stepv55.gif (3507 bytes)

LA JUBILACIÓ PARCIAL
guia pràctica

 

   LA JUBILACIÓ PARCIAL
guia pràctica

 

ver en castellano

1- Introducció

El 16 de febrer de 1999 es va publicar en el BOE el Real Decret 144/1999, de 29 de gener pel qual es desenrotlla, en matèria d'acció protectora de la Seguretat Social, el Real Decret - Llei 15/1998, de 27 de novembre de mesures urgents per a la millora del mercat de treball en relació amb el treball a temps parcial i el foment de la seua estabilitat. Esta norma, que va entrar en vigor l'1 de març de 1999, desenrotlla en el seu capítol IV una figura jurídica ja existent, però que fins ara a penes s'havia utilitzat: La Jubilació Parcial.

2- Concepte

L'articule 8 del Real Decret 144/1999 definix la jubilació: "es considera jubilació parcial la iniciada després del compliment dels 60 anys i, com a màxim, fins al compliment dels 65 anys, simultània amb un contracte de treball a temps parcial (1) i vinculada a un contracte de relleu (2) concertat amb un treballador/a en situació de desocupació".
(1)CONTRACTE A TEMPS PARCIAL: És aquell en virtut del qual el treballador s'obliga a prestar els seus serveis durant un determinat numere d'hores al dia, a la setmana, al mes, o a l'any, inferior al 77% de la jornada a temps complet o establida en el conveni d'aplicació o, si no n'hi ha, de la jornada ordinària màxima legal.
(2)CONTRACTE DE RELLEU: És el que es concerta amb un treballador inscrit a l'Oficina d'Ocupació, per a substituir parcialment un treballador/a de l'empresa, que accedix a la pensió de jubilació de forma parcial.

3- Podria jubilar-me parcialment?

Sí, amb els següents requisits:
- a. Tindre 60 anys complits.
- b. Treballar per compte alié, és a dir, prestar serveis mitjançant un contracte de treball.
- c. Estar integrat/a en qualsevol règim de la Seguretat Social.
- d. Haver cotitzat almenys 15 anys, dels quals almenys dos han d'estar compresos en els últims quinze immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.
- e. Estar contractat/da a jornada completa, açò és, aquella que marca el conveni corresponent a la categoria del treballador/a, al dia, a la setmana, al mes, a l'any.
- f. Concertar, previ acord amb l'empresa, un contracte a temps parcial que consistirà en una reducció de la jornada i el salari entre un 30 i un 70%
- g. Si l'empresa concerta simultàniament amb un altre/a treballador/a inscrit a l'Oficina d'Ocupació com a desocupat, un contracte de relleu, la duració del qual siga igual a la del temps que falte per a aconseguir l'edat de jubilació forçosa.

4- En quant puc reduir la meua jornada de treball?

Entre un 30 i un 70%. En el moment de decidir el acolliment a la jubilació parcial es pot elegir la reducció de jornada que es desitge, sempre que esta no siga menor d'un 30% ni major d'un 70%.

5- I el treballador rellevista que entra a l'empresa en el meu lloc?

- La seua jornada podrà ser completa o a temps parcial. En qualsevol cas, la duració de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït.
- El seu horari de treball podrà completar el del treballador substituït o ser simultani. 
- El seu lloc de treball podrà ser el del treballador rellevat o un semblant. És a dir, i excepte en el cas del personal directiu, el rellevista haurà de realitzar tasques corresponents al mateix grup professional o categoria equivalent al del rellevat.

6- Quan em jubile parcialment, Què i com cobraré? Qui em pagarà? 

Per a fer-ho més comprensible, es pot recórrer a un exemple. Imagina que has decidit reduir la teua jornada de treball en un 70%. Doncs bé, eixe 70% es convertirà en la teua jubilació parcial i el seu import el cobraràs del fons de pensions. Seràs jubilat/da o pensionista en un 70%. L'altre 30% -corresponent a la part de la jornada que seguixes treballant- el percebràs de l'empresa o de la Conselleria, en el cas dels nivells educatius concertats.

7- Tindré la consideració de pensionista a tots els efectes? 

Dins dels límits del 30 al 70%, siga quin siga el percentatge de jubilació parcial a què t'hages acollit, tindràs la consideració de pensionista a efectes de reconeixement i percepció de prestacions sanitàries, tant metgesses com a farmacèutiques, així com de les prestacions de serveis socials.

8- La pensió de jubilació parcial

- Es Compatible
- Amb el treball a temps parcial a l'empresa i si és procedent amb altres treballs a temps parcial, sempre que no s'augmente la duració de la jornada. També és compatible amb la pensió de viduïtat. 
- Es Incompatible
- Amb les pensions d'incapacitat permanent, absoluta i gran invalidesa i amb la incapacitat permanent total per al treball habitual. 

9- Quin dia serà efectiva la meua jubilació parcial? 

El mateix dia en què cesses en el teu treball a jornada completa, sempre que s'hagen subscrit els contractes a temps parcial i de relleu, descrits anteriorment (2).

10- On, com i quan puc sol·licitar la meua jubilació parcial? 

Davant de l'INNS (Institut Nacional de la Seguretat Social), havent d'indicar la data prevista del cessament en el treball a jornada completa. La sol·licitud pot presentar-se amb una antelació màxima de tres mesos a eixa data.

11- Ja he presentat la meua sol·licitud de jubilació parcial. Què ocorre ara? 

Una vegada tramitat l'expedient de la teua jubilació parcial i abans de redactar la proposta definitiva de resolució, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, t'informarà si reunixes les condicions generals exigides per a tindre dret a la pensió. En el cas que la sol·licitud siga desestimada, disposaràs d'un termini màxim de deu dies per a formular les al·legacions i presentar la documentació que estimes pertinent.

12- Des de quan començaré a cobrar la pensió? 

Els efectes econòmics de la teua pensió es produiran l'endemà del cessament en el treball a jornada completa, sempre que s'haja subscrit un contracte a temps parcial per a tu i de relleu per al treballador que et substituïsca, i que la sol·licitud s'haja presentat dins dels tres mesos anteriors o posteriors al moment del cessament en el treball a jornada completa.

13- I si, passat un temps, vull reduir més la meua jornada de treball? 

Dins dels límits assenyalats (entre el 30 i el 70%), el percentatge de reducció de la jornada podrà incrementar-se per períodes anuals, a petició del treballador/a, sempre que la part de la jornada deixada vacant es mantinga coberta pel treballador rellevista. Conseqüentment, seran modificades les quanties de la pensió i del salari que es venia cobrant en funció de la nova reducció de la jornada.

14- Quina serà la quantia mensual de la meua pensió? 

Abans de calcular-la, cal tindre en compte les següents consideracions:
1ª).- La base reguladora. La base de cotització és la quantitat que resulta de sumar -operació que podem aplicar a la nostra nòmina- tots els conceptes salarials cotitzables a la Seguretat Social, inclòs el prorrateo de les pagues extres, i constituïx la referència per a aplicar les percepcions de la Seguretat Social (desocupació, baixa per malaltia, invalidesa permanent i jubilació). La base reguladora de les persones que es jubilen l'any 2000 és la resultant de la suma de les bases de cotització acreditades en els últims dotze anys, actualitzant-se, mes a mes, fins al mes anterior al 24 previ a la data de jubilació, perquè els dos últims anys no s'actualitzen.
2ª).- Quin és el percentatge aplicable a la base reguladora? A la base reguladora que hem obtingut se li aplica un percentatge en relació als anys cotitzats. Este percentatge ve determinat per la Llei.

Anys de cotització Percentatge de la basse reguladora
Als los quinze anys 50 %
Als setze anys 53 %
Als desset anys 56 %
Als dihuit anys 59 %
Als  deneu anys 62 %
Als vint anys 65 %
Als vint-i-un anys 68 %
Als vint-i-dos anys 71 %
Als vint-i-tres anys 74 %
Als vint-i-quatre anys 77 %
Als vint-i-cinc anys 80 %
Als vint-i-sis anys 82 %
Als vint-i-set anys 84 %
Als vint-i-huit anys 86 %
Als vint-i-nou anys  88 %
Als trenta anys 90 %
Als trenta-un anys 92 %
Als trenta-dos anys 94 %
Als trenta-tres anys 96 %
Als trenta-quatre anys 98 %
Als trenta-cinc anys  100 %

3ª).- A efectes de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió no s'aplicaran coeficients reductors en funció de l'edat, és a dir, no es tindrà en compte el temps que falte per a complir els 65 anys d'edat (edat obligatòria de jubilació). Si en compte d'optar per una jubilació parcial s'opta per una jubilació anticipada, abans dels 65 anys, per cada any que falte per a complir els 65 s'aplicarà un coeficient reductor del 8%. Este coeficient s'aplica de manera indefinida i, en conseqüència, no es recupera mai.
Fetes les anteriors consideracions, la quantitat de pensió a percebre cada mes serà la que resulte d'aplicar la següent operació:
- Pensió a percebre segons els anys cotitzats fins al dia del cessament de la jornada completa, calculada segons les normes generals de la Seguretat Social que es tracte pel tant per cent de reducció de jornada.
- La quantia que resulte de realitzar esta operació no podrà ser inferior en cap cas a la quantia que resulte d'aplicar el percentatge de reducció de jornada a l'import de la pensió mínima vigent en cada moment per als jubilats majors de 65 anys. En el cas que sí que fóra inferior, s'aplicarà el percentatge a la pensió mínima vigent (any 2000). - Amb cònjuge a càrrec: 70.650 ptes./mes. 
- Sense cònjuge a càrrec: 59.990 ptes./mes

15- A quant ascendirà el meu salari?

El salari brut, sense aplicar les deduccions, ha de dividir-se pel nombre d'hores setmanals de la jornada completa i després es multiplica pel nombre d'hores laborables de la setmana.

16- Què ocorrerà quan complisca 65 anys?

A l'arribar als 65 anys, edat de jubilació forçosa, es tornarà a calcular la pensió considerant el treball a temps parcial com si haguera sigut a temps complet. (100 %).

17- Vull calcular la pensió resultant de la meua jubilació parcial i el salari que percebré de l'empresa o de Conselleria.

No és senzill calcular la pensió de jubilació parcial i sempre caldrà moure's en quantitats aproximades. El càlcul del salari, en canvi, sí es pot calcular de manera exacta.

Per a calcular la pensió resultant és necessari comptar amb:
- Un certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social que acredite la vida laboral del treballador/a, per a conéixer el temps realment cotitzat a la Seguretat Social. 
- Un certificat de l'empresa en què conste (punt 4t) la base de cotització dels dos últims anys.
- La taula de percentatges del punt 14.2 d'este document.
Per a calcular el salari (a abonar per l'empresa o, si és procedent, la Conselleria) cal disposar de: - Les taules salarials del conveni i la categoria del treballador/a.

EXEMPLE: Càlcul aproximat de jubilació a temps parcial de la treballadora M.P.S. 

Dades:
Data de naiximent 2/01/1938 
Data de jubilació a temps parcial 01/02/2000
Edat 62
Temps de cotització 11.742 dies (32,17) 0 33 anys 
Base reguladora aproximada (*) 270.00 pts.

Esta treballadora ha acreditat una base de cotització de 303.000 ptes. en els dos últims anys (caldrà tindre en compte que al llarg dels últims dotze anys ha anat incrementant les seues bases per conceptes distints als increments del IPC, com, per exemple, triennis, pujades del conveni superiors al IPC, etc). Per això, s'ha considerat que la seua base reguladora se situarà aproximadament en torn a les 275.000 ptes. No obstant això, per prudència, s'ha optat per utilitzar com a mòdul 270.000 ptes./mes. Al jubilar-se parcialment el 02/01/2000, M.P.S. acredita 33 anys de cotització (s'arredonix el nombre d'anys a l'alça), per la qual cosa per a determinar el percentatge a aplicar a la seua base reguladora s'ha comparat amb la taula del punt 14.2 d'este document, resultant per a 33 anys cotitzats el 96%.

* Sobre la base que M.P.S. opta per una jubilació a temps parcial del 70%, els càlculs a realitzar són els següents:

- Base reguladora: 270.000 pts.
- Percentatge anys cotitzats: 96 %
- Jubilació a temps parcial: 70 %
- Pagues que cobrarà a l’any: 14.

* Operació a realitzar per a obtindre la quantia de la jubilació:

(270.000 x 12 mesos) x 96 % percentatge de cotització
14 pagues
x 70 % jubilació a temps parcial

Esta operació donarà com resultat una quantia de jubilació de 155.520 ptes. al mes, quantitat que abonarà la Seguretat Social.

* Respecte del salari, sobre la seua base de cotització, que ascendix a 303.000 ptes.

- La quantitat a percebre mensualment serà:

303.000 x 12 mesos 
14 pagues
x 30 % de jornada que seguirà treballant = 80.486 ptes./mes.

Esta quantitat l'abonarà l'empresa o la Conselleria (en el cas de prestar serveis en un nivell concertat).

El salari a percebre mensualment, resultant de les anteriors operacions és: 155.520 ptes + 80.486 ptes = 236.006 ptes./mes. 

Les quantitats obtingudes, tant la corresponent a la pensió com al salari, són bruts. A elles caldria aplicar-los les deduccions corresponents (IRPF...)   LA JUBILACIÓN PARCIAL
guía práctica

1- Introducción

El día 16 de febrero de 1999 se publicó en el BOE el Real Decreto 144/1999, de 29 de enero por el que se desarrolla, en materia de acción protectora de la Seguridad Social, el Real Decreto - Ley 15/1998, de 27 de noviembre de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad. Pues bien, esta norma que entro en vigor el día 1 de marzo de 1999, desarrolla en su Capitulo IV una figura jurídica ya existente, pero que hasta ahora apenas se había utilizado: La Jubilación Parcial

2- Concepto

El articulo 8 del Real Decreto 144/1999 la define así "Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de los 60 años y, como máximo, hasta el cumplimiento de los 65 años, simultanea con un contrato de trabajo a tiempo parcial (1) y vinculada a un contrato de relevo (2) concertado con un trabajador en situación de desempleo".
(1)CONTRATO A TIEMPO PARCIAL: Es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios durante un determinado numero de horas al día, a la semana, al mes, o al año, inferior al 77% de la jornada a tiempo completo o establecida en el convenio de aplicación o, en su defecto, de la jornada ordinaria máxima legal.
(2)CONTRATO DE RELEVO: Es el que se concierta con un trabajador inscrito en la Oficina de Empleo, para sustituir parcialmente a un trabajador de la empresa, que accede a la pensión de jubilación de forma parcial.

3- ¿ Podría jubilarme parcialmente ?

Sí, si cumples los siguientes requisitos
- a. Tener 60 años cumplidos.
- b. Trabajar por cuenta ajena, es decir, prestar tus servicios mediando un contrato de trabajo.
- c. Estar integrado/a en cualquier régimen de la Seguridad Social.
- d. Haber cotizado al menos 15 años, de los cuales al menos dos deben de estar comprendidos en los últimos quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.
- e. Estar contratado/a a jornada completa, esto es, aquella que marca tu convenio para tu categoría al día, a la semana, al mes y al año.
- f. Concertar previo acuerdo con tu empresa un contrato a tiempo parcial que consistirá en una reducción de tu jornada y salario entre un 30 y un 70%
- g. Si tu empresa concierta simultáneamente con otro trabajador inscrito en la Oficina de empleo como desempleado, un contrato de relevo, cuya duración será igual a la del tiempo que te falte para alcanzar la edad de jubilación forzosa.

4- ¿En cuánto puedo reducir mi jornada de trabajo?

Entre un 30 y un 70%. En el momento que decidas acogerte a la jubilación parcial podrás elegir la reducción de jornada que desees, siempre que esta no sea menor de un 30% ni mayor de un 70%.

5- ¿Y el trabajador relevista que entra en la empresa en mi lugar?

· Su jornada podrá ser completa o a tiempo parcial; en todo caso la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido, en este caso por ti.
- Su horario de trabajo podrá completar el tuyo o ser simultáneo.
- Su puesto de trabajo podrá ser el tuyo o uno similar, es decir, y excepto en el caso del personal directivo, tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

6- Cuándo me jubile parcialmente ¿Cómo cobraré? ¿Qué o quién me pagará?

Para que te sea más comprensible lo explicaremos con un ejemplo: Imagina que has decidido reducir tu jornada de trabajo de un 70%, pues bien, ese 70% se convertirá en jubilación parcial y la cobraras del fondo de pensiones, serás jubilado/a o pensionista en un 70%. Y el otro 30% de tu jornada que seguirás trabajando te lo pagara tu empresa o en su caso la Consellería si estas en un nivel educativo concertado.

7- ¿Tendré la consideración de pensionista a todos los efectos?

Sea cual sea el porcentaje al que te hayas acogido, dentro de los limites del 30 al 70%, de jubilación parcial tendrás la consideración de pensionista a efectos de reconocimiento y percepción de prestaciones sanitarias, tanto medicas como farmacéuticas, así como de las prestaciones de servicios sociales.

8- La pensión de jubilación parcial 

- Es Compatible
-Con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y en su caso con otros trabajos a tiempo parcial, siempre que no se aumente la duración de la jornada.
-Con la pensión de viudedad. 
- Es Incompatible
-Con las pensiones de incapacidad permanente, absoluta y gran invalidez.
-Con la incapacidad permanente total para el trabajo habitual.

9- ¿Qué día será efectiva mi jubilación parcial?

El día que ceses en tu trabajo a jornada completa, siempre que se hayan suscrito los contratos a tiempo parcial y de relevo, explicados en el punto 2.

10- ¿Dónde, cómo y cuando solicitaré mi jubilación parcial?

- Dónde : La solicitaras ante el INNS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
- Cómo : Deberás indicar la fecha prevista en que vaya a producirse el cese en el trabajo a jornada completa.
- Cuándo: La solicitud podrás presentarla con una antelación máxima de tres meses a esa fecha.

11- Ya he presentado mi solicitud de jubilación parcial. Y ahora ¿qué ocurre?

Una vez tramitado el expediente de tu jubilación parcial y antes de redactar la propuesta de resolución, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, te informara si reúnes las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión, para que en un plazo máximo de diez días, si hiciera falta, formules las alegaciones y presentes los documentos que estimes pertinentes.

12- ¿Desde cuando empezaré a cobrar la pensión?

Los efectos económicos de tu pensión se producirán al día siguiente del cese en el trabajo a jornada completa, siempre que se haya suscrito un contrato a tiempo parcial para ti y de relevo para el trabajador que te sustituya, si la solicitud se presenta dentro de los tres meses anteriores o posteriores al momento del cese en el trabajo a jornada completa.

13- ¿Y si ha pasado un tiempo quiero reducir más mi jornada de trabajo?

Dentro de los limites señalados (30-70%) el porcentaje de reducción de tu jornada podrá incrementarse por periodos anuales, a petición tuya, siempre que la jornada de trabajo dejada vacante por ti se mantenga cubierta por el trabajador relevista. Consecuentemente te serán modificadas las cuantías de pensión y de salario que venias cobrando en función de la nueva reducción de tu jornada.

14- ¿En cuanto se me quedará la pensión mensualmente?

Antes de explicar su calculo hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones
1ª ) La base reguladora: Para entender este concepto es necesario que recordemos qué es la base de cotización: Ésta es la cantidad que resulta de sumar -esto lo podemos hacer en nuestra nomina- todos los conceptos salariales cotizables a la Seguridad Social, incluido el prorrateo de las pagas extras. Esta base de cotización es la cantidad de referencia de las percepciones de la Seguridad Social (desempleo, baja por enfermedad, invalidez permanente, jubilación).
Por tanto, la base reguladora de las personas que se jubilen en el año 2000 es la resultante de la suma de las bases de cotización que acredite en los últimos doce años, actualizándose, mes a mes, hasta el mes anterior al 24 a contar desde la fecha de jubilación. Los dos últimos años no se actualizan.
2ª) ¿Qué es el porcentaje aplicable a la base reguladora? A la base que hemos obtenido en el punto 1º, es decir a la base reguladora, se le aplica un porcentaje en relación a los años cotizados. Este porcentaje viene determinado por la Ley.

Años de cotización Porcentaje de la base regulador
A los quince años 50 %
A los dieciséis años 53 %
A los diecisiete años 56 %
A los dieciocho años 59 %
A los diecinueve años 62 %
A los veinte años 65 %
A los veintiún años 68 %
A los veintidós años 71 %
A los veintitrés años 74 %
A los veinticuatro años 77 %
A los veinticinco años 80 %
A los veintiséis años 82 %
A los veintisiete años 84 %
A los veintiocho años 86 %
A los veintinueve años  88 %
A los treinta años 90 %
A los treinta y un años 92 %
A los treinta y dos años 94 %
A los treinta y tres años 96 %
A los treinta y cuatro años 98 %
A los treinta y cinco años  100 %

3ª) A efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión no se aplicaran coeficientes reductores en función de la edad, es decir, no se tendrá en cuenta los años que te falten para cumplir los 65 años de edad ( edad obligatoria de jubilación). Si en vez de optar por una jubilación parcial optases por una jubilación anticipada, esto es, antes de los 65 años, por cada año que te faltara para los 65 se te aplicaría un coeficiente reductor del 8% para siempre, es decir, que no se recupera.
Por tanto, y hechas las anteriores consideraciones, la cantidad de pensión que vendrás a cobrar cada mes será la que resulte de la siguiente operación:
- Pensión que te correspondería cobrar según los años que hayas cotizado hasta el día en que ceses en tu jornada completa, calculada según las normas generales de la Seguridad Social de que se trate por el tanto por ciento de reducción de tu jornada.
- La cuantía que resulte de realizar esta operación no podrá ser inferior, en ningún caso, a la cuantía que resulte de aplicar el porcentaje de reducción de jornada al importe de la pensión mínima vigente en cada momento, (año 2000), para los jubilados mayores de 65 años y si lo fuera se aplicaría el porcentaje a la pensión mínima vigente:
· Con cónyuge a cargo à 70.650 ptas./mes
· Sin cónyuge a cargo à 59.990 ptas./mes

15- ¿ Y en cuánto se me quedará el salario?

Tu salario bruto, sin hacer las deducciones, lo divides por el número de horas semanales de la jornada completa y lo multiplicas por el número de horas que harás a la semana.

16- ¿Qué pasará cuándo cumpla los 65 años?

Cuando llegues a los 65 años, edad de jubilación forzosa, se te volverá a calcular la pensión considerando el trabajo a tiempo parcial como si hubiera sido a tiempo completo (100%.)

17- Quiero calcular la pensión que me quedará de jubilación parcial y el salario que me pagará mi empresa o la consellería.

No es nada fácil calcular la pensión de jubilación parcial y siempre te moverás en cantidades aproximadas, no así el salario que podrás calcular en su cantidad exacta.

* Para empezar te hace falta:
-Para la pensión: · Tu vida laboral, para saber el tiempo que tienes realmente cotizado a la Seguridad Social. Este documento se solicita en la Tesoreria de la Seguridad Social.
· A tu empresa un certificado de empresa en uno de cuyos puntos (4º) se detalla tu base de cotización de los dos últimos años.
· La tabla de porcentajes del punto 14 . 2 de este documento.
-Para el salario que te pagará tu empresa, o en su caso la Consellería: · Las tablas salariales de tu convenio y tu categoría.

EJEMPLO: Cálculo aproximado de jubilación a tiempo parcial de M. P. S.

Datos: 
Fecha de nacimiento 2/01/1938 
Fecha de jubilación a tiempo parcial 01/02/2000
Edad 62
Tiempo de cotización 11.742 días (32,17) 0 33 años 
Base aproximada (*) 270.00 pts.

M.P.S., ha acreditado una base de cotización de 303.000 ptas en los dos últimos años (habrá que tener en cuenta que a lo largo de los últimos doce años ha ido incrementando sus bases por conceptos distintos a los incrementos del IPC, como por ejemplo: trienios, subidas del convenio superiores al IPC, etc ...). Por ello, se ha considerado que su base reguladora se situará aproximadamente en torno a las 275.000 ptas., no obstante, y por prudencia, se ha optado por utilizar como módulo 270.000 ptas./mes.
Al jubilarse parcialmente el 02/01/2000, M. P.S. acredita 33 años de cotización por lo que para determinar el porcentaje a aplicar a su base reguladora se ha comparado con la tabla del punto 14 . 2 de este documento resultando para 33 años cotizados el 96%.

* Sobre la base de que M.P.S. opta por una jubilación a tiempo parcial del 70%, los cálculos a realizar son los siguientes:

- Base reguladora: 270.000 pts.
- Porcentaje años cotizados: 96 %
- Jubilación a tiempo parcial: 70 %
- Pagas que cobrará al año: 14.

* Operación a realizar para obtener la cuantía de la jubilación: 

(270.000 x 12 meses) x 96 % porcentaje de cotización
14 pagas
x 70 % jubilación a tiempo parcial 

Esta operación dará una cuantía de jubilación de 155.520 ptas. al mes, cantidad que viene abonada por la Seguridad Social.

* Respecto de su salario, sobre su base de cotización que asciende a 303.000 ptas. 

- La cantidad a percibir mensualmente será:

303.000 x 12 meses 
14 pagas
x 30 % de jornada que seguiría trabajando = 80.486 ptas./mes.

Esta cantidad la abonará la empresa ,o la Consellería en el caso de estar en un nivel concertado.

Después de realizadas las anteriores operaciones el salario a percibir mensualmente será: 155.520 ptas + 80.486 ptas = 236.006 ptas./mes. 

Estas cantidades, la pensión y el salario, son brutas, faltaría aplicarles las deducciones correspondientes a IRPF, etc ... 

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >