Agost 2009
 

 

NORMATIVA PUBLICADA DEL 29 DE JUNY AL  31 D’AGOST DE 2009

TEMA

ORDRES – RESOLUCIÓNS – INSTRUCCIONS – CORRECCIONS -

DATA DOCV

 

 

 

ALUMNAT

AJUDES

ORDRE de 22 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual convoca ajudes per a la realització de pràctiques formatives (PF) per part d'alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2009/7885]

07-07-2009

 

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 25 de març de 2009 (DOCV núm. 5.992, de 14.04.2009). [2009/7887]

07-07-2009

 

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 25 de març de 2009 (DOCV núm. 5.989, de 06.04.2009). [2009/7888]

07-07-2009

 

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, becas de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas y becas de estudio del Legado Casado de la Fuente, para el curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2009-10975 - 23 págs. - 414 KB) 

B.O.E.02-07-09

AJUDES-BEQUES

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a la mobilitat d'estudiants, Programa Erasmus, per al curs 2008/2009. [2009/8031]

09-07-09

ALUMNAT F.P.

ORDRE de 7 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen i convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la formalització de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial. [2009/8544]

20-07-09

BECAS MEC

Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2009-2010, para estudiantes de enseñanzas universitarias. PDF (BOE-A-2009-11785 - 27 págs. - 539 KB)

B.O.E.09-07-15

BEQUES

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2009, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual 2009. [2009/7880]

07-07-2009

 

ORDRE de 15 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana [2009/8650]

23-07-09

 

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2009/2010 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2009/9292]

06-08-09

 

Orden EDU/2235/2009, de 20 de julio, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-13443 - 8 págs. - 258 KB)

B.O.E. 13-08-09

PREMIS

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del X Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2009. [2009/8755]

05-08-09

PROGRAMES

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'autoritza un programa experimental d'orientació professional en instituts d'Educació Secundària per a alumnat que finalitza l'educació bàsica durant el curs 2009-2010. [2009/8213]

09-07-15

SUBVENCIONS

ORDRE de 7 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen i convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la formalització de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial. [2009/8544]

20-07-09

TAXES UNIV.

DECRET 117/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2009/2010. [2009/9240]

04-08-09

UNIFORME

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'aprova i regula el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2009-2010. [2009/8666]

23-07-09

COMPENSACIÓ EDUCATIVA

AJUDES

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2008-2009 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2009/7572]

30-06-2009

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2009-2010. 2009/9492]

12-08-09

CONSELLS ESCOLARS

ELECCIONS

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2009/8757]

05-08-09

CESES

Orden EDU/2113/2009, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. PDF (BOE-A-2009-12942 - 3 págs. - 175 KB)

B.O.E. 04-08-09

NOMBRAMIENTOS

Orden EDU/2114/2009, de 10 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. PDF (BOE-A-2009-12943 - 3 págs. - 174 KB)

B.O.E. 04-08-09

 

Orden EDU/2138/2009, de 10 de julio, por la que se nombran Consejera titular y sustituta del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. PDF (BOE-A-2009-13055 - 1 pág. - 156 KB)

B.O.E. 06-08-09

ENSENYAMENT CONCERTAT I PRIVAT

AJUDES LLIBRES DE TEXT

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres privats concertats d'Acció Educativa Singular (CAES), determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat del centre per al curs 2009/2010. [2009/8543]

21-07-09

AJUDES LLIBRES

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en centres públics o privats concertats a la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. Fase A. [2009/8919]

20-08-09

AJUDES GASTOS CENTRES

ORDRE de 16 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realització de trobades, seminaris i jornades sobre la Formació Professional. [2009/7649]

01-07-2009

AJUDES TRANSPORT

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2009. [2009/8921]

07-08-09

ENSENYAMENTS INFANTIL I PRIMÀRIA

ACCÉS A LA F.P.

ORDRE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Cicles Formatius i s'establix el procediment d'admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents. [2009/8915]

30-07-09

AJUDES GASTOS CENTRES

ORDRE de 16 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realització de trobades, seminaris i jornades sobre la Formació Professional. [2009/7649]

01-07-2009

AJUDES GUARDERIES

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2009. [2009/9295]

14-08-09

 

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de segon cicle que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'educació primària, per al curs escolar 2009/2010. [2009/9293]

14-08-09

AJUDES LLIBRES

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en centres públics o privats concertats a la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. Fase A. [2009/8919]

20-08-09

AJUDES MATERIALS ESC.

RESOLUCIÓ de 23 de juliol 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat i concertats d'Educació Especial específica i centres amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2009/8920]

30-07-09

 

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'aprova transferir a alguns centres docents públics de titularitat de la Generalitat i centres privats concertats, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats d'elaborar el seu propi material per al desenrotllament curricular. [2009/8922]

30-07-09

AYUDAS MEC

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, de los créditos presupuestarios para la aplicación del Programa Escuela 2.0, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2009-13026 - 3 págs. - 190 KB)

B.O.E. 05-08-09

AJUDES NOVES PLACES ESCOLARS

ORDRE de 2 de juliol de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula i convoca ajudes per a la construcció, l'ampliació i l'equipament d'escoles infantils de primer cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars publiques, per a l'exercici 2009. [2009/7996]

08-07-2009

AJUDES PROJECTES

ORDRE d'1 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació sobre educació per a la salut pels centres docents de la Comunitat Valenciana pertanyents a la Xarxa Europea d'Escoles Promotores de Salut, durant l'any 2009. [2009/8386]

21-07-09

CONCURSO ORTOGRAFIA

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la fase nacional del X Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2009.

B.O.E.29-06-09

PREMIOS NACIONALES LECTURA

Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se convocan para el año 2009 los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura de la Prensa.  PDF (BOE-A-2009-11021 - 7 págs. - 285 KB)

B.O.E.03-07-09

ESPORTISTES D’ELIT

ORDRE de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana. [2009/8324]

17-07-09

DIRECTORS/ES

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2009/8447]

21-07-09

INSTRUCCIONS INICI CURS

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament dels col·legis d'educació infantil de segon cicle i col·legis d'educació primària per al curs 2009-2010. [2009/8462]

21-07-09

MENJADOR

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2009, de la Direcció General de Producció Agrària, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2009/2010. [2009/9396]

17-08-09

PROJECTES

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular general i l'atenció a l'alumnat amb altes capacitats durant el curs 2009-2010. [2009/9015]

03-08-09

PROG. EXP PLURILINGÜE

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2009-2010 aplicaran un programa experimental plurilingüe en centres educatius públics d'Educació Infantil i Educació Primària. [2009/7884]

07-07-2009

UNIFORME

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'aprova i regula el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2009-2010. [2009/8666]

23-07-09

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol del 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'aprova i regula el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2009-2010. [2009/9107]

05-08-09

ENSENYAMENTS SECUNDÀRIA: –CENTRES F.P. – CONSERVATORIS - IES - E.O.I. - CURRICULUMS

ALUMNAT F.P.

ORDRE de 7 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen i convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la formalització de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial. [2009/8544]

20-07-09

AJUDES GASTOS CENTRES

ORDRE de 16 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realització de trobades, seminaris i jornades sobre la Formació Professional. [2009/7649]

01-07-2009

AJUDES LLIBRES

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en centres públics o privats concertats a la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. Fase A. [2009/8919]

20-08-09

CENTRES INTEGRATS DE F.P.

ORDRE conjunta de 12 de juny de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional a Xàtiva, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària la Costera, i es reestructuren les ensenyances impartides en els instituts d'Educació Secundària de la localitat. [2009/9104]

11-08-09

 

ORDRE conjunta de 3 juliol de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen centres integrats de Formació Professional, per la transformació uns d'altres centres que ja existixen. [2009/9106]

12-08-09

 

ORDRE conjunta de 12 de juny de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Vicente Blasco Ibáñez, i es reestructuren les ensenyances impartides en l'Institut de Formació Professional Superior Ciutat de l'Aprenent de València. [2009/9105]

14-08-09

CONSERVATORIS AJUDES

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i/o professional durant l'exercici 2009. [2009/7575]

01-07-2009

CONCURSO ORTOGRAFIA

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la fase nacional del X Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2009.

B.O.E.29-06-09

PREMIOS NACIONALES LECTURA

Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se convocan para el año 2009 los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura de la Prensa.  PDF (BOE-A-2009-11021 - 7 págs. - 285 KB)

B.O.E.03-07-09

CURRICULUMS

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2009 de la directora general d'Innovació, Avaluació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Mantenimet d'Embarcacions de Recreació. 2009/8618]

22-07-09

 

Orden EDU/2184/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. PDF (BOE-A-2009-13249 - 25 págs. - 455 KB)

B.O.E. 10-08-09

 

Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. PDF (BOE-A-2009-13250 - 29 págs. - 519 KB)

B.O.E. 10-08-09

 

Orden EDU/2186/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Planta Química. PDF (BOE-A-2009-13251 - 25 págs. - 456 KB)

B.O.E. 10-08-09

 

Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. PDF (BOE-A-2009-13252 - 21 págs. - 400 KB)

B.O.E. 10-08-09

 

Orden EDU/2188/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería. PDF (BOE-A-2009-13253 - 25 págs. - 460 KB)

B.O.E. 10-08-09

 

Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción. PDF (BOE-A-2009-13289 - 41 págs. - 740 KB)

B.O.E. 11-08-09

 

Orden EDU/2200/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. PDF (BOE-A-2009-13290 - 29 págs. - 524 KB)

B.O.E. 11-08-09

 

Orden EDU/2201/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Patronaje y Moda. PDF (BOE-A-2009-13291 - 32 págs. - 576 KB)

B.O.E. 11-08-09

 

Orden EDU/2212/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. PDF (BOE-A-2009-13333 - 26 págs. - 480 KB)

B.O.E. 12-08-09

 

Orden EDU/2213/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos. PDF (BOE-A-2009-13334 - 26 págs. - 474 KB)

B.O.E. 12-08-09

 

Orden EDU/2214/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Carrocería. PDF (BOE-A-2009-13335 - 27 págs. - 490 KB)

B.O.E. 12-08-09

 

Orden EDU/2215/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda.PDF (BOE-A-2009-13336 - 25 págs. - 465 KB)

B.O.E. 12-08-09

 

Orden EDU/2216/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Servicios en Restauración. PDF (BOE-A-2009-13337 - 23 págs. - 428 KB)

B.O.E. 12-08-09

 

Orden EDU/2217/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Audiología Protésica. PDF (BOE-A-2009-13338 - 24 págs. - 442 KB)

B.O.E. 12-08-09

 

Orden EDU/2218/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas. PDF (BOE-A-2009-13339 - 27 págs. - 498 KB)

B.O.E. 12-08-09

 

Orden EDU/2227/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Química Industrial. PDF (BOE-A-2009-13394 - 28 págs. - 503 KB)

B.O.E. 13-08-09

 

Orden EDU/2243/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Vitivinicultura. PDF (BOE-A-2009-13484 - 29 págs. - 526 KB)

B.O.E. 14-08-09

 

Orden EDU/2245/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. PDF (BOE-A-2009-13500 - 28 págs. - 506 KB)

B.O.E. 15-08-09

 

Orden EDU/2254/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. PDF (BOE-A-2009-13564 - 29 págs. - 555 KB)

B.O.E. 17-08-09

DEPARTAMENT INFORMÀTICA

ORDRE de 4 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea el departament didàctic d'Informàtica en tots els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat. [2009/8267]

09-07-15

ESC. MUSICA

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2009, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2009. [2009/8570]

23-07-09

INSTRUCCIONS CICLES FORMATIUS

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2009-2010 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. [2009/8751]

24-07-09

INSTRUCCIONS ESO I BATXILLERAT

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartixen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2009-2010. [2009/8829]

30-07-09

INSTRUCCIONS E.O.I.

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició dels certificats de superació de nivell de les ensenyances d'idiomes regulades en la Llei Orgànica d'Educació. [2009/8542]

30-07-09

LLOCS MESTRES ALS I.E.S.

ORDRE de 10 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 15 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels instituts d'Educació Secundària que podran ser oferits als funcionaris pertanyents al cos de mestres, per a impartir les ensenyances del Primer Cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en els esmentats instituts. [2009/8611]

22-07-09

ORGANITZACIÓ BATXILLERAT

ORDRE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

30-06-2009

 

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7732]

01-07-2009

 

ORDRE de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual regula les matèries optatives en el Batxillerat. [2009/7863]

07-07-2009

PROGRAMES QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

 

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 12 de maig de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2009-2010. [2009/7571]

29-06-2009

AJUDES

ORDRE de 18 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació sobre les distintes famílies professionals en què s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, la seua relació amb els sectors productius i la identificació de necessitats d'acreditació, formació i noves qualificacions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/7628]

30-06-2009

AJUDES

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 18 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació sobre les distintes famílies professionals en què s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, la seua relació amb els sectors productius i la identificació de necessitats d'acreditació, formació i noves qualificacions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/7744]

01-07-2009

ED. EXTERIOR

 

Resolución de 17 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el pró

B.O.E.29-06-09

 

Orden EDU/1773/2009, de 16 de junio, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-10969 - 17 págs. - 408 KB) 

B.O.E.02-07-09

 

Orden EDU/1784/2009, de 10 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2009/2010.  PDF (BOE-A-2009-11112 - 5 págs. - 224 KB)

B.O.E.04-07-09

 

Orden EDU/2191/2009, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2009-13259 - 3 págs. - 195 KB)

B.O.E. 10-08-09

 

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en los estudios de doctorado con Mención de calidad para el curso académico 2008-2009 y se corrigen errores de las de 17 de diciembre de 2008 y 27 de marzo de 2009. PDF (BOE-A-2009-13285 - 2 págs. - 176 KB)

B.O.E. 10-08-09

 

Orden EDU/2210/2009, de 22 de julio, por la que se dispone la publicación de la relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes en Alemania. PDF (BOE-A-2009-13315 - 3 págs. - 178 KB)

B.O.E. 11-08-09

E.P.A.

AJUDES

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2009. [2009/7574]

01-07-2009

INFRAESTRUCT. I CONVENIS

 

Licitació número CNMY09/EN42S/70 Contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de vigilància de l'IES El Cabanyal de València. [2009/8210]

Licitació número CNMY09/OC00D/62. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de Manteniment i Conservació Integral del Complex Educatiu de Cheste. [2009/8211]

10-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Moncada, per a la nova autorització de l'Escola Infantil de primer cicle denominada La Rambleta, de titularitat municipal, en la citada localitat, per trasllat de les seues instal·lacions. [2009/8484]

21-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Chiva al per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8493]

21-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Catral al per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8499]

21-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Infants, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8501]

22-07-09

 

ORDRE de 7 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil, de Banyeres de Mariola (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2009/8613]

23-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Albal per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8491]

24-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Cabanes al per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8495]

24-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Picanya per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8485]

28-07-09

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Picassent per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8488]

28-07-09

 

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Benidorm per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle denominada El Tossalet, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8910]

05-08-09

 

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Paterna per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle denominada Fuente del Jarro, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8911]

05-08-09

 

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, renovació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2009/9252]

05-08-09

 

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni específic pel qual s'establix la col·laboració entre el Ministeri de Ciència i Innovació i la Conselleria d'Educació de la Generalitat de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament del protocol general relatiu al Programa d'Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora (Programa I3) per a l'any 2008. [2009/9590]

27-08-09

 

Resolución de 20 de julio de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Generalitat de la Comunitat Valenciana para la promoción del conocimiento del valenciano entre los funcionarios de la Administración General del Estado en la Comunitat Valenciana. PDF (BOE-A-2009-13029 - 3 págs. - 184 KB)

B.O.E. 05-08-09

JUNTA QUALIFICADORA

 

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2009/7513]

01-07-2009

 

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2009/7879]

07-07-2009

 

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2009/8275]

14-07-09

OPOSICIONS

 

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2009/7566]

29-06-2009

 

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 19 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2009/8144]

09-07-09

 

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 19 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2009/8145]

09-07-09

 

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2009/8140]

09-07-09

PARES I MARES

AJUDES

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la secretària Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d'alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 30 d'abril de 2009, (DOCV núm. 6005 de 4.05.2009). [2009/7697]

02-07-2009

AJUDES

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2009, de la Secretària Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la que es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 30 d'abril de 2009, (DOCV núm. 6005 de 4.05.2009). [2009/8323]

09-07-15

 

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les associacions de mares i pares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 30 d'abril de 2009 (DOCV núm. 6005 de 4.05.2009). [2009/9013]

10-08-09

PROFESSORAT: COMISSIONS SERVEIS – FORMACIÓ – AJUDES-

COMISSIONS DE SERVEIS MESTRES

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2009/2010, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. [2009/7696]

01-07-2009

FORMACIÓ PROFFESORAT

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2009, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2009-11533 - 17 págs. - 397 KB)

B.O.E. 11-07-09

AYUDAS FORMACIÓN A ENTIDADES

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y privadas sin fines de lucro para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.  PDF (BOE-A-2009-11578 - 10 págs. - 270 KB)

B.O.E.13-07-09

Ayudas-BECAS

Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2009-11534 - 20 págs. - 1869 KB)  

B.O.E. 11-07-09

 

Resolución de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del curso "Escuela Blas Cabrera de Introducción a la Investigación, la Docencia y la Innovación Científica". PDF (BOE-A-2009-11536 - 2 págs. - 173 KB)

B.O.E. 11-07-09

 

ORDRE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual s'establix a la Comunitat Valenciana el règim d'alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació Professional. [2009/9169]

04-08-09

 

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adjudiquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals d'explotació i anàlisi de dades estadístiques de les matèries competència de la Conselleria d'Educació. [2009/9278]

05-08-09

 

Resolución de 24 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se autoriza la prolongación de una estancia concedida por Resolución de 27 de julio de 2007, por la que se adjudican estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades públicas y centros de investigación españoles. PDF (BOE-A-2009-12820 - 1 pág. - 170 KB)

B.O.E. 01-08-09

 

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se conceden becas para la realización de estudios de máster en universidades de Estados Unidos de América para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-12821 - 2 págs. - 186 KB)

B.O.E. 01-08-09

AJUDES EDICIÓ LLIBRES DE TEXT

ORDRE de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a l'edició en valencià de llibres de text per a l'ensenyament no universitari en 2009. [2009/7856]

03-07-2009

Ayudas MEC

Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. PDF (BOE-A-2009-13638 - 18 págs. - 1574 KB)

B.O.E. 18-08-09

 

Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve y publica la adjudicación de plazas para la realización de los cursos "Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido". PDF (BOE-A-2009-13639 - 5 págs. - 537 KB)

B.O.E. 18-08-09

 

Orden EDU/2278/2009, de 13 de agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un Master oficial por parte de titulados universitarios en situación legal de desempleo. PDF (BOE-A-2009-13704 - 6 págs. - 205 KB)

B.O.E. 20-08-09

BECAS MEC

Resolución de 5 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se conceden becas para el Aula de verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2009-13736 - 4 págs. - 190 KB)

B.O.E. 21-08-09

PREMIOS

Orden EDU/2129/2009, de 17 de julio, por la que se convocan los premios del VIII Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2009-13025 - 8 págs. - 225 KB)

B.O.E. 05-08-09

AVALUACIÓ

ORDRE de 22 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, pel qual s'establix, amb caràcter experimental, el procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. [2009/9395]

11-08-09

SEGURETAT I SALUT

 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación por la que se anuncia licitación del expediente de contratación CNMY09/EC78A/56, Servicios consistentes en la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución con desarrollo de instalaciones, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de Adecuación/ampliación del IES Jorge Juan de Alicante. PDF (BOE-B-2009-22339 - 2 págs. - 174 KB)

B.O.E.30-06-09

 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación por la que se anuncia licitación del expediente de contratación CNMY09/EC78A/57, Servicios consistentes en la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución con desarrollo de instalaciones, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de Adecuación/ampliación del IES Álvaro Falomir de Almassora (Castellón). PDF (BOE-B-2009-22340 - 2 págs. - 175 KB)

B.O.E.30-06-09

 

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, que desplega els drets de salut de xiquets i adolescents en el medi escolar. [2009/9575]

14-08-09

SINDICATS

AJUDES

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 27 d'abril de 2009 (DOCV núm. 6005 de 04.05.2009). [2009/7648]

03-07-2009

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 27 d'abril de 2009 (DOCV núm. 6.005 de 04.05.2009).

10-07-09

SPEs

AJUDES

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2009. [2009/7718]

01-07-2009

UNIVERSITAT:PLANES DE ESTUDIO,PREMIS,

AJUDES TRANSPORT

ORDRE de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. [2009/7878]

06-07-2009

 

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. PDF (BOE-A-2009-12977 - 12 págs. - 282 KB)

B.O.E. 04-08-09

 

RESOLUCIÓ de 10 juliol de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen els Premis al Rendiment Acadèmic als que hagen conclòs estudis universitaris durant el curs acadèmic 2007-2008. [2009/8541]

21-07-09

PRESSUPOSTOS

MODIFICACIONS

ACORD de 17 d'abril de 2009, del Consell, pel qual s'autoritzen determinades modificacions en el pressupost de la Conselleria d'Educació. Expedients núm. 09.001/09-037,09.003/09-036, 09.004/09-038, 09.007/09-021 i 09.009/09-039. [2009/9389]

13-08-09

 

ACORD de 10 de juliol de 2009, del Consell, pel qual  núm. 09.002/09-050, 09.005/09-058, 09.008/09-051, 09.010./09-059 i 09.014/09-077. [2009/9485]

13-08-09