BOE Abril 2007

 

Abril 2007

 
  Dilluns, 2 d'abril de 2007  Núm 5.482

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 21 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres específics d'educació especial sostinguts amb fons públics.[2007/3940]

ORDRE de 21 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares d'alumnes realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de la Comunitat Valenciana. [2007/3942]

ORDRE de 12 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2007, de la Comunitat Valenciana, a projectes, experiències i materials coeducatius que es desenrotllen en qualsevol dels centres docents sostinguts amb fons públics. [2007/4096]

Dimarts, 3 d'abril de 2007 Núm 5.483

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments de règim general. [2007/4310]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni singular entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per a la formació del professorat. [2007/3197]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual atribuïx la denominació específica de Clara Campoamor al Centre Públic de Formació de Persones Adultes d'Aldaia. [2007/2540]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació número OB 242/07. Redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades en l'IES Xixona. [2007/4210]

Dilluns, 16 d'abril de 2007  Núm 5.490

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procés de selecció per a la provisió de llocs de treball d'assessories de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana. [2007/4390]

ORDRE de 26 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoca, a través de l'Institut Valencià de la Música, la concessió de subvencions per a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per a l'any 2007. [2007/4711]

Dimarts, 17 d'abril de 2007  Núm 5.491

Dimecres, 18 d'abril de 2007  Núm 5.492

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 3 de abril de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es rectifiquen les errades observades en la Resolució de la fase M, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per al curs 2006-2007. [2007/4771]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alacant, per a la construcció i posada en funcionament d'una Escola Europea a la ciutat d'Alacant. [2007/3920]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal, denominada "El Castell", de la Pobla Llarga (València). [2007/4699]

ORDRE de 23 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Nido d'Alacant. [2007/4694]

ORDRE de 23 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Alevín de Rocafort. [2007/4697]

ORDRE de 26 de marzo de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Pinokio de València. [2007/4695]

ORDRE de 29 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Pipo de València. [2007/4700]

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'accepta la donació efectuada per José Biot Molins a favor de la Generalitat. [2007/4701]

Dijous, 19 d'abril de 2007  Núm  5.493

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen ajudes a les associacions de tipògrafs de la Comunitat Valenciana. [2007/4512]

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'accepta la donació efectuada per Carmen Pascual Babiloni a favor de la Generalitat. [2007/4311]

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es resolen les sol·licituds d'inscripció, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de les Escoles de Música, de Dansa, o de Música i Dansa que s'indiquen en l'annex. [2007/4396]

Correcció d'errades de la Resolució de 20 de març de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional Específica. [2007/4825]

Adjudicació de l'expedient 04/05-SE i altres. [2007/4211]

Divendres, 20 d'abril de 2007 Núm 5.494

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 5 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de beques per a l'estudi de la cultura valenciana. [2007/4704]

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen Ajudes a les associacions d'escriptors de la Comunitat Valenciana. [2007/4773]

ORDRE de 21 de març de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat, per la qual es delimita l'entorn de protecció de la torre de la plaça de Benifaió (València) i se n'establix la normativa protectora. [2007/4309]

Licitació de l'expedient núm. 2/2007. Substitució coberta aulari E.I. al centre El Cid de Mislata. [2007/4828]

Licitació de l'expedient núm. 16/2006. Tanca al centre Blasco Ibáñez de Beniparrell. [2007/4829]

Dissabte, 21 d'abril de 2007 Núm 5.495

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 46/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual cessen alts càrrecs de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/5059]

DECRET 53/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual nomena alts càrrecs de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/5116]

Dilluns, 23 d'abril de 2007 Núm 5.496

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 59/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat per a l'any 2007. [2007/5067]

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2007, de la direcció general d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'àmplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2006-2007 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2007/5017]

Dimarts, 24 d'abril de 2007  Núm 5.497

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 2 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Gent Menuda de València. [2007/4920]

ORDRE de 2 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat El Parc de la Lluna de València. [2007/4922]

Dimecres, 25 d'abril de 2007 Núm 5.498

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'Orde de 21 de febrer de 2007, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares d'alumnes realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de la Comunitat Valenciana. [2007/5020]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Adjudicació de l'expedient ATCC 59/06. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5079]

Dijous, 26 d'abril de 2007  Núm 5.499

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2007, de la direcció general d'Ensenyament de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa l'Educació Primària i el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2006-2007. Fase C. [2007/5015]

Correcció d'errades de l'Orde de 26 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2007/5072]

Adjudicació de l'expedient CNMY06/AI40A/89. Desenvolupament i posada en marxa d'una aplicació de gestió d'arxius i els servicis derivats per a la implantació del sistema d'informació i gestió integral dels arxius que integren el sistema arxivístic valencià. [2007/5016]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Concurs de l'expedient OB 253/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/5024]

Adjudicació de l'expedient ATCC 54/06. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5074]

Divendres, 27 d'abril de 2007  Núm 5.500

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Licitació de l'expedient número CNMY07/LB00D/12. Realització dels treballs de consultoria i assistència per a la catalogació de 40.000 registres bibliogràfics dels fons bibliogràfics adquirits en 2006 per la Biblioteca Valenciana. [2007/5212]

Dilluns, 30 d'abril de 2007  Núm 5.501

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació. [2007/5514]

ORDRE de 24 d'abril de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de Mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/5511]

ORDRE de 24 d'abril 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2007/5512]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la que es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002 i 16 de març de 2007, per les que s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2007/5333]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Licitació de l'expedient OB 252/07. redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades. [2007/4952]

   
   
 

BOE Abril 2007

   
  BOE 80 de 3/4/2007

Orden ECI/846/2007, de 26 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros. CEUTA Y MELILLA

BOE 90 de 14/4/2007

Orden ECI/979/2007, de 3 de abril, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2007.

BOE n. 92 de 17/4/2007

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2007, por el que se homologa el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Internacional de Cataluña.

BOE 95 de 20/4/2007

Orden ECI/1042/2007, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden ECI/462/2007, de 22 de febrero, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de 6.º de Educación Primaria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística durante el otoño de 2007.

BOE 96 de 21/4/2007

Resolución de 11 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas del concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el exterior por personal docente convocado por Orden ECI/3788/2006, de 29 de noviembre, y se convoca a la realización de la fase específica.

BOE 97 de 23/4/2007

Resolución de 11 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas del concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocados por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre, y se convoca a la realización de la fase específica.

BOE 99 de 25/4/2007

Orden ECI/1092/2007, de 11 de abril, por la que se corrige la Orden ECI/911/2007, de 21 de marzo, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades de formación permanente del profesorado durante el año 2007, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, sobre la distribución, para el año 2007, de la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil aprobada por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE n. 102 de 28/4/2007

REAL DECRETO 545/2007, de 27 de abril, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2007-2008.