Què és Intersindical Valenciana


La confederació Intersindical Valenciana és el resultat de la confluència en 2002 de diversos sindicats amb experiència en l’àmbit de l’ensenyament, les administracions públiques, la sanitat i el metall. Des d’aleshores, la Intersindical s’ha dotat internament de distintes àrees i estructures organitzatives en un projecte al que de manera progressiva han anat incorporant-se altres organitzacions sindicals.

Som un sindicat de classe que lluita per les reivindicacions de la classe treballadora, especialment la gent més desfavorida, desocupats i immigrants.

Cal avançar cap l'establiment d'un marc valencià de relacions laborals

Som una organització nacional que defensa els interessos del poble valencià i el dret a la seua autodeterminació. Recolzem el ple exercici de l’autogovern i potenciem la realitat comarcal del País Valencià.

Tenim un caràcter sociopolític. A més de reivindicar la millora de les condicions laborals, assumim la defensa de totes les qüestions polítiques i socials i cooperem amb organitzacions que treballen per una pau universal fundada en la justícia, la igualtat i la solidaritat.

Som una organització feminista, internacionalista i tenim la perspectiva d’avançar cap a una societat més justa i igualitària, superar la societat de classes i suprimir tot tipus d’explotació o discriminació.

Les dinàmiques internes de la Intersindical es basen en la democràcia, la pluralitat, l’autonomia i l’assemblea. En l’acció sindical combinem la negociació amb la mobilització, especialment amb l’exercici del dret a la vaga.

Practiquem un sindicalisme propi, arrelat a la societat. Participem activament en el teixit social valencià i atenem, a més dels àmbits laborals, la igualtat entre dones i homes, el món de la cultura, la solidaritat, l’ecologia i la pau.

Resumidament, Intersindical Valenciana és un espai sindical plural i democràtic, participatiu, autònom i assembleari, nacional i de classe, solidari, feminista, internacionalista, que lluita per la normalització plena de la nostra llengua i cultura i perquè s’aprofundesca en l’autogovern del País Valencià.

Estructura

Intersindical Valenciana la integren els sindicats i sectors següents: STEPV (ensenyament), http://stas.intersindical.org (administracions i serveis públics), Intersindical Salut (sanitat), STM (metall), STICS (indústria, comerç i serveis), SF (ferroviari) (SF-PV), CAT (Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià), TUC (transport, Treballadors per la Unitat de Classe) i OSUT (Organització Sindical Unitària de Treballadors i Treballadores, àmbit privat de les comarques de Castelló). La gent jove dels diferents sindicats integra la Intersindical Jove. Així mateix hi ha el Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades. Al si de la confederació hi ha distintes àrees i estructures: Dona, Salut Laboral, Medi Ambient, Estudis i Moviments socials, Intersindical i Solidària i l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella. En l’àmbit de l’estat espanyol, Intersindical Valenciana forma part de la Confederació Intersindical i manté relacions preferents amb la Intersindical Alternativa de Catalunya i amb l’STEI-i, Intersindical de les Illes Balears.

Finalitats

-La consecució d’una societat sense classes en la qual s’elimine tota opressió i jerarquització, una societat solidària basada en una nova ètica i en un nou model de desenvolupament humà.

-L’establiment d’un nou marc de relacions econòmiques per superar la divisió internacional del treball. Desaparició de l’ordre econòmic vigent amb l’inacceptable desequilibri entre països desenvolupats i no desenvolupats.

-La defensa d’uns serveis públics gestionats democràticament, garants dels drets socials i superadors de les desigualtats socioeconòmiques.

-El dret a una vivenda digna, a la salut, a una educació pública de qualitat, a la salut en el treball…

-La defensa un model productiu i social propi, en un marc valencià de relacions laborals i de protecció social.

-La defensa dels drets laborals, socials i econòmics de les treballadores i treballadors valencians, incloses les persones nouvingudes.

-L’avanç cap a la igualtat entre dones i homes i la incorporació de la perspectiva de gènere a l’acció sindical.

-L’exercici de l’autodeterminació de tots els pobles. En l’estat espanyol, la superació de l’estat de les autonomies, amb la consecució del màxim grau d’autogovern.

-La plena normalització de l’ús del valencià, acadèmicament llengua catalana, la llengua pròpia d’Intersindical Valenciana.

Intersindical Valenciana es una confederación que nació en el año 2002, de la confluencia de varias organizaciones sindicales con experiencia en el mundo de la enseñanza, de las administraciones públicas, de la sanidad y del mundo de trabajo. En los últimos años varios sindicatos se han ido incorporando al proyecto sindical que representamos.

Es necesario avanzar hacia el establecimiento de un marco valenciano de relaciones laborales

En la actualidad los sindicatos que forman parte de la Intersindical Valenciana son:

 • Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de las Administraciones y Servicios Públicos (STAS)
 • Intersindical-Salud
 • Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV)
 • Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Metal (STM)
 • Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria, Comercio y Servicios (STIC)
 • Sindicato Ferroviario de la Comunidad Valenciana (SF-i)
 • Colectivo Autónomo de Trabajadores del País Valenciano (CAT-PV)
 • Sindicato de Trabajadores por la Unidad de Clase (TUC)

Además, hemos constituido la Intersindical Joven y el Sindicato de Personas Pensionistas y Jubiladas de la Intersindical Valenciana. Además de los diversos sindicatos, tenemos constituidas diversas estructuras sindicales como: la Escuela Sindical de Formación Melchor Botella, las áreas de la Mujer, de Salud Laboral y Medio Ambiente, o las recientemente creadas de Estudios y de Movimientos Sociales y la Intersindical Solidaria.
Intersindical Valenciana mantiene relaciones con otros sindicatos y intersindical del Estado a través de la Confederación Intersindical, siendo uno de sus impulsores. También mantiene relaciones preferentes, a través de cartas de relaciones, con la Intersindical Alternativa de Cataluña y con el STEI-i, Intersindical de las Islas Baleares. Además, participa activamente en redes, foros y plataformas valencianas, estatales e internacionales.
Intersindical Valenciana, que lucha por conseguir la mayor representatividad sindical, considera necesario disponer de un modelo productivo y social propio y avanzar hacia el establecimiento de un marco valenciano de relaciones laborales. La defensa de los derechos laborales, sociales y económicos de las trabajadoras y trabajadores valencianos, también de las personas recién llegadas a nuestro país, la defensa de los servicios públicos, la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, para acabar con las desigualdades sociales, de clase y de género, son algunos de nuestros principios.
Intersindical Valenciana pretende ocupar un tercer espacio sindical, convertirse en una alternativa sindical para muchos trabajadores y trabajadoras, una opción comprometida con los retos de la sociedad del siglo XXI. Un espacio sindical de clase, nacional, solidario, feminista, participativo, plural, autónomo, asambleario, internacionalista, que lucha por la normalización plena de nuestra lengua y cultura y para profundizar en el autogobierno del País Valenciano. Practicamos un sindicalismo diferente, un sindicalismo participativo y reivindicativo, estamos arraigados en la sociedad valenciana, participando activamente en su tejido social.

Valencian Inter-Union is a confederation born in 2002 from the confluence of several trade union organizations with experience in the world of education, public administration, health and labour. In recent years, several unions have been incorporated to the project we represent.

It is necessary to move towards the establishment of a Valencian framework of labour relations

Today the unions that are part of Valencian Inter-Union are the following:

 • Union of Workers of Governmental and Public Service (STAS)
 • Inter-Union Health
 • Union of Education Workers of the Valencian Country (STEPV)
 • Union of Metal Workers (STM)
 • Union of Workers and Employees of Industry, Trade and Services (STICS)
 • Railway Union of the Valencian Country (SF-i)
 • Autonomous Group of Self-Employed Workers of the Valencian Country (CAT-PV)
 • Union of Workers for Class Unity (TUC)

Furthermore, we have established the Young Inter-Union and the Union of Pensioners and Retired People of Valencian Inter-Union. In addition to the various unions, we have formed several other frameworks, such as the ‘Melchor Botella’ Union Training School, the Area for Women, the Area for Environment and Labour Health, and the newly created Areas for Research, for Social Movements, and the Inter-Union for Solidarity.
Valencia Inter-Union is related to other unions from the Spanish state, through the Inter-Union Confederation, being one of its driving forces. It is also on excellent terms, by means of cooperation charters, with the Alternative Inter-Union of Catalonia and with the STEI-i (Union of Education Workers and Inter-Union) from the Balearic Islands. A més, participa activament en xarxes, fòrums i plataformes valencianes, estatals i internacionals. We are also actively involved in networks, platforms and forums in Valencia, in the Spanish state and internationally.
Valencian Inter-Union, struggling to achieve greater union representation, considers that it is necessary to have a productive and social model of our own, and move towards the establishment of a Valencian framework of labour relations. The defence of the labour, social and economic rights of Valencian workers and also of workers who come to our country, the defence of public services, the fight for a fairer and more egalitarian society, to end social, class and gender inequality are some of our principles.
Valencian Inter-Union aims at taking up the third place in union space so as to become a real alternative for many workers, a choice committed to the challenges of the twenty-first century society. A union which fights for class, nationalism, solidarity, and feminism. A union which is participatory, pluralistic, independent, assembly-based, internationalist, and fighting for the full normalization of our language and culture and for the deepening of the self-government of the Valencian Country. Our approach to unionism is utterly different: we practise participation and protest, we are rooted in Valencian society, taking active part in its social fabric.

Intersindical Valenciana est une confédération née en 2002, de la confluence de plusieurs organisations syndicales ayant une expérience dans l’enseignement, l’administration publique, la santé et le monde du travail. Ces dernières années, plusieurs syndicats ont été incorporés à ce projet syndical.

Il faut avancer vers l'établissement d'un cadre valencien de relations professionnellesLes syndicats qui font partie aujourd’hui d’ Intersindical Valenciana sont:


 • Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i Serveis Públics (STAS)
 • Intersindical Salut
 • Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV)
 • Sindicat de Treballadors i Treballadores del Metall (STM)
 • Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Indústria, Comerç i Serveis (STICS)
 • Sindicat Ferroviari del País Valencià (SF-i)
 • Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià
 • (CAT-PV)
 • Sindicat de Treballadors per la Unitat de Classe (TUC)

Par ailleurs, nous avons constitué l’Intersindical Jove et le Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades. En plus des divers syndicats, on dispose de differentes structures syndicales telles que l’École Syndicale de Formation Melchor Botella, les domaines de la Femme, de la Santé au Travail et de l’Environnement, ou bien les Études et Mouvements Sociaux et l’Intersyndical Solidaire, récemment créés.

Intersindical Valenciana entretient des relations avec d’autres syndicats ainsi qu’avec l’intersyndical d’État à travers la Confedaració Intersindical, qui est l’un de ses promoteurs. Il entretient également des relations privilégiées à travers des lettres de mission avec l’Intersindical Alternativa de Catalunya ainsi que le STEI-i, Intersindical de les Illes Balears. De plus, on collabore activement dans des réseaux, des plateformes et des forums régionaux, nationaux et internationaux.
Intersindical Valenciana lutte pour atteindre une plus grande représentativité syndicale et estime nécessaire de disposer d’un propre modèle productif et social et avancer vers l’établissement d’un cadre valencien de relations professionnelles. La défense des droits du travail, sociaux et économiques des travailleuses et des travailleurs valenciens, ainsi que des gens qui viennent d’arriver dans notre pays,  la défense des services publics, la lutte pour une société plus juste et égalitaire, pour mettre fin aux inégalités sociales de classe ainsi que de sexe, font partie de nos principes.

Intersindical Valenciana vise à prendre la troisième place dans le domaine syndical et devenir une alternative syndical pour beaucoup de travailleurs et travailleuses, un choix engagé face aux défis du XXIe siècle. Un espace syndical de classe, de solidarité nationale, féministe, participatif, pluraliste, autonome, collaboratif, internationaliste, qui lutte pour la pleine normalisation de notre langue et notre culture et cherche un niveau plus profond d’autogouvernement pour le País Valencià. On pratique un syndicalisme différent, un syndicalisme participatif et de protestation. On est enraciné dans la société valencienne et on participe activement dans le tissu social.