CÓM ABORDAR EL CANVI CLIMÀTIC EN L’AULA

Data d'inici  14 / 05 / 2018 Data de finalització  26 / 06 / 2018 Professorat responsable  José Liétor Gallego

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
Objectiu General: adquirir els coneixements i aprendre les metodologies necessàries per a dissenyar i implementar activitats docents creatives que permeten a l'alumnat entendre i assumir les causes i conseqüències del canvi climàtic de cara al desenvolupament de comportaments individuals i col·lectius més responsables. Objectius Específics: - Familiaritzar-se amb els processos causants del procés d'escalfament global i canvi climàtic - Explorar les solucions al problema del canvi climàtic, amb especial èmfasi en les d'índole educatiu - Reflexionar sobre les estratègies comunicatives més eficaces a l'hora de traslladar a l'alumnat el problema del canvi climàtic - Dissenyar activitats educatives específiques en matèria de canvi climàtic - Dissenyar recursos didàctics específics en matèria de canvi climàtic - Comprendre la importància de comunicar els resultats del treball en l'aula a la resta de la comunitat escolar

Continguts
Unitat Temàtica 1. Introducció al canvi climàtic - Causes *antropozoógenas del canvi climàtic - Principals conseqüències socioeconòmiques i ambientals del canvi climàtic - La comunitat internacional davant el canvi climàtic: *IPCC versus lobby *negacionista - Països a l'avantguarda en la lluita contra el canvi climàtic - Prevenció versus adaptació - Fuentes d'informació sobre canvi climàtic Tipus: teòric-pràctic Hores: 6 Unitat Temàtica 2. Com sensibilitzar en matèria de canvi climàtic Continguts - La percepció social del canvi climàtic - Construcció de missatges en educació ambiental; errors més habituals - Principals obstacles en la comunicació vinculada al canvi climàtic - Disseny d'una campanya específica de sensibilització en matèria de canvi climàtic Tipus: teòric-pràctic Hores: 10 Unitat Temàtica 3. Recursos didàctics escolars en matèria de canvi climàtic Continguts - Programa *KiotoEduca de la Conselleria de Medi ambient de la Junta d'Andalusia - Consideracions per al disseny de programacions i dinàmiques de grup reeixides en matèria d'educació ambiental - Disseny de dinàmiques de grup específiques sobre canvi climàtic - Disseny de recursos didàctics específics sobre canvi climàtic Tipus: pràctic Hores: 14

Metodologia
Se cercarà la màxima participació dels assistents, la reflexió conjunta, l'aportació d'experiències i la funcionalitat dels aprenentatges. Tenint en compte els objectius i continguts del curs, existeix una part teòrica, que és necessari conèixer i assimilar, i una part d'aplicació lligada a la pràctica educativa diària. S'intentarà que els assistents siguen conscients que tots dos elements, teoria i pràctica, són inseparables i complementaris. El principi bàsic del processe ensenyament-aprenentatge serà el joc i la reflexió crítica, mitjançant treball en equip sempre que siga possible. L'autoanàlisi dels esquemes mentals, els prejudicis i els mites assumits com a propis també seran protagonistes en aquest curs. La funció primordial del docent serà la de fer de guia per a cadascuna de les activitats pràctiques.

Criteris d'avaluació
La plataforma de treball online emetrà una avaluació per a cadascuna de les eines virtuals seleccionades (qüestionaris, fòrums, tallers, tasques, etc), així com per a les diverses activitats plantejades en aquesta plataforma. Es valorarà de forma contínua l'interès i la participació de l'alumnat, més enllà dels mínims exigits per a cobrir els objectius del curs. El treball en equip, el lideratge i la capacitat per a crear pinya i resoldre conflictes seran elements clau per a determinar l'aprofitament final del curs.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).

Per a la inscripció es obligatori omplir el questionari SEGÜENT

i enviar-la a cursos@esfmb.org conjuntament d'una copia de la capçalera de l'ultima nomina


Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 0 Mínim de participants 20 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100