BOE Desembre 2007

 

Desembre 2007

 
  Dilluns, 3 de desembre de 2007 Núm 5.652 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el procediment abreujat número 000628/2007 en la via jurisdiccional. [2007/14548]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 27 de noviembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Bèlgida, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/14436]

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Cullera, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/14437] 

Dimarts, 4 de desembre de 2007 Núm 5.653 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2007, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a l'Educació Vial. [2007/14566]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Correcció d'errades de l'anunci de licitació, pel procediment obert, de la contractació d'assistència tècnica de redacció i direcció d'obra relativa a centre docent, ATRD 325/07. [2007/14494]

Dilluns, 10 de desembre de 2007 Núm 5.656 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 14 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Secundària La Salle de Benicarló (Castelló). [2007/14697] 

Dimarts, 11 de desembre de 2007 Núm 5.657

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2007, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2007/14924]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

ACORD de 7 de desembre de 2007, del Consell, constituït en Junta Universal d'Accionistes de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana SA, pel qual es revoca el nomenament d'auditor per a l'exercici 2007 i es nomena nou auditor per als exercicis 2007, 2008 i 2009. [2007/14932]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de novembre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2007-2008. (DOCV número 5.467, de 26 de novembre de 2007) [2007/14927]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Puçol, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/14637]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 novembre de 2007 (DOCV núm. 5650, de 29 de novembre de 2007), de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l'Orde de 2 de maig de 2007, (DOCV d'11 i 14 de maig de 2007), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/14874]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient OB 226/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/14850] 

Dimecres, 12 de desembre de 2007 Núm 5.658 

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades a l'Orde de 5 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la renovació del Consell Escolar Valencià. [2007/14873]

Correcció d'errors de l'Orde de 10 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza l'obertura i funcionament d'un centre de nova creació d'ensenyances de Música de Grau Elemental, denominat Liceu de Música Ciutat de Mislata, a Mislata (València).

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2007/14923]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATRD 303/07. Assistència Tècnica Direcció d'Obra. [2007/14894]

Adjudicació de l'expedient ATRD 299/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/14895] 

Dijous, 13 de desembre de 2007 Núm 5.659 

Divendres, 14 de desembre de 2007 Núm 5.660 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a la mobilitat dels estudiants universitaris, Programa Sòcrates Erasmus, per al curs 2006/2007. [2007/15082]

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2007, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen ajudes al transport universitari per al curs 2007/2008 a la Comunitat Valenciana. [2007/15083]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATRD 301/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/15065]

Dilluns, 17 de desembre de 2007 Núm 5.661

Conselleria de Presidència

CORRECCIÓ d'errades del Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s'establix el currículo del nivell bàsic i del nivell intermedi. [2007/15227]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 22 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents de diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2007/15011]

ORDRE de 23 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents de diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2007/15010]

ORDRE de 26 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Chiquitín Ribera Baixa, a Sueca. [2007/15006]

ORDRE de 26 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Menuts 2, a Massanassa. [2007/15007]

ORDRE de 26 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Professional de Música La Unión Musical de Tavernes de la Valldigna de la localitat de Tavernes de la Valldigna. [2007/15008]

ORDRE de 26 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Escoleta Nova, a Benetússer. [2007/15009]

ORDRE de 26 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Agustín d'Alacant. [2007/15013]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 26 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Secundària Escuela Familiar Agraria El Campico de Jacarilla (Alacant). [2007/15012] 

Dimarts, 18 de desembre de 2007 Núm 5.662 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San José-Madres Escolapias de València. [2007/15179]

ORDRE de 26 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Escuelas Pías de Castelló de la Plana. [2007/15180]

Correcció d'errades de la Resolució de 28 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes per a la realització d'estades de formació en Empreses del professorat de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny. [2007/14875]

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen i deneguen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2006/2007 a les universitats de la Comunitat Valenciana. [2007/15215]

Adjudicació número CNMY07/RE78A/93. Ampliació de menjador (200, 2t), cuina i porxe d'activitats esportives en el CIP San Francisco de Borja en Llombai (València). [2007/15216]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 228/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/15105] 

Dimecres, 19 de desembre de 2007 Núm 5.663 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2007/15323]

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en educació primària. [2007/15366]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/EN00D/112. Procediment negociat per al contracte del servici d'adequació de la maquinària del I.F.P. Ciutat de l'Aprenent de València. [2007/15302]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/EN00D/103. Procediment negociat per al subministrament de gas natural i prestació del servici de gestió energètica de Cheste. [2007/15303] 

Dijous, 20 de desembre de 2007 Núm 5.664 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2007, de la Conselleria de Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2007/15325]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient C-002/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2007/15270]

Adjudicació de l'expedient C-003/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2007/15278]

Anul·lació de l'anunci del concurs procediment obert contractació execució d'obra relativa a centre docent, expedient OB 228/07. [2007/15409]

Adjudicació de l'expedient OB 228/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/15410]

Conselleria d'Educació

Resolució de 3 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació, per la que s'emplaça als interessats en el procediment administratiu número 2/001399/2007-PE a comparèixer en la via jurisdiccional. [2007/15427] 

Divendres, 21 de desembre de 2007 Núm 5.665 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives per al cos de professors d'Ensenyament Secundari convocades per Orde de 9 d'abril de 2001 i la Resolució de 19 de setembre de 2001, per la que es nomena a dites aspirants funcionaris en pràctiques, en el sentit d'incloure al Sr. José Satoca Valero com a aspirant seleccionat en virtut del compliment de sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2007/15372]

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents per la que es transformen els centres privats d'Educació Permanent d'Adults, i s'autoritzen els programes formatius que impartiran estos centres. [2007/15326]

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A i B. [2007/15471]

ORDRE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria. [2007/15520]

Dilluns, 24 de desembre de 2007 Núm 5.666

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 11 de desembre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el procediment administratiu número 000618/2007, en la via jurisdiccional. [2007/15518]

Conselleria d'Educació - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

RESOLUCIÓ conjunta de 18 de desembre del 2007, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, i de la Direcció General per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es resol la convocatòria de selecció de projectes d'educació ambiental, a efectes d'ajuda per al seu finançament en els centres docents públics i la seua subvenció en els centres privats concertats de la Comunitat Valenciana, que impartixen ensenyances no universitàries. [2007/15502] 

Dimecres, 26 de desembre de 2007 Núm 5.667 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Chispitas, a Mislata. [2007/15469]

ORDRE de 7 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Passet a Passet, a Benifaió. [2007/15467]

ORDRE d'11 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza l'ampliació del període transitori, per a impartir una segona línia d'Educació Secundària Obligatori, al centre docent privat Nuestra Señora de los Ángeles. [2007/15423]

ORDRE de 29 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea una secció d'educació secundària a Dénia. [2007/15421]

ORDRE de 7 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal d'Ondara (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2007/15422]

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la que s'atribuïx la denominació específica de José Manuel Izquierdo al Conservatori Professional de Música de Catarroja. [2007/15420]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu i llenguatge als mitjans de comunicació. [2007/15513]

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 21 novembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, (DOCV número 5650, de 29 de novembre de 2007), convocats per l'Orde de 2 de maig de 2007, (DOCV d'11 i 14 de maig de 2007), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/15514] 

Dijous, 27 de desembre de 2007 Núm 5.668 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'inclou en la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 24 d'abril de 2007, a la Senyora Carmen Yagüe Aviñó. [2007/15531]

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'inclou en la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 24 d'abril de 2007, a Mª Cristina Rubio Sirera. [2007/15532]

Ministeri d'Educació i Ciència

Resolució d'11 de desembre de 2007, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, per la qual s'assenyala lloc, dia i hora per a la celebració de sortejos per a la provisió de places de cossos docents universitaris. [2007/15436]

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de la Resolució de 28 de novembre de 2007, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització i desenrotllament de projectes d'acció professional. [2007/15516]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Sedaví, per a la creació d'un centre docent públic de Formació Bàsica de Persones Adultes (cicles I i II), denominat Escola d'Adults Sedaví II, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/15315]

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de 17 de desembre de 2007, a la Resolució de 20 de novembre de 2007, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a l'Educació Vial. [2007/15512]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient C-003/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2007/15266]

Divendres, 28 de desembre de 2007 Núm 5.669 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2007, del president de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es nomena els integrants del consell de direcció provisional del mencionat Institut. [2007/15692]

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre d'Educació Infantil Lápices II de València. [2007/15564]

Presidència de la Generalitat

ACORD de 21 de desembre de 2007, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2007/15687]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova el pla experimental d'implantació dels programes de qualificació professional inicial en instituts d'educació secundària de la Comunitat Valenciana. [2007/15696]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2007/15695] 

Dilluns, 31 de desembre de 2007 Núm 5.670 

Presidència de la Generalitat

LLEI 15/2007, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a l'exercici 2008. [2007/15838]

   
 

BOE Desembre 2007

   
  BOE n. 288 de 1/12/2007 

REAL DECRETO 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas. 

BOE n. 288 de 4/12/2007 

ORDEN ECI/3514/2007, de 2 de noviembre, por la que se convocan para el año 2007, los Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa.

BOE 296 de 11/12/2007 

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio específico 2007, que desarrolla el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Generalitat Valenciana, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. 

BOE 298 de 13/12/2007

Personal docente en el exterior

Orden ECI/3615/2007, de 30 de noviembre, por la que se rectifica la Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior. 

Ayudas

Orden ECI/3622/2007, de 20 de noviembre, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior.

BOE n. 300 de 15/12/2007 

REAL DECRETO 1616/2007, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

BOE 301 de 17/12/2007 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican los acuerdos firmados con las entidades de seguro de asistencia sanitaria para la prórroga y modificación para el año 2008 del concierto para la prestación de dicha asistencia y se determina el periodo de cambio ordinario de entidad para 2008. 

Orden ECI/3672/2007, de 10 de diciembre, por la que se convocan plazas para Profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso académico 2008-2009. 

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 15 de octubre de 2007, por la que se conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. 

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de agosto de 2007, por la que conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. 

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden y renuevan Menciones de Calidad a los estudios de doctorado de las Universidades españolas para el curso académico 2007-2008 y se corrigen errores de la de 19 de septiembre de 2007. 

Orden ECI/3675/2007, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet.

BOE 303 de 19/12/2007 

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2008, para la celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. 

Resolución de 29 de noviembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del Programa Junta para la Ampliación de Estudios. 

BOE n. 305 de 21/12/2007 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil. 

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria. 

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto. 

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico. 

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Médico. 

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Veterinario. 

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat Valenciana, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia técnica «Aplicación, corrección y codificación de cuestionarios y pruebas de rendimiento para la prueba piloto del Estudio PISA 2009 de la OCDE». (Concurso 070072).

BOE n. 307 de 24/12/2007 

Aplicación provisional del Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos y diplomas entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China, hecho en Pekín el 21 de octubre de 2007.

BOE n. 308 de 25/12/2007 

ORDEN INT/3782/2007, de 13 de diciembre, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales. 

BOE n. 310 de 27/12/2007 

LEY 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. 

BOE 311 de 28/12/2007 

Orden ECI/3841/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para un curso de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2007. 

Orden ECI/3842/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa o alemana durante el verano de 2007, para alumnos universitarios. 

Orden ECI/3843/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa o alemana durante el verano de 2007, para alumnos de ciclos formativos de grado superior. 

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga». 

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga». 

BOE n. 312 de 29/12/2007 

Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil.

Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico. 

Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 

Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria. 

Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

BOE 313 de 31/12/2007 

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga». 

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga».