Programar de forma competent

Data d'inici  10 / 02 / 2020 Data de finalització  10 / 04 / 2020 Professorat responsable  Beatriz Sánchez i Josep Ramón Torres

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Difondre el marc legal en el qual s'inscriu la programació d'aula.
• Difondre el desenvolupament autonòmic de la normativa estatal necessària a la elaboració d'aula.
• Oferir una aproximació general a les bases necessàries per elaborar una programació a partir dels Currícula específics de cada àrea i/o nivell.
• Aconseguir que l'alumnat puga elaborar de forma autònoma programacions d'aula escaients al nivell del seu alumnat
• Assolir estratègies eficaces per exposar la programació d'aula.

Continguts
1. Marc legal:
◦ Currícula.
◦ Ordres d'Avaluació.
◦ Atenció a la diversitat.
◦ Nocions de PEC, PAT i PCC dins del marc legal.

2. La programació d'Aula: Concepte i utilitat de la programació d'Aula.
◦ Continguts de la programació d'Aula.
◦ La unitat didàctica.
◦ Estratègies per dissenyar unitats didàctiques.

3. Del currículum a la programació d'Aula:

◦ Objectius, continguts i avaluació.
◦ Adequació de la programació d'Aula al context educatiu.
◦ Procediments, actituds i conceptes.
◦ Des del currículum estatal al currículum de l'aula.

4. Metodologia.

5. Estratègies per a una programació per competències.

Metodologia
Es presentarà a través de l’Aula Virtual un repositori amb tota la informació necessària.
Cada participant anirà elaborant el marc general de la seua programació justificant-lo amb el marc legal escaient.
A mesura que anirà elaborant les diferents parts de la programació les enviarà a un dels tutors qui l’orientarà sobre el que ha fet donant consells per millorar-la i adequar-la al marc legal.

Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
• Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
• Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 17 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència Pedagògica
Modalitat En línia / Online Lloc de realització https://aula.esfmb.org  Horari Lliure
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 90€ Preu per a no afiliades 120€
Matricula't