Retallades en l'educaciól

 

 

 
 

Campanya: PER LA MILLORA
DE LES CONDICIONS LABORALS DEL PROFESSORAT

més i millors plantilles en secundària i FP

Preguntes i respostes sobre
la denúncia de les plantilles

Què són les plantilles de secundària i FP?
Què pretèn la conselleria amb la denúncia de l’acord?
Quina proposta de noves plantilles té la conselleria?
Quan es negociaran un nou acord i quan entrarà en vigor?
Què passarà si no hi ha acord?
En quina situació queden les plantilles mentre es negocien les noves?
Com influeix la denúncia de l’acord en el concurs de trasllats?
Com afecta el professorat interí?
Cal unes noves plantilles adaptades a la LOE?
Com pensa afrontar STEPV aquesta situació?

El model actual de plantilles
d’ESO, batxillerat i FP

-- Acord sobre dotació de plantilles i condicions de treball en ESO i batxillerat
-- criteris per a l’elaboració de les plantilles de formació professional

 
 

 

 
 
 

 


 

   
   
   
 

Plantilles d’ESO, Batxillerat i FP

Més i millors plantilles en secundària i FP

 
 

descarregar document en pdf

 

 

La conselleria d’Educació ha denunciat l’acord de plantilles d’ESO
i batxillerat de 1999, signat per l’administració i totes les organitzacions sindicals de la mesa sectorial, i ha deixat sense efectes les plantilles d’FP de 2001. La denúncia es va publicar en el DOCV núm. 6.369, del 5 d’octubre de 2010.

Aquesta guia pretén informar el professorat de les pretensions de l’administració i de les conseqüències d’aquesta denúncia sobre el professorat i els centres. També explica el contingut de l’acord i les implicacions sobre les plantilles actuals. Així mateix, dóna a conéixer la seua importància a l’hora de regular la dotació de professorat i les seues condicions laborals.

 

 

 

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE
LA DENÚNCIA DE LES PLANTILLES

 

 

Què són les plantilles de secundària i FP?

L’acord de plantilles és el marc normatiu que regula els criteris per a la dotació de professorat als instituts, així com les seues condicions de treball. Respon a la necessitat d’adaptar-les a les noves exigències recollides en la LOGSE i estableix les hores de docència, de desdoblament i reforç, la diversificació curricular i l’opcionalitat. Així mateix, regula les hores de càrrecs directius, caps de departament, coordinacions, etc. En el quadre adjunt trobareu tots els aspectes que s’hi regulen.

Què significa la denúncia de l’acord de plantilles de secundària?

Les plantilles de secundària són fruit d’un acord entre l’administració i totes les organitzacions sindicals presents en la mesa sectorial d’Educació. Aquest acord es va signar el 25 de maig de 1999 i es va publicar en el DOCV dos anys més tard.

Un acord pot ser substituït per un altre quan totes les parts hi estan d’acord, o bé quan una de les entitats signants el denuncia. Aquesta denúncia el deixa sense efecte, i obri un procés negociador per a intentar assolir un nou acord. És el que ha fet ara la conselleria, cosa que no havia passat mai abans.
Un cas diferent és el de les les plantilles d’FP de 2001, perquè no es van publicar en el format d’acord de mesa sectorial. D’aquesta manera, a la conselleria no li ha calgut denunciar-lo i, simplement, l’ha deixat sense efecte de manera unilateral.

Què pretèn la conselleria amb la denúncia de l’acord?

Amb l’excusa d’adaptar les plantilles a la LOE i “d’optimitzar els recursos humans dels centres” –segons les paraules textuals del director general d’Ordenació–, la conselleria pretén donar cobertura legal a les retallades de professorat, unitats, desdoblaments i programes d’atenció a la diversitat que ja són una realitat aquest curs, tal com va manifestar STEPV al juny, així que va conéixer les seues intencions.
La denúncia de l’acord podria explicar-se per la voluntat de desenvolupar aspectes de la LOE que encara estan pendents, com ara els reglaments orgànics i funcionals dels centres docents de totes les etapes educatives o les instruccions d’inici de curs.

Tanmateix, el fet que la conselleria només suspenga l’aplicació d’aquella normativa que regulava aspectes que aquest curs han sigut objecte de retallades, revela que la seua intenció és consolidar aquestes retallades i no un desig sincer d’adaptar el sistema educatiu valencià a la LOE.
Quina proposta de noves plantilles té la conselleria?

No ha presentat cap document en la mesa sectorial i, per tant, no es coneixen els detalls del nou acord que es vol negociar, ni com afectarà els diferents aspectes que estaven regulats en l’acord anterior.
Quan es negociaran un nou acord i quan entrarà en vigor?

La pretensió de la conselleria és negociar-lo aquest curs per aplicar-lo l’1 de setembre de 2011. Cal dir que l’acord de 1999 es va estar negociant al llarg de vora dos anys. A més, durant aquest curs hi ha eleccions autonòmiques, període en què, tradicionalment, es rebaixa la intensitat de la negociació. Això és un indici de la poca voluntat de l’administració de negociar un nou acord en condicions.
Què passarà si no hi ha acord?

Si no s’arriba a un acord entre les parts, cosa previsible, atesa la intenció i la voluntat de negociació de la conselleria, l’administració pot imposar el seu model unilateralment i aplicar-lo quan ho considere oportú.

En quina situació queden les plantilles mentre es negocien les noves?

Després de la publicació de la denúncia de les plantilles en el DOCV, hi ha un buit legal fins que no s’arribe a un nou acord o l’administració n’aplique un altre unilateralment. En conseqüència, la greu situació de desregularització del sector que hi ha ara mateix deixa el professorat a mercé de la voluntat de l’administració i sense cap base legal que defenga els seus interessos.

Com influeix la denúncia de l’acord en el concurs de trasllats?

Les plantilles regulaven els criteris per a la determinació de les vacants. Com que ja no estan en vigor, la conselleria aplicarà a discreció els criteris que estime oportuns per determinar les vacants que s’han d’oferir, i que ara mateix desconeixem.

Com afecta el professorat interí?

Doblement. D’una banda, per la desregularització del sector. De l’altra, perquè “l’optimització de recursos humans” significa la voluntat de consolidar les reduccions que hem patit aquest curs i que s’han traduït en la pèrdua de més d’un miler de llocs de treball. Hi ha el perill que s’aprove una normativa de plantilles que consolide aquesta minva.

Cal unes noves plantilles adaptades a la LOE?

L’actual normativa sobre les plantilles és una bona base per a incorporar-hi les noves exigències de la LOE i per a atendre les noves necessitats del sistema que en 1999 o 2001 no estaven previstes: nous programes d’atenció

a la diversitat, noves figures de coordinació, noves optatives, nous títols d’FP, increment d’hores d’acció tutorial i d’equips directius, reducció de ràtios, etc. La derogació de l’actual normativa de plantilles no seria necessària si s’hi incorporaren.

Com pensa afrontar STEPV aquesta situació?

El sindicat està denunciant la política de retallades de la conselleria des del primer moment i ja ha convocat diversos actes de protesta, recollida de signatures, recursos judicials, etc. En aquest context de desregularització i d’intent de consolidar per decret les retallades de les plantilles, STEPV proposarà a la resta de sindicats i a tot el professorat dur a terme les mobilitzacions necessàries per a posar fre a les pretensions de la conselleria i evitar la pèrdua de llocs de treball i l’empitjorament de les seues condicions laborals. A més, la reducció de professorat, dels desdoblaments i dels programes d’atenció a la diversitat redunden en detriment de la qualitat de l’ensenyament.

 

 

El model actual de plantilles d’ESO, batxillerat i FP

L’aplicació de l’acord de plantilles del maig de 1999 va permetre l’augment del professorat en paral·lel a l’increment de l’alumnat propiciat per l’obligatorietat de la secundària fins als setze anys, i va adequar les plantilles als nous reptes que suposava la LOGSE.
Enguany el creixement del professorat ha sigut d’un zero per cent. A més, hi ha el perill que la frenada en sec que s’ha produït es consolide amb la denúncia per part de l’administració de l’acord de plantilles.
El que cal fer ara és incorporar a l’acord les exigències de la LOE, per atendre les noves necessitats: programes d’atenció a la diversitat, noves figures de coordinació, noves optatives, nous títols d’FP, increment d’hores d’acció tutorial i equips directius, reducció de ràtios…

 

Aquests quadres resum contenen els aspectes que regulen les plantilles d’ESO, batxillerat i FP. Estableixen la dotació necessària de professorat i de vacants en els centres, també els càrrecs unipersonals, departaments, coordinacions, reforços, desdoblaments, etc. En síntesi, les condicions de treball del professorat.

 

­­ACORD SOBRE DOTACIÓ DE PLANTILLES I CONDICIONS DE TREBALL
EN ESO I BATXILLERAT

Acord de 25 de maig de 1999 publicat en el DOCV 4.004, de 22 de maig de 2001

 •  Plantilla: estableix els criteris per definir els models de plantilla (hores curriculars, diversificació, optativitat) i determina els increments d’hores necessàries.

 • Reforços: incrementa les hores lectives en les àrees instrumentals per atendre l’alumnat de forma personalitzada.

 • Desdoblaments: assigna tres hores per grup en Tecnologia, Ciències de la natura i llengües estrangeres.

 • Càrrecs unipersonals: estableix les hores de dedicació dels equips directius, coordinacions i tutories. Incorpora la vicedirecció. Amb doble torn, s’afig un segon cap d’estudis i la vicesecretaria. En centres amb FP, s’incrementa amb un cap d’estudis d’FP.

 • Departaments: es crea el departament d’activitats extraescolars i les hores de dedicació. S’assignen tres hores de dedicació als caps de departament.

 • Tutoria: s’estableixen les hores de dedicació.

 • Especialistes: incorpora l’especialista en psicologia i pedagogia en tots els instituts i els mestres d’educació especial; pedagogia terapèutica en els centres amb més de huit unitats.

 • Atenció a la diversitat: dota els centres dels recursos adequats per atendre alumnat amb necessitats educatives especials.

 • Vacants: defineix els criteris per al càlcul de les vacants a partir de 12 o 15 hores, segons les unitats dels centres.
  Llocs de treball: crea 3.200 llocs de treball entre 1999 i 2002.

 • Catalogació lingüística: compromís de negociar la catalogació per garantir la continuïtat dels programes d’ensenyament bilingüe.

 • Baixes: compromís de cobrir-les en el termini de set dies.

 • Centres nous: compromís de construir 215 centres previstos en el mapa escolar (ja acabats i en funcionament).

 

CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LES PLANTILLES
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Criteris vigents des de 2001, publicats en el DOCV 5.520 de 25 de maig de 2007

 • Plantilla: assegura la plantilla necessària per a permetre els desdoblaments i consolida els segons grups i l’increment de la plantilla corresponent

 • Llengua estrangera: garanteix les hores d’una segona llengua estrangera en els cicles formatius que ho preveuen.

 • Càrrecs unipersonals: regula les hores de dedicació per a funcions directives i caps de departament.

 • Departaments: estableix l’existència dels departaments de FOL, economia i pràctiques.

 • FCT: regula les hores de les tutories de formació en centres de treball.

 • Coordinacions: determina la figura de coordinador/ra de cicles formatius i el cap d’estudis d’FP en els IES. També inclou la figura de responsable de manteniment en cada família professional i les hores de dedicació.

 • Ràtio: regula el nombre màxim d’alumnat per grup (30) i el desdoblament amb més de 18 en aquells mòduls susceptibles de desdoblament. Permet la creació d’un grup amb un mínim de 12 alumnes.

 • Vacants: regula la creació de vacants a partir de 12 hores o 15 hores segons les unitats del centre, una vegada atribuïdes les hores curriculars i de desdoblament.

 • Salut laboral: té present la prevenció de riscos laborals en les activitats i decisions del centre, formació del professorat en l’horari laboral, plans d’emergència i accions formatives en els Cefire i compliment de les activitats en matèria de vigilància de la salut, segons la normativa vigent i promoure campanyes de sensibilització.

 • Formació del professorat: incorpora un pla anual de formació per al desenvolupament professional docent. Estades formatives en empreses, constitució de grups de treball, cursos de formació, jornades, seminaris, etc. També adquisició d’habilitacions.

 • Valencià: garanteix la formació permanent del professorat a través de cursos d’actualització en valencià.

 • Desdoblaments: s’especifiquen els 373 mòduls que poden desdoblar (aquest curs només se n’han permés 236.

 

 


 

   

 

tornar a l'anterior