BOE Desembre 2008

 

Desembre 2008

 
  Dilluns, 1 de desembre de 2008  Núm 5.904

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea una secció d'Educació Secundària a Museros. [2008/13831]

ORDRE de 18 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil denominada Bigastrín, de Bigastro, per ampliació del nombre d'unitats. [2008/13830]

ORDRE de 19 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil Municipal d'Ondara. [2008/13829]

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen i deneguen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2007/2008 a les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/13895]

Dimarts, 2 de desembre de 2008  Núm 5.905

Conselleria d'Educació

DECRET 186 /2008, de 28 de novembre, del Consell, pel qual crea un institut d'Educació Secundària a Alzira, per desglossament de l'Institut d'Educació Secundària Luis Suñer Sanchis, de la mateixa localitat. [2008/14025]

DECRET 187/2008, de 28 de novembre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Rafal. [2008/14023]

DECRET 188 /2008, de 28 de novembre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Sant Vicent del Raspeig, per desglossament de l'Institut d'Educació Secundària Canastell, de la mateixa localitat. [2008/14027]

DECRET 189/2008, de 28 de novembre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Villena. [2008/14017]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2008/13894]

Dimecres, 3 de desembre de 2008  Núm 5.906

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2008, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2008-2009. [2008/14012]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de novembre de 2008, de directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es concedixen els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives, les bones pràctiques educatives i els plans de convivència per a la millora de la convivència i la prevenció de la violència escolar. [2008/14011]

Dijous, 4 de desembre de 2008  Núm 5.907

Divendres, 5 de desembre de 2008  Núm 5.908

Conselleria d'Educació

ORDRE de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Casa Cuna Santa Isabel de València. [2008/14136]

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2008/14171]

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2008, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen ajudes al transport universitari per al curs 2008-2009 a la Comunitat Valenciana. [2008/14233]

Dimarts, 9 de desembre de 2008 Núm 5.909

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la que es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares. [2008/14183]

ORDRE de 7 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Arco Iris d'Alacant, per canvi de titularitat, denominació i adreça postal. [2008/14142]

ORDRE de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil El Badall d'Alginet. [2008/14141]

ORDRE de 14 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Luis Amigó de Godella. [2008/14138]

ORDRE de 14 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Passet a Passet de Benifaió. [2008/14139]

ORDRE de 14 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Devesa d'Elx. [2008/14189]

ORDRE de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Purísima de Torrevieja. [2008/14137]

ORDRE de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Primària i Secundària Escuelas San José (I. Politècnic) de València. [2008/14140]

ORDE de 19 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent britànic a Espanya Newton College, d'Elx. [2008/14185]

ORDRE de 19 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de formació professional específica Centro de Estudios Sanitarios del Mediterráneo d'Elx. [2008/14187]

ORDE de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Eduteca Pipo de València, per canvi de denominació específica. [2008/14191]

Conselleria de Bienestar Social

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la directora general de la Mujer y por la Igualdad, mediante la que se acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas tras la convocatoria establecida en la Orden de 16 de noviembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se convocan ayudas para financiar actividades complementarias y extraescolares, realizadas por alumnos/as de los Centros Educativos de Educación Infantil y Educación Primaria, sostenidos con fondos públicos de la Generalitat, que tengan como fin la conciliación de la vida familiar y laboral, durante el año 2008. con cargo al programa presupuestario 323.10 Promoción de la Mujer, línea de subvención T4917. [2008/14209]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa I de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització i desenrotllament de projectes d'acció professional. [2008/14170]

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a centres docents no universitaris públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la realització de trobades, seminaris i jornades sobre la Formació Professional. [2008/14169]

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2008/14184]

Dimecres, 10 de desembre de 2008  Núm 5.910

Conselleria d'Educació

ORDRE de 21 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis al Rendiment Acadèmic destinats als que hagen conclòs estudis d'educació universitària durant el curs acadèmic 2007-2008 en les universitats valencianes. [2008/14193]

ACORD de 5 de desembre de 2008, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2008/14330] 

Dijous, 11 de desembre de 2008  Núm 5.911

Conselleria d'Educació

ORDRE de 21 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Asunción de Nuestra Señora de Riba-roja de Túria. [2008/14188]

Divendres, 12 de desembre de 2008  Núm 5.912

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el concurs de trasllats per a la provisió de places vacants en el cos d'inspectors al servici de l'administració educativa i cos d'inspectors d'educació. [2008/14344]

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual es convoca el concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en els centres públics d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial, primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, departaments d'orientació en instituts i de centres de Formació de Persones Adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2008/14346]

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny. [2008/14349]

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza un programa experimental d'orientació professional en determinats instituts d'Educació Secundària per a alumnat que finalitza l'educació bàsica durant el curs 2008-2009. [2008/14451]

Dilluns, 15 de desembre de 2008 Núm 5.913

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen els servicis essencials mínims amb ocasió de la vaga convocada en l'àmbit de la Conselleria d'Educació de la Generalitat. [2008/14525]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2008/14480]

ORDRE de 27 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil del Verger, per canvi d'ús d'una unitat autoritzada. [2008/14360]

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de las direcciones generales de Ordenación y Centros Docentes, y de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se autoriza un cambio de modalidad para la impartición del Programa de Cualificación Profesional Inicial autorizado en el IES Federica Montseny de Burjassot mediante la Resolución de 9 de julio de 2008 por la que autorizan Programas de Cualificación Profesional Inicial en centros públicos para el curso 2008-2009. [2008/14449]

RESOLUCIÓ definitiva de 2 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2008/14514]

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2008/14448]

Dimarts, 16 de desembre de 2008 Núm 5.914

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen els servicis essencials mínims amb ocasió de la vaga convocada en l'àmbit de la Conselleria d'Educació de la Generalitat. [2008/14591]

Conselleria d'Educació

DECRET 199/2008, de 12 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 104/2008, d'11 de juliol, pel qual es va crear i regular la Comissió Delegada del Consell per a la Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic. [2008/14588] Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament de l'ensenyança d'anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi en la modalitat a distància That's English. [2008/14521]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual es convoca el concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en els centres públics d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial, primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, departaments d'orientació en instituts i de centres de Formació de Persones Adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2008/14597]

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fixen les plantilles dels Instituts d'Ensenyança Secundària números 26 i 27 de València afectats per l'Orde de 25 de setembre de 2008 de la Conselleria d'Educació, per la que es disposa la reestructuració, implantació i cessament d'ensenyances en els Instituts d'Ensenyança Secundària números 26 i 27 de València. [2008/14527]

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2008-2009. [2008/14533]

Dimecres, 17 de desembre de 2008  Núm 5.915

Conselleria d'Educació

ORDRE de 9 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. [2008/14620]

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A i B. [2008/14644]

Licitació número CNMY08/OI60A/108. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de planificació i difusió en diferents suports de la publicitat de promoció del sistema educatiu valencià i foment de l'estudi. [2008/14642]

Dijous, 18 de desembre de 2008  Núm 5.916

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de novembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la que es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares. [2008/14664]

RESOLUCIÓ de 11 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/002411/2008-MC a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/14586]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE de 12 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2009. [2008/14650]

Conselleria d'Educació

Adjudicació número CNMY08/ED80A/96. Servei de creativitat, planificació, difusió i merchandising en diferents suports de la publicitat de promoció del valencià. [2008/14658]

Societat Cooperativa Escuelas Infantiles El Pinar, Cooperativa Valenciana

Informació pública de la dissolució i liquidació de la cooperativa. [2008/14593]

Divendres, 19 de desembre de 2008  Núm 5.917

Conselleria d'Educació

ORDRE de 4 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'educació infantil Los Chopos del Puig. [2008/14661]

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2008 de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la que es declara la pèrdua del dret a percepció d'ajudes a associacions d'alumnes de centres docents no universitaris per incompliment de les obligacions dels beneficiaris previstes en l'Orde de 22 d'abril de 2008 (DOCV núm. 5763 de 15.05.2008) i per la que es declara el dret a la percepció de la quantitat derivada de la pèrdua anterior entre les associacions d'alumnes que van justificar en data 14 de novembre de 2008. [2008/14756]

Dilluns, 22 de desembre de 2008  Núm 5.918

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2008/14844]

Dimarts, 23 de desembre de 2008  Núm 5.919

Dimecres, 24 de desembre de 2008  Núm 5.920 

Divendres, 26 de desembre de 2008 Núm 5.921

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2008/14820]

Dilluns, 29 de desembre de 2008  Núm 5.922

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2008/15006]

Licitació número CNMY08/EN75S/114. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de neteja de les dependències i instal·lacions especificades en cada un dels centres de formació i recursos educatius (CEFIRES) que es relacionen en l'annex I del Quadro de Característiques. [2008/15011]

Dimarts, 30 de desembre de 2008  Núm 5.923

Dimecres, 31 de desembre de 2008  Núm 5.924

Presidència de la Generalitat

LLEI 17/2008, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009. [2008/15079]

Conselleria de Benestar Social

ORDRE de 23 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca ajudes a persones amb ancians i ancianes dependents a càrrec seu per a l'exercici de l'any 2009, a l'empara del Decret 331/1995, de 3 de novembre, del Consell. [2008/15123]

   
 

BOE Desembre 2008

   
  BOE n. 288 de 29/11/2008 

Cuerpos docentes. Concurso de traslados.— Real Decreto 1964/2008, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos docentes. 

BOE 290 de 2/12/2008 

Asesores técnicos en el exterior.— Orden ESD/3459/2008, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el ex­terior. 

Personal docente en el exterior.— Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

BOE 291 de 3/12/2008

Cuerpos de funcionarios docentes.— Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciembre, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2008-2009, para funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE 292 de 4/12/2008

Ayudas.— Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el curso 2008-2009. 

BOE 293 de 5/12/2008 

Nombramientos.— Orden ESD/3531/2008, de 21 de noviembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril de 2007. 

Orden ESD/3532/2008, de 21 de noviembre, por la que a propuesta de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de abril de 2007. 

Ayudas.— Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la relación de beneficiarios de ayudas y premios concedidos con cargo al presupuesto de 2007.

BOE n. 294 de 6/12/2008 

LEY 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. 

Orden ESD/3542/2008, de 25 de noviembre, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso académico 2009/2010. 

BOE 296 de 9/12/2008 

Orden ESD/3560/2008, de 14 de noviembre, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior. 

BOE 296 de 10/12/2008 

Ayudas.— Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el período lectivo de 2009.

BOE 300 de 13/12/2008

Cuerpos de funcionarios docentes.— Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Personal de la Consellería de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos docentes. 

BOE 301 de 15/12/2008

Nombramientos.— Orden ESD/3621/2008, de 26 de noviembre, por la que a propuesta de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 13 de marzo de 2006. 

BOE 303 de 17/12/2008

Consejo Escolar del Estado. Reglamento.— Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado. 

BOE 304 de 18/12/2008 

Ayudas.— Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes del último curso de las enseñanzas conducentes al título de Maestro. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio para la organización, coordinación y prestación del transporte de los Programas de Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, Recuperación de Pueblos Abandonados, Centros de Educación Ambiental y Rutas Científicas para el año 2009. (Expediente 080043). 

BOE 305 de 19/12/2008 

Ceses.— Orden ESD/3702/2008, de 20 de noviembre, por la que se publica el cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. 

Nombramientos.— Orden ESD/3703/2008, de 20 de noviembre, por la que se dispone la incorporación de Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. 

Ceses.— Orden ESD/3704/2008, de 3 de diciembre, por la que se dispone el cese de Consejero titular y Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. 

Destinos.— Orden ESD/3705/2008, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESD/2917/2008, de 30 de septiembre. 

Nombramientos.— Orden ESD/3706/2008, de 3 de diciembre, por la que se nombra Consejero titular y Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE 307 de 22/12/2008 

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio «Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados, para el estudio PISA 2009 de la OCDE» (expediente 080045). 

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio «Aplicación de pruebas de rendimiento y cuestionarios de contexto, corrección y codificación, para las evaluaciones generales de diagnóstico» (expediente 080044). 

BOE 309 de 22/12/2008

Presupuestos Generales del Estado

·       Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

·       PDF (2008/20744 - 125 págs. - 3261 KB)

·       Suplemento PDF (192 págs. - 1529 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

·       Orden ESD/3759/2008, de 16 de diciembre, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos.

·       Orden ESD/3760/2008, de 16 de diciembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concurso de méritos.

Premios

·       Orden ESD/3764/2008, de 4 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los premios, de carácter estatal, para el año 2008, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación.

·       Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2007/2008.

BOE 312 de 27/12/2008

Bachillerato. Oferta educativa

·       Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el anexo V de la de 25 de agosto de 2008, por la que se organiza la oferta de materias optativas en el Bachillerato.

BOE 313 de 29/12/2008

Premios

·       Orden ESD/3784/2008, de 11 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2008, efectuada por Orden ESD/1539/2008, de 27 de mayo.

Subvenciones

·       Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2008.

BOE 314 de 30/12/2008

Premios

·       Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2006/2007.