stepv55.gif (3507 bytes)

RESPONSABILITAT CIVIL DEL PROFESSORAT D'ENSENYANÇA PRIVADA I CONCERTADA

Ver en castellano

1.- INTRODUCCIÓ.

2.- SITUACIÓ ANTERIOR A LA REFORMA.

3.- SITUACIÓ POSTERIOR A LA REFORMA.

 

3.1.- Article 1.902 del Codi Civil
3.2.- Article 1903.5 del Codi Civil
3.3.- Article 1904 del Codi Civil
3.3.1.- Acció de repetició
3.3.2.- Pressupòsits

4.- PROFESSORS EN CAS DE DOL O CULPA GREU. DELIMITACIÓ.

5.- RESPONSABILITAT DEL CENTRE DOCENT I DEL PROFESSOR. APLICACIÓ DEL RÈGIM DE SOLIDARITAT.

- RESPOSTES A CASOS CONCRETS

  

1.- INTRODUCCIÓ.

Malgrat la proximitat legal existent entre centres concertats i públics, pel que fa a la responsabilitat civil, els centres concertats mantenen el seu caràcter privat, la qual cosa fa el seu titular, virtual responsable pels danys que puguen cometre els seus alumnes/as, segons el que disposa els articles 1902,1903 i 1904 del Codi Civil.
Queda clar per tant, que tot este monogràfic afecta exclusivament als centres privats i concertats, ja que respecte als centres públics tot el que es referix a responsabilitat civil queda plasmat en la Llei 30/92 de 26 de novembre, on es considera responsable dels danys causats pels alumnes/as a l'Administració Pública.

2.- SITUACIÓ ANTERIOR A LA REFORMA.

Abans del 7 de gener del 91, la responsabilitat dels mestres per actes dels seus alumnes estava basada en una falta de vigilància, si bé amb la possibilitat d'exoneració ( absència de responsabilitat) per haver actuat amb la diligència d'un bon pare de família, va ser una adequada resposta jurídica a la realitat educativa durant un llarg període de temps, però no hi ha dubte que en els últims anys ha vingut presentant-se com una solució poc de d'acord amb els nous paràmetres educatius a causa de l'augment de la ratio, així com a l'increment d'activitats extraescolars ( excursions, activitats esportives, etc.…). Estos fets, han determinat que en la pràctica en moltes ocasions, el professor es veja impossibilitat per a exercir un mínim de control sobre l'alumnat.
Amb la finalitat de pal·liar en part les anteriors situacions en el marc de l'ensenyança privada es van subscriure successius convenis entre la patronal de l'ensenyança i els sindicats amb l'objecte de cobrir l'hipotètic risc per mitjà d'assegurança.
El malestar en els sectors professionals va anar pujant d'intensitat quan van anar coneixent-se noves decisions judicials que imposaven condemnes civils i penals en situacions on la culpabilitat de professors i directors no quedava prou acreditada. Així, els distints medis professionals van començar a reclamar amb major insistència una reforma legal, recomanant-se fins que no s'escometera la mateixa, el cessament d'activitats extraescolars o complementàries.
Les anteriors pressions professionals i socials comencen a fructificar al mateix temps que al novembre de 1988 s'aconseguix firmar un acord entre el MEC i els sindicats que ve a satisfer les aspiracions dels mateixos.
També s'adquirix el compromís de promoure la modificació dels articles 22 del Codi penal i 1903 del Codi civil per mitjà de la substitució de la responsabilitat civil atribuïda al professor per la responsabilitat de la institució educativa ( titulars del centre ).
Finalment, el govern va presentar un Projecte de Llei sobre modificació dels Codis civil i penal en matèria de responsabilitat civil del professorat que es va convertir en Llei el 7 de gener de 1991 en la que s'establix que "qui responga dels danys ocasionats pels alumnes /as siguen les persones o entitats titulars dels centres docents que són els que adopten les corresponents mesures d'organització , sense perjuí que el titular puga reclamar al personal docent la quantitat satisfeta en el cas que puga acreditar conducta greu".

3.- SITUACIÓ POSTERIOR A LA REFORMA.

3.1.- ARTICULE 1902 DEL CODI CIVIL.
Este article fa referència a què qualsevol persona estarà obligada a reparar el dany causat sempre que la seua acció o omissió foren el causant del dany intervenint culpa o negligència.
D'esta forma, els pares d'un alumne/a lesionat, podran demandar directament el professor quan la seua actuació o omissió tingueren una relació directa amb la lesió produïda en l'alumne/a, i al titular per danys comesos pels seus dependents. Tenint en compte també el dictamen del jutge considerant de dolosa o culpa greu l'actuació del professor/a, requisit sense el qual no es podrà demandar directament el professor/a.
Aclarir també que quan els alumnes/as posseïsquen la majoria d'edat ( nivells de batxillerat i F.P. en grau mitjà), i foren causants del dany de forma intencionada o per negligència a les instal·lacions del centre o el seu material, quedaran obligats a reparar el dany causat o a fer-se càrrec del cost econòmic de la seua reparació. Si són menors, els pares o representants legals seran els responsables.

3.2.- ARTICULE 1903.5 DEL CODI CIVIL
A pesar de les assimilacions que amb vista al règim jurídic es produïxen entre els centres concertats i públics, no arriben a ser de tal intensitat com per a justificar prou la seua equiparació de tractament jurídic en relació amb la responsabilitat, i, en definitiva, com per a aplicar les normes administratives que sobre responsabilitat regixen per als centres públics. Per això, en relació a la responsabilitat del titular del centre docent per fets dels seus alumnes en centres concertats, no s'establixen responsabilitats distintes que les que resulten aplicables als centres privats sense règim de concert.
Quant al titular del centre docent, es desprén que els titulars dels centres docents li'ls identifica com els responsables en l'adopció de les distintes mesures organitzatives del centre.
D'altra banda, segons l'article 10 LODE, es considera titular del centre docent a la persona física o jurídica a la que se li permet l'exercici de l'ensenyança, i no a la persona del director, la funció de la qual és la de posar en pràctica i coordinar les mesures organitzatives, és a dir, és l'encarregat nomenat pel titular del centre per a dirigir, orientar i supervisar les activitats educatives i altres que li siguen encomanades.
Després d'aclarir les qüestions dalt indicades, passem a analitzar l'article 1903
Segons este article, el titular del centre docent estarà obligat a indemnitzar si:
- L'alumne/a causant del dany és menor.
- L'alumne/a roman davall el control del professorat desenrotllant activitats tant lectives, extraescolars com complementàries. S'inclou també en este punt el temps de menjador i transport. Si l'organització del menjador i transport depengueren d'alguna empresa, esta també tindria responsabilitats.
- L'alumne/a produïx danys a altres alumnes, als professors, a la resta del personal del centre, o a persones alienes al centre. El dany ocasionat pot ser personal o patrimonial. Dins del primer tipus, hi haurà per tant danys que afecten a la integritat física com a danys que afecten a la seua integritat moral o espiritual. És important aclarir que en este punt, els pares d'un alumne/a, podran demandar al titular d'un centre docent si el seu fill/a és objecte d'actes, paraules, etc., que afecten a la seua integritat moral.
També s'establix en este article que la responsabilitat del titular del centre docent cessarà quan puga comprovar que ¨ va prendre tota la diligència d'un bon pare de família" , açò és, en el cas que no s'haja produït un defecte de vigilància sobre els seus alumnes/as ni tampoc existisca cap deficiència en les mesures organitzatives preses. Per tant, estaríem, en este cas, davant d'un fet fortuït, és a dir, "situacions en què s'ha donat tota la vigilància deguda d'una banda i pres les mesures organitzatives pertinents, i a pesar d'això se succeïxen fets repentins i imprevisibles"; en este cas quedarien exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat.
De totes maneres, davant d'un cas fortuït, caldria analitzar les circumstàncies que van precedir a l'acte en si. Circumstàncies que podrien fer previsible el fet fortuït. En este cas, la interpretació podria ser distinta.

3.3.-ARTICULE 1904.2 DEL CODI CIVIL. PRESSUPÒSITS.

3.3.1.- Acció de repetició.
Segons este article, el titular d'un centre docent, podrà demanar al professor (acció de repetició), la quantitat satisfeta per indemnització a un lesionat sempre que es demostre culpa greu o dol en el desenrotllament de les seues funcions.
La possibilitat que el titular del centre docent pot exercir el dret de repetició sobre el professor, es troba contemplada en el paràgraf 2n de l'article 1904.
En primer lloc, aclarir que el professorat té un tracte privilegiat respecte a la resta de personal del centre, ja que el titular només podrà exercir el dret de repetició sempre que demostre conducta greu o dolosa en els docents. En el si no és docents, el titular podrà demanar la indemnització satisfeta davant de qualsevol classe de culpa.
La justificació d'esta norma es basa en què en el cas dels professors, no es tracta de respondre els seus propis actes sinó dels actes dels alumnes/as. És a dir, no és dels propis actes del que es respon sinó d'actes de tercers perquè dels seus propis actes com a individus que causen dany, s'aplicarà l'article 1902 com a qualsevol altre individu d'esta societat..
No hi ha dubte que, malgrat les raons anteriors, la inclinació del legislador a favor d'un tractament més beneficiós del professorat, va estar determinada en certa mesura per les clares pressions del professorat ( plasmades en els referits articles) de preservar-se de possibles responsabilitats davant de situacions on la seua culpabilitat no revestia especial gravetat.
Aclarir també que si el titular del centre docent és la causa dels danys produïts pels seus alumnes, al no haver acreditat l'ocupació de la diligència deguda, no podrà exercitar el dret de tornada sobre docents o personal dependent.
Per als casos hipotètics on no es produïsca culpa alguna per part del centre i les conductes del professorat en la vigilància de l'alumnat revista la gravetat a què fa referència l'article 1904.2 del Codi Civil, podria ser demandat el professor, si bé amb la necessitat de ser acreditada la seua conducta dolosa.

3.3.2.- Pressupòsit.
L'acció de tornada, per part del titular, tindria lloc quan es donaren els dos pressupòsits següents:
- El pagament total de la indemnització al perjudicat per part del titular.
- L'acreditació de conducta greu o dolosa del professor.
D'altra banda, la condició indispensable per a l'aplicació de l'acció de tornada seria l'acreditació del titular del centre on constara la no obligació del professor a indemnitzar a la persona perjudicada.
Per a poder demostrar la conducta dolosa de el professor caldria tindre en compte les següents qüestions:
a).- L'acreditació de la dita conducta del professor és competència del titular del centre docent, excepte en el cas que hagen sigut demandats conjuntament el titular del centre i el professor, i que les proves de culpabilitat del mateix hagueren quedat demostrades al llarg del procés judicial.
b).- D'altra banda, el comportament dolós o amb culpa greu del professor, està referit a la falta de diligència en la vigilància de l'alumnat, la qual cosa ha provocat l'acció danyosa del mateix. Per tant, la relació de causalitat ha de produir-se entre l'acte del menor sotmés davall la vigilància del professorat i el dany causat per este.
c).- En el cas que el dany es produïra davall la vigilància de diversos professors ( excursions, visites a museus etc. …,), la conducta dolosa s'aplicarà a tots els professors del grup.
Finalment dir, que les persones afectades tenen un termini de 15 anys per a demanar indemnització per falta de responsabilitat, este és un termini de prescripció ,la qual cosa ve a significar que transcorregut el mateix ja no es podrà fer ús de la mencionada acció de responsabilitat civil.

4.- PROFESSORS EN CAS DE DOL O CULPA GREU. DELIMITACIÓ.

S'entén per culpa greu, " l'actuació d'una persona que és conscient dels danys que poden produir la seua acció o omissió".
Qüestió molt important en este tema de la responsabilitat civil dels centres docents privats i concertats és la delimitació del terme professors o mestres. Amb referència a ella, el terme PROFESSOR, fa referència als professors en sentit estricte, és a dir, els destinats a impartir les distintes ensenyances ( teòriques o pràctiques) organitzades pel centre. Resultarà indiferent que dit personal complira a més altres tasques distintes a les pròpiament acadèmiques, com les que freqüentment s'assignen de vigilància de l'alumnat durant els espais de descans : menjador, excursions, etc. Mancarà d'incidència que el personal docent tinga la consideració de professor titular o suplent, auxiliar, ajudant, etc. …, este terme vindria a englobar a, també, al personal dependent del centre docent que complira tasques de vigilància i de guarda sobre l'alumnat. Pensem a este respecte en el personal que complix funcions de vigilància en una guarderia, durant el transcurs de el dinar dels alumnes/as, en una excursió escolar, etc.
Com a conseqüència de l'anterior, seria més adequat parlar de responsabilitat dels educadors en compte de responsabilitat dels professors, quedant, per tant, exclosos del terme professors o mestres, el personal titulat no docent ( metge, psicòleg, etc. …) i el P.A.S. ( personal d'administració i serveis).

5.-RESPONSABILITAT DEL CENTRE DOCENT I DEL PROFESSOR. APLICACIÓ DEL RÈGIM DE SOLIDARITAT.

Amb anterioritat a la Reforma del 7 de gener de 1991, certes decisions judicials han vingut reconeixent en els casos de responsabilitat del titular del centre docent i professor en relació amb els danys produïts pels seus alumnes, l'existència de vincles de solidaritat entre tals responsables. Este vincle de solidaritat, entre el titular del centre docent i el professor, se seguix perfilant després de la Reforma com el règim més favorable per a la víctima i és molt probable que acabe consolidant-se definitivament la referida pràctica jurisprudencial.
Com resultat de l'aplicació de la doctrina jurisprudencial majoritària de la solidaritat sobre els subjectes als quals els és imputable una determinada actuació danyosa, en el supòsit concret de la responsabilitat del titular del centre docent i professor davant d'un fet danyós d'un alumne, el perjudicat podrà demandar-los, bé conjuntament o bé per separat, per la totalitat de la indemnització.
Per al cas concret que fóra demandat el titular del centre docent, el demandant haurà d'acreditar el pertinent dany, moment a partir del qual, correspondria al titular del centre docent destruir la presumpció de culpa que pesaria des d'eixe instant sobre ell, així com també, la presumpció de relació de causalitat entre dita culpa i el dany; per a tal efecte, haurà d'acreditar l'ocupació de la diligència deguda per a poder inhibir-se de la seua responsabilitat ( art. 1903.6 del codi civil ).
Si la persona demandada fóra el professor, l'actor haurà d'acreditar la conducta dolosa o culpa greu observada en l'exercici de les seues funcions de vigilància.

RESPOSTES A CASOS CONCRETS

Cal aclarir que les respostes donades als següents casos són orientatives, ja que davant d'un cas concret, serà el dictamen del jutge qui decidisca la solució del conflicte. Estem per tant davant de fets interpretatius que depenen de mútiples circumstàncies. De totes les maneres,els següents supòsits concretitzen tot el que s'exposa anteriorment.
1.- Dins de la classe. El professor es troba en l'aula. Un alumne/a, s'alça, s'enganxa en un pupitre i sofrix una caiguda amb diversos danys.
En este supòsit, estaríem davant d'un fet fortuït, ja que d'una banda el titular del centre està prenent les mesures organitzatives adequades i per una altra, no hi ha negligència en el professor/a. En el cas que el professor/a, estiguera absent en el moment de la lesió ( servici, etc), la responsabilitat seria del titular del centre i este, tindria opció a repetir contra el professor/a, ja que el mestre no pot abandonar l'aula.
2.- Estem en el pati. Es troba vigilat. Un xiquet/a, sofrix ferides per tallar-se amb vidres o objectes tallants que es pogueren trobar.
En este cas, la responsabilitat recauria sobre el titular del centre, ja que este no ha pres les mesures adequades. Recordem que en el pati es troben objectes perillosos que no haurien d'estar.
3.- En el pati, hi ha una porta oberta. El pati està vigilat. Un xiquet ix i sofrix un accident.
La responsabilitat en este cas és del titular del centre per no haver pres les mesures organitzatives adequades. No hauria possibilitat de repetició sobre el professorat en el cas que esta porta estiguera oberta habitualment.
4.- Ens trobem en una excursió. Els xiquets/as s'estan desplaçant junt amb el professor o professors per la vorera de forma adequada. Un xiquet esvara i cau invadint la calçada i sofrix un accident. Els professors estan ben distribuïts junt amb els xiquets/es.
Podríem parlar de cas fortuït, però és molt difícil que un jutge qualifique un fet com a succés fortuït. Si es demanaren responsabilitats , el responsable seria el titular del centre. No hauria possibilitat de respetició perquè el professorat està actuant convenientment.Una altra cosa succeiria si el professor estiguera parlant amb un altre professor.
5.- Un xiquet va al servici sol. Esvara i es cau sofrint una fractura.
Ací estaríem davant d'un fet fortuït.
6 - Estem en el pati. està vigilat per mestres que es relleven. Un xiquet/a sofrix un contratemps. El seu tutor no està present en el moment de l'accident encara que el pati està vigilat. Li pot ocórrer alguna cosa al tutor?.
Al tutor no se li pot demanar responsabilitat en este cas. La responsabilitat seria del titular del centre amb possibilitat de repetició si es demostrara conducta dolosa en les persones que es troben vigilant.
7.- En el pati un xiquet/a, li produïx ferides a un altre/a. ( Pedres, pals, etc). El pati es troba vigilat.
La responsabilitat es dirigiria cap al titular del centre amb possibilitat de repetició si es demostrara que el professor ha actuat amb negligència.
8.- Ens trobem en l'eixida dels alumnes/as del col·legi. Els alumnes d'educació infantil acompanyats pel seu professor/a ixen també. Un xiquet s'extravia.
Si els pares del xiquet extraviat demanaren responsabilitats haurien de ser assumides pel titular del centre,. Amb possibilitat de repetició si el titular demostrara conducta dolosa en el professor/a què acompanya als xiquets/es.
9.- Un alumne/a corrent entropessa i tira a un mestre trencant-li un braç.
Ens trobaríem davant d'un fet fortuït.
10.- Un grup d'alumnes/as menors d'edat ratllen el cotxe d'un dels professors del centre. El cotxe es troba dins del col·legi
El responsable en el cas que els alumnes foren menors seria el titular del centre. Si tingueren majoria d'edat serien ells mateixos i si foren insolvents, els seus pares.
11.- Un xiquet/a, sofrix cremades per l'explosió d'un petard en la festa de falles.
La responsabilitat seria del titular del centre amb possibilitat de repetició perquè es podria demostrar conducta dolosa en el professorat al no estar permés l'ús de petards en el col·legi.1.- INTRODUCCIÓN.

2.- SITUACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA.

3.- SITUACIÓN POSTERIOR A LA REFORMA.

 

3.1.- Artículo 1.902 del Código Civil
3.2.- Artículo 1903.5 del Código Civil
3.3.- Artículo 1904 del Código Civil
3.3.1.- Acción de repetición
3.3.2.- Presupuestos

4.- PROFESORES EN CASO DE DOLO O CULPA GRAVE. DELIMITACIÓN.

5.- RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DOCENTE Y DEL PROFESOR. APLICACIÓN DEL REGIMEN DE SOLIDARIDAD.

- RESPUESTAS A CASOS CONCRETOS

 

 

1.- INTRODUCCIÓN.

A pesar de la proximidad legal existente entre centros concertados y públicos, en lo que se refiere a la responsabilidad civil, los centros concertados mantienen su carácter privado, lo que hace a su titular, virtual responsable por los daños que puedan cometer sus alumnos/as, según lo dispuesto en los artículos 1902,1903 y 1904 del Código Civil.
Queda claro por tanto, que todo este monográfico afecta exclusivamente a los centros privados y concertados, ya que respecto a los centros públicos todo lo relativo a responsabilidad civil queda plasmado en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, donde se considera responsable de los daños causados por los alumnos/as a la Administración Pública.

2.- SITUACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA.

Antes del 7 de enero del 91, la responsabilidad de los maestros por actos de sus alumnos estaba basada en una falta de vigilancia, si bien con la posibilidad de exoneración ( ausencia de responsabilidad) por haber actuado con la diligencia de un buen padre de familia, fue una adecuada respuesta jurídica a la realidad educativa durante un largo periodo de tiempo, pero no cabe duda de que en los últimos años ha venido presentándose como una solución poco acorde con los nuevos parámetros educativos debido al aumento de la ratio, así como al incremento de actividades extraescolares ( excursiones, actividades deportivas, etc.…). Estos hechos, han determinado que en la práctica en muchas ocasiones, el profesor se vea imposibilitado para ejercer un mínimo de control sobre el alumnado.
Con la finalidad de paliar en parte las anteriores situaciones en el marco de la enseñanza privada se suscribieron sucesivos convenios entre la patronal de la enseñanza y los sindicatos con el objeto de cubrir el hipotético riesgo mediante seguro.
El malestar en los sectores profesionales fue subiendo de intensidad cuando fueron conociéndose nuevas decisiones judiciales que imponían condenas civiles y penales en situaciones donde la culpabilidad de profesores y directores no quedaba suficientemente acreditada. Así, los distintos medios profesionales empezaron a reclamar con mayor insistencia una reforma legal, recomendándose hasta que no se acometiera la misma, el cese de actividades extraescolares o complementarias.
Las anteriores presiones profesionales y sociales empiezan a fructificar a la vez que en noviembre de 1988 se logra firmar un acuerdo entre el MEC y los sindicatos que viene a satisfacer las aspiraciones de los mismos.
También se adquiere el compromiso de promover la modificación de los artículos 22 del Código penal y 1903 del Código civil mediante la sustitución de la responsabilidad civil atribuida al profesor por la responsabilidad de la institución educativa ( titulares del centro ).
Por último, el gobierno presentó un Proyecto de Ley sobre modificación de los Códigos civil y penal en materia de responsabilidad civil del profesorado que se convirtió en Ley el 7 de enero de 1991 en la que se establece que "quien responda de los daños ocasionados por los alumnos /as sean las personas o entidades titulares de los centros docentes que son quienes adoptan las correspondientes medidas de organización , sin perjuicio de que el titular pueda reclamar al personal docente la cantidad satisfecha en el caso de que pueda acreditar conducta grave".

3.- SITUACIÓN POSTERIOR A LA REFORMA.

3.1.- ARTICULO 1902 DEL CÓDIGO CIVIL.
Este artículo hace referencia a que cualquier persona estará obligada a reparar el daño causado siempre que su acción u omisión fueran el causante del daño interviniendo culpa o negligencia.
De esta forma, los padres de un alumno/a lesionado, podrán demandar directamente al profesor cuando su actuación u omisión tuvieran una relación directa con la lesión producida en el alumno/a, y al titular por daños cometidos por sus dependientes. Teniendo en cuenta también el dictamen del juez considerando de dolosa o culpa grave la actuación del profesor/a, requisito sin el cual no se podrá demandar directamente al profesor/a.
Aclarar también que cuando los alumnos/as posean la mayoría de edad ( niveles de bachillerato y F.P. en grado medio), y fueran causantes del daño de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material, quedarán obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Si son menores, los padres o representantes legales serán los responsables.

3.2.- ARTICULO 1903.5 DEL CÓDIGO CIVIL
A pesar de las asimilaciones que en orden al régimen jurídico se producen entre los centros concertados y públicos, no llegan a ser de tal intensidad como para justificar suficientemente su equiparación de tratamiento jurídico en relación con la responsabilidad, y, en definitiva, como para aplicar las normas administrativas que sobre responsabilidad rigen para los centros públicos. Por ello, en relación a la responsabilidad del titular del centro docente por hechos de sus alumnos en centros concertados, no se establecen responsabilidades distintas que las que resultan aplicables a los centros privados sin régimen de concierto.
En cuanto al titular del centro docente, se desprende que los titulares de los centros docentes se les identifica como los responsables en la adopción de las distintas medidas organizativas del centro.
Por otra parte, según el artículo 10 LODE, se considera titular del centro docente a la persona física o jurídica a la que se le permite el ejercicio de la enseñanza, y no a la persona del director, cuya función es la de poner en práctica y coordinar las medidas organizativas, es decir, es el encargado nombrado por el titular del centro para dirigir, orientar y supervisar las actividades educativas y otras que le sean encomendadas.
Después de aclarar las cuestiones arriba indicadas, pasemos a analizar el artículo 1903
Según este artículo, el titular del centro docente estará obligado a indemnizar si:
- El alumno/a causante del daño es menor.
- El alumno/a permanece bajo el control del profesorado desarrollando actividades tanto lectivas, extraescolares como complementarias. Se incluye también en este punto el tiempo de comedor y transporte. Si la organización del comedor y transporte dependieran de alguna empresa, ésta también tendría responsabilidades.
- El alumno/a produce daños a otros alumnos, a los profesores, al resto del personal del centro, o a personas ajenas al centro. El daño ocasionado puede ser personal o patrimonial. Dentro del primer tipo, habrá por tanto daños que afecten a la integridad física como daños que afecten a su integridad moral o espiritual. Es importante aclarar que en este punto, los padres de un alumno/a, podrán demandar al titular de un centro docente si su hijo/a es objeto de actos, palabras, etc., que afecten a su integridad moral.
También se establece en este artículo que la responsabilidad del titular del centro docente cesará cuando pueda comprobar que ¨ tomó toda la diligencia de un buen padre de familia" , esto es, en el caso de que no se haya producido un defecto de vigilancia sobre sus alumnos/as ni tampoco exista ninguna deficiencia en las medidas organizativas tomadas. Por tanto, estaríamos, en este caso, ante un hecho fortuito, es decir, "situaciones en las que se ha dado toda la vigilancia debida por un lado y tomado las medidas organizativas pertinentes, y a pesar de ello se suceden hechos repentinos e imprevisibles"; en cuyo caso quedarían exonerados de cualquier tipo de responsabilidad.
De todas formas, ante un caso fortuito, habría que analizar las circunstancias que precedieron al acto en si. Circunstancias que podrían hacer previsible el hecho fortuito. En tal caso, la interpretación podría ser distinta.

3.3.-ARTICULO 1904.2 DEL CÓDIGO CIVIL. PRESUPUESTOS.

3.3.1.- Acción de repetición.
Según este artículo, el titular de un centro docente, podrá pedir al profesor (acción de repetición), la cantidad satisfecha por indemnización a un lesionado siempre que se demuestre culpa grave o dolo en el desarrollo de sus funciones.
La posibilidad de que el titular del centro docente puede ejercer el derecho de repetición sobre el profesor, se halla contemplada en el párrafo 2º del artículo 1904.
En primer lugar, aclarar que el profesorado tiene un trato privilegiado respecto al resto de personal del centro, ya que el titular sólo podrá ejercer el derecho de repetición siempre que demuestre conducta grave o dolosa en los docentes. En el caso de no ser docentes, el titular podrá pedir la indemnización satisfecha ante cualquier clase de culpa.
La justificación de esta norma se basa en que en el caso de los profesores, no se trata de responder sus propios actos sino de los actos de los alumnos/as. Es decir, no es de los propios actos de lo que se responde sino de actos de terceros porque de sus propios actos como individuos que causen daño, se aplicará el artículo 1902 como a cualquier otro individuo de esta sociedad..
No cabe duda de que, pese a las razones anteriores, la inclinación del legislador a favor de un tratamiento más beneficioso del profesorado, estuvo determinada en cierta medida por las claras presiones del profesorado ( plasmadas en los referidos artículos) de preservarse de posibles responsabilidades ante situaciones donde su culpabilidad no revestía especial gravedad.
Aclarar también que si el titular del centro docente es la causa de los daños producidos por sus alumnos/as, al no haber acreditado el empleo de la diligencia debida, no podrá ejercitar el derecho de regreso sobre docentes o personal dependiente.
Para los casos hipotéticos donde no se produzca culpa alguna por parte del centro y las conductas del profesorado en la vigilancia del alumnado revista la gravedad a que hace referencia el artículo 1904.2 del Código Civil, podría ser demandado el profesor, si bien con la necesidad de ser acreditada su conducta dolosa.

3.3.2.- Presupuestos.
La acción de regreso, por parte del titular, tendría lugar cuando se dieran los dos presupuestos siguientes:
- El pago total de la indemnización al perjudicado por parte del titular.
- La acreditación de conducta grave o dolosa del profesor.
Por otra parte, la condición indispensable para la aplicación de la acción de regreso sería la acreditación del titular del centro donde constara la no obligación del profesor a indemnizar a la persona perjudicada.
Para poder demostrar la conducta dolosa del profesor habría que tener en cuenta las siguientes cuestiones:
a).- La acreditación de dicha conducta del profesor es competencia del titular del centro docente, excepto en el caso de que hayan sido demandados conjuntamente el titular del centro y el profesor, y que las pruebas de culpabilidad del mismo hubieran quedado demostradas a lo largo del proceso judicial.
b).- Por otra parte, el comportamiento doloso o con culpa grave del profesor, está referido a la falta de diligencia en la vigilancia del alumnado, lo cual ha provocado la acción dañosa del mismo. Por lo tanto, la relación de causalidad debe producirse entre el acto del menor sometido bajo la vigilancia del profesorado y el daño causado por éste.
c).- En el caso de que el daño se produjera bajo la vigilancia de varios profesores ( excursiones, visitas a museos etc. …,), la conducta dolosa se aplicará a todos los profesores del grupo.
Finalmente decir, que las personas afectadas tienen un plazo de 15 años para pedir indemnización por falta de responsabilidad, este es un plazo de prescripción ,lo cual viene a significar que transcurrido el mismo ya no se podrá hacer uso de la mencionada acción de responsabilidad civil.

4.- PROFESORES EN CASO DE DOLO O CULPA GRAVE. DELIMITACIÓN.

Se entiende por culpa grave, " la actuación de una persona que es consciente de los daños que pueden producir su acción u omisión".
Cuestión muy importante en este tema de la responsabilidad civil de los centros docentes privados y concertados es la delimitación del término profesores o maestros. Con referencia a ella, el término PROFESOR, hace referencia a los profesores en sentido estricto, es decir, los destinados a impartir las distintas enseñanzas ( teóricas o prácticas) organizadas por el centro. Resultará indiferente que dicho personal cumpliera además otras tareas distintas a las propiamente académicas, como las que frecuentemente se asignan de vigilancia del alumnado durante los espacios de descanso : comedor, excursiones, etc. Carecerá de incidencia que el personal docente tenga la consideración de profesor titular o suplente, auxiliar, ayudante, etc. …, este término vendría a englobar a, también, al personal dependiente del centro docente que cumpliera tareas de vigilancia y de guarda sobre el alumnado. Pensemos a este respecto en el personal que cumple funciones de vigilancia en una guardería, durante el transcurso de la comida de los alumnos/as, en una excursión escolar, etc.
Como consecuencia de lo anterior, sería más adecuado hablar de responsabilidad de los educadores en vez de responsabilidad de los profesores, quedando, por tanto, excluidos del término profesores o maestros, el personal titulado no docente ( médico, psicólogo, etc. …) y el P.A.S. ( personal de administración y servicios).

5.-RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DOCENTE Y DEL PROFESOR. APLICACIÓN DEL REGIMEN DE SOLIDARIDAD.

Con anterioridad a la Reforma del 7 de enero de 1991, ciertas decisiones judiciales han venido reconociendo en los casos de responsabilidad del titular del centro docente y profesor en relación con los daños producidos por sus alumnos, la existencia de vínculos de solidaridad entre tales responsables. Dicho vínculo de solidaridad, entre el titular del centro docente y el profesor, se sigue perfilando tras la Reforma como el régimen más favorable para la víctima y es muy probable que termine consolidándose definitivamente la referida práctica jurisprudencial.
Como resultado de la aplicación de la doctrina jurisprudencial mayoritaria de la solidaridad sobre los sujetos a los cuales les es imputable una determinada actuación dañosa, en el supuesto concreto de la responsabilidad del titular del centro docente y profesor ante un hecho dañoso de un alumno, el perjudicado podrá demandarlos, bien conjuntamente o bien por separado, por la totalidad de la indemnización.
Para el caso concreto de que fuera demandado el titular del centro docente, el demandante deberá acreditar el pertinente daño, momento a partir del cual, correspondería al titular del centro docente destruir la presunción de culpa que pesaría desde ese instante sobre él, así como también, la presunción de relación de causalidad entre dicha culpa y el daño; para tal efecto, deberá acreditar el empleo de la diligencia debida para poder inhibirse de su responsabilidad ( art. 1903.6 del código civil ).
Si la persona demandada fuera el profesor, el actor deberá acreditar la conducta dolosa o culpa grave observada en el ejercicio de sus funciones de vigilancia. 

RESPUESTAS A CASOS CONCRETOS

Hay que aclarar que las respuestas dadas a los siguientes casos son orientativas, ya que ante un caso concreto, será el dictamen del juez quien decida la solución del conflicto. Estamos por tanto ante hechos interpretativos que dependen de mútiples circustancias. De todas maneras,los siguientes supuestos concretizan todo lo expuesto anteriormente.
1.- Dentro de la clase. El profesor se encuentra en el aula. Un alumno/a, se levanta, se engancha en un pupitre y sufre una caida con diversos daños.
En este supuesto, estaríamos ante un hecho fortuito, ya que por una parte el titular del centro está tomando las medidas organizativas adecuadas y por otra, no existe negligencia en el profesor/a. En el caso de que el profesor/a, estuviera ausente en el momento de la lesión ( servicio, etc), la responsabilidad sería del titular del centro y éste, tendría opción a repetir contra el profesor/a, ya que el maestro no puede abandonar el aula.
2.- Estamos en el patio. Se encuentra vigilado. Un niño/a, sufre heridas por cortarse con cristales u objetos cortantes que se pudieran encontrar.
En este caso, la responsabilidad recaería sobre el titular del centro, ya que éste no ha tomado las medidas adecuadas. Recordemos que en el patio se encuentran objetos peligrosos que no tendrían que estar.
3.- En el patio, existe una puerta abierta. El patio está vigilado. Un niño sale y sufre un accidente.
La responsabilidad en este caso es del titular del centro por no haber tomado las medidas organizativas adecuadas. No habría posibilidad de repetición sobre el profesorado en el caso de que esta puerta estuviera abierta habitualmente. 
4.- Nos encontramos en una excursión. Los niños/as se están desplazando junto con el profesor o profesores por la acera de forma adecuada. Un niño se resbala y cae invadiendo la calzada y sufre un accidente. Los profesores están bien distribuidos junto con los niños/as.
Podríamos hablar de caso fortuito, pero es muy difícil que un juez califique un hecho como suceso fortuito. Si se pidieran responsabilidades , el responsable sería el titular del centro. No habría posibilidad de respetición porque el profesorado está actuando convenientemente.Otra cosa sucedería si el profesor estuviera hablando con otro profesor.
5.- Un niño va al servicio solo. Resbala y se cae sufriendo una fractura.
Aquí estaríamos ante un hecho fortuito.
6 - Estamos en el patio. está vigilado por maestros que se turnan. Un niño/a sufre un percance. Su tutor no está presente en el momento del accidente aunque el patio está vigilado. ¿ Le puede ocurrir algo al tutor?.
Al tutor no se le puede pedir responsabilidad en este caso. La responsabilidad sería del titular del centro con posibilidad de repetición si se demostrara conducta dolosa en las personas que se encuentran vigilando.
7.- En el patio un niño/a, le produce heridas a otro/a. ( Piedras, palos, etc). El patio se encuentra vigilado.
La responsabilidad se dirigiría hacia el titular del centro con posibilidad de repetición si se demostrara que el profesor ha actuado con negligencia.
8.- Nos encontramos en la salida de los alumnos/as del colegio. Los alumnos de educación infantil acompañados por su profesor/a salen también. Un niño se extravía.
Si los padres del niño extraviado pidieran responsabilidades tendrían que ser asumidas por el titular del centro,. Con posibilidad de repetición si el titular demostrara conducta dolosa en el profesor/a que acompaña a los niños/as.
9.- Un alumno/a corriendo tropieza y tira a un maestro rompiéndole un brazo.
Nos encontraríamos ante un hecho fortuito.
10.- Un grupo de alumnos/as menores de edad rayan el coche de uno de los profesores del centro. El coche se encuentra dentro del colegio
El responsable en el caso de que los alumnos/as fueran menores sería el titular del centro. Si tuvieran mayoría de edad serían ellos mismos y si fueran insolventes, sus padres.
11.- Un niño/a, sufre quemaduras por la explosión de un petardo en la fiesta de fallas.
La responsabilidad sería del titular del centro con posibilidad de repetición porque se podría demostrar conducta dolosa en el profesorado al no estar permitido el uso de petardos en el colegio.

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >