Introducció bàsica a l’acció educativa del Ministeri a l’Exterior

Data d'inici  26 / 09 / 2019 Data de finalització  26 / 10 / 2019 Professorat responsable  Beatriz Sanchez Sanchez i Robert Rey Escobi

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
a) Conéixer les característiques dels distints centres i programes.
b) Diferenciar els diferents tipus de centres, oficines i programes existents en l'exterior.
c) Aproximar-se a la legislació bàsica específica i complementària que regula l'acció educativa en l'exterior.
d) Identificar les finalitats del MECD en matèria educativa en l'exterior.
e) Assenyalar les diferències entre convalidacions i homologacions.
f) Explicar les vies d'accés del professorat als diferents programes i centres.

Continguts
1. Estructura del Ministeri d’Educació i Formació Professional actualment.
1.1 Funcions i competències del MECD.
1.2 Atribucions pròpies del MECD a l’exterior.
1.3 Organigrama o òrgans directius relatius a l’Acció Educativa a l’Exterior (AEEE).

2. Objectiu de l’Acció Educativa a l’Exterior.
2.1 Finalitat del Ministeri d’Educació i FP en matèria educativa a l’exterior.(RD 1027/1993 de 25 de juny).
2.2 Projecció de l’AEEE.

3. Presència a l’exterior.
3.1 Oficines educatives.
3.1.1 Funció i estructura.
3.1.2 Països on es troben.
3.2 Centres docents.
3.3 Centres de recursos.
3.3.1 Funcions.
3.3.2 Països on es troben.

4. Organització dels ensenyaments.
4.1 Tipus de centres.
4.2 Tipus de programes.

5. Normativa i legislació.
5.1 Bàsica.
5.2 Específica.
5.3 Complementària.

6. Professorat.
6.1 Vies d’accés als programes i centres docents a l’exterior.
6.1.1 Convocatòria anual.
6.1.2 Mèrits.

7. Diploma DELE.
7.1 Estructura del DELE.
7.2 Nivells del MCDE.
7.3 Instituto Cervantes.

8. Convalidacions i homologacions.
8.1 Títols universitaris.
8.2 Títols no universitaris.

Metodologia
La metodologia serà activa i participativa amb activitats dirigides i avaluades telemàticament. L'alumnat serà guiat pels diferents recursos de la plataforma de formació virtual d’ESFMB permetent-li interactuar amb les diferents activitats i recursos. Habilitats i coneixements necessaris es resumeixen en la capacitat de navegació per internet i comptar amb uns requisits tècnics mínims com qualsevol navegador compatible que suport JavaScript i que puga incloure un lector de format pdf.
Segons els apartats, es plantejaran una sèrie d’activitats dels material que seran avaluades per un dels tutors. Algunes seran tipus test que el mateix sistema avaluarà al finalitzar-les i altres seran enviades al tutor per mitjà d’e-mail o xat de l’Aula Virtual. La participació en els fòrums de discussió serà avaluada, i es podrà proposar preguntes, respostes o sugerències.

Criteris d'avaluació
• L'aula virtual de l’ESFMB, permet arreplegar amb detall la participació individual de cada alumne/a, a través de l'informe d'activitat que s'arreplega en el perfil de cada participant. Com la modalitat és virtual, l’assistència es comptabilitza de la mateixa forma que la participació. 13.
• A través de l’Aula Virtual es farà un seguiment de les connexions de cada participant. La seua participació als foros i la realització de les diferents proves que es demanarà, serà avaluat pel tutor que tinga cada participant assignat.
• Els criteris per avaluar als participants seran: participar en el fòrum de consultes; resoldre els diferents qüestionaris i utilitzar l'aula virtual per a consultes al tutor.
• Al terme de l’activitat, els participants ompliran l’enquesta que trobaran a l’Aula Virtual on s’avaluen els aspectes organitzatius, els continguts i altres aspectes d’interès. A través del fòrum, els participants poden donar les seues opinions i comentaris quant al desenrotllament del curs. El professorat en tot moment té en compte este fòrum per a anar fent una millora en els continguts del curs i actualització del mateix.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres en horari de 18 a 19:30 h
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions de l’activitat.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Tot el professorat
Competències professionals Competència en gestió d’espais, recursos i materials d’aprenentatge, en l’ús segur i crític de les TICs, d’organització i planif
Modalitat En línia / Online Lloc de realització Aula virtual ESFMB  Horari Lliure
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 90€ Preu per a no afiliades 120€
Matricula't