BOE Abril 2008

 

Abril 2008

 
  Dimarts, 1 d'abril de 2008  Núm 5.732

Dimecres, 2 d'abril de 2008 Núm 5.733

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada El Solet, de Xeresa (València). [2008/3700]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/123. Subministrament de la revista Magisterio Español als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3650]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/118. Subministrament del periòdic El Mundo als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3651]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/120. Subministrament del periòdic Información d'Alacant als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3652]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/121. Subministrament del periòdic La Verdad d'Alacant als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3653]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/114. Subministrament del periòdic Las Provincias i Las Provincias d'Alacant als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3654]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/124. Subministrament del Boletín de Economía als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3655]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/119. Subministrament del periòdic ABC als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3656]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/122. Subministrament de la revista Babia als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3657]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 336/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3450] 

Dijous, 3 d'abril de 2008 Núm 5.734 

Conselleria d'Educació

DECRET 37/2008, de 28 març, del Consell, pel qual s'establixen els continguts educatius del primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3829]

DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'establix el currículum del segon cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3838]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 346/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3345]

Adjudicació de l'expedient ATCC 102/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/3349]

Adjudicació de l'expedient ATCC 106/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/3350] 

Divendres, 4 d'abril de 2008  Núm 5.735 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2008 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen d'ofici, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, escoles d'Educació Infantil a col·legis d'Educació Primària. [2008/3898]

RESOLUCIÓ de 26 de març del 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març del 2002 i de 9 de març del 2004, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2008/3897]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Orde de 24 de gener de 2008 per als estudiants que han finalitzat els estudis en el curs 2006/2007. [2008/3922]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 306/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3453]

Licitació de l'expedient C-030/08.Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/3573]

Licitació de l'expedient ATCC 124/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/3788]

Licitació de l'expedient OB 413/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3858]

Licitació de l'expedient ATCC 125/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/3869]

Dilluns, 7 d'abril de 2008 Núm 5.736 

Dimarts, 8 d'abril de 2008 Núm 5.737 

Conselleria d'Educació

Licitació número 110/2007. Substitució de tanca existent i creació de porxe en el CEIP Recaredo Centelles, de la Vall d'Uixó. [2008/3936]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATRD327/07. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/3547]

Dimecres, 9 d'abril de 2008 Núm 5.738

Conselleria d'Educació

DECRET 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis. [2008/4159]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, per a la creació d'un centre docent de formació bàsica de persones adultes (cicles I y II), denominat Municipal nº 3 de Riba-roja de Túria", de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/3676]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de març de 2008, de la Direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2008/4112]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient C-013/07. Dotació i equipament de biblioteques ubicades en centres docents de la Comunitat Valenciana. [2008/3576] 

Dijous, 10 d'abril de 2008  Núm 5.739

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2008, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Xeresa per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada El Solet, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/4074]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATCC 97/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/3870]

Adjudicació de l'expedient ATCC 93/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/3871]

Licitació de l'expedient OB 414/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/4132] 

Divendres, 11 d'abril de 2008  Núm 5.740 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 28 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2008/4217]

ORDRE de 14 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2008/4216]

ORDRE de 17 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2008. [2008/4219]

Dilluns, 14 d'abril de 2008 Núm 5.741

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 13 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, pròrroga i de modificació dels concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2008/4220]

Licitació número CNMY08/EN75S/45. Realització d'estades formatives, al Regne Unit, Irlanda, França i Itàlia, per a seguir cursos d'immersió lingüística i formació metodològica, de professors que realitzen el Programa de Suport a l'Ensenyança i Aprenentatge de Llengües Estrangeres (PALE), en 2008. [2008/4221]

Dimarts, 15 d'abril de 2008 Núm 5.742

Conselleria d'Educació

DECRET 47/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel que es modifica el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar l'Estatut de la Universitat d'Alacant. [2008/4498]

DECRET 45/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, de la Generalitat, per a l'any 2008. [2008/4463]

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix la dotació econòmica dels Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Orde de 24 de gener de 2008. [2008/4301]

Dimecres, 16 d'abril de 2008 Núm 5.743 

Conselleria d'Educació

DECRET 44/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual s'autoritza el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria per la d'Escola Universitària d'Infermeria i Podologia, de la Universitat de València-Estudi General. [2008/4547]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2007-2008. [2008/4319]

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es nomenen els membres de la Comissió Coordinadora prevista en l'Orde de 10 de març de 2008, de la conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2008/4302]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de març de 2008, del director territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2008/2009. (DOCV 5731 de 31.03.2008). [2008/4479]

Adjudicació número CNMY07/RE78A/146. Obres d'ampliació en el Centre d'Educació Especial La Panderola a Vila-real(Castelló). [2008/4440]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 416/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/4520]

Adjudicació de l'expedient OB 359/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/4215] 

Dijous, 17 d'abril de 2008 Núm 5.744 

Conselleria d'Educació

ORDRE d'1 d'abril de 2008, de la Conselleria d'educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d'especial dificultat de centres públics d'educació infantil i primària per al curs 2007-2008. [2008/4636]

ORDRE de 29 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat María de Icíar de Riba-roja de Túria. [2008/4218]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient CAP 01/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/4292]

Adjudicació de l'expedient ATRD 312/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/4417]

Adjudicació de l'expedient OB 347/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/4418]

Licitació de l'expedient OB 415/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/4661]

Divendres, 18 d'abril de 2008 Núm 5.745

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de abril de 2008 de la direcció general d'Universitat i Estudis Superiors per la qual s'acorda la implantació de Programes Oficials de Postgrau a les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/4673]

ORDRE de 14 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil i Primària El Valle d'Alacant. [2008/4659]

ORDRE de 14 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Especial Centro de Día y Residencia para Personas Autistas d'Alacant, per canvi de denominació específica. [2008/4660]

ORDRE de 3 d'abril de 2008, de modificació de l'Orde de 28 de desembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana i de l'Orde de 28 de desembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per al desenrotllament d'accions científiques del programa d'investigació d'excel·lència Prometeu. [2008/4662]

Conselleria d'Immigració i Ciutadania

ORDRE d'11 d'abril de 2008, del conseller d'Immigració i Ciutadania, per la qual es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques de formació complementària en matèria de cooperació al desenrotllament. [2008/4593]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica El Saler a l'Institut d'Educació Secundària núm. 40 de València-El Saler. [2008/4658]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATCC 76/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/4488]

Dilluns, 21 d'abril de 2008 Núm 5.746

Conselleria d'Educació

ORDRE de 3 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2008. [2008/4657]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient ATRD 387/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/4804]

Licitació de l'expedient ATRD 388/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/4805]

Licitació de l'expedient ATRD 374/08, expedient A-05/017. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/4808]

Licitació de l'expedient ATRD 385/08, expedient A-96/014. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/4809]

Licitació de l'expedient ATRD 386/08, expedient A-97/084 Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/4814] 

Dimarts, 22 d'abril de 2008 Núm 5.747

Conselleria d'Educació

Concurs número PL07/2008. Manteniment i adequació del programa de traducció SALT. [2008/4789]

Licitació número CNMY08/RE00D/47. Contractació del Servici de Vigilància i Seguretat en les dependències de la direcció territorial d'Educació de Castelló. [2008/4815]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient ATCC 126/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/4845]

Dimecres, 23 d'abril de 2008 Núm 5.748 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2008/4862]

ORDRE de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2008/4864]

Dijous, 24 d'abril de 2008 Núm 5.749 

LLEI 2/2008, de 17 d'abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d'Educació Superior. [2008/4897]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2008, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen les persones interessades en el procediment abreviat número 251/2007 a comparéixer en la via jurisdiccional i s'acorda remetre l'expedient. [2008/4913]

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2007-2008, Fase C de la convocatòria. [2008/5035]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Bétera per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada «Josefa Guardiola», de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/4684]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Bellreguard per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/4685]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Betxí, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/4686]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, de la Direcció General de Personal, sobre delegació de competències. [2008/5037]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 400/08 (V-95/062). Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/4846]

Adjudicació número CAP 03/08. Subministrament d'instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/4847] 

Divendres, 25 d'abril de 2008 Núm 5.750

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2008/4884]

Servei Valencià d'Ocupació i Formació

ORDRE de 10 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per la qual es publica la línia pressupostària i es determina el crèdit màxim que ha de finançar la segona fase del Programa de Garantia Social en la modalitat de Formació-Ocupació, convocat per l'Ordre conjunta de 5 d'abril de 2007, de les conselleries de Cultura, Educació i Esport, i d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV número 5509, de 10 de maig de 2007). [2008/4910]

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY08/AB15S/50. Subministrament de folis i diversa papereria impresa per als servicis centrals de la Conselleria d'Educació. [2008/5022]

Dilluns, 28 d'abril de 2008 Núm 5.751 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 8 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen determinats llocs de treball de mestres especialistes en pedagogia terapèutica en instituts i seccions d'educació secundària. [2008/5178]

ORDRE de 7 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009, regulades en l'Orde de 17 de desembre de 2007, i s'establix l'import individual de les ajudes. [2008/5180]

ORDRE de 4 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a projectes de coeducació en centres docents sostinguts amb fons públics. [2008/5151]

RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a l'autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2008-2009, del Programa d'Acompanyament Escolar en col·legis públics d'educació primària i en instituts d'educació secundària i del Programa de Suport i Reforç a instituts d'educació secundària. [2008/5176]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a l'autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2008-2009, del Programa d'Acollida al Sistema Educatiu (PASE) en centres docents sostinguts amb fons públics que impartisquen educació primària o educació secundària obligatòria. [2008/5175]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional. [2008/5225]

Licitació número 07/2008. Servici d'assistència informàtica als centres educatius (SAI) de la Conselleria d'Educació de la Generalitat. [2008/5227]

Licitació número 03/2008, contracte administratiu especial de col·laboració amb la Conselleria d'Educació en les actuacions relatives a la gestió de la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'educació infantil de primer cicle, per al curs escolar 2008/09. [2008/5257]

Licitació número CNMY08/RE78A/ 53. Remodelació i Millores en el Saló d'Actes i Accés principal en el IES Sant Vicent Ferrer de València. [2008/5259] 

Dimarts, 29 d'abril de 2008 Núm 5.752 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 2 d'abril de 2008, de la Conselleria de Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares d'alumnes realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de la Comunitat Valenciana. [2008/5223]

ORDRE de 3 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques i els premis 2008 per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana, i ajudes econòmiques a aquells centres docents no universitaris que s'incorporen a esta xarxa per primera vegada. [2008/5152]

DECRET 58/2008, de 25 d'abril, del Consell, pel qual l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA) queda integrat per la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València. [2008/5277]

ORDRE de 4 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives, bones pràctiques educatives i plans de convivència per a la millora de la convivència i la prevenció de la violència escolar. [2008/5154]

Licitació número CNMY08/RE78A/65. Obres de construcció 1 ud.0 + 2 ud.1 + 3 ud.2 en el Centre d'Educació Infantil Núm. 2 de Castelló de la Plana (Grau de Castelló). [2008/5315] 

Dimecres, 30 d'abril de 2008 Núm 5.753

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents de la Comunitat Valenciana. [2008/5326]

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que s'establix el calendari de realització de la prova de certificació del Nivell Bàsic i del Nivell Intermedi, així com el calendari de la prova única per a l'obtenció del certificat d'aptitud del Cicle Superior de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2008/5359]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació número OB 419/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/5371]

   
 

BOE Abril 2008

   
  BOE 80 de 2/4/2008 

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño. 

Premios.— Orden ECI/902/2008, de 14 de marzo, por la que se conceden los XXIV Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa para 2007. 

BOE 81 de 3/4/2008 

Orden ECI/912/2008, de 25 de marzo, por la que se corrige la Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados cuerpos docentes. 

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para la adquisición de vivienda por los mutualistas de Muface durante el año 2008. 

BOE 82 de 4/4/2008 

Orden ECI/930/2008, de 26 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de 6.º de Educación Primaria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística durante el otoño de 2008. 

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 5 de marzo de 2008, por la que se publica la convocatoria correspondiente al año 2008, de ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011.

BOE 83 de 5/4/2008 

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2008, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2008, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las escuelas oficiales de idiomas. 

BOE n. 84 de 7/4/2008 

Corrección de errores del Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación mecánica. 

BOE n. 85 de 8/4/2008 

ORDEN ECI/944/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las normas que han de regir la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior correspondientes a las enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Orden ECI/957/2008, de 24 de marzo, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio «Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2008». 

Orden ECI/945/2008, de 2 de abril, por la que se establece la equivalencia de la categoría de Mozo y de Moza de la Escala Básica del Cuerpo de Mozos de Escuadra de la Generalidad de Cataluña al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo. 

BOE 87 de 10/4/2008 

Orden ECI/984/2008, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/857/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el programa de cooperación territorial para alumnos «Rutas Científicas» durante el curso 2008-2009.

BOE 93 de 17/4/2008

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en los cuerpos docentes y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades, por el turno de acceso libre y por el turno específico de discapacidad. 

BOE 94 de 18/4/2008 

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se anuncia concurso para la realización de la fase B del programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE).

BOE 95 de 19/4/2008 

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria de los procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. 

BOE n. 98 de 23/4/2008 

Corrección de errores del Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional Administración y Gestión. 

BOE n. 99 de 24/4/2008 

RÉSOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la que se establecen las normas para la conversión de las calificaciones cualitativas en calificaciones numéricas del expediente académico del alumnado de bachillerato y cursos de acceso a la universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

Asesores técnicos en el exterior.— Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas del concurso de méritos para vacantes de asesores técnicos en el exterior por personal docente convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica 

Personal docente en el exterior.— Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas del concurso de méritos de puestos vacantes de personal docente en el exterior, convocados por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. 

Ayudas.— Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso académico 2007-2008, en sustitución de las renuncias producidas. 

Orden ECI/1126/2008, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido». 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de organización de un Congreso de Convivencia: Profesorado y Convivencia» (Concurso 080010).

BOE 102 de 28/4/2008 

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de alumnos en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008. 

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008. 

Becas.— Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica la convocatoria del Aula de Verano «Ortega y Gasset» en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Premios.— Orden ECI/1177/2008, de 28 de marzo, por la que se conceden los Premios extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2006/2007. 

Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios Irene: la paz empieza en casa para 2008. 

BOE n. 103 de 29/4/2008 

REAL DECRETO 675/2008, de 28 de abril, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el curso 2008-2009. 

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Maestros.— Resolución de 23 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. 

Cuerpos de funcionarios docentes.— Resolución de 23 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

Ayudas.— Orden ESD/1196/2008, de 17 de abril, por la que se convocan plazas de profesores de enseñanza secundaria en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y China para el curso 2008-2009. 

Orden ECI/1197/2008, de 7 de abril, por la que se publica la relación de los alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas de carácter especial denominadas Beca-Colaboración correspondientes al curso académico 2007-2008. 

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes de ámbito nacional cuyo ámbito de actuación sea la Universidad. 

BOE 104 de 30/4/2008 

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se hace pública la licitación del servicio de asistencia técnica informática a los centros educativos (SAI) de la Conselleria de Educación de la Generalitat (expediente 07/2008).