stepv55.gif (3507 bytes)

Estic cobrant bé?
Guia per a navegar per la nòmina

Ver en castellano

La cosa es complica

Deduccions i retencions

Preguntes i respostes

COMPLEMENTS EN CONVENI
- Concertada
- ACADE
- Aut. E. Especial
- Ed. Infantil

 

No entenc la nòmina!
Estic cobrant correctament?
Què és la base de cotització?
Què és el "finiquito" i com es calcula?
Per què cobre més quan estic de baixa per malaltia?
Per què les pagues extres són diferents a la resta de mensualitats?

Molts/es de nosaltres ens fem sovint estes i altres preguntes quan cobrem el nostre salari i/o quan ens presenten la nòmina per a firmar-la. Doncs bé, anem a presentar una guia per a navegar per este laberint de conceptes que apareixen en una nòmina i poder arribar sans i estalvis a la desitjada meta del "total a percebre".

Primer vegem quins conceptes apareixen en la teua nòmina, siga quin siga el teu conveni d'aplicació. En la part superior, ens trobem amb les caselles de les teues dades personals, professionals i de l'empresa. Ací cal prestar atenció a dos conceptes: categoria professional i antiguitat. Respecte al primer hem de comprovar que esta categoria és la mateixa que apareix en el nostre contracte, ja que és la que va a determinar el nostre salari. De la mateixa manera la data de l'antiguitat és aquella en què es va firmar el teu contracte i que apareix en el mateix. A continuació trobem l'apartat dels guanys, és a dir els conceptes per què cobrem. Estos serien: salari base, antiguitat i complements.

La cosa es complica

Fins ací el càlcul és senzill. Ara anem a complicar-lo un poc, ja que dins d'este apartat trobarem dos subapartats: un, en el que apareixen reflectits els conceptes que són cotitzables a la Seguretat Social, i un altre, dels que no ho són (només en aquells convenis que arrepleguen este tipus de conceptes i que figuren especificats en l'annex). Doncs bé, la suma de les quantitats de totes les percepcions subjectes a cotització en el règim de la Seguretat Social, ha de ser el total guanyat.
Però, quins conceptes són cotitzables a la Seguretat Social? En el nostre sector, tots, excepte el plus de transport, les dietes i el quilometratge. Esperem que fins ací no t'hages perdut perquè ara la cosa es complica un poquet més, ja que passem a la determinació de les bases de cotització al règim de la Seguretat Social. Pren-te un respir, agarra forces i avant. La nòmina és teua!
El total guanyat també s'anomena remuneració total. Doncs bé, a esta remuneració total cal sumar-li el prorrateig de les pagues extraordinàries. I com es calcula açò? És senzill, la remuneració total la multipliquem per dos i la dividim per dotze. La quantitat resultant se suma a la remuneració total i hem aconseguit La base de cotització a la Seguretat Social!


 

 

Deduccions i retencions

Ja podem entrar en el següent tram del laberint: les deduccions i retencions. Però no és tan fàcil, ja que per a poder entrar hem d'arredonir primer la quantitat resultant en la base de cotització. Per a això, dividirem esta quantitat entre 3.000 i arredonirem la part decimal per excés (si és igual o superior a 0,5), o per defecte (si és inferior a 0,5), i després tornarem a multiplicar per 3.000. No et poses nerviós/a, perquè et posem un exemple.
Anem a suposar que la base de cotització sense arredonir és de 273.426 ptes.. Dividisc esta quantitat per 3.000 i obtinc 91'1. Com 1 és inferior a 5 arredoniment per baix, és a dir 91. Després multiplique 91 per 3.000 i obtinc 273.000 ptes.., que és la base de cotització arredonida. Si en compte d'haver obtingut 91'1 en la divisió el resultat haguera sigut de 91'7, hauria de multiplicar per 92. Doncs bé, esta quantitat arredonida és la que servix de referència per a calcular les deduccions i retencions. Ànim que ja estem en la recta final!
La deducció s'aplica en concepte de la quota obrera. Esta quota està conformada, d'una banda, per l'aportació al Règim General de la Seguretat Social (que és del 4'70%) i, d'altra banda, per l'aportació a la desocupació, formació professional i al Fons de Garantia Salarial (FOGASA), que és del 1'70%. Estos dos percentatges són calculats sobre la base de cotització "arredonida". D'una altra part, la retenció a compte del IRPF varia en funció de la situació personal i familiar de cada persona (estat civil, nombre de fills i edat dels mateixos, salari del cònjuge...) i hauríeu de consultar quina és la mencionada retenció, -bé en la gestoria on el teu centre tramita les nòmines, bé en la Delegació d'Hisenda. Este percentatge s'aplica sobre la remuneració total.
Ara només ens queda restar-li a la remuneració total, els descomptes de la quota obrera i de la retenció del IRPF. Amb això haurem arribat per fi a la tan anhelada meta del líquid a percebre o, la qual cosa és el mateix, els diners que ens ingressen en el banc. Ja hem arribat a la meta. Ara només ens queda fer uns aclariments sobre les qüestions que generalment susciten més dubtes.

 

Quins conceptes són
Cotitzables a la Seguretat Social? En el nostre sector, tots, excepte el plus de transport, les dietes i el quilometratge

La quota obrera està conformada per les aportacions al règim de la Seguretat Social, a la desocupació, a la formació professional i al FOGASA.

El prorrateig de les pagues extres és el repartiment proporcional de l'import d'estes pagues al llarg de les dotze mensualitats.

En les pagues extres s'inclouen els conceptes que són cotitzables a la Seguretat Social. No entren el plus de transport, les dietes i el quilometratge.

Si ens paguen incorrectament hem de denunciar la situació a l'empresari/a i a la
Gestoria. Si l'error subsistix, cal avisar al Sindicat.

Preguntes i respostes

- Per què cobre més quan estic de baixa per malaltia o maternitat?

- Perquè durant este temps cobres el prorrateig de les pagues extraordinàries. Això suposa que quan percebes les pagues extres, estes seran inferiors ja que has cobrat una part per anticipat. La situació varia segons els convenis d'aplicació, ja que segons l'Estatut de Treballadors, quan una persona està en situació d'incapacitat temporal percep el 75% del seu salari. Esta eventualitat pot estar millorada en els convenis. En el nostre sector, la situació queda com seguix. Conveni d'Ensenyança Concertada: 100% del salari durant els 7 primers mesos i un mes addicional per cada trienni que tinga el treballador/a; Conveni d'Educació Infantil: 100% del salari durant els 3 primers mesos; Conveni d'Educació Privada sense concertar (ACADE): 100% del salari durant els 3 primers mesos i un mes addicional per cada trienni; Conveni Autonòmic d'Educació Especial: 100% del salari durant els 3 primers mesos per a persones no incloses en pagament delegat, i durant els 7 primers mesos per a persones incloses en pagament delegat, més un mes addicional per cada trienni.

- Què és el prorrateig de les pagues extres?

- És el repartiment proporcional de l'import d'estes pagues al llarg de les dotze mensualitats. Per a això se suma l'import de les pagues i després es dividix entre dotze.

- Per què en les pagues extres cobre més que en una mensualitat?
- Perquè a l'haver prorratejat les pagues, en cada mensualitat ens han descomptat els conceptes explicats en el recorregut de la nòmina (només s'apliquen les retencions del IRPF) i, per tant, estes pagues es perceben íntegres.

- Quins conceptes entren en la retribució de les pagues extres?
- Tots aquells que són cotitzables a la Seguretat Social. Per tant, no entren el plus de transport, les dietes i el quilometratge. Tampoc es consideren aquells complements o plusos que determinats convenis especifiquen que són en 11 pagues (com el cas del plus de productivitat).
En l'annex trobàreu l'explicació dels diferents complements, així com el nombre de pagues extraordinàries i les dates en què han de fer-se efectives.

- Què és la base de cotització?
- És la quantitat que resulta de sumar tots els conceptes salarials cotitzables a la Seguretat Social, inclòs el prorrateig de pagues extres. Esta base de cotització és la quantitat de referència de les percepcions de la Seguretat Social (desocupació, baixa per malaltia, invalidesa permanent, jubilació).

- Què és el "finiquito"?
- És la liquidació que percebem quan finalitzem la nostra relació laboral amb l'empresa que ens havia contractat. En ell cobrem la part proporcional de les pagues extres, és a dir el prorrateig de les pagues, més les vacacions. En cas que la finalització de la relació laboral amb l'empresa siga com a conseqüència d'un acomiadament, a més de la liquidació hem de percebre la indemnització corresponent, sempre que l'acomiadament siga improcedent o per causes objectives.

- Com calcule les quantitats que he de percebre en cada u dels conceptes que apareixen en la nòmina?
- Per a això has de remetre't a les taules salarials (del teu conveni) i buscar el salari base de la teua categoria professional, així com els triennis i complements que et corresponguen en el nivell que impartisques classe, en cas de ser personal docent. En el cas del personal d'Administració i Serveis cal buscar el salari base, els triennis, i els complements que et corresponguen en la teua categoria professional dins del grup que estigues inclòs (administració, porteria, cuina, conductores…).

- La meua jornada lectiva es desenrotlla en nivells educatius on la retribució és diferent en cada nivell. Com puc calcular l'import dels diferents conceptes salarials?
- Per a això hauràs de fer un repartiment proporcional de les hores que impartixes en cada nivell, en tots els conceptes retributius. Suposem que, en un centre concertat, tens 15 hores en 1r cicle d'ESO i 10 en 2n cicle d'ESO. Per a calcular el salari base dividiràs el salari base de 1r cicle d'ESO entre 25 (total d'hores lectives d'este nivell) i obtindràs el salari per hora. Després el multiplicaràs pel total d'hores que impartixes en eixe nivell. En este supòsit serien 15 i obtindràs el teu salari de 1er. Cicle d'ESO. A continuació has de fer el mateix amb el salari base de 2n cicle d'ESO, el dividiràs entre 25 i obtindràs el salari per hora. Després el multiplicaràs per 10, les hores que impartixes en este nivell. El resultat final és el teu salari en 2n cicle d'ESO. Has de sumar les dos quantitats i el resultat total seria el teu salari base. Has d'aplicar la mateixa operació per a calcular la resta de conceptes (triennis, complement retributiu…).

- El meu contracte és a temps parcial. Com calcule l'import dels diferents conceptes salarials?
- Ha d'aplicar-se un repartiment proporcional entre les hores contractades i el total d'hores de la jornada completa. Suposem que estàs contractat/da per 12 hores en primària. Dividiràs el salari base de primària entre 25 (hores de la jornada completa), i obtindràs la quantitat que es paga per una hora. Eixa quantitat la multiplicaràs pel nombre d'hores contractades, en este cas 12, i obtindràs el teu salari base. Per a la resta de conceptes (triennis, complements…) has de realitzar també el mateix càlcul.

- No m'han pagat correctament. Què he de fer?
- Has d'informar de la situació immediatament a l'empresari/a i a la gestoria. En cas que no s'esmene l'error posa't en contacte amb els serveis jurídics del Sindicat per a tramitar la reclamació judicial corresponent. I recorda que les diferències salarials només es poden exigir des d'un any enrere des de la data de la reclamació.

COMPLEMENTS EN EL CONVENI DE CONCERTADA

COMPLEMENT D'ANTIGUITAT:
Este complement el perceben aquelles persones que se recol·loquen en virtut de l'acord d'aplicació de la LOGSE en centres concertats, firmat l'any 1996. El seu import és el de la quantitat que cobraven per triennis en el centre de procedència, més la part proporcional dels mesos transcorreguts per a completar un altre trienni. Exemple: una persona contractada des de l'1 de setembre de 1985 i acomiadada el 31 d'agost de 1999, tindria 4 triennis complets (que estaria cobrant en el moment de ser acomiadada) i 26 mesos dels 36 que fan falta per a completar un altre trienni més. Esta persona cobrarà en concepte de complement d'antiguitat la quantitat que venia percebent en la nòmina, més la quantitat obtinguda de dividir l'import total d'un trienni entre els 36 mesos que hi ha en tres anys i multiplicant-la pel nombre de mesos transcorreguts des que va completar l'últim trienni fins a la data d'acomiadament.

COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI (CPT):
El perceben aquelles persones el salari base de les quals com a professor titular, bé per la reestructuració de la plantilla en el centre, bé per haver-se recol·locat en un nivell distint al del centre de procedència, és més baix del que venien percebent. L'import d'este complement és la diferència entre el salari base dels dos nivells.

COMPLEMENT RETRIBUTIU:
Quantitat que percep el personal docent d'unitats concertades, en concepte d'homologació salarial amb els funcionaris de l'Ensenyança Pública, així com el PAS, per l'increment del mòdul de Gastos de Funcionament, on està inclòs el seu salari. Tot això en virtut de l'Acord de l'Aplicació de la LOGSE als centres concertats, firmat en 1996 i la pròrroga i addenda del mateix l'1 de setembre del 2000.

COMPLEMENT DE COU:
El percep el professorat que impartix ensenyances en COU, en proporció al nombre d'hores impartides en este nivell.

PAGUES EXTRES:
Dos a l'any, que es faran efectives abans de l'1 de juliol i del 23 de desembre, respectivament. S'inclouen els següents conceptes: salari base, antiguitat i complements.

    

COMPLEMENTS D'ENSENYAMENT PRIVAT SENSE CAP NIVELL CONCERTAT (ACADE)

PLUS DE TRANSPORT:
Aquells treballadors/es que tinguen contractat com a mínim el 50% de la jornada laboral, cobraran el plus complet. La resta el cobrarà proporcionalment al nombre d'hores per les què ha sigut contractat. Es cobra en 11 pagues.

PLUS DE PRODUCTIVITAT:
Es cobra íntegrament per aquelles persones que estiguen contractades en jornada completa. La resta el cobrarà proporcionalment al nombre d'hores per les què ha sigut contractat. Es cobra en 11 pagues.

COMPLEMENT DE COU:
Es cobra en proporció al nombre d'hores impartides en este nivell i correspon al 15% del salari base de BUP. En cas de tindre l'horari complet en COU l'import seria de 26.085 ptes.

PAGUES EXTRES:
Hi ha un total de tres pagues extres. En elles es cobren únicament els següents conceptes: salari base, antiguitat i complement temporal per càrrec, si hi haguera. Es faran efectives abans de l'1 de juliol i del 22 de desembre i la tercera dins de l'any natural.

COMPLEMENTS DEL CONVENI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL

PAGUES EXTRA:
Dos pagues, que es faran efectives abans de l'1 de juliol i del 23 de desembre respectivament.

PLUS DE TRANSPORT:
Si el centre de treball està a més de 2 km., l'empresa posarà a disposició dels treballadors mitjans de transport o els abonarà el bitllet de mitjà públic si hi haguera, o bé pagarà l'import del trajecte a raó de 30 ptes/km.

VIGILÀNCIA DE TRANSPORT:
Vigilància d'1 hora/dia, 14.500 ptes.. Vigilància de 2 hores/dia, 21.750.

VIGILÀNCIA DE MENJADOR:
Vigilància d'1 hora/dia 8.450. Vigilància de 2 hores/dia 16.900.

ÚS DE VEHICLE PROPI:
30 ptes/km.

MITJA DIETA:
1.600 ptes..

DIETA COMPLETA:
4.700 ptes.

COMPLEMENTS DEL CONVENI DE CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL

PAGUES EXTRES:
Dos pagues extres a l'any que es faran efectiva abans del 10 de juliol i del 23 de desembre, respectivament. Estes pagues poden prorratejar-se al llarg dels 12 mesos, de comú acord entre l'empresa i els treballadors/es. La paga extra és l'equivalent del salari base més l'antiguitat i els complements, si els hi haguera.

 


La cosa se complica

Deducciones y retenciones

Preguntas y respuestas

COMPLEMENTOS EN CONVENIO
- Concertada
- ACADE
- Aut. E. Especial
- Ed. Infantil
  

¡No entiendo la nómina! 
¿Estoy cobrando correctamente? 
¿Qué es la base de cotización? 
¿Qué es el finiquito y cómo se calcula? 
¿Por qué cobro más cuando estoy de baja por enfermedad? 
¿Por qué las pagas extras son diferentes al resto de mensualidades? 

Muchos de nosotros/as nos hacemos a menudo éstas y otras preguntas cuando cobramos nuestro salario y/o cuando nos presentan la nómina para firmarla. Pues bien, vamos a presentar una guía para navegar por este laberinto de conceptos que aparecen en una nómina y poder llegar sanos y salvos a la deseada meta del "total a percibir".

Primero veamos qué conceptos aparecen en tu nómina, sea cual sea tu convenio de aplicación. En la parte superior, nos encontramos con las casillas de tus datos personales, profesionales y de la empresa. Aquí hay que prestar atención a dos conceptos: categoría profesional y antigüedad. Respecto al primero hemos de comprobar que esta categoría es la misma que aparece en nuestro contrato, ya que es la que va a determinar nuestro salario. Del mismo modo la fecha de la antigüedad es aquella en la que se firmó tu contrato y que aparece en el mismo. A continuación encontramos el apartado de devengos, es decir los conceptos por los que cobramos. Estos serían: salario base, antigüedad y complementos.

La cosa se complica

Hasta aquí el cálculo es sencillo. Ahora vamos a complicarlo un poco, ya que dentro de este apartado encontraremos dos subapartados: uno, en el que aparecen reflejados los conceptos que son cotizables a la Seguridad Social, y otro, de los que no lo son (sólo en aquellos convenios que recojan este tipo de conceptos y que figuran especificados en el anexo. Pues bien, la suma de las cantidades de todas las percepciones sujetas a cotización en el régimen de la Seguridad Social, debe ser el total devengado.
Pero, ¿qué conceptos son cotizables a la Seguridad Social? En nuestro sector, todos, excepto el plus de transporte, las dietas y el kilometraje. Esperamos que hasta aquí no te hayas perdido porque ahora la cosa se complica un poquito más, ya que pasamos a la determinación de las bases de cotización al régimen de la Seguridad Social. Tómate un respiro, coge fuerzas y adelante. ¡La nómina es tuya!
El total devengado también se llama remuneración total. Pues bien, a esta remuneración total hay que sumarle el prorrateo de las pagas extraordinarias. ¿Y cómo se calcula esto? Es sencillo, la remuneración total la multiplicamos por dos y la dividimos por doce. La cantidad resultante se suma a la remuneración total y hemos conseguido ¡La base de cotización a la Seguridad Social! 

 

 

Deducciones y retenciones

Ya podemos entrar en el siguiente tramo del laberinto: las deducciones y retenciones. Pero no es tan fácil, ya que para poder entrar tenemos que redondear primero la cantidad resultante en la base de cotización. Para ello, dividiremos esta cantidad entre 3.000 y redondearemos la parte decimal por exceso (si es igual o superior a 0,5), o por defecto (si es inferior a 0,5), y después volveremos a multiplicar por 3.000. No te pongas nerviosa/o, porque te ponemos un ejemplo. 
Vamos a suponer que la base de cotización sin redondear es de 273.426 pts.. Divido esta cantidad por 3.000 y obtengo 91'1. Como 1 es inferior a 5 redondeo por abajo, es decir 91. Luego multiplico 91 por 3.000 y obtengo 273.000 pts.., que es la base de cotización redondeada. Si en lugar de haber obtenido 91'1 en la división el resultado hubiera sido de 91'7, debería multiplicar por 92. Pues bien, esta cantidad redondeada es la que sirve de referencia para calcular las deducciones y retenciones. ¡Ánimo que ya estamos en la recta final! 
La deducción se aplica en concepto de la cuota obrera. Esta cuota está conformada, por una parte, por la aportación al Régimen General de la Seguridad Social (que es del 4'70%) y, por otro lado, por la aportación al desempleo, formación profesional y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que es del 1'70%. Ambos porcentajes son calculados sobre la base de cotización "redondeada". De otra parte, la retención a cuenta del IRPF varía en función de la situación personal y familiar de cada persona (estado civil, número de hijos y edad de los mismos, salario del cónyuge...) y deberíais consultar cual es la mencionada retención, -bien en la gestoría donde tu centro tramita las nóminas, bien en la Delegación de Hacienda. Este porcentaje se aplica sobre la remuneración total.
Ahora sólo nos queda restarle a la remuneración total, los descuentos de la cuota obrera y de la retención del IRPF. Con ello habremos llegado por fin a la tan ansiada meta del líquido a percibir o, lo que es lo mismo, el dinero que nos ingresan en el banco. Ya hemos llegado a la meta. Ahora sólo nos queda hacer unas aclaraciones sobre las cuestiones que generalmente suscitan más dudas.

¿Qué conceptos son 
cotizables a la Seguridad Social? En nuestro sector, todos, excepto el plus de transporte, las dietas y el kilometraje.

La cuota obrera está conformada por las aportaciones al régimen de la Seguridad Social, al desempleo, a la formación profesional y al FOGASA.

El prorrateo de las pagas extras es el reparto proporcional del importe de estas pagas a lo largo de las doce mensualidades.

En las pagas extras se incluyen los conceptos que son cotizables a la Seguridad Social. No entran el plus de transporte, las dietas y el kilometraje.

Si nos pagan incorrectamente debemos denunciar la situación al empresario/a y a la 
gestoría. Si el error subsiste, hay que avisar al Sindicato.

 

 

Preguntas y respuestas

- ¿Por qué cobro más cuando estoy de baja por enfermedad o maternidad?

- Porque durante este tiempo cobras el prorrateo de las pagas extraordinarias. Eso supone que cuando percibas las pagas extras, éstas serán inferiores ya que has cobrado una parte por anticipado. La situación varía según los convenios de aplicación, ya que según el Estatuto de Trabajadores, cuando una persona está en situación de incapacidad temporal percibe el 75% de su salario. Esta eventualidad puede estar mejorada en los convenios. En nuestro sector, la situación queda como sigue. Convenio de Enseñanza Concertada: 100% del salario durante los 7 primeros meses y un mes adicional por cada trienio que tenga el trabajador/a; Convenio de Educación Infantil: 100% del salario durante los 3 primeros meses; Convenio de Educación Privada sin concertar (ACADE): 100% del salario durante los 3 primeros meses y un mes adicional por cada trienio; Convenio Autonómico de Educación Especial: 100% del salario durante los 3 primeros meses para personas no incluidas en pago delegado, y durante los 7 primeros meses para personas incluidas en pago delegado, más un mes adicional por cada trienio.

- ¿Qué es el prorrateo de las pagas extras? 

- Es el reparto proporcional del importe de estas pagas a lo largo de las doce mensualidades. Para ello se suma el importe de las pagas y luego se divide entre doce.

- ¿Por qué en las pagas extras cobro más que en una mensualidad? 
- Porque al haber prorrateado las pagas, en cada mensualidad nos han descontado los conceptos explicados en el recorrido de la nómina (sólo se aplican las retenciones del IRPF) y, por tanto, estas pagas se perciben íntegras.

- ¿Qué conceptos entran en la retribución de las pagas extras?
- Todos aquellos que son cotizables a la Seguridad Social. Por tanto, no entran el plus de transporte, las dietas y el kilometraje. Tampoco se consideran aquellos complementos o pluses que determinados convenios especifican que son en 11 pagas (como el caso del plus de productividad). 
En el anexo encontrareis la explicación de los diferentes complementos, así como el número de pagas extraordinarias y las fechas en que deben hacerse efectivas.

- ¿Qué es la base de cotización? 
- Es la cantidad que resulta de sumar todos los conceptos salariales cotizables a la Seguridad Social, incluido el prorrateo de pagas extras. Esta base de cotización es la cantidad de referencia de las percepciones de la Seguridad Social (desempleo, baja por enfermedad, invalidez permanente, jubilación).

- ¿Qué es el finiquito?
- Es la liquidación que percibimos cuándo finalizamos nuestra relación laboral con la empresa que nos había contratado. En él cobramos la parte proporcional de las pagas extras, es decir el prorrateo de las pagas, más las vacaciones. En caso que la finalización de la relación laboral con la empresa sea como consecuencia de un despido, además del finiquito debemos percibir la indemnización correspondiente, siempre y cuando el despido sea improcedente o por causas objetivas.

- ¿Cómo cálculo las cantidades que debo percibir en cada uno de los conceptos que aparecen en la nómina?
- Para ello tienes que remitirte a las tablas salariales (de tu convenio) y buscar el salario base de tu categoría profesional, así como los trienios y complementos que te correspondan en el nivel que impartas clase, en caso de ser personal docente. En el caso del personal de Administración y Servicios hay que buscar el salario base, los trienios, y los complementos que te correspondan en tu categoría profesional dentro del grupo que estés incluido (administración, portería, cocina, conductores…).

- Mi jornada lectiva se desarrolla en niveles educativos donde la retribución es diferente en cada nivel. ¿Cómo puedo calcular el importe de los diferentes conceptos salariales? 
- Para ello deberás hacer un reparto proporcional de las horas que impartes en cada nivel, en todos los conceptos retributivos. Supongamos que, en un centro concertado, tienes 15 horas en 1º ciclo de ESO y 10 en 2º ciclo de ESO. Para calcular el salario base dividirás el salario base de 1º ciclo de ESO entre 25 (total de horas lectivas de este nivel) y obtendrás el salario por hora. Después lo multiplicarás por el total de horas que impartes en ese nivel. En este supuesto serían 15 y obtendrás tu salario de 1er. ciclo de E.S.O. A continuación has de hacer lo mismo con el salario base de 2º ciclo de ESO, lo dividirás entre 25 y obtendrás el salario por hora. Luego lo multiplicarás por 10, las horas que impartes en este nivel. El resultado final es tu salario en 2º ciclo de E.S.O. Debes sumar las dos cantidades y el resultado total sería tu salario base. Debes aplicar la misma operación para calcular el resto de conceptos (trienios, complemento retributivo…).

- Mi contrato es a tiempo parcial. ¿Cómo calculo el importe de los diferentes conceptos salariales?
- Ha de aplicarse un reparto proporcional entre las horas contratadas y el total de horas de la jornada completa. Supongamos que estás contratado/a por 12 horas en primaria. Dividirás el salario base de primaria entre 25 (horas de la jornada completa), y obtendrás la cantidad que se paga por una hora. Esa cantidad la multiplicarás por el número de horas contratadas, en este caso 12, y obtendrás tu salario base. Para el resto de conceptos (trienios, complementos…) debes realizar también el mismo cálculo.

- No me han pagado correctamente. ¿Qué debo hacer?
- Has de informar de la situación inmediatamente al empresario/a y a la gestoría. En caso que no se subsane el error ponte en contacto con los servicios jurídicos del Sindicato para tramitar la reclamación judicial correspondiente. Y recuerda que las diferencias salariales sólo se pueden exigir desde un año atrás desde la fecha de la reclamación.

 

COMPLEMENTOS EN CONVENIO DE CONCERTADA

COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD: 
Este complemento lo perciben aquellas personas que se recolocan en virtud del acuerdo de aplicación de la LOGSE en centros concertados, firmado en el año 1996. Su importe es el de la cantidad que cobraban por trienios en el centro de procedencia, más la parte proporcional de los meses transcurridos para completar otro trienio. Ejemplo: una persona contratada desde el 1 de septiembre de 1985 y despedida el 31 de agosto de 1999, tendría 4 trienios completos (que estaría cobrando en el momento de ser despedida) y 26 meses de los 36 que hacen falta para completar otro trienio más. Esta persona cobrará en concepto de complemento de antigüedad la cantidad que venía percibiendo en la nómina, más la cantidad obtenida de dividir el importe total de un trienio entre los 36 meses que hay en tres años y multiplicándola por el número de meses transcurridos desde que completó el último trienio hasta la fecha de despido.

COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO (CPT): 
Lo perciben aquellas personas cuyo salario base de profesor titular, bien por la reestructuración de la plantilla en el centro, bien por haberse recolocado en un nivel distinto al del centro de procedencia, es más bajo del que venían percibiendo. El importe de este complemento es la diferencia entre el salario base de los dos niveles.

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO: 
Cantidad que percibe el personal docente de unidades concertadas, en concepto de homologación salarial con los funcionarios de la Enseñanza Pública, así como el PAS, por el incremento del módulo de Gastos de Funcionamiento, donde está incluido su salario. Todo ello en virtud del Acuerdo de la Aplicación de la LOGSE a los centros concertados, firmado en 1996 y la prórroga y adenda del mismo del 1 de septiembre de 2000.

COMPLEMENTO DE COU: 
Lo percibe el profesorado que imparte enseñanzas en COU, en proporción al número de horas impartidas en este nivel.

PAGAS EXTRAS: 
Dos al año, que se harán efectivas antes del 1 de julio y del 23 de diciembre, respectivamente. Se incluyen los siguientes conceptos: salario base, antigüedad y complementos.
    

COMPLEMENTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA SIN NINGÚN NIVEL CONCERTADO (ACADE)

PLUS DE TRANSPORTE: 
Aquellos trabajadores/as que tengan contratado como mínimo el 50% de la jornada laboral, cobrarán el plus completo. El resto lo cobrará proporcionalmente al número de horas por las que ha sido contratado. Se cobra en 11 pagas.

PLUS DE PRODUCTIVIDAD: 
Se cobra integramente por aquellas personas que estén contratadas en jornada completa. El resto lo cobrará proporcionalmente al número de horas por las que ha sido contratado. Se cobra en 11 pagas.

COMPLEMENTO DE COU: 
Se cobra en proporción al número de horas impartidas en este nivel y corresponde al 15% del salario base de BUP. En caso de tener el horario completo en COU el importe sería de 26.085 ptas.

PAGAS EXTRAS: 
Hay un total de tres pagas extras. En ellas se cobran únicamente los siguientes conceptos: salario base, antigüedad y complemento temporal por cargo, si lo hubiere. Se harán efectivas antes del 1 de julio y del 22 de diciembre y la tercera dentro del año natural.
    

COMPLEMENTOS DEL CONVENIO AUTONÓMICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

PAGAS EXTRA: 
Dos pagas, que se harán efectivas antes del 1 de julio y del 23 de diciembre respectivamente.

PLUS DE TRANSPORTE: 
Si el centro de trabajo está a más de 2 km., la empresa pondrá a disposición de los trabajadores medios de transporte o les abonará el billete de medio público si lo hubiere, o bien pagará el importe del trayecto a razón de 30 ptas../km.

VIGILANCIA DE TRANSPORTE: 
Vigilancia de 1 hora/dia, 14.500 ptas.. Vigilancia de 2 horas/dia, 21.750.

VIGILANCIA DE COMEDOR: 
Vigilancia de 1 hora/dia 8.450. Vigilancia de 2 horas/dia 16.900.

USO DE VEHÍCULO PROPIO: 
30 ptas../km.

MEDIA DIETA: 
1.600 ptas..

DIETA COMPLETA: 
4.700 ptas.
   

COMPLEMENTOS DEL CONVENIO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

PAGAS EXTRAS: 
Dos pagas extras al año que se harán efectiva antes del 10 de julio y del 23 de diciembre, respectivamente. Estas pagas pueden prorratearse a lo largo de los 12 meses, de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores/as. La paga extra es el equivalente del salario base más la antigüedad y los complementos, si los hubiera.

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >