BOE Abril 2011

 

Abril 2011

 
  Divendres, 1 d'abril de 2011  Núm 6.493

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE 8/2011, de 30 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions locals i autonòmiques, que tindran lloc el dia 22 de maig de 2011, als treballadors per compte d'altri que en esta data no gaudisquen de descans setmanal. [2011/3845]

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

ORDRE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les corts valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors. [2011/3874]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de gener de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixen les plantilles dels instituts d'Educació Secundària La Sénia i Número 2 de Paiporta, afectats per la Resolució de 30 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Número 2 de Paiporta. [2011/3841]

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2011/3694]

Dilluns, 4 d'abril de 2011 Núm 6.494

Conselleria de Benestar Social

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades per mitjà de l'Ordre 28/2010, de 26 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, realitzades durant l'any 2011, per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat. [2011/3642]

Conselleria d'Educació

ORDRE 15/2011, de 21 de març, de la Conselleria d'Educació, per mitjà de la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial, convocats per l'Orde 14/2010, de 5 març, de la Conselleria d'Educació. [2011/3785]

ORDRE 16/2011, de 21 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana. [2011/3796]

ORDRE 17/2011, de 22 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2011-2012. [2011/3786]

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2011/3692]

Licitació número CNMY10/AS00Z/73. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària de l'expedient de servici de neteja i higiene en el palau de Pineda. [2011/3693]

Dimarts, 5 d'abril de 2011  Núm 6.495

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2011, del conseller d'Educació, per la qual nomena Inés Sánchez Giner, com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. [2011/3733]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres d'Educació Secundària, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyança Secundària. [2011/3921]

DECRET 36/2011, d'1 d'abril, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau en la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2011/3953]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de determinats centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2011/3746]

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil Municipal de l'Alcúdia, per canvi d'ús de les unitats autoritzades. [2011/3732]

Dimecres, 6 d'abril de 2011  Núm 6.496

Dijous, 7 d'abril de 2011  Núm 6.497

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Babor, de València, per canvi de titularitat. [2011/3825]

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Kinder Park, de Vila-real. [2011/3824]

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle El Trenet, de la Vila Joiosa. [2011/3828]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil i Primària San Rafael-Salesianos d'Elx. [2011/3823]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora del Pilar, de València. [2011/3826]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Elisa Tomás Yusti d'Alacant. [2011/3827]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional. [2011/4031] 

Divendres, 8 d'abril de 2011  Núm 6.498

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger British School of Xàtiva de Xàtiva. [2011/3830]

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autortizació al centre docent estranger Elian's British School de Castelló de la Plana. [2011/3831]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen criteris i el procediment d'autorització del programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i l'abandó escolar prematur de l'alumnat en centres educatius de Secundària durant el curs 2011/2012. [2011/4183]

Dilluns, 11 d'abril de 2011  Núm 6.499

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de futbol i de futbol sala i de Grau Superior de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2011/2012. [2011/4249]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2011/4246]

Dimarts, 12 d'abril de 2011  Núm 6.500

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del concurs de trasllats dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010. [2011/4272]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/4028]

DECRET 37/2011, de 8 d'abril, del Consell, pel qual s'autoritzen les ensenyances universitàries oficials de grau en el Centre d'Educació Superior Valencia, adscrit a la Universitat Europea de Madrid. [2011/4283]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Orde 1/2011 de 7 de febrer de 2011 corresponents al curs 2009/2010, i s'establix la seua dotació econòmica. [2011/4026]

Adjudicació número CNMY10/OC00D/72. Servici de vigilància del Complex Educatiu Velluters de València. [2011/4025]

Dimecres, 13 d'abril de 2011  Núm 6.501

Dijous, 14 d'abril de 2011  Núm 6.502

Conselleria d'Educació

ORDRE 18/2011, d'1 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat. [2011/4371]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, del director general de Política Científica, per la qual es concedixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals a exercir en la Secretaria de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació. [2011/4400]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte de l'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. [2011/4251] 

Divendres, 15 d'abril de 2011  Núm 6.503

Conselleria d'Educació

ORDRE 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana. [2011/4482]

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2011/2012, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. [2011/4440]

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per al funcionariat del cos de mestres, durant el curs 2011/2012, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. [2011/4439]

Dilluns, 18 d'abril de 2011  Núm 6.504

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de serveis per al funcionariat del cos de mestres, durant el curs 2011/2012, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. [2011/4575]

Licitació número CNMY11/OC00D/17. Servici per a la gestió del programa de gratuïtat de llibres de text. [2011/4369]

Adjudicació número CNMY10/EC78A/61. Obres d'adequació de l'antic Conservatori de Música com a Centre de Formació Municipal a Onda (CS). [2011/4372]

Dimarts, 19 d'abril de 2011  Núm 6.505

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Especial Koynos de Godella, per canvi de titularitat. [2011/4584]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2011, del director general de Política Científica, per la qual es concedixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals a exercir en la Secretaria de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació. [2011/4576] 

Dimecres, 20 d'abril de 2011  Núm 6.506

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil Municipal denominada La Finestra, de Villalonga, per ampliació del nombre d'unitats autoritzades. [2011/4499]

Dimarts, 26 d'abril de 2011 Núm 6.507

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde de 5 de març de 2010. [2011/4770]

Resolució de 14 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la remissió de l'expedient administratiu corresponent i se citen les persones interessades en el recurs contenciós administratiu del procediment ordinari número 19/2011. [2011/4794] 

Dimecres, 27 d'abril de 2011  Núm 6.508

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual modifica l'autorització al centre autoritzat d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música Juan Sebastián Bach de Sagunt. [2011/4581]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Santa Cruz de Mislata, per canvi de titularitat. [2011/4578]

Adjudicació número CNMY10/IT00D/84. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada del servici de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) a Europa per a alumnes d'FP durant l'any 2011. [2011/4568] 

Dijous, 28 d'abril de 2011  Núm 6.509

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2011, del conseller d'Educació, per la qual nomena Mª Cristina Pastor Valcárcel com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. [2011/4686]

Licitacions número 015/2011/A i altres. Servici de bar-cafeteria de diversos centres docents públics de la província d'Alacant. [2011/4763] 

Divendres, 29 d'abril de 2011 Núm 6.510

Dissabte, 30 d'abril de 2011   Núm 6.511
   
 

BOE Abril 2011

   
 

BOE: viernes 1 de abril de 2011, Núm. 78

Premios

Orden EDU/730/2011, de 11 de marzo, por la que se convocan los premios del XXIV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2011.PDF (BOE-A-2011-5915 - 8 págs. - 215 KB)

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2011.PDF (BOE-A-2011-5916 - 13 págs. - 342 KB)

BOE: sábado 2 de abril de 2011, Núm. 79

BOE: lunes 4 de abril de 2011, Núm. 80

Premios

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2010-2011.PDF (BOE-A-2011-6060 - 8 págs. - 211 KB)

Subvenciones

Orden EDU/745/2011, de 21 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.PDF (BOE-A-2011-6061 - 2 págs. - 162 KB)

BOE: martes 5 de abril de 2011, Núm. 81

Estudios universitarios

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se determinan las fechas límite de preinscripción de publicación de listas de admitidos y de inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2011-2012.PDF (BOE-A-2011-6143 - 1 pág. - 153 KB)

Premios

Orden EDU/770/2011, de 14 de marzo, por la que se convocan los premios del X Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica.PDF (BOE-A-2011-6144 - 9 págs. - 223 KB)

BOE: miércoles 6 de abril de 2011, Núm. 82

BOE: jueves 7 de abril de 2011, Núm. 83

Títulos académicos

Real Decreto 254/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Cultivos Acuícolas y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6230 - 60 págs. - 1267 KB)

Real Decreto 255/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6231 - 65 págs. - 1421 KB)

Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6232 - 71 págs. - 1610 KB)

Real Decreto 257/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Calzado y Complementos de Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6233 - 63 págs. - 1315 KB) Real Decreto 258/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Centrales Eléctricas y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6234 - 70 págs. - 1470 KB)

Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6235 - 73 págs. - 1645 KB)

Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6236 - 88 págs. - 1835 KB)

Ayudas

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de Sexto curso de Educación Primaria y Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de "Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2011.PDF (BOE-A-2011-6271 - 10 págs. - 260 KB)  

BOE: viernes 8 de abril de 2011, Núm. 84

BOE: sábado 9 de abril de 2011, Núm. 85

BOE: lunes 11 de abril de 2011, Núm. 86

Subvenciones

Orden EDU/865/2011, de 23 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.PDF (BOE-A-2011-6497 - 8 págs. - 340 KB)

Orden EDU/866/2011, de 28 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.PDF (BOE-A-2011-6498 - 8 págs. - 344 KB)

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar durante los turnos de verano de 2011 en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.PDF (BOE-A-2011-6499 - 8 págs. - 211 KB)  

BOE: martes 12 de abril de 2011, Núm. 87

BOE: miércoles 13 de abril de 2011, Núm. 88

Ayudas

Orden EDU/894/2011, de 8 de abril, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2011.PDF (BOE-A-2011-6683 - 5 págs. - 185 KB)  

BOE: jueves 14 de abril de 2011, Núm. 89

Títulos académicos

Real Decreto 384/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación y Control Ambiental y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6709 - 70 págs. - 1521 KB)

Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Energías Renovables y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6710 - 80 págs. - 1797 KB)

Real Decreto 386/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6711 - 76 págs. - 1969 KB)

Real Decreto 387/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-6712 - 53 págs. - 1220 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Personal, de la Conselleria de Educación, por la que se publican las convocatorias de procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros y Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional.PDF (BOE-A-2011-6729 - 1 pág. - 171 KB)  

BOE: viernes 15 de abril de 2011, Núm. 90

Premios

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el Premio "Marta Mata" a la calidad de los centros educativos para el año 2011.PDF (BOE-A-2011-6838 - 8 págs. - 214 KB)

Subvenciones

Orden EDU/931/2011, de 29 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.PDF (BOE-A-2011-6839 - 2 págs. - 164 KB)

Orden EDU/932/2011, de 29 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.PDF (BOE-A-2011-6840 - 3 págs. - 212 KB)

BOE: sábado 16 de abril de 2011, Núm. 91

COMUNITAT VALENCIANA

Deporte

Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana.PDF (BOE-A-2011-6874 - 56 págs. - 913 KB)

Bibliotecas

Ley 4/2011, de 23 de marzo, de bibliotecas de la Comunitat Valenciana.PDF (BOE-A-2011-6876 - 21 págs. - 345 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de apoyo a la gestión y organización de los grupos de trabajo para la revisión y actualización del Catálogo de títulos de Formación Profesional y para la elaboración de otros materiales de apoyo".PDF (BOE-B-2011-13109 - 2 págs. - 168 KB)  

BOE: lunes 18 de abril de 2011, Núm. 92

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Especialidades sanitarias

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se aprueba la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba objetiva para el acceso al título de Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo, al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.PDF (BOE-A-2011-6960 - 11 págs. - 494 KB) 

BOE: martes 19 de abril de 2011, Núm. 93

BOE: miércoles 20 de abril de 2011, Núm. 94

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa para centros educativos seleccionados por el Ministerio de Educación en colaboración con distintas Comunidades Autónomas durante el otoño de 2011". (Expediente 110018).PDF (BOE-B-2011-13629 - 2 págs. - 171 KB)  

BOE: jueves 21 de abril de 2011, Núm. 95

BOE: viernes 22 de abril de 2011, Núm. 96

Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/994/2011, de 8 de abril, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio, correspondientes al título de Técnico Deportivo en Espeleología.PDF (BOE-A-2011-7212 - 67 págs. - 1144 KB) 

BOE: sábado 23 de abril de 2011, Núm. 97

Ayudas

Orden EDU/1013/2011, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/61/2011, de 20 de enero, por la que se convocan ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.PDF (BOE-A-2011-7317 - 2 págs. - 164 KB)  

BOE: lunes 25 de abril de 2011, Núm. 98

COMUNITAT VALENCIANA

Relaciones familiares

Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven.PDF (BOE-A-2011-7329 - 7 págs. - 205 KB)

Transporte terrestre

Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.PDF (BOE-A-2011-7330 - 65 págs. - 1110 KB)

Protección civil

Ley 7/2011, de 1 de abril, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.PDF (BOE-A-2011-7331 - 25 págs. - 388 KB)

Régimen Local

Ley 8/2011, de 1 de abril, de modificación de los artículos 86.3 y 104.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local.PDF (BOE-A-2011-7332 - 2 págs. - 164 KB)

Ayudas

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en institutos de enseñanza secundaria y centros de formación profesional de la República Federal de Alemania, para el curso 2011-2012.PDF (BOE-A-2011-7389 - 6 págs. - 195 KB)

Subvenciones

Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de Centros Escolares promotores de la actividad física y el deporte para el año 2011.PDF (BOE-A-2011-7399 - 6 págs. - 195 KB)  

BOE: martes 26 de abril de 2011, Núm. 99

Ayudas

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el curso 2010-2011.PDF (BOE-A-2011-7428 - 16 págs. - 354 KB)

Becas

Orden EDU/1028/2011, de 21 de marzo, por la que se concede la renovación de becas concedidas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2010-2011.PDF (BOE-A-2011-7429 - 2 págs. - 185 KB)

Premios

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se modifica la de 10 de diciembre de 2010, por la que se conceden los premios "Irene: la paz empieza en casa" para 2010.PDF (BOE-A-2011-7430 - 1 pág. - 152 KB)  

BOE: miércoles 27 de abril de 2011, Núm. 100

Ayudas

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo.PDF (BOE-A-2011-7510 - 20 págs. - 417 KB)

Fundaciones

Orden EDU/1045/2011, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Academia de Estudios para Médicos Internos Residentes.PDF (BOE-A-2011-7511 - 2 págs. - 167 KB)

Orden EDU/1046/2011, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Creatividad Social para Mejor Vivir.PDF (BOE-A-2011-7512 - 2 págs. - 168 KB) Premios

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios Irene: La paz empieza en casa" para 2011.PDF (BOE-A-2011-7513 - 11 págs. - 309 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el programa de subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2011-2012.PDF (BOE-A-2011-7514 - 11 págs. - 246 KB)  

BOE: jueves 28 de abril de 2011, Núm. 101

Ayudas

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2011-2012.PDF (BOE-A-2011-7595 - 7 págs. - 225 KB)

Especialidades sanitarias

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se corrigen errores en la de 12 de abril de 2011, por la que se aprueba la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba objetiva para el acceso al título de Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo, al amparo de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.PDF (BOE-A-2011-7596 - 1 pág. - 154 KB)

Premios

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se corrigen errores en la de 28 de febrero de 2011, por la que publica la resolución provisional de la convocatoria de los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario curso 2008-2009.PDF (BOE-A-2011-7597 - 1 pág. - 157 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1064/2011, de 13 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar gastos de funcionamiento y de desarrollo de actividades de las Reales Academias y Academias.PDF (BOE-A-2011-7598 - 8 págs. - 215 KB)

Orden EDU/1065/2011, de 13 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar gastos en inversiones del Instituto de España y Academias de ámbito estatal.PDF (BOE-A-2011-7599 - 7 págs. - 212 KB)  

BOE: viernes 29 de abril de 2011, Núm. 102

Ayudas

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2011/2012.PDF (BOE-A-2011-7675 - 18 págs. - 362 KB)  

BOE: sábado 30 de abril de 2011, Núm. 103