stepv55.gif (3507 bytes)

ADDENDA AL DOCUMENT SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA EN ELS CENTRES CONCERTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

veure en castellano

L'any 1996 es va subscriure, per part de l'administració educativa i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de l'ensenyança privada, el Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, document que conté una sèrie de millores i adaptacions de la normativa, vigent fins aquell moment, a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

En l'apartat segon del citat document, que en regula l'àmbit temporal, s'indica que "el document que se subscriu tindrà una vigència temporal de quatre anys, a comptar des de l'1 de setembre de 1996", per tant, este document queda sense vigor l'1 de setembre del present any.

En moltes de les qüestions que en l'al·ludit document es regulen, tenint en compte els resultats obtinguts, es considera necessari mantindre la seua vigència; així mateix, en altres aspectes que també s'arrepleguen en el document, s'han analitzat noves solucions que poden contribuir a millorar, perfeccionar, corregir, completar o desenrotllar els acords que s'hi contenien, sense perjuí de continuar en l'anàlisi i la implementació de totes les noves mesures que es consideren, per part dels firmants, adequades per a donar solució als problemes que l'aplicació de la LOGSE planteja.

Per tot això, la Conselleria de Cultura i Educació, dins del marc de competències assumides per la Generalitat Valenciana en matèria educativa, i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives del sector de l'ensenyança privada concertada, arriben al següent

 

ACORD

 

PRIMER.- Queda prorrogada la vigència del document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, per un període de tres anys, a comptar des de l'1 de setembre del 2000, amb les modificacions que es determinen en els apartats següents.

SEGON.- En el punt A de l'apartat SEXT. RETRIBUCIONS, la Conselleria de Cultura i Educació es compromet a portar a terme les actuacions que siguen necessàries perquè es puga procedir a l'abonament, en l'exercici 2000, del 50% de la diferència retributiva mensual en els mesos de gener a juny del 2000, entre els salaris arreplegats en l'apartat de "Salaris i càrregues socials" del mòdul econòmic de concerts corresponent als períodes de gener a juny del 2000 i de juliol a desembre del 2000.

Així mateix, la Conselleria es compromet a proposar la inclusió, en l'apartat de "Salaris i càrregues socials" del mòdul econòmic de concerts, la dotació pressupostària que possibilite, en l'exercici 2001, l'abonament del salari brut anual del professorat dels nivells concertats per un import idèntic al dels respectius funcionaris docents de la Comunitat Valenciana, més la diferència existent entre els citats salaris l'any 2000 amb l'oportú increment del IPC.

Per als següents exercicis econòmics, la Conselleria es compromet a proposar la inclusió, en l'apartat de "Salaris i càrregues socials" del mòdul econòmic de concerts, la dotació necessària per a possibilitar l'abonament del salari brut anual del professorat dels nivells concertats per un import idèntuc al dels respectius funcionaris docents de la Comunitat Valenciana, en cada exercici.

A estos efectes, s'entén per salari brut anual el comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any i en este s'inclouran els imports pactats en l'Acord de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació, en matèria de retribucions del personal docent, subscrit el 23 de desembre de 1999.

TERCER.- En el punt B de l'apartat SEXT. RETRIBUCIONS, la Conselleria es compromet a mantindre l'abonament, en pagament delegat, dels complements corresponents a les categories funcionals de Direcció i Direcció d'Estudis, en centres privats concertats, en els termes establits per l'Orde de 22 de desembre de 1999.

Així mateix, per el fa a l'abonament, en pagament delegat, dels complements corresponents a la categoria funcional de Direcció de Departament, l'administració educativa abonarà els corresponents complements, en funció del que disposa l'Orde de la Conselleria de Cultura i Educació que es dicte, oïda la Comissió de Seguiment del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana.

QUART.- En l'apartat SÈPTIM. DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT, la Conselleria de Cultura i Educació es compromet a proposar, per a la seua inclusió en l'apartat d'Altres Despeses dels mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats en els nivells d'Educació Infantil/Preescolar, Educació Primària, Educació Especial i Educació Secundària Obligatòria que s'aproven en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001, l'increment d'un 10% sobre la quantitat establida, percentatge resultant de la revisió de l'import del citat apartat d'Altres Despeses en funció de les dades d'increment del IPC a la Comunitat Valenciana fins a l'any 1993 i, a partir de la citada data, l'increment de la taxa de la mitjana anual del IPC a la Comunitat Valenciana en Educació Infantil i Bàsica Obligatòria, des de l'inici del règim de concerts fins al 31 de desembre de 1999. A les quantitats resultants de l'aplicació del 10% indicat, s'addicionarà l'increment del IPC. El citat 10% és la mitjana d'increment dels distints increments resultants en cada un dels nivells i etapes educatius assenyalats. El criteri indicat s'aplicarà per a l'exercici 2001, i les organitzacions empresarials i l'administració educativa es comprometen a estudiar les variables a prendre en consideració per a determinar les despeses reals que comporta el funcionament dels centres concertats en cada un dels seus nivells, i, conseqüentment, proposar, en el marc temporal de la present addenda, la inclusió de les quantitats necessàries per a fer front al cost real de la impartició de l'ensenyança, en el seu aspecte de despeses de funcionament ordinaris. Esta negociació haurà de desenrotllar-se a partir del mes de gener del 2001.

QUINT.- En l'apartat OCTAU. DE LES SUBSTITUCIONS TEMPORALS, la Conselleria de Cultura i Educació es compromet a modificar l'Orde per la qual es fan públics els models de documents administratius en què es formalitzaran els concerts educatius i que regirà a partir del curs 2001/2002, en el sentit d'incloure en nòmina de pagament delegat qualsevol substitució que es produïsca en els nivells educatius concertats, amb les condicions següents:

- Les substitucions s'abonaran sempre que el fet que les origine dure més de set dies, amb les excepcions que s'indiquen:

1) No s'abonaran les substitucions que es proposen, si el seu inici coincidix amb períodes vacacionals i fins a la finalització d'estos. S'entendrà per períodes vacacionals, a estos efectes exclusius, els determinats en el calendari escolar per a vacacions de Nadal i Pasqua, així com el període que abaste des de set dies abans de la finalització del període lectiu del curs i el 31 d'agost següent.

2) En el supòsit dels centres complets de Primària que, així mateix, disposen almenys de 75 hores de professor addicionals a les 25 hores per unitat concertada en el dit nivell, només s'abonarà la substitució quan es produïsquen dos baixes simultànies en el centre i durant el període en què coincidisquen les baixes, així com la substitució de professorat especialista.

Així mateix, s'abonaran les baixes per maternitat, adopció i acolliment i aquelles en què se certifique pel facultatiu competent una duració superior a 112 dies, totes elles des del primer dia.

SEXT.- En l'apartat NOVÉ. DE LES PLANTILLES, la Conselleria de Cultura i Educació es compromet a proposar, per a la seua inclusió en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001, el model de plantilles d'Educació Secundària Obligatòria que s'ha treballat amb els mateixos criteris aplicables als centres públics que impartixen el mateix nivell educatiu, perquè s'aplique progressivament en el marc temporal de vigència de la present addenda i que, en síntesi, es resumixen de la manera següent:

CENTRE

NRE. HORES PROFESSORAT

D'una línia completa (4 u.) d'E.S.O.

225

De dos línies completes (8 u.) d'E.S.O.

397

De tres línies completes (12 u.) d'E.S.O.

578

De quatre línies completes (16 u.) d'E.S.O.

755

De cinc línies completes (20 u.) d'E.S.O.

908

De sis línies completes (24 u.) d'E.S.O.

1.068

L'aplicació progressiva de les citades plantilles contemplarà la recol·locació de professorat de la borsa de centres en crisi, en el mateix o en un altre nivell educatiu, la qual cosa generarà al centre el dret a contractar, com a anticipació de la plantilla de l'Educació Secundària Obligatòria i una vegada finalitzat el període de prova del recol·locat sense que s'haguera extingit el contracte, a un o més professors, que poden ser de la borsa o de lliure elecció del centre, pel mateix nombre d'hores per les quals ha contractat professors de la borsa, fins al límit màxim de la plantilla que s'establisca en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001.

A més d'això, i a fi d'atendre adequadament la modificació curricular que s'efectuarà en el nivell d'Educació Secundària Obligatòria, així com la càrrega lectiva que comporta la impartició del Batxillerat LOGSE, l'administració educativa es compromet a proposar la modificació de l'apartat de Salaris i Càrregues Socials del mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats per a l'exercici 2001, de manera que, amb independència de la progressiva implantació de les plantilles d'estos nivells educatius, es puga atendre'correctament la impartició del currículum en els nivells i etapes citats.

Quant a la negociació de les plantilles de Batxillerat, Formació Professional, Educació Infantil/Preescolar i Educació Especial, s'establixen els següents calendaris:

- Plantilles de Batxillerat: mesos de desembre 2000 i gener i febrer 2001.

- Plantilles d'Educació Especial: mesos d'octubre i novembre 2000.

- Plantilles de Formació Professional: mesos de juny i juliol 2001.

- Plantilles d'Educació Infantil/Preescolar: mesos de setembre a octubre 2001.

En la negociació de les plantilles s'aplicaran, en la mesura que es puga, els criteris pactats per a les plantilles dels centres públics en els mateixos nivells i etapes educatius.

Així mateix, si per mitjà de la negociació col·lectiva es produïra una reducció de la jornada lectiva del professorat, es procedirà, per part de la Comissió de Seguiment, a revisar les ratios professor/aula establides en les plantilles ja negociades.

SÈPTIM.- En l'apartat DEU. DELS PROFESSORS AFECTATS PER LA REDUCCIÓ D'UNITATS O PER LA IMPLANTACIÓ DE PLANTILLES, les quanties que s'inclouen en el punt 2 del citat apartat, en concepte d'indemnització incentivada, queden fixades en els següents imports:

* Treballadors de fins a 55 anys: 2.653.002 ptes. + increment IPC C.V.d'agost 99 a agost 00

* Treballadors de més de 55 anys: 4.775.404 ptes. + increment IPC C.V. d'agost 99 a agost 00

Estes indemnitzacions incentivades seran incrementades per a l'exercici 2001 i successius en el percentatge de IPC de la Comunitat Valenciana computat des de l'agost d'un any a l'agost del següent.

OCTAU.- Les organitzacions firmants i l'administració educativa es comprometen a estudiar, a fi de propiciar la recol·locació del professorat afectat per la reducció d'unitats o extinció del concert, altres mesures, a més de les estipulades en el document que queda prorrogat per esta addenda, per a la qual cosa es fixa el període de març a maig del 2001, com a calendari per a abordar la citada qüestió.

CLÀUSULA TRANSITÒRIA.- Queden exceptuats de l'aplicació del que disposen els dos primers paràgrafs de l'apartat NOVÉ. DE LES PLANTILLES, del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, i pel termini que s'indica, aquells centres que:

1) disposant de l'Educació Secundària Obligatòria, esta no siga completa o no es trobe degudament autoritzada i concertada, mentre s'extingisquen les unitats d'Educació Secundària Obligatòria.

2) compten amb 4 o més vacants l'1 de setembre del 2000, ja que, en eixe cas, podran ampliar la seua plantilla, a excepció d'un lloc de treball a jornada completa, que haurà de ser oferit al professorat de la borsa de centres en crisi per a possibilitar-ne la recol·locació, fins a la finalització del curs escolar 00/01, sense perjuí de l'ampliació del termini en eixe moment per acord de la Comissió de Seguiment del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana.

3) que s'haja acollit al règim de concerts en el nivell d'Educació Primària, amb posterioritat a l'1 de setembre de 1997. En eixe cas, podrà completar la seua plantilla, a excepció d'1 o 2 llocs de treball a jornada completa, segons que el nombre de vacants s'eleve a menys de cinc, o a cinc o més respectivament. Estos llocs excepcionats de la generalització hauran de ser oferits a professors de la borsa de centres en crisi per a possibilitar-ne la recol·locació, fins a la finalització del curs 2001/2002.

Així mateix, es regulen els següents casos particulars:

a) En aquells casos en què el centre només compte amb una línia incompleta de Primària, però dispose d'un mínim de 3 unitats concertades, el nombre de professors serà el del total d'unitats més un.

b) En el supòsit de centres que disposen d'una o més línies de Primària completes, i alguna d'incompleta, com a conseqüència d'un increment vegetatiu, el nombre de professors serà el resultat de la següent operació:

Professors assignats al nombre de línies que té completes - nombre d'unitats corresponents a les línies completes + unitats concertades del centre (tot això referit a Educació Primària).

No obstant el que s'ha exposat, si el centre desitja disposar de la plantilla que li correspondria en el moment en què complete la línia que s'implanta progressivament, podrà fer-ho per mitjà de la recol·locació de professorat de la borsa de centres en crisi, la qual cosa li generarà dret a contractar un altre professor o professors amb idèntica jornada que aquell que va contractar de la borsa, una vegada superat el període de prova del recol·locat sense que s'haja produït l'extinció del seu contracte.

c) En el supòsit de centres que disposen d'una o més línies de Primària completes i alguna d'incompleta, com a conseqüència d'un decrement vegetatiu, el nombre d'hores de què podrà disposar serà el resultat de l'operació següent:

Nre. d'hores assignades al nombre de línies que té completes - nombre total d'hores de què disposa el centre (tot això, referit a l'Educació Primària)

Si, efectuada l'operació, el nombre d'hores resultara negatiu, el centre no podrà procedir a la contractació de cap professor addicional i, en el moment en què ja no compte amb cap línia incompleta, haurà d'ajustar les hores màximes a les establides per al nombre d'unitats de què es tracte.

Subscrit a València l'1 de setembre del 2000

Per l'administració Educativa, Conselleria de Cultura i Educació

Per les organitzacions sindicals

Per les organitzacions empresarials

Il·lm. Director general de Règim Econòmic:

Jose Luis Serna Clares

 

 

 

 

Il·lma. Directora general de centres docents

Concepció Gómez- Ocaña

 

 

 

 

 

STEPV-IV

 

 

CCOO-PV

 

 

USO

 

 

FSIE

 

 

FETE-UGT-PV

 

 

 

Federació de Centres

 

________________

Educació i Gestió

 

________________

 


ADENDA AL DOCUMENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CENTROS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

En el año 1996, se suscribió, por parte de la Administración educativa y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la enseñanza privada, el Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana, Documento que contiene una serie de mejoras y adaptaciones de la normativa hasta aquel momento vigente, a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

En el apartado segundo del citado Documento, que regula el ámbito temporal del mismo, se indica que "el documento que se suscribe tendrá una vigencia temporal de cuatro años, a contar desde el 1 de septiembre de 1996", por lo tanto dicho Documento queda sin vigor el 1 de septiembre del presente año.

En muchas de las cuestiones que en el aludido Documento se regulan, dados los resultados obtenidos, se considera necesario mantener su vigencia; asimismo, en otros aspectos que también se recogen en el Documento, se han analizado nuevas soluciones que pueden contribuir a mejorar, perfeccionar, corregir, completar o desarrollar los acuerdos que se contenían en el mismo, sin perjuicio de continuar en el análisis e implementación de cuantas nuevas medidas se consideren, por parte de los firmantes, adecuadas para dar solución a los problemas que la aplicación de la LOGSE plantea.

Por todo ello, la Consellería de Cultura y Educación, dentro del marco de competencias asumidas por la Generalitat Valenciana en materia educativa, y las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas del Sector de la Enseñanza Privada concertada, llegan al siguiente

 

ACUERDO:

 

PRIMERO.- Queda prorrogada la vigencia del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana, por un período de tres años, a contar desde el 1 de septiembre de 2000, con las modificaciones que se determinan en los apartados siguientes.

SEGUNDO.- En el punto A del apartado SEXTO. RETRIBUCIONES, la Consellería de Cultura y Educación se compromete a llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para que se pueda proceder al abono, en el ejercicio 2000, del 50% de la diferencia retributiva mensual en los meses de enero a junio de 2000, entre los salarios recogidos en el apartado de "Salarios y cargas sociales" del módulo económico de conciertos correspondiente a los períodos de enero a junio de 2000 y de julio a diciembre de 2000.

Asimismo, la Consellería se compromete a proponer la inclusión, en el apartado de "Salarios y cargas sociales" del módulo económico de conciertos, la dotación presupuestaria que posibilite, en el ejercicio 2001, el abono del salario bruto anual del profesorado de los niveles concertados por idéntico importe que el de los respectivos funcionarios docentes de la Comunidad Valenciana, más la diferencia existente entre los citados salarios en el año 2000 con el oportuno incremento del IPC.

Para los siguientes ejercicios económicos, la Consellería se compromete a proponer la inclusión, en el apartado de "Salarios y cargas sociales" del módulo económico de conciertos, la dotación necesaria para posibilitar el abono del salario bruto anual del profesorado de los niveles concertados por idéntico importe que el de los respectivos funcionarios docentes de la Comunidad Valenciana, en cada ejercicio.

A estos efectos, se entiende, por salario bruto anual, el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año y en él se incluirán los importes pactados en el Acuerdo de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación, en materia de retribuciones del personal docente, suscrito el 23 de diciembre de 1999.

TERCERO.- En el punto B del apartado SEXTO. RETRIBUCIONES, la Consellería se compromete a mantener el abono, en pago delegado, de los complementos correspondientes a las categorías funcionales de dirección y jefatura de estudios, en centros privados concertados, en los términos establecidos por la Orden de 22 de diciembre de 1999.

Asimismo, por lo que se refiere al abono, en pago delegado, de los complementos correspondientes a la categoría funcional de jefatura de departamento, la Administración educativa abonará los correspondientes complementos, en función de lo dispuesto en la Orden de la Conselleria de Cultura y Educación que se dicte, oída la Comisión de Seguimiento del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana.

CUARTO.- En el apartado SÉPTIMO. DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, la Consellería de Cultura y Educación se compromete a proponer, para su inclusión en el apartado de Otros Gastos de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados en los niveles de Educación Infantil/Preescolar, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria que se aprueben en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2001, el incremento de un 10% sobre la cantidad establecida, porcentaje resultante de la revisión del importe del citado apartado de Otros Gastos en función de los datos de incremento del IPC en la Comunidad Valenciana hasta el año 1993 y, a partir de la citada fecha, el incremento de la tasa de la media anual del IPC en la Comunidad Valenciana en educación infantil y básica obligatoria, desde el inicio del régimen de conciertos hasta el 31 de diciembre de 1999. A las cantidades resultantes de la aplicación del 10% indicado, se adicionará el incremento del IPC. El citado 10% es la media de incremento de los distintos incrementos resultantes en cada uno de los niveles y etapas educativos señalados. El criterio indicado se aplicará para el ejercicio 2001, comprometiéndose las organizaciones empresariales y la Administración Educativa a estudiar las variables a tomar en consideración para determinar los gastos reales que comporta el funcionamiento de los centros concertados en cada uno de sus niveles, y, en su consecuencia, proponer, en el marco temporal de la presente Adenda, la inclusión de las cantidades necesarias para hacer frente al coste real de la impartición de la enseñanza, en su aspecto de gastos de funcionamiento ordinarios. Esta negociación deberá desarrollarse a partir del mes de enero de 2001.

QUINTO.- En el apartado OCTAVO. DE LAS SUSTITUCIONES TEMPORALES, la Consellería de Cultura y Educación se compromete a modificar la Orden por la que se hacen públicos los modelos de documentos administrativos en los que se formalizarán los conciertos educativos y que regirá a partir del curso 2001/2002, en el sentido de incluir en nómina de pago delegado cualquier sustitución que se produzca en los niveles educativos concertados, con las siguientes condiciones:

Las sustituciones se abonarán siempre que el hecho que las origine dure más de siete días, con las excepciones que se indican:

 

1) No se abonarán las sustituciones que se propongan, si su inicio coincide con períodos vacacionales y hasta la finalización de los mismos. Se entenderá, a estos exclusivos efectos, por períodos vacacionales, los determinados en el calendario escolar para vacaciones de Navidad y Pascua, así como el período que abarque desde siete días antes de la finalización del período lectivo del curso y el 31 de agosto siguiente.

2) En el supuesto de los centros completos de primaria que, asimismo, dispongan de, al menos, 75 horas de profesor adicionales a las 25 horas por unidad concertada en dicho nivel, sólo se abonará la sustitución cuando se produzcan dos bajas simultáneas en el centro y durante el período en que coincidan dichas bajas, así como la sustitución de profesorado especialista.

Asimismo, se abonarán las bajas por maternidad, adopción y acogimiento y aquéllas en las que se certifique por el facultativo competente una duración superior a 112 días, todas ellas desde el primer día.

SEXTO.- En el apartado NOVENO. DE LAS PLANTILLAS, la Conselleria de Cultura y Educación se compromete a proponer, para su inclusión en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2001, el modelo de plantillas de Educación Secundaria Obligatoria que se ha trabajado con los mismos criterios aplicables a los centros públicos que imparten el mismo nivel educativo, para su progresiva aplicación en el marco temporal de vigencia de la presente Adenda y que, en síntesis, se resumen del siguiente modo:

CENTRO

Nº HORAS PROFESORADO

De una línea completa (4 uds.) de E.S.O.

225

De dos líneas completas (8 uds.) de E.S.O.

397

De tres líneas completas (12 uds.) de E.S.O.

578

De cuatro líneas completas (16 uds.) de E.S.O.

755

De cinco líneas completas (20 uds.) de E.S.O.

908

De seis líneas completas (24 uds.) de E.S.O.

1.068

 

La aplicación progresiva de las citadas plantillas contemplará la recolocación de profesorado de la bolsa de centros en crisis, en el mismo u otro nivel educativo, lo que generará al centro el derecho a contratar, como anticipación de la plantilla de la Educación Secundaria Obligatoria y una vez finalizado el período de prueba del recolocado sin que se hubiera extinguido el contrato, a uno o más profesores, que pueden ser de la bolsa o de libre elección del centro, por el mismo número de horas por las que ha contratado a profesores de la bolsa, hasta el límite máximo de la plantilla que se establezca en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2001.

Además de ello, y con el fin de atender adecuadamente la modificación curricular que va a operarse en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria, así como la carga lectiva que comporta la impartición del Bachillerato LOGSE, la Administración educativa se compromete a proponer la modificación del Apartado de Salarios y Cargas Sociales del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados para el ejercicio 2001, de modo que, con independencia de la progresiva implantación de las plantillas de estos niveles educativos, pueda atenderse correctamente la impartición del currículo en los niveles y etapas citados.

En cuanto a la negociación de las plantillas de Bachillerato, Formación Profesional, Educación Infantil/Preescolar y Educación Especial, se establecen los siguientes calendarios:

- Plantillas de Bachillerato: meses de diciembre 2000 y enero y febrero 2001.

- Plantillas de Educación Especial: meses de octubre y noviembre 2000.

- Plantillas de Formación Profesional: meses de junio y julio 2001.

- Plantillas de Educación Infantil/preescolar: meses de septiembre a octubre 2001.

En la negociación de las plantillas se aplicarán, en la medida de lo posible, los criterios pactados para las plantillas de los centros públicos en los mismos niveles y etapas educativos.

Asimismo, si mediante la negociación colectiva se produjera una reducción de la jornada lectiva del profesorado, se procederá, por parte de la Comisión de Seguimiento, a revisar las ratios profesor/aula establecidas en las plantillas ya negociadas.

SÉPTIMO.- En el apartado DÉCIMO. DE LOS PROFESORES AFECTADOS POR LA REDUCCIÓN DE UNIDADES O POR LA IMPLANTACIÓN DE PLANTILLAS, las cuantías que se incluyen en el punto 2 del citado apartado, en concepto de indemnización incentivada, quedan fijadas en los siguientes importes:

* Trabajadores de hasta 55 años: 2.653.002 ptas. + incremento IPC C.V.de agosto 99 a agosto 00

* Trabajadores de más de 55 años: 4.775.404 ptas. + incremento IPC C.V. de agosto 99 a agosto 00

Dichas indemnizaciones incentivadas serán incrementadas para el ejercicio 2001 y sucesivos en el porcentaje de IPC de la Comunidad Valenciana computado de agosto de un año a agosto del siguiente.

OCTAVO.- Las organizaciones firmantes y la Administración educativa se comprometen a estudiar, con el fin de propiciar la recolocación del profesorado afectado por la reducción de unidades o extinción del concierto, otras medidas, además de las estipuladas en el Documento que queda prorrogado por esta Adenda, para lo cual se fija el período de marzo a mayo de 2001, como calendario para abordar la citada cuestión.

CLÁUSULA TRANSITORIA.- Quedan exceptuados de la aplicación de lo dispuesto en los dos primeros párrafos del apartado NOVENO. DE LAS PLANTILLAS, del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana, y por el plazo que se indica, aquellos centros que:

1) disponiendo de la Educación Secundaria Obligatoria, ésta no sea completa o no se encuentre debidamente autorizada y concertada, hasta tanto se extingan las unidades de Educación Secundaria Obligatoria.

2) cuenten con 4 o más vacantes el 1 de septiembre de 2000, ya que, en ese caso, podrán ampliar su plantilla, a excepción de un puesto de trabajo a jornada completa, que deberá ser ofertado al profesorado de la bolsa de centros en crisis para posibilitar su recolocación, hasta la finalización del curso escolar 00/01, sin perjuicio de la ampliación del plazo en ese momento por acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana.

3) que se haya acogido al régimen de conciertos en el nivel de Educación Primaria, con posterioridad al 1 de septiembre de 1997. En ese caso, podrá completar su plantilla, a excepción de 1 o 2 puestos de trabajo a jornada completa, según si su número de vacantes asciende a menos de cinco o a cinco o más, respectivamente. Dichos puestos excepcionados de la generalización deberán ser ofertados a profesores de la bolsa de centros en crisis para posibilitar su recolocación, hasta la finalización del curso 2001/2002.

Asimismo, se regulan los siguientes casos particulares:

a) En aquellos casos en que el centro sólo cuente con una línea incompleta de primaria, pero disponga de un mínimo de 3 unidades concertadas, el número de profesores será el del total de unidades más uno.

b) En el supuesto de centros que dispongan de una o más líneas de primaria completas y alguna incompleta, como consecuencia de un incremento vegetativo, el número de profesores será el resultado de la siguiente operación:

Profesores asignados al número de líneas que tiene completas - número de unidades correspondientes a las líneas completas + unidades concertadas del centro (todo ello referido a Educación Primaria).

No obstante lo expuesto, si el centro desea disponer de la plantilla que le correspondería en el momento en que complete la línea que se implanta progresivamente, podrá hacerlo mediante la recolocación de profesorado de la bolsa de centros en crisis, lo que le generará derecho a contratar a otro profesor o profesores con idéntica jornada que aquél al que contrató de la bolsa, una vez superado el período de prueba del recolocado sin que se haya producido la extinción de su contrato.

c) En el supuesto de centros que dispongan de una o más líneas de primaria completas y alguna incompleta, como consecuencia de un decremento vegetativo, el número de horas de que podrá disponer será el resultado de la siguiente operación:

Nº horas asignadas al número de líneas que tiene completas - número total de horas de que dispone el centro (todo ello, referido a la Educación Primaria)

Si, efectuada la operación, el número de horas resultara negativo, el centro no podrá proceder a la contratación de ningún profesor adicional y, en el momento en que ya no cuente con alguna línea incompleta, deberá ajustar las horas máximas a las establecidas para el número de unidades de que se trate.

Lo que se suscribe, en Valencia, a 1 de septiembre de 2000

 

Por la Administración Educativa, Consellería de Cultura y Educación

Por las organizaciones sindicales

Por las organizaciones empresariales

Ilmo. Director General de Régimen Económico:

Jose Luis Serna Clares

 

 

 

 

Ilma. Directora General de Centros Docentes

Concepción Gómez-Ocaña

 

 

 

 

 

STEPV-IV

 

 

CCOO-PV

 

 

USO

 

 

FSIE

 

 

FETE-UGT-PV

 

 

 

Federación de Centros

 

___________________

Educación y Gestión

 

___________________

 

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >