BOE Agost 2010

 

Agost 2010

 
 

Dilluns, 2 d'agost de 2010  Núm 6.323

Dimarts, 3 d'agost de 2010  Núm 6.324

Conselleria d'Educació

DECRET 112/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els preus públics pels servicis d'allotjament, transport i manutenció prestats en el Complex Educatiu de Cheste. [2010/8934]

DECRET 113/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2010/2011. [2010/8929]

ORDRE 73/2010, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual se suspén la vigència de l'Orde 47/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat. [2010/8909]

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les associacions de mares i pares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde 32/2010, de 28 d'abril (DOCV núm. 6260 de 05.05.2010). [2010/8884]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2010/8894]

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana de l'XI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2010. [2010/8891]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització i el funcionament del programa de pilotatge de centres educatius intel·ligents per al curs 2010-2011, en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, on s'impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat. [2010/8883] 

Dimecres, 4 d'agost de 2010 Núm 6.325

Dijous, 5 d'agost de 2010 Núm 6.326

Divendres, 6 d'agost de 2010 Núm 6.327

Dilluns, 9 d'agost de 2010  Núm 6.328

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 5 de maig del 2010 de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2010/2011. [2010/8971]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2010-2011. [2010/8960] 

Dimarts, 10 d'agost de 2010 Núm 6.329

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat i concertats d'Educació Especial específica i centres amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2010/8873]

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres docents públics de titularitat de la Generalitat i centres privats concertats, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats d'elaborar el seu propi material per al desenrotllament curricular. [2010/8880]

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2010-2011 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. [2010/9074]

Dimecres, 11 d'agost de 2010 Núm 6.330

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es nomena David Navarro Fernández com a membre del ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/8616]

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2010. [2010/9173] 

Dijous, 12 d'agost de 2010  Núm 6.331

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2010, de la secretària autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d'alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 10 de maig de 2010. [2010/8606]

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2010, de la secretària autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 28 d'abril de 2010. [2010/8613]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 d'agost de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2010. [2010/9218]

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el funcionament del programa experimental d'orientació professional en instituts d'Educació Secundària, per a alumnat que finalitza l'educació bàsica, durant el curs 2010-2011. [2010/8560]

Divendres, 13 d'agost de 2010  Núm 6.332

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza, per al curs 2010/2011, el centre privat d'Educació Infantil de Primer Cicle Chupetín de València, d'acord amb la disposició addicional segona, punt 2, del Decret 2/2009. [2010/8679]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre autoritzat elemental de música Centre d'Estudis Musicals Mestre Palau, de Moncada. [2010/8686]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre autoritzat d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música Juan Sebastián Bach de Sagunt. [2010/8689]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'ensenyances professionals de Música denominat La Unión Musical de Tavernes de la Valldigna, de la població de Tavernes de la Valldigna, per canvi de denominació específica. [2010/8692]

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de María Carbonell i Sánchez a l'Institut d'Educació Secundària Benetússer de València. [2010/8675]

Adjudicació número CNMY10/IT00D/10. Servici de manteniment i suport de la infraestructura de xarxa de comunicacions de la Conselleria d'Educació i els centres docents dependents d'esta. [2010/8600] 

Dilluns, 16 d'agost de 2010  Núm 6.333

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ACORD de 14 de maig de 2010, del Consell, pel qual s'autoritzen modificacions en el pressupost de la Conselleria d'Educació que inclouen generacions de crèdits per ingressos finalistes no previstos, per un import global de 16.040.223,76 euros, transferències de crèdit entre capítols i programes per un import de 2.274.215,00 euros, així com modificacions en els annexos de transferències corrents i de capital. Exp. 09.001/10-014. [2010/9210]

ACORD de 21 de maig de 2010, del Consell, pel qual s'autoritzen modificacions en el pressupost de la Conselleria d'Educació que inclouen generacions de crèdit per un import global de 8.004.941,95 euros, i ajustos en annexos de transferències corrents per un import global de 811.370 euros. Exp. 09.002/10-032. [2010/9211]

Servei Valencià d'Ocupació i Formació

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2010, del secretari autonòmic d'Ocupació i director general del SERVEF, per la qual s'autoritza una transferència de crèdit entre el capítol II «Compra de béns corrents i gastos de funcionament», dels subprogrames 322.51 Foment d'Ocupació y 322.59 Administració i Coordinació General, per import d'1.500.000,00 euros. Exp. Modificació: 31.001/10 [2010/4114]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2010, del secretari autonòmic d'Ocupació i director general del SERVEF, per la qual s'autoritza una transferència de crèdit entre línies de subvenció del capítol IV «Transferències corrents» del subprograma 322.51 Foment d'Ocupació, per import de 2.306.0000 euros. Exp. Modificació: 31.004/10. [2010/4341]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2010, del secretari autonòmic d'Ocupació i director general del SERVEF, per la qual s'autoritza una transferència de crèdit entre el capítol II «Compra de béns corrents i gastos de funcionament» dels subprogrames 322.51 Foment d'Ocupació i 322.59 Administració i Coordinació General, per import de 200.000,00 euros. Exp. Modificació: 31.003/10. [2010/8620]

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, del secretari autonòmic d'Ocupació, director general del SERVEF, per la qual s'autoritza un ajustament de dotacions entre línies de subvenció del capítol IV del subprograma 322.52, Formació per a l'Ocupació, per import de vint-i-cinc mil cent vuitanta-set euros (25.187,00 ?). Exp. Modificació: 31.009/10. [2010/8627]

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010, del secretari autonòmic d'Ocupació, director general del SERVEF, de reajustament de crèdits per import de dos milions set-cents trenta-sis mil cent tres amb noranta-set cèntims d'euro (2.736.103,97 ?) en el capítol IV «Transferències corrents» del subprograma 322.52, Formació per a l'Ocupació. Exp. modificació: 31.010/10. [2010/8628] 

Dimarts, 17 d'agost de 2010  Núm 6.334

Servei Valencià d'Ocupació i Formació

RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2010, de la secretària general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), per la qual s'adjudiquen 23 beques per a postgraduats/es per a la realització de pràctiques professionals en les distintes unitats administratives del SERVEF, convocades mitjançant la Resolució de 13 de maig de 2010, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. [2010/9275] 

Dimecres, 18 d'agost de 2010 Núm 6.335

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, de primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2010/2011. [2010/9175]

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de segon cicle que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'Educació Primària per al curs escolar 2010/2011. [2010/9180]

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen els annexos I i II de la Resolució de 2 de juliol de 2010, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental o professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental o professional durant l'exercici 2010. [2010/9261] 

Dijous, 19 d'agost de 2010  Núm 6.336 

Divendres, 20 d'agost de 2010 Núm 6.337

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza la Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València per a impartir cicles formatius en la modalitat de semipresencial o a distància. [2010/8958]

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, renovació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius condicionats en l'Orde de 29 de juliol de 2009 (DOCV núm. 6072, de 05.08.2009). [2010/8917]

Adjudicació definitiva número CNMY10/OC00D/14. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació urgent del servei de col·laboració amb la Conselleria d'Educació en les actuacions relatives a la gestió de la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil de primer cicle, a partir del curs escolar 2010/2011. [2010/8954] 

Dilluns, 23 d'agost de 2010  Núm 6.338

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 110/2010, de 23 de juliol, del Consell, pel qual s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'educació la gestió del personal i dels llocs de treball de la inspecció educativa de la Comunitat Valenciana. [2010/9320]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2010, la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per mitjà de la qual s'autoritza el canvi de denominació de determinats Programes de Qualificació Professional Inicial impartits en centres públics en el curs 2009-2010. [2010/8985]

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2010, de la Direcció General de Producció Agrària, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2010-2011. [2010/8999]

ORDRE 31/2010, de 6 de agosto de 2010, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula l'aplicació, a la Comunitat Valenciana, de les ajudes comunitàries al subministrament de llet i determinats productes lactis en centres escolars. [2010/9310]

Servei Valencià d'Ocupació i Formació

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2010, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'efectua ampliació en els crèdits màxims que han de finançar les ajudes als alumnes desocupats participants en accions formatives dirigides a treballadors prioritàriament desocupats previstes per l'Ordre 10/2010, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. [2010/9001]

Conselleria d'Educació

Adjudicació número 1/2010. Reparació de la coberta al centre Ausiàs March d'Albalat de la Ribera. [2010/8998 

Dimarts, 24 d'agost de 2010 Núm 6.339

Conselleria de Benestar Social

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2010, de la directora general de la Dona i per la Igualtat, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es publiquen les subvencions concedides l'any 2010 a l'empara de l'Ordre de 15 de desembre de 2009, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars, realitzades per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària sostinguts amb fons públics de la Generalitat que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, durant l'any 2010. [2010/9065]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2010, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa públic l'acord de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per a l'establiment dels terminis corresponents a la convocatòria extraordinària de preinscripció, per al curs 2010-2011. [2010/9081] 

Dimecres, 25 d'agost de 2010 Núm 6.340

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial que s'impartixen en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2010-2011. [2010/9194]

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedixen i es dóna publicitat a les ajudes a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre per al foment de l'esport escolar, dirigides a l'alumnat de centres públics i privats concertats i els centres docents respectius de nivells no universitaris per a l'any 2010. [2010/9193] 

Dijous, 26 d'agost de 2010 Núm 6.341

Presidència de la Generalitat

DECRET 6/2010, de 25 d'agost, del president de la Generalitat, de modificació del Decret 19/2009, de 3 de novembre, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat. [2010/9425] 

Divendres, 27 d'agost de 2010  Núm 6.342 

Dilluns, 30 d'agost de 2010 Núm 6.343

Presidència de la Generalitat

CORRECCIÓ d'errades del Decret 6/2010, de 25 d'agost, del president de la Generalitat, de modificació del Decret 19/2009, de 3 de novembre, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat. [2010/9460]

Conselleria d'Educació

ORDRE 74/2010, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la impartició de l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat B): Oferta de mòduls professionals que s'oferixen de manera específica i diferenciada dels mòduls dels cicles formatius que estan autoritzats. [2010/9427] 

Dimarts, 31 d'agost de 2010 Núm 6.344

Conselleria d'Educació

DECRET 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/9480]

ORDRE 75/2010, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de cursos preparatoris de les proves d'accés a la formació professional. [2010/9451]

ORDRE 76/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2010/2011 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2010/9489]

   
 

BOE Agost 2010

   
 

Boletín Oficial del Estado: 2 de agosto de 2010, Núm. 186

Boletín Oficial del Estado: 3 de agosto de 2010, Núm. 187

COMUNITAT VALENCIANA

Designación de Senadores

Ley 9/2010, de 7 de julio, de designación de Senadores o Senadoras en representación de la Comunitat Valenciana. PDF (BOE-A-2010-12423 - 6 págs. - 195 KB)

Ayudas

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de corrección de errores de la de 29 de junio de 2010, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2010-12464 - 1 pág. - 148 KB)

Premios

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifica la de 29 de abril de 2010, por la que se adjudican los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, correspondientes al curso académico 2007-2008. PDF (BOE-A-2010-12466 - 2 págs. - 173 KB)

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve y se publica la relación de los grupos de teatro clásico grecolatino premiados durante el curso escolar 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-12467 - 1 pág. - 156 KB)

Boletín Oficial del Estado: 4 de agosto de 2010, Núm. 188

Boletín Oficial del Estado: 5 de agosto de 2010, Núm. 189

Boletín Oficial del Estado: 6 de agosto de 2010, Núm. 190

Títulos académicos

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. PDF (BOE-A-2010-12621 - 36 págs. - 1061 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Función pública

Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.PDF (BOE-A-2010-12629 - 118 págs. - 2604 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Orden EDU/2154/2010, de 13 de julio, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa de Formación de Profesorado Universitario. PDF (BOE-A-2010-12689 - 21 págs. - 348 KB)

Profesores en el extranjero

Orden EDU/2155/2010, de 26 de julio, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes en Alemania. PDF (BOE-A-2010-12690 - 2 págs. - 166 KB)

Boletín Oficial del Estado: 7 de agosto de 2010, Núm. 191

Programas educativos

Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. PDF (BOE-A-2010-12706 - 20 págs. - 353 KB)

Boletín Oficial del Estado: 9 de agosto de 2010, Núm. 192

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 23 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para la promoción del conocimiento del valenciano entre los funcionarios de la Administración General del Estado en la Comunitat Valenciana durante el año 2010. PDF (BOE-A-2010-12840 - 3 págs. - 176 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los servicios para la "Organización del II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida". PDF (BOE-B-2010-28656 - 2 págs. - 168 KB)

Resolución de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación CNMY09/EN75S/8 Servicio de fase B del programa de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE) por el cual se convocan cursos de formación permanente en inglés (720 plazas) dirigidos al personal docente no universitario de la Comunitat Valenciana. PDF (BOE-B-2010-28681 - 1 pág. - 163 KB)

Boletín Oficial del Estado: 10 de agosto de 2010, Núm. 193 

Boletín Oficial del Estado: 11 de agosto de 2010, Núm. 194

Títulos académicos

Corrección de erratas del Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-12971 - 3 págs. - 167 KB)

Cooperantes. Estatuto

Ley 11/2010, de 16 de julio, reguladora del Estatuto de las Personas Cooperantes Valencianas.PDF (BOE-A-2010-12975 - 7 págs. - 203 KB)

Medidas urgentes

Ley 12/2010, de 21 de julio, de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación del empleo. PDF (BOE-A-2010-12976 - 14 págs. - 269 KB)

Ayudas

Orden EDU/2211/2010, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios en el exterior. PDF (BOE-A-2010-13022 - 14 págs. - 504 KB)

Subvenciones

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-13025 - 2 págs. - 174 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 12 de agosto de 2010, Núm. 195

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

Recursos de inconstitucionalidad n.º 803-2010 y 2977-2010, acumulados, en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia. PDF (BOE-A-2010-13040 - 1 pág. - 149 KB)

Ayudas

Orden EDU/2221/2010, de 27 de julio, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-13091 - 2 págs. - 175 KB)

Boletín Oficial del Estado: 13 de agosto de 2010, Núm. 196

Boletín Oficial del Estado: 14 de agosto de 2010, Núm. 197

Títulos académicos

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-13140 - 3 págs. - 171 KB)

Boletín Oficial del Estado: 16 de agosto de 2010, Núm. 198

Nombramientos

Orden EDU/2234/2010, de 30 de julio, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución EDU/417/2009, de 23 de febrero. PDF (BOE-A-2010-13164 - 14 págs. - 374 KB)

Boletín Oficial del Estado: 17 de agosto de 2010, Núm. 199

Boletín Oficial del Estado: 18 de agosto de 2010, Núm. 200

Boletín Oficial del Estado: 19 de agosto de 2010, Núm. 201

Boletín Oficial del Estado: 20 de agosto de 2010, Núm. 202

Ayudas

Orden EDU/2252/2010, de 27 de julio, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-13289 - 2 págs. - 176 KB)

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la relación de ayudas a corporaciones locales, para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, a través de Aula Mentor. PDF (BOE-A-2010-13290 - 2 págs. - 184 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2253/2010, de 7 de julio, por la que se conceden subvenciones para estancias de movilidad posdoctoral en centros en el extranjero, convocadas por Orden EDU/2934/2009, de 24 de octubre. PDF (BOE-A-2010-13291 - 9 págs. - 741 KB)

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2010, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. PDF (BOE-A-2010-13292 - 4 págs. - 265 KB)

Boletín Oficial del Estado: 21 de agosto de 2010, Núm. 203

Boletín Oficial del Estado: 23 de agosto de 2010, Núm. 204

Becas

Orden EDU/2258/2010, de 21 de julio, por la que se convocan becas para la realización de estudios de Máster en Ciencias Sociales y Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2011-2012. PDF (BOE-A-2010-13339 - 11 págs. - 241 KB)

Boletín Oficial del Estado: 24 de agosto de 2010, Núm. 205

Boletín Oficial del Estado: 25 de agosto de 2010, Núm. 206

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat por el que se hace pública la adjudicación del servicio de creatividad y producción para comunicar los servicios públicos, acciones e información de interés a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. PDF (BOE-B-2010-30066 - 1 pág. - 158 KB)

Boletín Oficial del Estado: 26 de agosto de 2010, Núm. 207

Boletín Oficial del Estado: 27 de agosto de 2010, Núm. 208

Boletín Oficial del Estado: 28 de agosto de 2010, Núm. 209

Boletín Oficial del Estado: 30 de agosto de 2010, Núm. 210

Boletín Oficial del Estado: 31 de agosto de 2010, Núm. 211

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-13561 - 115 págs. - 3002 KB)

Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-13562 - 182 págs. - 5938 KB)

Real Decreto 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en hípica y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-13563 - 95 págs. - 2297 KB)

Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-13564 - 161 págs. - 4766 KB)

Real Decreto 936/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-13565 - 130 págs. - 4509 KB)