ALEMANY BÀSIC PER A DOCENTS

Data d'inici  16 / 04 / 2018 Data de finalització  21 / 05 / 2018 Professorat responsable  Patricia Álvarez Sánchez

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
-Comprendre i reproduir el sentit general de textos orals i escrits d'ús molt freqüent i molt senzills, amb una estructura clara i en llengua estàndard, articulats a velocitat mitjana/lenta, transmesos en situacions acústiques molt favorables. -Produir textos orals adequats al propòsit educatiu i desembolicar-se amb una adequada fluïdesa que permeta la comunicació. -Comprendre i escriure textos d'un nivell molt bàsic

Continguts
Continguts gramaticals: Verbs irregulars: *sein i *haben (ser/estar i tenir) Verbs regulars en present Verbs irregulars que canvien la vocal de l'arrel Pronoms personals de subjecte L'article: *der, *die, dónes El femení i masculí del nomene Pronoms interrogatius: *Wo, *wer, *wie, *wann etc. L'adjectiu no *declinable Continguts lèxics: *Die *Zahlen - Els nombres *Die *Farben - Els colors *Die *Wochentage *und *Monate – Els dies i els mesos *Begrüß*ung *und *Abschied - Salutacions i comiats *Sich *vorstellen - Presentar-se *Meine *Familie - La meua família Personen *beschreiben - Adjectius descriptius de la personalitat *Mein *Alltag - La meua vida quotidiana *Essen (*im *Supermarkt) - El menjar (en el supermercat) *Beruf – Les professions *Länder, *Nationalitäten *und *Sprachen - Els països, les nacionalitats i els idiomes

Metodologia
L'ensenyament afavorirà la immersió lingüística i la pràctica en situacions reals i quotidianes que versen sobre temes generals i amb èmfasis en els aspectes a dalt detallats. En la mesura del possible, es posarà èmfasi en els aspectes comunicatius i en la pronunciació oferint exercicis d'àudio; la gramàtica es posa al servei de la pràctica i serveix per a consolidar i avançar en l'aprenentatge. El mètode d'aprenentatge tractarà de despertar l'atenció i l'interès de l'alumnat, que haurà de demostrar capacitat d'estudi i perseverança. Cada tema comença amb una activitat/exercici d'introducció, presenta els continguts d'una forma variada i oferint a l'alumnat la possibilitat d'escoltar l'après (ja que la formació és online), i acaba amb exercicis EXTRA per a ampliar coneixements. A més dels exercicis i explicacions als quals tindran accés els alumnes/as a través de la plataforma, es demanarà que realitzen diverses tasques de repàs i autoavaluació que es corregiran al més prompte possible per a avaluar si s'ha après correctament; les activitats orals es realitzaran des de casa per mitjà d'aplicacions com *voice *thread (http://voicethread.com) o *vocaroo (http://vocaroo.com). L'ensenyament online ens proporciona una gran ajuda per a l'ensenyament i aprenentatge d'idiomes. Els avantatges són varis: -L'alumnat té més flexibilitat horària a l'hora de practicar i aprendre els continguts (encara que estiguen seqüenciats i hi haja terminis a complir). -Els continguts estan sempre disponibles durant el curs i pot escoltar converses reals amb diversos accents, veure vídeos, cançons repetides vegades... L'alemany s'entén com alguna cosa útil i manejable dia a dia. -Els fòrums fomenten l'aprenentatge col·laboratiu.

Criteris d'avaluació
Es considerarà que l'alumne o alumna ha adquirit les competències pròpies dins del nivell, per a cada destresa, quan aconseguisca els objectius a dalt detallats i tenint en compte que el curs tan solament comprèn 30 hores lectives. Metodologia d'avaluació i control de resultats: Existiran diverses tasques i la mitjana de totes elles formarà la nota final que vindrà donada sobre 10 punts, sent necessària la puntuació de 5 per a superar el curs. S'avaluarà a l'alumnat a través de les tasques presentades, instant sempre al fet que millore els seus coneixements i els pose en pràctica en les següents tasques. Aquestes tasques estaran dividides per destreses, tal com apareixen en el marc europeu de referència i tenen la següent temporalització.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).

Per a la inscripció es obligatori omplir el questionari SEGÜENT

i enviar-la a cursos@esfmb.org conjuntament d'una copia de la capçalera de l'ultima nomina


Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 20 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100

Curs finalitzat