Curs de preparació per a l’obtenció del certificat de capacitació en valencià

Data d'inici  03 / 12 / 2019 Data de finalització  18 / 02 / 2020 Professorat responsable  Veronica Roselló Cervera

Certificat per --


Objectius
Preparar els participants en la formació específica necessària per a superar las proves de capacitació en valencià de la Conselleria d’Educació.
Continguts
Unitat 1. Qüestions de llengua: oralitat, escriptura i sociolingüística.
Unitat 2. El plurilingüisme en el sistema educatiu. El marc legal.
Unitat 3. Teories sobre l’aprenentatge de segones llengües i enfocament TILC.
Unitat 4. L’avaluació en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
Unitat 5. Materials i espais per a un ensenyament TILC.

Metodologia
La metodologia de les classes consisteix en la reflexió, la discussió i el debat entre els alumnes sobre els continguts teòrics del curs (material per a l’autoformació per a les proves de Capacitació en valencià del Cefire) i de les activitats que els proporcionarem.
A l’inici de cada unitat, es farà una explicació sintètica a tall de repàs de cada unitat (que hauran llegit per endavant) i s’aclariran dubtes.
A més de la comprensió i de l'adquisició dels continguts teòrics de les unitats, es dinamitzaran i s’avaluaran l'expressió oral i l'expressió escrita amb l’objectiu de millorar-les i adaptar-les a les exigències pragmàtiques i lingüístiques de la prova de Capacitació en valencià (nivell C1 de valencià).

Criteris d'avaluació
No és procedent
Horari d'atenció del tutor
Presencial de 9:30 a 12h
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Durants les sessions presencials i amb mails i foros en l'aula virtual
Orientacions d'estudi
Seguir instruccions curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència lingüística
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STAS c/ Juan de Mena, 22-baixos i aula virtual ESFMB  Horari 9:30 a 12 h presencials - lliures en línia
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 25 Mínim de participants 15 Total d'hores 35
Preu per a l'afiliació 95 € Preu per a no afiliades 125 €
Matricula't Matricula't