Què és Intersindical Valenciana?


L’11 de maig de 2002, a l’IES Benlliure de València, 300 delegades i delegats van participar en el Congrés constituent de la Intersindical Valenciana.

La constitució de la confederació Intersindical Valenciana es va fer a partir de tres sindicats que tenien una important implantació als seus sectors:

 • Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Administració (STA), fundat en 1992 amb presència a l’Administració Local, com l’Ajuntament de València o d’Alacant.
 • Plataforma Unitària de Treballadores i Treballadors (PUT), fundat en 1997, amb una notable presència a la Ford.
 • Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià, que integrava l’STEPV (Ensenyament), STAPV (Administració Pública), STSPV (Salut), amb un sindicat com l’STEPV fundat el 1976 que és majoritari des de les primeres eleccions sindicals.


Des d’aleshores, la Intersindical Valenciana ha anat creixent en estructures organitzatives, fent fusions, integracions i incorporant progressivament altres organitzacions sindicals. En aquest moment són:

 • STEPV (ensenyament)
 • STAS (administracions i serveis públics)
 • Intersindical Salut (sanitat)
 • STM (metall)
 • STICS (Indústria, comerç i serveis)
 • Sindicat Ferroviari (transport ferroviari i empreses auxiliars)
 • CAT-PV (Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià) (administració de l’estat)
 • Sindicat de Treballadors per la Unitat de Classe – TUC (transport urbà València ciutat)
 • Organització Sindical Unitària de Treballadores i Treballadors – OSUT (àmbit privat de les comarques de Castelló).
 • Intersindical Jove
 • Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades


El procés de confluència de diversos sindicats per constituir la Intersindical Valenciana tenia com objectiu la construcció d’una alternativa sindical de classe i valenciana que fora un referent per al conjunt de les treballadores i treballadors.

Intersindical Valenciana és el sindicat majoritari a l’ensenyament públic, el més votat a la Generalitat Valenciana, amb presència a sectors com la Sanitat, Administració del Consell, Justícia, Universitat, Sector Públic Instrumental de la Generalitat (EVHS, VAERSA, SGISE, IVASS, TURISME CV, PALAU DE LES ARTS, ÀPUNT, CIEGSA, FGV, IVAM…), diverses empreses públiques (ADIF, RENFE, FDM de València, Palau de la Música, FCC, OAM Parcs i Jardins de València, Correus, EMT de València…), personal finques urbanes, administració local -València, Sagunt, Castelló, Alcoi, Gandia, Paterna, Mislata, Almassora, Tavernes de la Valldigna, Carlet, Algemesí, Manises, Montcada, Elx, Ontinyent, Xiva, Montcada, Tavernes Blanques, Foios, Ondara, Xella, Diputació Alacant, Diputació de València…-, Consorci de Bombers o ensenyament privat. Tenim implantació al sector privat on s’està creixent a poc a poc en àmbits com el transport, l’alimentació, els serveis, la neteja, el taulell o el metall. En el sector privat cal destacar que som el segon sindicat de Ford i el sindicat majoritari a IFA d’Alacant, així com la recent victòria electoral a Indústries Pantoja i Azcona de Xiva o el treball entre el personal precari com els riders.

A data 31 de desembre de 2020 teníem 21.913 persones afiliades. Entre aquestes persones estan les companyes i companys que s’han incorporat recentment de les comarques de la Foia de Bunyol, la Plana de Requena-Utiel i la Vall d’Aiora que provenen de l’empresa privada i que han decidit formar part de la Intersindical Valenciana. El Sindicat ha obert fa uns mesos la seua seu comarcal a Bunyol.

En aquest moment té 659 delegades i delegats, un 2,317% de la representació sindical global. El desglossament per àmbits és de 302 delegades i delegats entre el personal funcionari i 357 entre les treballadores i treballadors. Intersindical Valenciana ha estat força crítica amb l’actual sistema electoral sindical que serveix per determinar la representativitat sindical. Per al Sindicat, l’actual sistema que afavoreix el bisindicalisme s’ha de modificar per un altre que respecte la llibertat i la pluralitat sindical.

Entre les finalitats de la Intersindical Valenciana estan:

 • la defensa dels drets laborals, socials i econòmics de les treballadores i treballadors valencians, incloses les persones nouvingudes;
 • la defensa d’uns serveis públics de gestió pública i democràtica que siguen garants dels drets socials i servesquen per superar les desigualtats socioeconòmiques de la població;
 • el dret a una vivenda digna, a la salut pública i universal, a una educació pública de qualitat, a la salut en el treball i a una pensió publica i digna.
 • la necessitat d’un canvi en el model productiu, generador i distribuïdor de riquesa, menys dependent del turisme, respectuós amb el sectors tradicionals i, alhora, sostenible i basat en R+D+I.
 • la defensa d’un Marc Valencià de Relacions Laborals i de Protecció Social que servisca per configurar unes relacions laborals pròpies en base a la nostra realitat socioeconòmica i que potencie les polítiques actives d’ocupació per a la generació de treball estable i de qualitat.
 • la lluita per acabar amb les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual, edat o procedència en el món laboral i en conjunt de la societat.
 • la cooperació i la solidaritat internacionalista amb les organitzacions sindicals de l’estat i d’arreu del món.
 • la defensa de la plena normalització lingüística i de l’autogovern del País Valencià.


D’altra banda, entre les característiques de la Intersindical Valenciana estan el seu funcionament assembleari, democràtic, horitzontal i cooperatiu i la seua pluralitat i autonomia.

A més, Intersindical Valenciana s’estructura en diverses àrees de treball entre les quals estan: Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient, Organització, Administració i Finances, Publicacions, Formació, Moviments Socials, Serveis Jurídics o Polítiques Socials.

També existeixen estructures com: Intersindical Cultura, Intersindical Solidària, Intersindical Inclusiva, Intersindical Dones, Intersindical LGTB+ o l’ Escola Sindical de Formació Melchor Botella.

El Sindicat aposta per donar un impuls al seu creixement organitzatiu en tots els sectors del món laboral, per augmentar la seua implantació i per posar en valor la necessitat de l’organització de les treballadores i treballadors mitjançant els sindicats per fer front a les polítiques neoliberals. És per això que fa una crida a les treballadores i treballadors a sumar-se al nostre projecte sindical de classe, valencià, feminista, ecologista, un sindicalisme jove però amb història i experiència, participatiu, democràtic, plural, vinculat al territori, sense dependències de cap tipus, autofinançat, i on les decisions es prenen col·lectivament per les persones que conformen el sindicat. Per fer-ho, només cal posar-se en contacte amb qualsevol de les nostres seus o delegades i delegats sindicals i constituir una secció sindical al centre de treball.

Intersindical Valenciana es una confederación que nació en el año 2002, de la confluencia de varias organizaciones sindicales con experiencia en el mundo de la enseñanza, de las administraciones públicas, de la sanidad y del mundo de trabajo. En los últimos años varios sindicatos se han ido incorporando al proyecto sindical que representamos.

El 11 de mayo de 2002, en el IES Benlliure de Valencia, 300 delegadas y delegados participaron en el Congreso constituyente de la Intersindical Valenciana.

La constitución de la confederación Intersindical se hizo a partir de tres Sindicatos que tenían una importante implantación en sus sectores:

 • Sindicato de Trabajadores de la Administración (STA), fundado en 1992 con presencia en la Administración Local, como el Ayuntamiento de València o de Alacant.
 • Plataforma Unitaria de Trabajadores (PUT), fundada en 1997, con una notable presencia en la Ford.
 • Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors del País Valencià, que integraba a STEPV (Enseñanza), STAPV (Administración Pública), STSPV (Salud), con un sindicato como el STEPV fundado en 1976 que es mayoritario desde las primeras elecciones sindicales.

Desde entonces, la Intersindical Valenciana ha ido creciendo en estructuras organizativas haciendo fusiones, integraciones e incorporando progresivamente a otras organizaciones sindicales. En este momento son:

 • STEPV (enseñanza)
 • STAS (administraciones y servicios públicos)
 • Intersindical Salud (sanidad)
 • STM (metal)
 • STICS (industria, comercio y servicios)
 • Sindicato Ferroviario (transporte Ferroviario y empresas auxiliares)
 • CAT-PV (Colectivo Autónomo de Trabajadores del País Valenciano) (administración del Estado)
 • Sindicato de Trabajadores por la Unidad de Clase TUC (transporte urbano València ciudad)
 • Organización Sindical Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores OSUT (ámbito privado de las comarcas de Castelló).
 • Intersindical Jove
 • Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades

El proceso de confluencia de varios sindicatos para constituir la Intersindical tenía como objetivo la construcción de una alternativa sindical de clase y valenciana que fuera un referente para el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores.

Intersindical Valenciana es el sindicato mayoritario en la enseñanza pública, el más votado en la Generalitat Valenciana, con presencia en sectores como la Sanidad, Administración del Consell, Justicia, Universidad, Sector Público Instrumental de la Generalidad (EVHS, VAERSA, SGISE, IVAs , TURISMO CV, Palau de les Arts, Àpunt, CIEGSA, FGV, IVAM ...), varias empresas públicas (ADIF, RENFE, FDM de València, Palau de la Música, FCC, OAM Parques y Jardines de Valencia, Correos, EMT de València ...), personal fincas urbanas, administración local -València, Sagunt, Castelló, Alcoi, Gandia, Paterna, Mislata, Almassora, Tavernes de la Valldigna, Carlet, Algemesí, Manises, Moncada, Elx, Ontinyent, Chiva, Moncada , Tavernes Blanques, Foios, Ondara, Chella, Diputación Alacant, Diputació de València ...-, Consorci de Bombers o enseñanza privada . Tenemos implantación en el sector privado donde está creciendo poco a poco en ámbitos como el transporte, la alimentación, los servicios, la limpieza, el azulejo, o el metal. En el sector privado hay que destacar que somos el segundo sindicato de Ford y el sindicato mayoritario en IFA de Alacant, así como la reciente victoria electoral en Industrias Pantoja y Azcona de Chiva o el trabajo entre el personal precario como los riders.

A fecha 31 de diciembre de 2020 teníamos 21.913 personas afiliadas. Entre estas personas están las compañeras y compañeros que se han incorporado recientemente de las comarcas de la Hoya de Buñol, la Plana de Requena-Utiel y el Valle de Ayora que provienen de la empresa privada y que han decidido formar parte de la Intersindical Valenciana. El Sindicato ha abierto hace unos meses su sede comarcal en Buñol.

En este momento tiene 659 delegadas y delegados, un 2,317% de la representación sindical global. El desglose por ámbitos es de 302 delegadas y delegados entre el personal funcionario y 357 entre las trabajadoras y trabajadores. Intersindical Valenciana ha sido bastante crítica con el actual sistema electoral sindical que sirve para determinar la representatividad sindical. Para el Sindicato, el actual sistema que favorece el bisindicalisme debe modificarse por otro que respete la libertad y la pluralidad sindical.


Entre los fines de la Intersindical Valenciana están:

 • la defensa de los derechos laborales, sociales y económicos de las trabajadoras y trabajadores valencianos, incluidas las personas recién llegadas;
 • la defensa de unos servicios públicos de gestión pública y democrática que sean garantes de los derechos sociales y sirvan para superar las desigualdades socioeconómicas de la población;
 • el derecho a una vivienda digna, a la salud pública y universal, a una educación pública de calidad, a la salud en el trabajo y en una pensión publica y digna.
 • la necesidad de un cambio en el modelo productivo, generador y distribuidor de riqueza, menos dependiente del turismo, respetuoso con los sectores tradicionales y, a la vez, sostenible y basado en I + D + I.
 • la defensa de un Marco Valenciano de Relaciones Laborales y de Protección Social que sirva para configurar unas relaciones laborales propias en base a nuestra realidad socioeconómica y que potencie las políticas activas de empleo para la generación de trabajo estable y de calidad.
 • la lucha para acabar con las desigualdades por razón de género, orientación sexual, edad o procedencia en el mundo laboral y en conjunto de la sociedad.
 • la cooperación y la solidaridad internacionalista con las organizaciones sindicales del estado y de todo el mundo.
 • la defensa de la plena normalización lingüística y del autogobierno del País Valenciano.

Por otra parte, entre las características de la Intersindical Valenciana están su funcionamiento asambleario, democrático, horizontal y cooperativo y su pluralidad y autonomía.

Además, Intersindical Valenciana se estructura en diversas áreas de trabajo entre las que están: Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, Organización, Administración y Finanzas, Publicaciones, Formación, Movimientos Sociales, Servicios Jurídicos o Políticas Sociales,

También existen estructuras como: Intersindical Cultura, Intersindical Solidària, Intersindical Inclusiva, Intersindical Dones, Intersindical LGTB + o la Escola Sindical de Formació Melchor Botella.

El Sindicato apuesta para dar un impulso a su crecimiento organizativo en todos los sectores del mundo laboral, para aumentar su implantación y para poner en valor la necesidad de la organización de las trabajadoras y trabajadores mediante los sindicatos para hacer frente a las políticas neoliberales. Es por eso que hace un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a sumarse a nuestro proyecto sindical de clase, valenciano, feminista, ecologista, un sindicalismo joven pero con historia y experiencia, participativo, democrático, plural, vinculado al territorio, sin dependencias de ningún tipo, autofinanciado, y donde las decisiones se toman colectivamente por las personas que conforman el sindicato. Para ello, basta con ponerse en contacto con cualquiera de nuestras sedes o delegadas y delegados sindicales y constituir una sección sindical en el centro de trabajo.