de les proves d'accés a la Formació Professional. [2009/14240]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2010. [2009/14258]

Dilluns, 14 de desembre de 2009  Núm 6.164 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2009/13755]

Expedient número CNMY09/EN42S/70. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del servei de vigilància de l'IES Cabanyal de València. [2009/13757]

Adjudicació número CNMY09/EN42S/51. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del Servei de manteniment integral del Complex Educatiu Monte Tossal d'Alacant. [2009/13758]

Adjudicació número CNMY09/EN42S/52. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del servei de vigilància del complex educatiu Monte Tossal d'Alacant. [2009/13764] 

Dimarts, 15 de desembre de 2009 Núm 6.165

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, relacionats en els annexos a esta resolució. [2009/14437]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional. [2009/14439]

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions per a la selecció de formadors que impartisquen de forma experimental accions formatives de Formació Professional per a l'ocupació en la xarxa de centres integrats públics de formació professional de la Comunitat Valenciana dependents de la Conselleria d'Educació acollides a l'Orde de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. [2009/14391] 

Dimecres, 16 de desembre de 2009  Núm 6.166

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2009/14038]

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat d'Educació Especial específica, determinades quanties per a sufragar les despeses derivades dels materials escolars utilitzats per a desenvolupar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2009/14241]

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2009 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzats en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2009-2010, fase C. [2009/14442]

Correcció d'errades de la licitació número CNMY09/IT00D/102. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de suport ofimàtic i noves tecnologies per a la Conselleria d'Educació. [2009/14201]

Licitació número CNMY09/AS05U/100. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte administratiu de servei de neteja de diversos edificis on s'ubiquen els serveis centrals de la Conselleria d'Educació. [2009/14432] 

Dijous, 17 de desembre de 2009  Núm 6.167

Conselleria d'Educació

ORDRE de 3 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana per al curs 2010-2011. [2009/14470]

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2009, per la qual es modifica la Resolució de 24 de novembre de 2009 de la fase B, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics per al curs 2009-2010. [2009/14445] 

Divendres, 18 de desembre de 2009  Núm 6.168 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2009, de la Direcció General de l'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació, per la qual s'adjudiquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la celebració de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial. [2009/14561]

Dilluns, 21 de desembre de 2009  Núm 6.169 

Conselleria d'Educació

DECRET 226/2009, de 18 de desembre, del Consell, pel qual cessa Alida C. Mas Taberner com a sotssecretària de la Conselleria d'Educació. [2009/14697]

DECRET 228/2009, de 18 de desembre, del Consell, pel qual nomena sotssecretari de la Conselleria d'Educació Mariano Vivancos Comes. [2009/14699]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 7 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger Colegio Alemán de Valencia. [2009/14612]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la comunitat valenciana durant l'exercici 2010. [2009/14617]

Licitació número CNMY09/ED80A/81. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada, del treball de camp i del procés de dades d'una enquesta general sobre el coneixement i ús del Valencià 2010. [2009/14563] 

Dimarts, 22 de desembre de 2009 Núm 6.170

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 1 de desembre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la que es procedix a la substitució d'un membre de la Mesa de Pares. [2009/14199]

DECRET 234/2009, de 18 de desembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster a la Universitat Politècnica de València. [2009/14708]

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2009, la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per mitjà de la qual s'autoritza el canvi de denominació de determinats Programes de Qualificació Professional Inicial impartits en centres públics en el curs 2009-2010. [2009/14238]

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009 de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es deixen sense efecte i es minoren determinades concessions d'ajudes a associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2009/14237]

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives i bones pràctiques educatives sobre convivència escolar. [2009/14242]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

ACORD de 18 de desembre de 2009, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2009/14709]

Conselleria d'Educació

Adjudicació definitiva número CNMY09/AS00Z/53. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària del servici de manteniment del jardí de les conselleries de Cultura i Esport i d'Educació. [2009/14573] 

Dimecres, 23 de desembre de 2009 Núm 6.171

Conselleria d'Educació

Correcció d'errors de l'anunci de licitació de l'expedient CNMY09/ASU05U/100. Contracte administratiu de servei de neteja de diversos edificis on s'ubiquen els serveis centrals de la Conselleria d'Educació. [2009/14721] 

Dijous, 24 de desembre de 2009 Núm 6.172 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis al Rendiment Acadèmic destinats als que hagen conclòs estudis d'educació universitària durant el curs acadèmic 2008-2009 en les universitats valencianes. [2009/14769] 

Dilluns, 28 de desembre de 2009 Núm 6.173 

Dimarts, 29 de desembre de 2009 Núm 6.174 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

ACORD de 18 de desembre de 2009, del Consell, constitutït en Junta Universal d'Accionistes de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA, pel qual es revoca el nomenament d'auditora per a l'exercici 2009 i es nomena auditora per als exercicis 2009, 2010 i 2011. [2009/14909

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica d'Ana María Sánchez al Conservatori Professional de Música Ruperto Chapí d'Elda (Alacant) [2009/14265] 

Dimecres, 30 de desembre de 2009 Núm 6.175 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes. [2009/14924]

ORDRE de 10 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a complementar les beques a la mobilitat d'estudiants, Programa Erasmus, per al curs 2009/2010. [2009/14897]

ORDRE d'11 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2010. [2009/14997]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2010. [2009/14993] 

Dijous, 31 de desembre de 2009  Núm 6.176

Presidència de la Generalitat

LLEI 13/2009, de 29 de diciembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2010 [2009/15052]

   
 

BOE Desembre 2009

   
  BOE: 1 de diciembre de 2009, Núm. 289

Títulos académicos

Real Decreto 1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2009-19147 - 50 págs. - 868 KB)

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2009-19148 - 59 págs. - 1046 KB)

Real Decreto 1634/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción Agropecuaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2009-19149 - 63 págs. - 1136 KB)

Orden EDU/3234/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 15 de abril de 2008. PDF (BOE-A-2009-19156 - 12 págs. - 343 KB)

Orden EDU/3235/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de abril de 2008. PDF (BOE-A-2009-19157 - 18 págs. - 386 KB)

Actividad investigadora.

Evaluación

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación. PDF (BOE-A-2009-19218 - 15 págs. - 329 KB)

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. PDF (BOE-A-2009-19219 - 5 págs. - 188 KB)

BOE: 5 de diciembre de 2009, Núm. 293

Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. PDF (BOE-A-2009-19595 - 32 págs. - 656 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. PDF (BOE-A-2009-19596 - 33 págs. - 903 KB)

Ayudas

Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores de la de 6 de agosto de 2009, por la que se adjudican ayudas de estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores. PDF (BOE-A-2009-19632 - 2 págs. - 173 KB)  

BOE: 7 de diciembre de 2009, Núm. 294 

Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/3290/2009, de 25 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concurso de méritos. PDF (BOE-A-2009-19690 - 2 págs. - 168 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3291/2009, de 25 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos.PDF (BOE-A-2009-19691 - 3 págs. - 180 KB)  

BOE: 8 de diciembre de 2009, Núm. 295 

Enfermeros Especialistas

Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermero Especialista en Enfermería de Salud Mental, al amparo de lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, de especialidades de Enfermería. PDF (BOE-A-2009-19826 - 20 págs. - 665 KB)  

BOE: 10 de diciembre de 2009, Núm. 297 

Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se conceden bolsas para la elaboración de tesis doctorales de conformidad con el Protocolo para el año 2009 del Convenio Marco de colaboración para la ejecución del programa Salvador de Madariaga. PDF (BOE-A-2009-19896 - 1 pág. - 157 KB)

Premios

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden premios a materiales educativos en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. PDF (BOE-A-2009-19897 - 4 págs. - 180 KB)  

BOE: 11 de diciembre de 2009, Núm. 298 

Subvenciones

Orden EDU/3318/2009, de 9 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para los proyectos que obtengan una Mención de Calidad en el Subprograma para el Desarrollo y Concreción de un Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional, y se convoca su concesión en el año 2009. PDF (BOE-A-2009-19936 - 7 págs. - 204 KB)

BOE: 14 de diciembre de 2009, Núm. 300

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística durante 2009. PDF (BOE-A-2009-20052 - 5 págs. - 188 KB)

BOE: 15 de diciembre de 2009, Núm. 301

Ceses y nombramientos

Orden EDU/3353/2009, de 18 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de Profesores de la enseñanza pública y privada, y personal de administración y de servicios de los Centros docentes. PDF (BOE-A-2009-20078 - 2 págs. - 161 KB)

Orden EDU/3354/2009, de 24 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. PDF (BOE-A-2009-20079 - 1 pág. - 152 KB)

Integraciones

Orden EDU/3355/2009, de 1 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/3925/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. PDF (BOE-A-2009-20080 - 1 pág. - 155 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3362/2009, de 7 de diciembre, por la que se rectifica la Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. PDF (BOE-A-2009-20103 - 3 págs. - 200 KB)

Ayudas

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la relación de beneficiarios de determinadas ayudas y premios en 2008. PDF (BOE-A-2009-20128 - 44 págs. - 638 KB)

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2009-20129 - 2 págs. - 204 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Consellería de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del suministro de uniformes (lote 1) y zapatos (lote2) para los alumnos y personal docente de la Red de Centros de Turismo de la Agència Valenciana del Turisme. PDF (BOE-B-2009-43344 - 2 págs. - 168 KB)  

BOE: 16 de diciembre de 2009, Núm. 302

Asesores técnicos en el exterior

Corrección de erratas en la Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior.PDF (BOE-A-2009-20173 - 1 pág. - 154 KB) Subvenciones

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de 2009, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2009, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.

PDF (BOE-A-2009-20199 - 1 pág. - 151 KB)

BOE: 18 de diciembre de 2009, Núm. 304

Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, correspondientes al ejercicio 2008. PDF (BOE-A-2009-20320 - 29 págs. - 641 KB)

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunitat Valenciana para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.PDF (BOE-A-2009-20328 - 3 págs. - 177 KB)

BOE: 19 de diciembre de 2009, Núm. 305

Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2009, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2009-20442 - 16 págs. - 581 KB)

Subvenciones

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, acordando la concesión de subvenciones convocadas por Orden EDU/2700/2009, de 24 de septiembre, a las organizaciones sindicales representativas del personal docente en los Centros Públicos de enseñanza no universitaria.PDF (BOE-A-2009-20447 - 2 págs. - 168 KB)

BOE: 21 de diciembre de 2009, Núm. 306

Planes de estudios. Habilitación profesional

Orden EDU/3424/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.PDF (BOE-A-2009-20496 - 2 págs. - 166 KB)

Cuerpo de Inspectores de Educación

Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. PDF (BOE-A-2009-20550 - 5 págs. - 188 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EDU/3430/2009, de 11 de diciembre, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2009-20551 - 1 pág. - 156 KB)

Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores en enseñanzas universitarias oficiales de máster conjuntos desarrollados por universidades francesas y españolas para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-20598 - 2 págs. - 183 KB)

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias de movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en programas de doctorado que hayan obtenido la Mención de Calidad y para la Mención Europea en el título de doctor, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco de las convocatorias de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros y profesores e investigadores en centros españoles.PDF (BOE-A-2009-20599 - 3 págs. - 205 KB)

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2008-2009, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco de las convocatorias de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros y profesores e investigadores en centros españoles. PDF (BOE-A-2009-20600 - 3 págs. - 202 KB)

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2009-20601 - 4 págs. - 274 KB)

Premios

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los XXVI Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la Mejora de la Calidad Educativa. PDF (BOE-A-2009-20602 - 10 págs. - 267 KB)  

BOE: 22 de diciembre de 2009, Núm. 307

Títulos académicos

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2009-20651 - 3 págs. - 173 KB)

Becas

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2007, por la que se renovaron las ayudas para becas y contratos del programa de formación de doctores en el marco de las Unidades Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. PDF (BOE-A-2009-20687 - 1 pág. - 155 KB)

BOE: 23 de diciembre de 2009, Núm. 308

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Corrección de errores del Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.PDF (BOE-A-2009-20727 - 5 págs. - 221 KB)

Ceses y nombramientos

Orden EDU/3464/2009, de 23 de noviembre, por la que se da publicidad a la incorporación y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. PDF (BOE-A-2009-20732 - 1 pág. - 152 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2009-20747 - 3 págs. - 210 KB)

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes al título de Maestro. PDF (BOE-A-2009-20748 - 48 págs. - 2055 KB)

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. PDF (BOE-A-2009-20749 - 6 págs. - 390 KB) 

BOE: 25 de diciembre de 2009, Núm. 310

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premios

Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2009, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación. PDF (BOE-A-2009-20828 - 2 págs. - 159 KB)

Subvenciones

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de Universidades. PDF (BOE-A-2009-20829 - 2 págs. - 171 KB)

BOE: 28 de diciembre de 2009, Núm. 312

Ayudas

Corrección de errores en la Orden EDU/3083/2009, de 6 de noviembre, por la que se convocan ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2009-21000 - 1 pág. - 151 KB)

BOE: 29 de diciembre de 2009, Núm. 313

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-21102 - 15 págs. - 351 KB)

BOE: 30 de diciembre de 2009, Núm. 314

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subvenciones

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. PDF (BOE-A-2009-21143 - 7 págs. - 257 KB)

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. PDF (BOE-A-2009-21144 - 6 págs. - 255 KB)