Treballem la igualtat en la docència des de la coeducació. Aplicacions pràctiques en materia d’igualtat

Data d'inici  04 / 06 / 2019 Data de finalització  07 / 06 / 2019 Professorat responsable  Sonia Rubio Romaguera, Belen Molla Frances i Jorge Cascales Ribera


Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Identificar les desigualtats de gènere en àmbit escolar
Ser capaç de sensibilitzar sobre la situació de les dones i les relacions de gènere en el món.
Promoure la igualtat de gènere com a element imprescindible per a aconseguir la igualtat real.
Aplicar el coneixement adquirit a la pràctica docent.

Continguts
Dia 4 (dilluns)
Conceptes bàsics: Reconeixement de les arrels de la desigualtat. El sistema sexe/gènere. Rols i estereotips de gènere. Patriarcat i sistemes de poder.

Dia 5
Feminismes i identitat de gènere.

Dia 6
La coeducació com a clau per als bons tractes. Conceptes bàsics.

Dia 7 (dijous)
Bloc de masculinitats: Definició i contextualització. Els models de masculinitat hegemònica.
Pautes d’actuació en matèria de bons tractes per a professionals. Identificació de la desigualtat i deconstrucció personal

Metodologia
• Exposició, aclariments i debat (presencial).
• Posada en comú de propostes (presencial i on line).
• Realització de tasques, exercicis i respostes (on line)

Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
• Assistència a les sessions.
• Participació en les activitats proposades.
• Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL.
• Procedi ment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor
Els dies de classe.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet i/o tablet per les classes presencials.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Els dies de classe i mitjançant l'aula virtual

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Educació en valors
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STEPV C/Juan de Mena, 18-baix 46008-València i https://aulavirtual.esfmb.org  Horari De 16:00 a 21:00h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 90,00€ Preu per a no afiliades 120,00€
Matricula't