El repte de l’acció educativa espanyola a l’exterior per al personal docent. Actualització 2017

Data d'inici  06 / 11 / 2017 Data de finalització  17 / 12 / 2017 Professorat responsable  Amado Gabaldón Pastor i María de los Ángeles Sánchez Balsalobre

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
- Donar a conèixer els diferents programes i tipus de serveis educatius que el Ministeri d'Educació oferta a l'exterior.
- Dotar el professorat dels coneixements necessaris, tant a nivell legislatiu, com d'organització de centre per poder optar als llocs docents corresponents als programes d'Acció Educativa en l'Exterior.
- Estudiar la legislació més significativa relacionada amb l'acció educativa a l'Exterior.
- Conèixer virtualment Conselleries serveis educatius a l'exterior i centres tant de titularitat espanyola com compartida.
- Analitzar les diferents proves utilitzades per a la selecció del professorat per tal d'abordar-les amb la millor preparació possible.
- Orientar sobre supòsits pràctics.
- Familiaritzar el professorat amb el currículum a l'AEE.
- Conèixer els tràmits a realitzar si s'aconsegueix una plaça a l'exterior.
- Experimentar la plataforma Moodle com a instrument de treball en línia útil per al desenvolupament de processos d'aprenentatge.

Continguts
1) Panoràmica general de l'Acció Educativa Espanyola a l'Exterior.
2) Legislació bàsica per a l'acció educativa a l'Exterior.
3) Programes més destacats. Visites virtuals:
- Agrupacions.
- Seccions.
- Centres a l'exterior.
- Escoles Europees.
- Professors visitants.
- Auxiliars de conversa.
- Institut Cervantes i Diplomatures Espanyol com a Llengua Estrangera. Cooperació educativa.
4) Xarxa d'oficines i altres a l'exterior. Visites virtuals:
- Conselleries, agregadories, assessories i adreces de programes.
- International Spanish Academies. Centres de recursos.
5) Convocatòries per a diferents programes i centres.
- Professorat funcionari
- Professorat interí
- Altres
- Requisits i barem.
- Proves: idioma, preguntes i supòsits pràctics.
6) El currículum en l'acció educativa a l'Exterior.
7) La Plataforma Moodle com a instrument didàctic en l'AEE.
8) Avaluació del curs i bibliografia.
9) Guia per al professorat a l'exterior.

Metodologia
- El curs es realitzarà de forma telemàtica amb tutories on-line durant tota la seva durada.
- Es realitzaran activitats pràctiques en totes les sessions formatives del curs.
- Els continguts s'organitzen per setmanes en què hi haurà:
- Documentació on es troben els continguts bàsics.
- Les tasques que ha de realitzar cada participant.
- Qüestionaris d'autoavaluació.
- Amb instruments com fòrums, xat i videoconferència es potenciarà la participació de participants i tutors.
- Els recursos es podran llegir en línia i descarregar a l'ordinador dels participants. Per pujar algunes tasques i participar en algunes activitats serà necessari estar en línia.

Criteris d'avaluació
Per a la superació de l'activitat i obtenir la certificació i el reconeixement corresponents, d'acord amb l'Ordre EDU / 2886/2011, de 20 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria, reconeixement, certificació i registre de les activitats de formació permanent del professorat, caldrà:
1.- La presentació de cada un dels treballs proposats en el termini previst i amb els mínims requerits en ells. La presentació serà telemàtica.
2.- La participació activa en fòrums i xat.
3.- Emplenament i enviament de qüestionari per a participants.
4.- Emplenament i enviament de qüestionari per a tutors i tutores.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències d’exterior
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 20 Total d'hores 55 h
Preu per a l'afiliació 100 € Preu per a no afiliades 135 €