BOE Abril 2010

 

Abril 2010

 
 

Dijous, 1 d'abril de 2010  Núm 6.238

Universitat de València

DECRET 49/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual nomena rector de la Universitat de València-Estudi General Esteban Jesús Morcillo Sánchez. [2010/3494]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2010, del conseller d'Educació, per la qual se nomena personal eventual Hipólito Domingo Romero. [2010/3597]

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2010, del conseller d'Educació, per la qual se nomena personal eventual Miguel Francisco Javega Fito. [2010/3599]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Sol y Luna de Sant Vicent del Raspeig. [2010/3037]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Pipo de València, per canvi de titularitat. [2010/3040]

Dimarts, 6 d'abril de 2010  Núm 6.239

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/3681]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002, 25 de febrer de 2003 i 19 de febrer de 2010, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2010/3680]

Dimecres, 7 d'abril de 2010  Núm 6.240

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre de la Mesa de Pares. [2010/3273]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat de Preescolar Kinder Park de Vila-real, per canvi d'ensenyança. [2010/3393]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Bambi, a Algemesí. [2010/3394]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/3397]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Los Duendes de València. [2010/3395]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Los Chopos del Puig. [2010/3396]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de Creació de l'Escola Infantil denominada Nostra Senyora de l'Assumpció, de Llutxent (València), per ampliació del nombre d'unitats. [2010/3391]

Dijous, 8 d'abril de 2010  Núm 6.241

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d'especial dificultat de centres docents públics. [2010/3389]

ORDRE 22/2010, de 24 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2010/3784]

Divendres, 9 d'abril de 2010  Núm 6.242

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle de la Comunitat Valenciana. [2010/3392]

Notificació de l'acord de 22 de gener de 2010, de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/3347]

Dilluns, 12 d'abril de 2010  Núm 6.243

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2010, de la Direcció General de Política Científica, per la qual s'adjudica una beca per a la realització de pràctiques professionals de formació en la Secretaria Tecnicoadministrativa de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat, com a conseqüència de renúncia. [2010/3430]

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca el Programa Experimental per a la Detecció de Bones Pràctiques Docents dirigides a l'èxit escolar, la seua difusió, aplicació i avaluació. [2010/3930]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 8 de març de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil, Primer Cicle, per al curs escolar 2010-2011. [2010/3938]

RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d'accés a cada curs, diferent del primer, de les ensenyances professionals de música, en els centres degudament autoritzats per a impartir ensenyances professionals de música en la Comunitat Valenciana. [2010/3929]

Licitació número CNMY10/OC00D/14. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació urgent, del contracte administratiu especial de col·laboració amb la Conselleria d'Educació en les actuacions relatives a la gestió de la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil de primer cicle, a partir del curs escolar 2010/2011. [2010/3679] 

Dimarts, 13 d'abril de 2010  Núm 6.244

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2010/3783]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Primària i Secundària Nuestra Señora del Pilar, de València. [2010/3790]

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Pinokio de València, per canvi de titularitat. [2010/3786]

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2010, de la Direcció General de Personal, per la qual es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l'any 2010, convocat per l'Orde de 5 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació. [2010/3991]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2010/3982]

Licitació número CNMY10/EC00D/18. Servici de vigilància i seguretat de les direccions territorials d'Educació i de Cultura i Esport de Castelló. [2010/3678]

Dimecres, 14 d'abril de 2010  Núm 6.245 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es modifiquen els annexos II, III i IV de l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, en la que s'establix el procediment d'admissió d'alumnat en els Programes de Qualificació Professional Inicial finançats amb fons públics. [2010/3987]

Licitació número CNMY10/OC00D/17. Servei d'impressió de títols acadèmics no universitaris. [2010/4036] 

Dijous, 15 d'abril de 2010  Núm 6.246

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment ordinari número 2/000261/2010-GG a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/4094] 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional. [2010/4095] 

Divendres, 16 d'abril de 2010 Núm 6.247

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Moby Dick de Benicarló. [2010/3789]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Salesianos Juan XXIII d'Alcoi. [2010/3788]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Masia de Museros. [2010/3791]

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Arco Iris de València. [2010/3785]

ORDRE 23/2010, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana. [2010/4098]

ORDRE 24/2010, de 7 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2010, convocades per l'Orde d'11 de desembre de 2009. [2010/4100]

Dilluns, 19 d'abril de 2010  Núm 6.248

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Bambini de València. [2010/3787]

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Mi Casita de Godella, per canvi de titularitat. [2010/3992]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició de tres assignatures optatives d'ensenyances professionals de música, a partir del curs acadèmic 2010-2011, al Centre Professional Taller de Música Jove de València. [2010/3928]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició d'una assignatura optativa d'ensenyances professionals de música, a partir del curs acadèmic 2010-2011, al Conservatori Professional Municipal de Música de Villena. [2010/3927]

ORDRE 25/2010, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana per a 2010. [2010/4208]

ORDRE 26/2010, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2008-2009. [2010/4209]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2010-2011. [2010/3861]

RESOLUCIÓ de 30 de març del 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per l'Orde de 16 de febrer del 2010, corresponents al curs 2008/2009. [2010/3931]

Notificació de l'acord de 14 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4021]

Notificació de l'acord de 14 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4022] 

Dimarts, 20 d'abril de 2010  Núm 6.249

Conselleria d'Educació

DECRET 61/2010, de 16 d'abril, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de Màster a la Universitat de València-Estudi General. [2010/4257]

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició d'una assignatura optativa d'ensenyances professionals de música, a partir del curs acadèmic 2010-2011, al Conservatori Professional de Música San Rafael de Bunyol. [2010/4261]

Notificació de l'acord de 9 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4018]

Notificació de l'acord de 14 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4019]

Notificació de l'acord de 14 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4023]

Notificació de l'acord de 14 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4024]

Notificació de l'acord de 31 de març de 2010 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4035]

Dimecres, 21 d'abril de 2010  Núm 6.250

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2010, de la directora general d'Innovació Tecnològica Educativa i la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol el concurs dels Premis 2010 de la Comunitat Valenciana als millors llocs d'Internet d'àmbit educatiu per a foment de la solidaritat. [2010/4097]

Notificació de l'acord de 4 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4016]

Notificació de l'acord de 14 de desembre de 2009 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4026]

Notificació de l'acord de 31 de març de 2010 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4031]

Notificació de l'acord de 31 de març de 2010 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4032]

Notificació de l'acord de 31 de març de 2010 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4033]

Notificació de l'acord de 31 de març de 2010 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4027]

Notificació de l'acord de 31 de març de 2010 d'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2010/4028] 

Dijous, 22 d'abril de 2010  Núm 6.251

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual es reconeix com a activitat de formació la participació del professorat en els projectes a través de la ferramenta eTwinning. [2010/4152]

Dilluns, 26 d'abril de 2010 Núm 6.253

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació - Conselleria d'Educació

ORDRE 1/2010, de 14 d'abril, de les conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i d'Educació, per la qual es regulen els consells socials dels centres integrats públics i privats concertats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2010/4484]

Conselleria d'Educació

ORDRE 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys establits en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/4428]

ORDRE 28/2010, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el funcionament del programa experimental d'atenció extraordinària i reforç, en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana durant el curs 2009-2010, fora de l'horari lectiu dirigit a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats en les matèries que s'especifiquen. [2010/4478]

DECRET 66/2010, de 23 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, de la Generalitat, per a l'any 2010. [2010/4543]

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2009-2010 de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2010/4259]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2010/4531]

Adjudicació definitiva número CNMY09/ED80A/81. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada del treball de camp i procés de dades d'una enquesta general sobre el coneixement i ús del valencià 2010. [2010/4528] 

Dimarts, 27 d'abril de 2010  Núm 6.254 

Dimecres, 28 d'abril de 2010  Núm 6.255

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys establits en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/4639]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per a l'any 2010. [2010/4581]

Dijous, 29 d'abril de 2010 Núm 6.256

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 20/10, de 26 de gener de 2010. [2010/4763]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 10/2010, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen les ajudes als alumnes desocupats participants en accions formatives dirigides a treballadors prioritàriament desocupats, realitzades en el marc de l'Ordre TAS /718/2008, de 7 de març. [2010/4730] 

Divendres, 30 d'abril de 2010 Núm 6.257

Conselleria d'Educació

ORDRE 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula en la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [2010/4773]

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2010/4824]

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos. [2010/4826]

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les adjudicacions definitives del procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 5 de novembre del 2010 del director general de personal de la Conselleria d'Educació. [2010/4772]
 

   
 

BOE Abril 2010

   
 

BOE: 1 de abril de 2010, Núm. 79

BOE: 2 de abril de 2010, Núm. 80

BOE: 3 de abril de 2010, Núm. 81

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos del Ministerio de Educación, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso para la contratación del servicio de organización de varios congresos con destino al Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para los años 2010 y 2011 (Concurso 2009/01000018). PDF (BOE-B-2010-11596 - 1 pág. - 160 KB)

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos del Ministerio de Educación, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación del servicio de tratamiento informático de datos y gestión documental de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente que gestiona el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para los años 2010 y 2011 (Concurso 2009/01000019). PDF (BOE-B-2010-11597 - 1 pág. - 160 KB)

BOE: 5 de abril de 2010, Núm. 82

Ayudas

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas, destinadas a funcionarios docentes, para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido, en el año 2010. PDF (BOE-A-2010-5451 - 14 págs. - 353 KB)

Premios

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2010, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación. PDF (BOE-A-2010-5452 - 11 págs. - 331 KB)

Subvenciones

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 2009, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes en enseñanzas oficiales de máster para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-5453 - 1 pág. - 155 KB)

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-5454 - 15 págs. - 334 KB)

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-5455 - 10 págs. - 281 KB)

BOE: 6 de abril de 2010, Núm. 83

BOE: 7 de abril de 2010, Núm. 84

Subvenciones

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-5582 - 8 págs. - 302 KB)

BOE: 8 de abril de 2010, Núm. 85

Subvenciones

Orden EDU/864/2010, de 8 de marzo, por la que se convoca el programa de subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-5645 - 10 págs. - 226 KB)

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en programas de doctorado con Mención de Calidad para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-5646 - 7 págs. - 295 KB)

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones de movilidad para la participación de profesores en tribunales de tesis convocados para la Mención Europea en el título de doctor. PDF (BOE-A-2010-5647 - 12 págs. - 393 KB)

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Objeto: Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, corrección y codificación de resultados para el estudio de la Unión Europea sobre Competencia Lingüística. Expediente: 100001-3/10. PDF (BOE-B-2010-12137 - 1 pág. - 159 KB)

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Objeto: Trabajo de campo, corrección, codificación y grabación de pruebas de rendimiento para la prueba piloto del proyecto PIAAC-2010, de la OCDE. Expediente: 090030-1/10. PDF (BOE-B-2010-12138 - 1 pág. - 160 KB)

BOE: 9 de abril de 2010, Núm. 86

Centros docentes

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-5662 - 15 págs. - 278 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes

Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-5663 - 3 págs. - 169 KB)

Premios

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se da publicidad a la resolución provisional de la convocatoria de los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario curso 2007-2008. PDF (BOE-A-2010-5720 - 1 pág. - 154 KB)

BOE: 10 de abril de 2010, Núm. 87

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar durante los turnos de verano de 2010 en la actividad de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados. PDF (BOE-A-2010-5778 - 7 págs. - 206 KB)

BOE: 13 de abril de 2010, Núm. 89

Ayudas

Orden EDU/903/2010, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas de los subprogramas integrantes del Programa Campus de Excelencia Internacional y se establece el procedimiento para otorgar la calificación de Campus de Excelencia Internacional y para suscribir convenios con las Comunidades Autónomas en el ámbito de este Programa. PDF (BOE-A-2010-5932 - 18 págs. - 313 KB)

Becas

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, del programa nacional de formación de profesorado universitario. PDF (BOE-A-2010-5934 - 3 págs. - 223 KB)

BOE: 14 de abril de 2010, Núm. 90 

Boletín Oficial del Estado: 15 de abril de 2010, Núm. 91

Ayudas

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-6024 - 2 págs. - 191 KB)

Premios

Orden EDU/925/2010, de 22 de marzo, por la que se convocan los premios del IX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2010-6027 - 8 págs. - 214 KB)

Subvenciones

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjero. PDF (BOE-A-2010-6028 - 2 págs. - 177 KB) 

BOE: 16 de abril de 2010, Núm. 92

Subvenciones

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 18 de diciembre de 2009, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-6082 - 10 págs. - 253 KB)

BOE: 19 de abril de 2010, Núm. 94

Subvenciones

Orden EDU/959/2010, de 14 de abril, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2010-2011, incluidos los desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas. PDF (BOE-A-2010-6215 - 20 págs. - 332 KB)

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores de la de 15 de marzo de 2010, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-6216 - 1 pág. - 155 KB) 

BOE: 20 de abril de 2010, Núm. 95

BOE: 21 de abril de 2010, Núm. 96

Subvenciones

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la convocatoria de subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella durante el curso 2010. PDF (BOE-A-2010-6340 - 6 págs. - 211 KB)

BOE: 22 de abril de 2010, Núm. 97

Títulos académicos

Corrección de errores del Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-6366 - 1 pág. - 156 KB)

Ayudas

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 18 de marzo de 2010, por la que se convocan plazas destinadas a funcionarios docentes para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido, en el año 2010. PDF (BOE-A-2010-6399 - 2 págs. - 162 KB)

BOE: 24 de abril de 2010, Núm. 99  

BOE: 26 de abril de 2010, Núm. 100

Premios

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2008/2009. PDF (BOE-A-2010-6615 - 5 págs. - 191 KB) 

BOE: 27 de abril de 2010, Núm. 101

Programas educativos europeos

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para realizar estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2010-6699 - 6 págs. - 268 KB) 

BOE: 28 de abril de 2010, Núm. 102

BOE: 29 de abril de 2010, Núm. 103

Títulos académicos

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-6752 - 4 págs. - 179 KB)

Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. PDF (BOE-A-2010-6775 - 2 págs. - 168 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EDU/1051/2010, de 22 de abril, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y adquisición de nuevas especialidades. PDF (BOE-A-2010-6774 - 41 págs. - 997 KB)

Ayudas

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-6787 - 18 págs. - 350 KB)

Premios

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Miguel Hernández, edición 2010. PDF (BOE-A-2010-6788 - 6 págs. - 245 KB)

Títulos académicos

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-6789 - 9 págs. - 220 KB) Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster de las Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-6790 - 3 págs. - 173 KB)

BOE: 30 de abril de 2010, Núm. 105

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. PDF (BOE-A-2010-6835 - 2 págs. - 166 KB)

Ayudas

Orden EDU/1069/2010, de 27 de abril, por la que se convocan para el año 2010 las ayudas correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional, reguladas en la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril. PDF (BOE-A-2010-6850 - 7 págs. - 204 KB)

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas para la elaboración de materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora en diferentes áreas y materias del currículo, así como para la realización de estudios sobre enseñanza y evaluación de la comprensión lectora y sobre bibliotecas escolares, convocadas por Resolución de 20 de octubre de 2009. PDF (BOE-A-2010-6851 - 4 págs. - 202 KB)

Becas

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas y ayudas al estudio de carácter general y movilidad para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios en el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-6852 - 1 pág. - 150 KB)

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general y movilidad para el curso académico 2009-2010, para alumnado de enseñanzas universitarias. PDF (BOE-A-2010-6853 - 1 pág. - 151 KB)