BOE Abril 2009

 

Abril 2009

 
 

Dimecres, 1 d'abril de 2009  Núm 5.986

Conselleria d'Educació

ORDRE de 20 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil de primer cicle Mikole de Castelló de la Plana, per canvi de titularitat. [2009/3426]

ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2009/3437]

ORDRE de 17 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració en coordinació amb les Unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els Centres Educatius i/o amb el Servici d'Innovació i Qualitat Educativa. [2009/3559]

ORDRE de 26 de març de 2009 de la Conselleria d'Educació per la qual es convoca i regula el funcionament del Programa experimental d'atenció extraordinària i reforç fora de l'horari lectiu dirigit a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats en les matèries que s'especifiquen en els Instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana durant el curs 2008-2009. [2009/3637]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Peiró Lacalle. [2009/3444]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Carolina Borillo Olmedo. [2009/3446]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Glòria Maria Vergara Gómez. [2009/3448]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Maria Teresa Santosjuanes Sebastia. [2009/3451]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Laura Terol Burguete. [2009/3452]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Elena Rozalén Esteve. [2009/3454]

Dijous, 2 d'abril de 2009  Núm 5.987

Divendres, 3 d'abril de 2009  Núm 5.988

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la que es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares. [2009/3688]

ORDRE de 13 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil denominada Els Menuts, de Font de la Figuera, per ampliació del nombre d'unitats. [2009/3578]

ORDRE de 23 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil municipal, de Godelleta, per canvi d'ús de les unitats autoritzades. [2009/3689]

ORDRE de 16 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental i/o professional durant l'exercici 2009, convocades per Orde de 29 de desembre de 2008. [2009/3685]

ORDRE de 16 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que despleguen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2009, convocades per Orde de 29 de desembre de 2008. [2009/3686]

ORDRE de 16 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2009, convocades per Orde de 15 de desembre de 2008. [2009/3687]

ORDRE de 17 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen dos beques d'especialització professional en promoció lingüística i traducció. [2009/3581]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió, tècniques biblioteconòmiques, documentals i arxivístiques de fons documentals per a centres que impartixen el mòdul professional experimental de nivell III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació en la Comunitat Valenciana. [2009/3690]

Dilluns, 6 d'abril de 2009 Núm 5.989

Conselleria d'Educació

ORDRE de 25 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2009/3772]

Dimarts, 7 d'abril de 2009  Núm 5.990

Conselleria d'Educació

DECRET 52/2009, de 3 d'abril, del Consell, pel qual es nomena rector de la Universitat Politècnica de València. [2009/3854]

Dimecres, 8 d'abril de 2009  Núm 5.991

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de març de 2009, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010. [2009/3937]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de març de 2009, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010. [2009/3940]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2009, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010. [2009/3942]

Dimarts, 14 d'abril de 2009  Núm 5.992

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista de llocs de treball vacants que cal proveir en el concurs de trasllats en el cos de mestres, convocat per la Resolució de 4 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2009/4048]

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destinacions, convocades per la Resolució de 4 de desembre de 2008 (DOCV 12.12.2008). [2009/3868]

ORDRE de 25 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics durant l'any 2009. [2009/3883]

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Orde de 19 de febrer de 2009 per als estudiants que han finalitzat els estudis en el curs 2007/2008. [2009/3906]

Dimecres, 15 d'abril de 2009  Núm 5.993

Dijous, 16 d'abril de 2009 Núm 5.994

Conselleria d'Educació

ORDEN de 12 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se modifica la autorización al Centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Nuestra Señora del Carmen de Alicante, por cambio de denominación específica. [2009/3885]

ORDRE de 12 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat El Soroll, a Montserrat. [2009/3893] B) SUBVENCIONS I BEQUES

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 25 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics durant l'any 2009. [2009/4125]

Divendres, 17 d'abril de 2009 Núm 5.995

Conselleria d'Educació

ORDRE de 31 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional Inicial del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana. [2009/4161]

ORDRE de 12 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Samaruc, a Alfafar. [2009/3890] Conselleria d'Educació

ORDRE de 16 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Carboneret, a Massamagrell. [2009/3900]

Dilluns, 20 d'abril de 2009  Núm 5.996

Conselleria d'Educació

DECRET 54/2009, de 17 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, de la Generalitat, per a l'any 2009. [2009/4234]

ORDRE de 12 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat La Lluna, a Sagunt. [2009/3889] Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat El Pinar, a Cheste. [2009/3897] Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Blau, a la Pobla de Vallbona. [2009/3898]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per la qual s'adjudiquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en tecnologies de la informació i la comunicació per a titulats de l'àrea de l'educació. [2009/4004]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per la qual s'adjudiquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic en tecnologies de la informació i la comunicació. [2009/4005]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per la qual s'adjudiquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic informàtic per a col·laborar en el disseny i desenrotllament d'aplicacions de programari lliure. [2009/4006]

Dimarts, 21 d'abril de 2009  Núm 5.997

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, a través de l'Institut de Majors i Servicis Socials, i la Generalitat, pel qual es transferixen crèdits previstos en el Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació regulat pel Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, destinats a actuacions vinculades amb l'atenció a la dependència. [2009/4174]

Dimecres, 22 d'abril de 2009 Núm 5.998

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Generalitat per al finançament de places públiques del primer cicle d'Educació Infantil. [2009/4267]

Conselleria d'Educació

DECRET 56/2009, de 17 d'abril, del Consell, pel qual es crea l'Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) en la Universitat Jaume I de Castelló. [2009/4272]

DECRET 57/2009, de 17 d'abril, del Consell, pel qual es crea l'Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) en la Universitat Jaume I de Castelló. [2009/4269]

DECRET 58/2009, de 17 d'abril, del Consell, pel qual es crea l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere (IUEFG) en la Universitat Jaume I de Castelló. [2009/4273]

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca i regula el funcionament del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2009/2010. [2009/4256]

RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix la dotació econòmica dels Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Orde de 19 de febrer de 2009. [2009/4255]

Correcció d'errades de la licitació número CNMY08/05EN42S/126. Contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de revisió tecnicolegal i inspeccions periòdiques per organisme de control autoritzat, de les instal·lacions elèctriques d'alta tensió de centres docents públics de les províncies de Castelló i València dependents de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 5952, d'11.02.2009) [2009/4160]

Dijous, 23 d'abril de 2009  Núm 5.999

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals, per a l'exercici econòmic 2009. [2009/3947]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca i regula el funcionament del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2009/2010. [2009/4393]

Divendres, 24 d'abril de 2009  Núm 6.000

Conselleria d'Educació

ORDRE d'1 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2009/4207]

ORDRE de 30 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2009. [2009/4136]

ORDRE de 30 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de Segon Cicle, que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'educació primària, per al curs escolar 2009-2010. [2009/4137]

Dilluns, 27 d'abril de 2009  Núm 6.001

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Gandia, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada Del Grau, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/4268]

Dimarts, 28 d'abril de 2009  Núm 6.002

Conselleria d'Educació

ORDRE de 3 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Children, a San Antonio de Benagéber. [2009/4445]

ORDRE de 3 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat La Casa Rosa, a Godella. [2009/4447]

ORDRE de 3 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Sol-Solito, a Torrent. [2009/4448]

ORDRE de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Luís Amigó de Godella. [2009/4441]

ORDRE de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Fundación Ribera de Banyeres de Mariola. [2009/4449]

ORDRE de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Lope de Vega de Benidorm. [2009/4450]

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa, i els programes PROA i PASE per al curs 2009-2010. [2009/4526]

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2009/4516]

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a la instal·lació d'un centre d'ensenyament de dues línies d'educació infantil, primària i secundària, al paratge El Garbanzuelo, en el terme municipal de Torrevieja. Expedient número DIC-08/0280. [2009/4367]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Antonio Cerda Molina. [2009/4398]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Soledad Giner Molina. [2009/4399]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª José Hernández Navarro. [2009/4400]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Daniel Luján Domínguez. [2009/4401]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Inmaculada Marchirant Sánchez. [2009/4402]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Isabel Molina Guillot. [2009/4403]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan Francisco Paredes García. [2009/4405]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Santiago Talens Roch. [2009/4408]

Dimecres, 29 d'abril de 2009  Núm 6.003

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora del Carmen y San Vicente de Paúl de València. [2009/4440]

ORDRE de 8 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat de Formació Professional Específica Pax de València. [2009/4443]

ORDRE de 17 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2009, convocades per Orde de 15 de desembre de 2008, modificada per Orde de 30 de gener de 2009. [2009/4539]

ORDRE de 8 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a projectes de coeducació en centres docents sostinguts amb fons públics. [2009/4525]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Ana Belén Fernández Belmonte. [2009/4498]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Ana Belén Fernández Belmonte. [2009/4499]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Rafael Peñafiel Ordaz. [2009/4406]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Ricardo Rodrigo Puchalt. [2009/4407]

Dijous, 30 d'abril de 2009  Núm 6.004

Conselleria d'Educació

ORDRE de 21 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2009/4683]

ORDRE de 8 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplia l'import global màxim previst en l'Orde de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a complementar les beques a la mobilitat d'estudiants, Programa Erasmus, per al curs 2008/2009. [2009/4524]

ORDRE de 14 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2009. [2009/4675]

   
 

BOE Abril 2009

   
  BOE: 4 de abril de 2009, Núm. 82 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. Cuerpos de funcionarios docentes
Resolución de 1 de abril de 2009, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se da publicidad a la convocatoria de procedimientos selectivos para la provisión de plazas de funcionarios docentes de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuela Oficial de Idiomas y de Profesores de Música y Artes Escénicas.

Premios
Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan los premios para el concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria y se establecen las bases para su concesión en el curso escolar 2008-2009. 

BOE: 7 de abril de 2009, Núm. 84

Consejo Escolar. Reglamento
Corrección de error de la Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado. 

Cuerpo de Maestros
Orden ESD/857/2009, de 1 de abril, por la que se corrige la Orden ESD/740/2009, de 17 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso al Cuerpo de Maestros en plazas del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

BOE: 11 de abril de 2009, Núm. 89

Ayudas
Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para la participación en el programa de cooperación territorial Rutas científicas, durante el curso 2009/2010.

BOE: 14 de abril de 2009, Núm. 91

Colegios profesionales
Ley 1/2009, de 26 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana. 

Mutualidad General Judicial. Prestaciones
Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por la que se regulan determinadas ayudas económicas complementarias de la asistencia sanitaria.

BOE: 15 de abril de 2009, Núm. 92

Ayudas
Resolución de 2 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de 6º de Educación Primaria para el desarrollo de un Programa de inmersión lingüística durante el otoño de 2009.


BOE: 20 de abril de 2009, Núm. 96

Premios
Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se conceden los XXV Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa para 2008.

BOE: 25 de abril de 2009, Núm. 101

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Asesores técnicos en el exterior
Resolución de 20 de abril de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden ESD/3459/2008, de 24 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.

Personal docente en el exterior
Resolución de 20 de abril de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos vacantes de personal docente en el exterior, convocados por Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.

BOE: 28 de abril de 2009, Núm. 103

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunitat Valenciana, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE, año 2008. 

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 6 de abril de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana para la promoción del conocimiento del valenciano entre los funcionarios de la Administración General del Estado en la Comunitat.

BOE: 30 de abril de 2009, Núm. 105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ayudas
Orden EDU/1036/2009, de 24 de abril, por la que se convocan plazas de profesores de Enseñanza Secundaria en Secciones Bilingües de Español en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y China para el curso 2009-2010.

Profesores en el extranjero
Orden EDU/1037/2009, de 20 de abril, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en institutos de enseñanza secundaria y centros de formación profesional de la República Federal de Alemania, para el curso 2009-2010.