stepv55.gif (3507 bytes)

L'EXTERIORITZACIÓ DELS PREMIS DE JUBILACIÓ EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS

PAGA DELS 25 ANYS

 

  

Des de la publicació del IV Conveni on s’estipulava, entre d’altres, la pèrdua del premi de jubilació i la implantació d’una Paga Extraordinària d’antiguitat a l'empresa, hem estat fent un estudi al voltant del que suposava esta nova situació, mitjançant consultes, entre d’altres, a la Delegació d’Hisenda, Tresoreria General de la Seguretat Social i Empreses d’Assegurances. El resultat de tot això és el monogràfic que us adjuntem sota el títol de L'EXTERIORITZACIÓ DELS PREMIS DE JUBILACIÓ EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS. L’objectiu del mateix és informar-vos al voltant de que és l'exteriorització, que suposa la paga d’antiguitat a l’empresa i quina ha sigut la pèrdua real de la desaparició del Premi de Jubilació al nostre conveni.

28/04/04

Aclariment sobre la paga de 25 anys

28/05/03

Desbloqueig de la paga de 25 anys per als mestres de 1r cicle d’ESO

02/02/03 Informacions gener 2003
17/12/02 S'ha signat l'acord sobre la paga de 25 anys
                          Valoració         text de l'acord
17/12/02 S'ha signat l'adenda a l'acord sobre aplicació reforma
                          Valoració         text de l'acord
13/12/02

Novetats pel que fa a la paga de 25 anys
esborrany de l’acord definitiu        modificació del calendari

14/10/02 Situació actual de la paga
03/05/02

PRINCIPI D´ACORD PAGA DE 25 ANYS

16/04/02 Informe 5ª mesa negociadora de la paga de 25 anys.
11/03/02 Informe 4a reunió de negociació
03/12/01 Paga de antigüedad 
(o como se pagan los trabajadores su propio salario)
03/12/01 Informe de la 2ª reunió de negociació de la paga d'antiguitat
06/11/01 Informe de la 1ª Mesa de negociació de la paga d'antiguitat
19/10/01 La Generalitat margina a CCOO, UGT y STEPV-Iv en un acuerdo retributivo del profesorado de privada concertada
14/10/01

Oberta la negociació sobre la paga d'antiguetat del IV Conveni. (format pdf)

            

Aclariment sobre la paga de 25 anys

Com sabeu, la paga dels 25 anys d'antiguitat en el centre té una deducció en l'IRPF del 40% en la declaració d'hisenda. Ara bé, tot i que la Conselleria d'Educació està fent arribar a Hisenda els informes de la gent afectada per aquesta deducció, s'han donat casos que en l'esborrany que envia Hisenda als contribuents no consta aquesta deducció, de manera que si no es reclama no s'aplicarà la deducció.

A instàncies de l'STEPV-Iv la Conselleria de d'Educació i la d'Hisenda intentaran subsanar aquest problema, tot i que no saben quan es farà efectiva aquesta subsanació. De tota manera, si us arriba l'esborrany d'Hisenda de la declaració de 2003 i la cassella "Reducció art. 17" està buida, cal fer la reclamació pertinent a Hisenda.

Ací teniu un exemple d'on hauria d'aparéixer la deducció.


Desbloqueig de la paga de 25 anys per als mestres de 1r cicle d’ESO

La Conselleria ens ha fet arribar el document que desbloqueja la paga de 25 anys per als treballadors i treballadores que tenien jornada completa o parcial en el primer cicle d’ESO. Aquests treballadors i treballadores no han cobrat fins ara per què Conselleria de forma cautelar no abonava la paga a aquest colectiu ja que en l’acord signat, especificava que una vegada cobrada la paga no hi havia possibilitat de realitzar reclamacions. Com que aquest grup estava pendent de l’homologació Conselleria decidí ajornar el pagament fins que el tema de l’homologació no estiguera clar. Com que en la darrera reunió de la Comissió de Seguiment les negociacions es bloquejaren, les parts integrants de la Comissió vegerem la necessitat de desbloquejar la situació de la paga de 25 anys per als treballadors i treballadores que tenen el dret a cobrar-la i que tenen la seva jornada laboral en el primer cicle d’ESO.

Cal aclarir que encara que en la carta especifica que es pagarà en el mes de maig, no serà possible i, segons fonts de la pròpia Conselleria, començarà a pagar en el mes de juny.

L’STEPV-IV , consultat el Secretariat Nacional de privada , està d’acord amb aquesta mesura i ha sugerit a la Conselleria que no acote en el present exercici econòmic el càlcul de la diferència de salaris quant es produïra i que amplie aquest límit fins a la fí del 2004.

D’altra banda , informar-vos que la situació de les negociacions a Madrid sobre les negociacions de la revisió salarial del conveni de concertada per al 2003, es troben estancades i s’està lluny d’arribar a un acord de moment.


Informacions gener 2003

Ja sabeu que l’acord per l’abonament de la paga de 25 anys es va signar el passat 17 de desembre de 2002. En aquest acord, entre altres coses, s’establia que el cobrament s’efectuarà en el mes en què se sol·licite pel titular del centre, dins del termini de presentació de sol·licituds de variació de nòmines, i d’acord amb el salari vigent en eixe moment, sense que puga reclamar-se, amb posterioritat, diferències per increment dels salaris o per venciment d’un nou quinquenni. En aquest sentit, el 31 de gener es va signar l’acord entre els sindicats i les patronals que estableix els increments salarials per a 2003 (vegeu taula salarial). Això vol dir que en la nòmina de febrer ja s’inclouen els increments respectius de manera que ja es pot sol·licitar a la titularitat de l’empresa el cobrament de l’esmentada paga.

De tota manera es aconsellable que es demane una vegada es tinga actualitzada la nòmina.

Qui tingueu dret al cobrament d’aquesta paga en l’exercici pressupostari del 2003 i al llarg del mateix compliu un trienni més, és aconsellable que també espereu que us l’actualitzen en la vostra nòmina . Així, també es reflectirà en la paga de 25 anys.

Cal aclarir que per a calcular l’import a cobrar de la paga, es tindrà en compte els complements per càrrec unipersonal que en el moment del cobrament desenvolupen els interessats/ades.

 

Per altra part, la conselleria d’Educació ha enviat una carta als centres en la que s’especifica que el professorat autònom i recol.locat, inclòs el recol.locat en centres de titularitat del qual corresponga a una cooperativa d’ensenyança, deurà presentar la sol.licitud per l’abonament de la paga dels 25 anys abans del dia 10 de febrer inclusivament per a que Conselleria ordene de major a menor antiguitat del professor/a, iniciant-se el seu abonament en el mes de març de 2003. En les sol.licituds s’indicarà la data en què es proposa es faça efectiva la paga ressenyada, podent consignar-se la següent fòrmula " en el mes que es duga a terme l’actualitzaciò de salaris corresponent a l’exercici 200..".

Les sol.licituds que es presenten amb posterioritat al 10 de febrer del 2003 s’abonaran despés d’efectuar el pagament d’aquelles presentades en el termini indicat i per ordre de presentaciò en el Registre d’Entrada, fins a cobrir l’import atribuit a l’exercici 2003 per a aquest col.lectiu.

En les sol.licituds d’abonament de la paga d’antiguitat els titulars indicaran el percentatge de retenciò del IRPF, així com la quantitat de cotitzaciò a la Seguretat Social, tenint en compte que s’haurà de prorratejar el seu import entre els 12 mesos de l’any natural en què s’abone, havent de practicar-se d’una banda, una liquidaciò complementària per cada un dels mesos ja transcorreguts en el dit any, i d’altra banda, en cada un dels mesos succesius fins al final de l’any s’inclourà l’import mensual que corresponga a la base de cotitzaciò dels mateixos.

 

Per finalitzar, recordar que no serà necessari aportar documentació complementària excepte en el cas de professorat amb complement d’antiguitat recol.locat per mitjà dels successius acords de centres en crisi, que hauran de presentar informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social o altres documents on conste fefaentment l’antiguitat del centre d’origen.


VALORACIÓ DE L’ACORD SOBRE LA PAGA DE 25 ANYS

Aquest matí, s’ha signat l’Addenda al document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana per la Conselleria de Cultura i Educació, els sindicats STEPV-Iv, FSIE i USO i les patronals Federación de Centros y Educación y Gestión. L’Addenda permet procedir al pagament de la paga per 25 anys d’antiguitat en l’empresa prevista en el IV Conveni col·lectiu.

El passat 29 d’abril es va arribar a un principi d’acord entre les mateixes organitzacions sindicals, patronals i la Conselleria sobre el contingut de l’addenda que s’ha signat avui. L’STEPV-Iv va realitzar aleshores un procés de consulta entre les treballadores i treballadors afectats que va donar com a resultat la valoració positiva del document i la decisió de procedir a la seua signatura. 

Encara que l’STEPV-Iv no va signar el IV Conveni, entre altres coses, perquè  la paga per 25 anys d’antiguitat suposava un perjudici econòmic per als treballadors i treballadores atés que es bescanviava per l’antic premi de jubilació, el sindicat ha signat ara aquest acord perquè permet desbloquejar l’abonament de la paga conveniada, de manera que el professorat podrà percebre finalment allò pactat. Sense l’acord d’avui, el professorat no podia percebre ni una cosa ni l’altra.

L’STEPV-Iv valora positivament el document que s’ha signat perquè recull tots els col·lectius que es regeixen per l’actual conveni de.. centres privats sostinguts amb fons públics, al mateix temps que permet l’abonament d’aquest dret econòmic per l’Administració, fins ara bloquetjat. 

L’acord suposa prorrogar la vigència del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats fins a la fi de l’any 2004 (veure adenda sobre la pròrroga de l'acord), amb les següents modificacions:

1. La  Generalitat Valenciana assumeix l’abonament de la paga extraordinària per antiguitat en l’empresa que ve especificada en el IV Conveni d’ensenyament privat sostingut total o parcialment amb fons públics, especificant que inclourà també el professorat autònom, el professorat amb complement d’antiguitat recol·locat pels successius acords de centres en crisi, inclòs el professorat recol·locat en centres la titularitat dels quals corresponga a una cooperativa d’ensenyament. Aquesta paga també serà abonada al professorat d’Educació infantil i al professorat que s’haja incorporat al règim de concerts de nivells o unitats que funcionaren amb anterioritat a l’entrada en vigor del IV Conveni. El pagament es realitzarà segons un calendari que abasta els exercicis pressupostaris de 2003 i 2004.

2. El canvi del concert singular (que comprén només la nòmina del professorat) a concert ple en el nivell d'Educació Infantil s’ajorna a setembre de 2004.

3. Les plantilles de secundària obligatòria es completaran en la seua totalitat l’1 de setembre de 2004.

València, 17 de desembre de 2002

  

ADENDA AL DOCUMENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CENTROS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

En el año 1996 se suscribió, por parte de la Administración educativa y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la enseñanza privada, el Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana, que fue, en algunos aspectos, modificado, y, en otros, desarrollado por una Adenda firmada por las mismas organizaciones indicadas el 1 de septiembre de 2000. 

La publicación del IV Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, que tuvo lugar en el BOE del 17 de octubre de 2000, supuso la desaparición del concepto de premio de jubilación y la inclusión de un nuevo concepto retributivo cual era la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, recogido en el artículo 61 y en la Disposición Transitoria Tercera del citado Convenio, y cuya naturaleza es salarial. 

Del análisis de dicho concepto, se derivaba que su abono comportaba una cuantía económica que excedía del marco presupuestario vigente, de ahí que se iniciaran negociaciones, instadas tanto por las organizaciones empresariales como sindicales del sector, que condujeron a la propuesta que se plasma en el presente documento. 

Del mismo modo, de dicha propuesta se dio traslado a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que, el 9 de diciembre de 2002, emitió informe favorable a la propuesta, condicionado a determinadas circunstancias que quedan reflejadas en el contenido del presente documento. 

Así pues, los representantes de la Comisión de Seguimiento del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana que se indican al final de esta Adenda, y que conforman la mayoría de la misma, reunidos al efecto en la fecha y lugar indicados más abajo,  

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Se prorroga la vigencia del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana y la Adenda al mismo suscrita el 1 de septiembre de 2000, hasta la finalización del año 2004, con las modificaciones que se determinan en los apartados siguientes.  

SEGUNDO.- En relación con el apartado SEXTO.

 RETRIBUCIONES del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana, se incluye el siguiente apartado: 
D. Paga extraordinaria por antigüedad en la empresa. 
La Generalitat Valenciana asume el abono de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa que se deriva de lo dispuesto en el IV Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos y en la cuantía que en dicho Convenio se establece. 

Dicho abono se efectuará de acuerdo con el siguiente calendario: 
· En el ejercicio presupuestario 2003, se abonarán las pagas extraordinarias de antigüedad de los profesores cuya fecha de alta en el centro se encuentre dentro de los siguientes períodos: 

- Entre el 1 de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 1958- Entre el 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1963- Entre el 1 de enero de 1965 y el 31 de diciembre de 1967- Entre el 1 de enero de 1970 y el 31 de diciembre de 1970- Entre el 1 de enero de 1972 y el 31 de diciembre de 1972- Entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1978- Entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1988, que, a su vez, sean mayores de 56 años. 

Asimismo, en dicho ejercicio presupuestario se abonará 2/5 partes de las pagas extraordinarias por antigüedad en la empresa devengadas, correspondientes al profesorado autónomo y al profesorado con complemento de antigüedad recolocado mediante los sucesivos acuerdos de centros en crisis, incluido el recolocado en centros cuya titularidad corresponda a una cooperativa de enseñanza, en orden de mayor a menor antigüedad, hasta cubrir 2/5 del total. 

· En el ejercicio presupuestario 2004, se abonarán las pagas extraordinarias de antigüedad de los profesores cuya fecha de alta en el centro se encuentre dentro de los siguientes períodos: 
- Entre el 1 de enero de 1954 y el 31 de diciembre de 1954
- Entre el 1 de enero de 1959 y el 31 de diciembre de 1959
- Entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964
- Entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1969
- Entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1971
- Entre el 1 de enero de 1973 y el 31 de diciembre de 1974
- Entre el 1 de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1979
- Entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1987, que, a su vez, sean mayores de 56 años. 

Asimismo, en dicho ejercicio presupuestario se abonará las 3/5 partes que restan de las pagas extraordinarias por antigüedad en la empresa devengadas, correspondientes al profesorado autónomo y al profesorado con complemento de antigüedad recolocado mediante los sucesivos acuerdos de centros en crisis, incluido el recolocado en centros cuya titularidad corresponda a una cooperativa de enseñanza. 

El abono de las pagas extraordinarias por antigüedad en la empresa, previsto para cada ejercicio presupuestario, se efectuará en el mes en el que se solicite por el titular del centro, dentro del plazo de presentación de solicitudes de variación de las nóminas, y de acuerdo con el salario vigente en ese momento, sin que pueda reclamarse, con posterioridad, diferencias por incremento de los salarios o por vencimiento de un nuevo quinquenio. En todo caso, habrá de concurrir la circunstancia de contar con la antigüedad mínima exigida. 

El calendario pactado se llevará a efecto sin perjuicio del abono de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa que corresponda cuando el profesor o profesora extinga totalmente su relación laboral con la empresa por cualquier causa, momento en el que se hará efectivo el abono de la citada paga y no regirá, por tanto, para estos casos, el calendario establecido. 

La Administración educativa no abonará la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa a aquellos trabajadores a los que corresponda percibirla durante el período comprendido entre el 17 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2004, cuya alta en nómina de pago delegado se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del IV Convenio Colectivo de empresas de enseñanza total o parcialmente sostenidas con fondos públicos, correspondiendo exclusivamente al empresario el abono de la citada paga extraordinaria, salvo que se trate de profesorado incluido con posterioridad en la nómina de pago delegado como consecuencia de la suscripción o modificación de un concierto económico singular para la financiación del segundo ciclo de la Educación Infantil o de la incorporación al régimen de conciertos de niveles o unidades que funcionaran con anterioridad a la citada fecha.  

TERCERO.- En el apartado SÉPTIMO. DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO., se añade el siguiente párrafo: 
El apartado de “Otros Gastos” del módulo económico para el sostenimiento con fondos públicos de los centros que tienen suscritos conciertos económicos singulares modelo A para la financiación del segundo ciclo de la Educación Infantil, comenzará a aplicarse con carácter general el 1 de septiembre de 2004. 

CUARTO.- En el apartado NOVENO. DE LAS PLANTILLAS. del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana, se incluye el siguiente párrafo: 
En cuanto a las plantillas de Educación Secundaria Obligatoria, la Administración posibilitará que éstas puedan completarse en su totalidad el 1 de septiembre de 2004. Hasta esa fecha, y excepción hecha de la anticipación parcial de plantillas acordada en el mes de septiembre de 2002, sólo podrá incrementarse la plantilla de Educación Secundaria Obligatoria, mediante la contratación de profesorado de la bolsa de recolocación.  

Lo que se suscribe, en Valencia, a 17 de diciembre de 2002

 

ADDENDA AL DOCUMENT SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA EN ELS CENTRES CONCERTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

L'any 1996 es va subscriure, per part de l'Administració educativa i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de l'ensenyança privada, el Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, que va ser, en alguns aspectes, modificat, i, en altres, desenvolupat per una Addenda firmada per les mateixes organitzacions indicades l'1 de setembre del 2000. 

La publicació del IV Conveni Col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes total o parcialment amb fons públics, que va tindre lloc en el BOE del 17 d'octubre del 2000, va suposar la desaparició del concepte de premi de jubilació i la inclusió d'un nou concepte retributiu com era la paga extraordinària per antiguitat en l'empresa, arreplegat en l'article 61 i en la Disposició Transitòria Tercera del citat Conveni, que té naturalesa salarial. 

De l'anàlisi del dit concepte, es derivava que el seu abonament comportava una quantia econòmica que excedia del marc pressupostari vigent, d'ací que s'iniciaren negociacions, instades tant per les organitzacions empresarials com sindicals del sector que van conduir a la proposta que se plasma en el present document. 

De la mateixa manera, dita proposta es va traslladar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que, el 9 de desembre del 2002, va emetre informe favorable a la proposta, condicionat a determinades circumstàncies que queden reflectides en el contingut del present document. 

Així doncs, els representants de la Comissió de Seguiment del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana que s'indiquen al final d'esta Addenda, i que conformen la majoria d'esta, reunits a l'efecte en la data i lloc indicats més avall 

ACORDEN: 

PRIMER.- Es prorroga la vigència del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana i l'Addenda a este subscrita l'1 de setembre del 2000, fins a la finalització de l'any 2004, amb les modificacions que es determinen en els apartats següents.  

SEGON.- En relació amb l'apartat SEXT.

 RETRIBUCIONS del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, s'inclou el següent apartat: 
D. Paga extraordinària per antiguitat en l'empresa. 
La Generalitat Valenciana assumix l'abonament de la paga extraordinària per antiguitat en l'empresa que se deriva del que disposa l'IV Conveni Col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes total o parcialment amb fons públics i en la quantia que en el dit Conveni s'establix.  

El dit abonament s'efectuarà d'acord amb el calendari següent: 
· En l'exercici pressupostari 2003, s'abonaran les pagues extraordinàries d'antiguitat dels professors la data d'alta dels quals en el centre es trobe dins dels períodes següents: 

- Entre l'1 de gener de 1955 i el 31 de desembre de 1958
- Entre l'1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1963
- Entre l'1 de gener de 1965 i el 31 de desembre de 1967
- Entre l'1 de gener de 1970 i el 31 de desembre de 1970
- Entre l'1 de gener de 1972 i el 31 de desembre de 1972
- Entre l'1 de gener de 1975 i el 31 de desembre de 1978- Entre l'1 de gener de 1988 i el 31 de desembre de 1988, que, al seu torn, siguen majors de 56 anys. 

Així mateix, en el dit exercici pressupostari s'abonarà 2/5 parts de les pagues extraordinàries per antiguitat en l'empresa meritades, corresponents al professorat autònom i al professorat amb complement d’antiguitat recol·locat per mitjà dels successius acords de centres en crisi, inclòs el recol·locat en centres la titularitat dels quals corresponga a una cooperativa d’ensenyament, en orde de major a menor antiguitat, fins a cobrir 2/5 del total. 

· En l'exercici pressupostari 2004, s'abonaran les pagues extraordinàries d'antiguitat dels professors la data d'alta dels quals en el centre es trobe dins dels períodes següents: 
- Entre l'1 de gener de 1954 i el 31 de desembre de 1954
- Entre l'1 de gener de 1959 i el 31 de desembre de 1959
- Entre l'1 de gener de 1964 i el 31 de desembre de 1964
- Entre l'1 de gener de 1968 i el 31 de desembre de 1969
- Entre l'1 de gener de 1971 i el 31 de desembre de 1971
- Entre l'1 de gener de 1973 i el 31 de desembre de 1974
- Entre l’1 de gener de 1979 i el 31 de desembre de 1979
- Entre l'1 de gener de 1980 i el 31 de desembre de 1987, que, al seu torn, siguen majors de 56 anys. 

Així mateix, en el dit exercici pressupostari s'abonarà les 3/5 parts que resten de les pagues extraordinàries per antiguitat en l'empresa meritades, corresponents al professorat autònom i al professorat amb complement d’antiguitat ecol·locat per mitjà dels successius acords de centres en crisi, inclòs el recol·locat en centres la titularitat dels quals corresponga a una cooperativa d’ensenyament. 

L'abonament de les pagues extraordinàries per antiguitat en l'empresa, previst per a cada exercici pressupostari, s'efectuarà en el mes en què se sol·licite pel titular del centre, dins del termini de presentació de sol·licituds de variació de les nòmines, i d'acord amb el salari vigent en eixe moment, sense que puga reclamar-se, amb posterioritat, diferències per increment dels salaris o per venciment d'un nou quinquenni. En tot cas, haurà de concórrer la circumstància de comptar amb l'antiguitat mínima exigida. 

El calendari pactat es portarà a efecte sense perjuí de l'abonament de la paga extraordinària per antiguitat en l'empresa que corresponga quan el professor o professora extingisca totalment la seua relació laboral amb l'empresa per qualsevol causa, moment en què es farà efectiu l'abonament de la citada paga i no regirà, per tant, per a estos casos, el calendari establit. 

L'Administració educativa no abonarà la paga extraordinària per antiguitat en l'empresa a aquells treballadors a qui corresponga percebre-la durant el periode comprés entre el 17 d’octubre del 2000 i el 31 de desembre del 2004, l'alta dels quals en nòmina de pagament delegat s'haja produït amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'IV Conveni Col·lectiu d'empreses d'ensenyança total o parcialment sostingudes amb fons públics, corresponent exclusivament a l'empresari l'abonament de la citada paga extraordinària, llevat que es tracte de professorat inclòs amb posterioritat en la nòmina de pagament delegat com a conseqüència de la subscripció o modificació d'un concert econòmic singular per al finançament del segon cicle de l'Educació Infantil o de la incorporació al règim de concerts de nivells o unitats que funcionaren amb anterioritat a la citada data.  

TERCER.- En l'apartat SÈPTIM. DELS GASTOS DE FUNCIONAMENT., s'afig el paràgraf següent:  
L'apartat de “Altres Gastos“ del mòdul econòmic per al sosteniment amb fons públics dels centres que tenen subscrits concerts econòmics singulars model A per al finançament del segon cicle de l'Educació Infantil, començarà a aplicar-se amb caràcter general l'1 de setembre del 2004. 

QUART.- En l'apartat NOVÉ. DE LES PLANTILLES. del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, s'inclou el paràgraf següent: 
Quant a les plantilles d'Educació Secundària Obligatòria, l'Administració possibilitarà que estes puguen completar-se en la seua totalitat l'1 de setembre del 2004. Fins eixa data, i excepció feta de l'anticipació parcial de plantilles acordada en el mes de setembre del 2002, només podrà incrementar-se la plantilla d'Educació Secundària Obligatòria, per mitjà de la contractació de professorat de la borsa de recol·locació. 
 
El que se subscriu, a València, a 17 de desembre del 2002

 Por las organizaciones sindicales 
Por FSIE ____________  Por USO ________________    Por STE-PV-IV ______________

Por las organizaciones empresariales 
Por Federación de Centros ______________     Por Educación y Gestión _________________ 

Por la Administración Educativa - Conselleria de Cultura y Educación: 
Ilmo. Director General de Centros Docentes Herminio García Cuadra

 

       

ADENDA AL DOCUMENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CENTROS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

En el año 1996 se suscribió, por parte de la Administración educativa y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la enseñanza privada, el Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana, que fue, en algunos aspectos, modificado, y, en otros, desarrollado por una Adenda firmada por las mismas organizaciones indicadas el 1 de septiembre de 2000.

La búsqueda de fórmulas alternativas a las ya previstas que permitan la recolocación del profesorado de la bolsa de centros en crisis ha provocado la revisión del apartado NOVENO. De las plantillas, mediante la adición de un último párrafo que posibilita el incremento parcial de las plantillas de Educación Primaria en los centros que cuentan con el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria con autorización provisional, circunstancia que obliga a modificar el acuerdo suscrito en su momento.

Así pues, los representantes de la Comisión de Seguimiento del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana que se indican al final de esta Adenda, reunidos al efecto en la fecha y lugar indicados más abajo,

ACUERDAN:


ÚNICO.- En el apartado NOVENO. DE LAS PLANTILLAS, último párrafo, se añade lo siguiente: 


No obstante lo dispuesto en este párrafo, podrá incrementarse en un máximo de un profesor la plantilla de Educación Primaria en estos centros si dicha circunstancia se lleva a cabo mediante la contratación de profesorado de la bolsa de recolocación. En este caso, para el abono de las sustituciones temporales que se produzcan se estará a lo dispuesto en el apartado QUINTO del Documento sobre la Implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana. La contratación de profesorado de la bolsa de recolocación, en este supuesto, no llevará en ningún caso aparejada la contratación de profesorado adicional de libre elección por parte del centro.

El profesorado contratado en estas condiciones mantendrá su derecho a reintegrarse a la bolsa si se extingue su puesto de trabajo, e incluso a elegir otro centro en tanto esté contratado en el centro con la Educación Secundaria Obligatoria provisional.

Lo que se suscribe, en Valencia, a 17 de desembre de 2002

ADDENDA AL DOCUMENT SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA EN ELS CENTRES CONCERTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

L'any 1996 es va subscriure, per part de l'Administració educativa i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de l'ensenyança privada, el Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, que va ser, en alguns aspectes, modificat, i, en altres, desenvolupat per una Addenda firmada per les mateixes organitzacions indicades l'1 de setembre del 2000.

La recerca de fórmules alternatives a les ja previstes que permeten la recol•locació del professorat de la borsa de centres en crisi ha provocat la revisió de l'apartat NOVÉ. De les plantilles, per mitjà de l'addició d'un últim paràgraf que possibilita l'increment parcial de les plantilles d'Educació Primària en els centres que compten amb el primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria amb autorització provisional, circumstància que obliga a modificar l'acord subscrit en el seu moment.

Així doncs, els representants de la Comissió de Seguiment del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana que s'indiquen al final d'esta Addenda, i que conformen la majoria d'esta, reunits a l'efecte en la data i lloc indicats més avall

ACORDEN:


ÚNIC.- En l'apartat NOVÉ. DE LES PLANTILLES, últim paràgraf, s'afig el següent: 


No obstant el que es disposa en este paràgraf, podrà incrementar-se en un màxim d'un professor la plantilla d'Educació Primària en estos centres si la dita circumstància es du a terme per mitjà de la contractació de professorat de la borsa de recol•locació. En este cas, per a l'abonament de les substitucions temporals que es produïsquen s'estarà al que disposa l'apartat QUINT del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. La contractació de professorat de la borsa de recol•locació, en este supòsit, no portarà en cap cas aparellada la contractació de professorat addicional de lliure elecció per part del centre.


El professorat contractat en estes condicions mantindrà el seu dret a reintegrar-se a la borse si s’extinguix el seu lloc de treball, e inclús a el•legir un altre centre mentre esté contractat en el centre amb l’Educació Secundària Obligatòria provissional.


La qual cosa se subscriu, a València, a 17 de desembre del 2002

Por las organizaciones sindicales

Por FSIE     Por CCOO-PV     Por USO     Por STE-PV-IV     Por FETE-UGT-PV


Por las organizaciones empresariales:

Por Federación de Centros    Por Educación y Gestión


Por la Administración Educativa – Conselleria de Cultura y Educación:

Ilmo. Director General de Centros Docentes.  Herminio García Cuadra

 


Novetats pel que fa a la paga de 25 anys. 13/12/02

Ens ha arribat l’esborrany de l’acord definitiu que se signarà el proper dimarts 17 de desembre. Aquest acord suposarà una modificació de l’Addenda que afecta el capítol de retribucions, despeses de funcionament i de les plantilles.

Per altra part, s’ha modificat el calendari de pagament. Com recordareu hi havia un col·lectiu de gent que inicialment cobrava en el 2002. Aquest col·lectiu cobrarà en el 2003 i 2004.

El nou calendari es el següent:

EXERCICI 2003.

S’abonaran les pagues dels professors i professores que tinguen data d’alta en el centre dins dels períodes següents:

EXERCICI 2004.

S’abonaran les pagues dels professors i professores que tinguen data d’alta en el centre dins dels períodes següents:


SITUACIÓ ACTUAL DE LA PAGA DE 25 ANYS. 14 octubre 2002

Al voltant de la paga de 25 anys, encara ens trobem en la mateixa situació en la que estàvem abans de l’estiu. Conselleria d’Hisenda encara no ha contestat per escrit sobre si es farà càrrec del pagament.

De moment està incumplint-se el calendari de pagament que Conselleria d’Educació ens va donar quant es tancaren les negociacions allà pel mes d’abril.

Anirem informant-vos puntualment de les novetats que és produeixquen sobre aquest tema.

Cal recordar que qui complisca 25 anys d’antiguitat en l’empresa, té un plaç d’un any per a poder fer la reclamació previa a Conselleria i l’acte de concil.liació en l’empresa. Es a dir, un parell de mesos abans de complir 26 anys és importantíssim que es poseu en contacte amb nosaltres per tal de que realitzeu els tràmits legals corresponents.


PRINCIPI D´ACORD PAGA DE 25 ANYS

El dia 29 d´abril, es va arribar a un principi d´acord entre les organitzacions sindicals FSIE, USO i STEPV, les organitzacions patronals Educación y Gestión i CECE, i l´Administració Educativa, per fer efectiu l´abonament de la paga d´antiguitat en l´empresa. Els sindicats UGT i CCOO, no donaren suport a aquest principi d'acord.

En l'acord s´estableix una temporaliltzació de l´abonament de la paga durant els anys 2002, 2003 i 2004, respectant en tots els casos la possibilitat de cobrar un quinquenni més als i a les que al llarg de l´any el cumpliren .

Tanmateix, es contempla el dret al cobrament a aquelles persones que actualment es troben a la borsa de centres en crisi , de tal manera que independenment de quina siga la data de la seua recol.locació, puguen percebre la paga en eixe moment.

D´altra banda, les persones que estiguen acomiadades enguany o l'any vinent, i tinguen dret al cobrament de la paga, els serà abonada juntament amb la liquidació.

En aquesta proposta, s'anticipa a setembre de 2002 el 42´66 % de les plantilles d'ESO, que suposa un total de 7.392 hores . La resta, fins completar les plantilles, es faria efectiva en setembre de 2004.

D'altra banda, el canvi de concert singular a concert ple en ell nivell d'Educació Infantil, segons previsió no signada de l'Administració per a setembre de 2003, es postposa a setembre de 2004.

Aquest principi d´acord es remetrà a la Conselleria d´Hisenda per tal que done el vist i plau, la qual cosa es preveu que ocorrega als mesos de juny o juliol, i es faria efectiva la paga probablement al mes de setembre.

Tot i que valorem que aquesta solució al greu problema generat per les organitzacions sindicals i patronals signants del conveni, no és la desitjable , el Secretariat Nacional de'Ensenyament Privat i les assemblees convocades a tal fi, hem valorat que és la solució menys dolenta per desbloquetjar aquesta situació, ja que si els drets dels treballadors i treballadores ja van ser lesionats en llevar el premi de jubilació i introduir aquesta paga, el que no podem fer es que, a més a més, tampoc puguen cobrar allò a qué tinguen dret mentres estiga vigent l'actual conveni.

Si necessiteu més informació al respecte, sols cal que es poseu en contacte amb nosaltres.


Informe de la 5ª mesa negociadora de la paga de 25 anys. 16 d´abril de 2002.

L´Administració entrega el document amb una nova proposta de la paga de 25 anys. Aquesta proposta diu:

En setembre del 2002, dotar a les plantilles d´ESO amb un total de 295´68 professors/res que fan un total de 7392 hores repartides de la següent manera:

Centres d´1 línia.- 20 hores.
Centres de 2 línees.- 25 hores.
Centres de 3 línees.- 35 hores.
Centres de 4 línees.- 44 hores.
Centres de 5 línees.- 46 hores.
Centres de 6 línees.- 50 hores.

Per a l´any 2003, no hi hauria increment de plantilles.

En setembre del 2004 dotar la resta de les plantilles d´ESO que fan un total de 397´40 professors que es correspon en 9935 hores.

El Director General exposa que a més a més del document que s´ha facilitat en la Mesa, hi ha una previsió no escrita ni signada en cap moment, per la qual en setembre del 2003 es passaria de concert singular a concert plé en Educació Infantil, i proposa ajornar a setembre del 2004 el pas d´un concert a l´altre, justificant així l´aportació de les Patronals a l´abonament de la Paga de 25 anys.

Amb aquesta proposta, l´Administració aportaria 2000 mil.lions de pessetes, les patronals la demora de les despeses de funcionament del concert plé d´infantil i els sindicats el retràs de l´aplicació de les plantilles.

A més a més, aquesta proposta suposa modificar l´Addenda ja que no cumpleix el calandari acordat en l´aplicació de les plantilles d´ESO.

La Paga es faria efectiva de la següent forma:

En l´any 2002 es pagaria a partir d´una data sense especificar encara a les persones que anaren cumplint els 25 anys.

En l´any 2003 i probablement gener del 2004 ( amb salaris del 2003) a la resta de persones amb dret a cobrar.

Les Patronals i Uso estan d´acord amb aquesta proposta, FSIE diu que necessita uns dies per contestar i UGT, CCOO i STEPV no es pronuncien.

Per la seva part, CCOO,UGT i STEPV, critiquen el fet de que no s´ha enviat aquest document previ a la reunió.

L´STEPV planteja que es excessiva la dotació de plantilles que es deixa per al 2004, i que l´any 2003 deuria estar dotat d´un nombre considerable d´hores.

També pregunta per l´inclussió en la Paga de les cooperatives que no tenen pagament delegat directe, a lo que l´Administració respon negativament i apunta que si volen cobrar, que es passen a pagament delegat. L´STEPV demana que conste en acta que no està d´acord en aquest punt perque supossa una discriminació de les cooperatives front a la resta de centres tant a nivell econòmic com de dotació de les plantilles. També demana explicacions de per que no s´ha portat a Hisenda la proposta que va eixir de l´anterior Mesa a lo que l´Administració respon que ha sigut millor no fer-ho.

L´Administració es compromet a enviar el document definitiu que recollirà la seva proposta així com el calandari d´abonament de la Paga durant el 2002 i el 2003 abans del 23 d´abril.

Es fixa la propera reunió per a que totes les organitzacions manifesten el seu posicionament i poder presentar la proposta a Hisenda, el próxim dilluns 29 d´abril a les 17 hores.

La signatura seria en data posterior.


4a reunió de l'Administració, sindicats i patronals sobre la paga d'antiguitat del conveni de concertada.

Al començament de la reunió, l'Administració ha presentat un document que arreplega les contrapropostes realitzades per les diferents organitzacions presentes en la mesa negociadora, com a resposta a les presentades per ella en la tercera reunió negociadora.

Les diferents hipòtesis han quedat de la següent manera:

Hipòtesi A.1. (assumida per l'Administració i FSIE). Implica demorar l'aplicació de les plantilles els dos exercicis pressupostaris que queden per a la seua implantació. S'aplicarien al gener del 2004.

Hipòtesi A.2. (assumida únicament per l'Administració i presentada com a novetat per al seu consens). Planteja una anticipació de plantilla al setembre de 02 i setembre de 03 de 85 professors coda any i no s'utilitzen els disponibles restants fins a gener del 2004.

Hipòtesi B. (no assumida per ningú). Es demora l'aplicació de les plantilles un exercici pressupostari)

Hipòtesi C. (assumida per EyG, CECE, USO i CCOO). Es demora l'aplicació de les plantilles 9 mesos cada exercici pressupostari fins al 03.

Hipòtesi D. (assumida per UGT). No afectar a la paga d'antiguitat cap altra quantitat.

Hipòtesi del STEPV-Iv. (assumida pel STEPV-Iv). Periodificar l'abono de la paga d'antiguitat més enllà del 2003, sense que afecte a altres mesures d'implantació ja negociades en l'addenda, a més d'ampliar-se com a beneficiaris, independentment del conveni, al col·lectiu que complisca l'antiguitat durant la seua aplicació; la patronal es compromet al mateix amb el personal de pagament no delegat i PAS.

Després d'un debat en què cada organització a defés els seus plantejaments i ha rebutjat la proposta de l'Administració, ha sorgit una proposta, presentada per CECE que consistix bàsicament a aplicar estrictament els acords firmats, és a dir, l'anticipació de plantilles al setembre de 03 com especifica l'addenda i assumir la paga d'antiguitat a desembre de 03 com dictamina el conveni.

L'Administració no ha acceptat esta nova proposta de consens, inicialment, ja que suposava un increment del total disponible per a cobrir la paga, de mil milions de pessetes més de lo que assumia en la hipòtesi A.2., que defenia. La negativa a abonar la totalitat de la mesa la seua hipòtesi A.2., excepte FSIE, a més d'implicar, la seua acceptació, la necessitat de modificar l'addenda firmada el 2000, ha deixat a l'Administració davant de la disjuntiva de finalitzar la negociació sense acord o acceptar la proposta de consens, lo que ha fet al seu pesar.

L'Administració portarà esta proposta de consens junt amb un informe favorable, a la Conselleria d'Hisenda perquè aprove les mesures pressupostàries pertinents per a la seua aplicació.

Valéncia, 11 de març de 2002.


Paga de antigüedad 
(o como se pagan los trabajadores su propio salario)

El pasado mes de febrero, la Conselleria de Cultura y Educación de la Comunidad Valenciana presentó su propuesta para el abono de la paga de antigüedad en la empresa, consistente en diferentes maneras de proceder a su financiación. Al no estar presupuestado su importe, se trata de decidir que partidas del presupuesto se recortan para obtener el dinero suficiente, alrededor de cinco mil millones de pesetas de las de antes.

La Conselleria ha presentado tres hipótesis de financiación: la primera supone retrasar la implantación de las plantillas de ESO dos ejercicios presupuestarios; la segunda, retrasarla solamente uno; y la tercera, retrasar las plantillas nueve meses en cada uno de los dos plazos establecidos, los años 2002 y 2003. Las dos primeras conllevan, entre otras cosas, el incumplimiento de la Adenda firmada en el mes de septiembre de 2000 entre la Conselleria, Sindicatos y Patronales para la implantación definitiva de las plantillas de ESO en septiembre de 2003.

Con la primera propuesta se obtendrían unos recursos de alrededor de cuatro mil millones de pesetas; con la segunda, dos mil quinientos; y con la tercera, mil quinientos. Además, cualquiera de estas propuestas económicas quedaría complementada estableciendo que del incremento presupuestado en la partida de gastos de funcionamiento (10’558%), solo se detinaría a los centros el pocentaje correspondiente al IPC (2%), destinando la diferencia al abono de la paga, unos 85 millones de pesetas según cálculos de la Conselleria. De otro lado, y según previsión de la Administración, se demoraría la aplicacion del concierto pleno en el nivel de Educación Infantil, puesto que se destinaría el presupuesto de los gastos de funcionamiento de dichas unidades al abono de la paga, lo que supondría disponer de unos 400 millones de pesetas más.

Como respuesta, desde el STEPV-Iv consideramos, en primer lugar, que las propuestas son incompletas, ya que no van acompañadas de un calendario de aplicación ni del criterio a seguir para determinar a que profesorado se les abonaría la paga en cada periodo.

Además, los cálculos de las cantidades que se recortarían de las diversas partidas presupuestarias para el abono de esta paga no se adecuan a la realidad, especialmente los 85 millones de gastos de funcionamiento, cantidad que en todo caso apenas llegaria para 200 unidades, unos 15 o 20 centros, cuando el número de éstas es mucho mayor en este momento, puesto que hay unos 400 centros.

Cualquiera de las fórmulas propuestas por la Conselleria hace recaer sobre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa, excepto sobre quien ha provocado esta situación, las Patronales, el gasto de la paga, lo cual nos parece totalmente injusto. Asimismo, hace recaer sobre el profesorado de la ESO la mayor parte del gasto al no incrementar, según lo establecido en los calendarios pactados, las plantillas de ese nivel. Con ello, no se podría reducir la jornada lectiva, ni completar la jornada de trabajo de aquellas personas con contratos a tiempo parcial, empeorando de esta forma el nivel de calidad de la enseñanza y las condiciones laborales del este colectivo.

También hace recaer sobre el Personal de Administración y Servicios parte del gasto, ya que la aplicación de sólo un 2% de incremento en los gastos de funcionamiento —cuando el presupuesto es de un 10’558%— congelaría el complemento salarial autonómico de este colectivo, a no ser que las patronales se comprometan a cumplir con fondos propios el acuerdo que firmaron en el pasado año 2001, cosa que dudamos mucho.

Además, si, como parece, se tenía previsto por la Conselleria añadir el pago de los gastos de funcionamiento a los actuales conciertos singulares de Educación Infantil —es decir, pasar al concierto pleno— cosa que no se ha tratado en ninguna mesa, la congelación de esta medida comportaría hacer recaer sobre las famílias parte del gasto de esta paga. Bonito negocio hace la patronal.

Por último, la propuesta de la Conselleria hace recaer una parte importante del gasto sobre la sociedad, pero a través de modificaciones presupuestarias sin ningun control de las Cortes Valencianas, y en detrimento de otros gastos sociales. En resumen, los responsables de esta situación, que no son otros que las Patronales de Educación, EyG y CECE, con el apoyo de los sindicatos firmantes del convenio, FSIE y USO, quedarían al margen de realizar aportación económica alguna, ni de ningún otro tipo.

Para el STEPV-Iv, sería necesario establecer un calendario de abono de la paga más allá del año 2003, como permite el convenio, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias para que su aplicación, sometida a debate parlamentario, no haga recaer sobre la calidad del servicio educativo, ni sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, su aplicación. Asimismo, por la dilatación del periodo de abono, seria justo que todos aquellos trabajadores y trabajadoras del sector que cumplieran los 25 años a lo largo del mismo, también tuvieran derecho a la percepción de esta paga.

Hay mucho que negociar todavía para encontrar una salida que, tal y como están las cosas, sea la menos mala para los intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector.

4/3/02


2ª reunión de la administración, sindicatos y patronales sobre la paga de antigüedad del convenio de concertada.

En respuesta a las propuestas presentadas en la mesa de negociación del día 6 de noviembre por las organizaciones sindicales, ya que las patronales manifestaron que aportaban su voluntad de negociación, la administración ha presentado un informe económico detallado de lo que podía suponer el costo total de la paga de antigüedad y que asciende a 5.000 millones de pesetas. En este estudio faltaba por incluir el personal religioso, que depende del Arzobispado, y las Cooperativas. A continuación planteó su propuesta de repartir esta deuda, que afectaría al personal que cobraría por el artículo 61 como al afectado por la transitoria 3ª, a lo largo de 9 años, hasta el 2010.

La Administración habló de la imposibilidad de afrontar el costo de esta paga y pidió a las patronales ideas y compromisos. Las patronales dejaron claro que la posible fuente de financiación a costa de los gastos de funcionamiento de los centros era inaceptable. CECE propuso derivar para este tema, el porcentaje de horas de plantilla de secundaria, que está previsto que se libere con los presupuestos del 2002, pero EyG no estaba de acuerdo. También plantearon que el tiempo de demora fuera de 5 años.

USO, en coincidencia con la patronal EyG, propuso que se abordara el coste de la deuda que supone el pago de los que recoge el art. 61, y que asciende a 1.000 millones de pesetas, para el año presupuestario 2002, y con los incluidos en la transitoria 3ª, como hasta el 2003 existe tiempo para pagar, ya hablaríamos y acordaríamos cómo hacerlo.

Desde el STEPV-Iv denunciamos que esta propuesta es "pan para hoy y hambre para mañana"; si hemos conseguido reunirnos, Administración, Patronales y Sindicatos en una mesa de "alto nivel" (una patronal estaba representada por su presidente), debíamos negociar todo el tema en bloque y encontrar una propuesta "única" que diera solución al problema con carácter global y para siempre, y no estar renegociando continuamente. El STEPV-Iv mantuvo la propuesta refrendada por las asambleas, dejando claro que cualquier acuerdo debía de pasar por un Acuerdo de Gobierno y su publicación en el DOGV, condición sin la cual no se retirarían las demandas en curso.

La Administración recogió lo expuesto, dijo que haría las modificaciones del estudio que estas propuestas suponían, y "elevaría consultas" para poder dar una respuesta, que no podía ser hasta después de las fiestas.

Valencia, 3 de Diciembre de 2001


6 novembre: 1ª Mesa de negociació paga d'antiguitat

El dia 6 de novembre va tindre lloc la primera reunió entre l'Administració, Patronals i Sindicats per negociar el calendari d'abonament de la paga extraordinària per antiguitat en l'empresa.

L'Administració va exposar que la quantitat global d'aquest pagament pujava a 4 mil milions de pesetes i proposava fer-lo efectiu en 10 anys.

STEPV-iv, UGT i CCOO acceptarem aquesta proposta sempre i quan hi hagué garanties en el seu pagament, donant-li el rang d'Acord del Govern Valencià i publicant-se al dogv. A més a més que totes les persones que compliren 25 anys en el període de pagament també tingueren dret al cobrament i que quan s'abonarà es fera tenint en conte els quinquennis que cada persona té en eixe moment i amb la nòmina actualitzada. Fent-se extensiu aquest calendari i aquestes condicions al personal d'unitats no concertades i al PAS.  Sense garanties i contraofertes, no es retirarien les demandes i els processos judicials continuarien endavant. Per la seua part, UGT també va proposar la transformació del total de l'import en un pla de pensions per tot el col.lectiu de treballadors i treballadores

L'Administració va respondre que li semblava raonable aquesta proposta en la seua totalitat i que estava disposada a estudiar-la.

D'altra banda USO i FSIE es negaven a aquest calendari i demanaven l'abonament abans de finalitzar l'any 2003. Aquesta proposta va ser contestada per l'Administració diguent que no era una proposta de negociació de calendari ja que mantenia inamovible el calendari marcat al conveni i l'Administració no es podia fer càrrec.

Les Patronals no varen fer cap proposta i varen dir que elles tan sols aportaven la voluntat de negociació.

És evident en totes aquestes postures que aquelles organitzacions signants del conveni FSIE, USO, Educación y Gestión i CECE que ens han dut a aquesta situació de pèrdua de drets, a mes mantenen una postura tancada que no deixa oberta cap possibilitat de negociació, posant en risc la continuïtat de la mateixa.

És clar que la proposta de l'STEPV, UGT i CCOO garanteix el cobrament de la paga, augmenta el nombre de persones que es podran beneficiar d'aquesta paga i a més a més a aquells que no cobraren en el moment que el conveni determina verien incrementada la quantitat a cobrar.

La proposta de FSIE i USO sesga una volta mes el benefici del col·lectiu de treballadors i treballadores del sector posant fins i tot en perill el cobrament d'aquesta paga a les persones que segons el conveni tenen el dret. Ja que si els tribunals condemnaren a les empreses a pagar hi haurà dificultats per executar la sentència i si condemnara a la Conselleria com que aquestes quanties sobrepassarien el mòdul econòmic dels pressupostos no estaria oblidada a fer efectiu l'abonament. Per tant l'única forma que els treballadors i treballadores puguem cobrar aquesta paga és per la via de la negociació.

D'altra banda la postura de les Patronals és totalment inacceptable, ja que estan com a mers observadors i sense voler fer cap aportació per la seua part, ja que l'única aportació, la voluntat de negociar, la tenim totes les parts. En cas contrari no s'hauria encetat una negociació. Però una voluntat de negociació buida de contingut com és el cas de Educación y Gestión i CECE no es cap voluntat negociadora és tan sol esperar que lis resolgan el problema a canvi de res.

L'Administració ens ha comunicat que a final del mes de novembre ens convocarà de nou per donar resposta a les propostes presentades.


La Generalitat margina a CCOO, UGT y STEPV-Iv en un acuerdo retributivo del profesorado de privada concertada

Tras las reuniones mantenidas entre la Administración educativa y las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del IV Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada (patronales Educación y Gestión y CECE, y sindicatos FSIE y USO), el director general de Centros Docentes de la Conselleria de Educació, remitió el 11 de octubre un escrito a todas las organizaciones patronales y sindicales del sector de enseñanza privada concertada, en la que comunicaba, su disponibilidad a establecer un proceso de negociación con el fin de llegar a un acuerdo temporal para abonar la paga extraordinaria de antigüedad en la empresa, establecida en el artículo 61 del citado Convenio. El escrito comunicaba que se habían cursado instrucciones para que fuera abonado el importe correspondiente a esta paga al profesorado acogido a pago delegado jubilado con posterioridad al 16 de octubre de 2000. El escrito del director general señalaba que "en próximas fechas se procederá a convocar a las partes al objeto de iniciar dichas negociaciones".

Sin embargo, del acuerdo verbal del 11 de octubre entre la Administración y las organizaciones patronales y sindicales firmantes del IV Convenio de la Enseñanza Privada han quedado fuera los sindicatos CCOO, UGT y STEPV-IV, a los que se ha marginado del proceso negociador.

Con este Acuerdo se materializa una nueva discriminación hacia los trabajadores valencianos de la enseñanza representados por estos sindicatos, que aunque no firmaron el convenio, forman parte de la Mesa negociadora. El abono de la paga de antigüedad ha sido planteado en numerosas ocasiones en la Comisión de Seguimiento por parte de todos los componentes de la misma, entre los que están incluidos los sindicatos ahora ignorados, recibiendo siempre por parte de la Administración la negativa a hacer efectivo dicho pago sin mostrar en ningún momento una actitud negociadora. Era por tanto imprevisible que las negociaciones de este aspecto retributivo se mantuvieran a espaldas de las organizaciones sindicales ahora excluidas.

La disposición Adicional sexta del IV Convenio legitima a las organizaciones con representatividad suficiente para la negociación de aspectos retributivos en las diferentes autonomías y tanto CCOO, UGT como STEPV-Iv ostentan esta representatividad, un derecho ahora conculcado por la Generalitat, que ha contado con el beneplácito de las organizaciones que firmaron el IV Convenio.

El Acuerdo aludido no prevé qué partes serán convocadas a dichas negociaciones, puesto que en un aspecto de las mismas se ha llegado a un pacto y, de hecho, las personas que jubiladas desde el 16 de octubre de 2000 pueden percibir ya el importe de esta paga

Los sindicatos CCOO, UGT y STEPV-Iv expresamos el más firme rechazo a la conducta antisindical practicada por la Generalitat y las otras organizaciones patronales y sindicales por vulnerar unos derechos reconocidos tanto en el IV Convenio como en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

València, 19 de octubre de 2001

FETE-UGT CCOO STEPV-Iv

 

 
L'EXTERIORITZACIÓ DELS PREMIS DE JUBILACIÓ EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS

El 2000 és l'any de l'externalització, un terme que sonava a xinés per a la majoria dels treballadors i treballadores i que últimament està en boca de tots. En virtut del Reial Decret 1588/1999 de 15 d'octubre i publicat en el BOE del 27 d'octubre de 1999, pel qual es va aprovar el reglament sobre la instrumentalització dels compromisos per pensions de les empreses amb els seus treballadors/es, enguany, un poc més de 653.000 empreses espanyoles han de tornar a negociar els 3.311 convenis col·lectius que regixen les relacions amb els treballadors i treballadores, pel que fa a la cessió dels drets sobre les provisions socials complementàries als seus beneficiaris per jubilació.

Este reglament establix que aquelles empreses que hagueren adquirit compromisos per pensions, hauran d'instrumentar-les a través de plans de pensions o pòlisses d'assegurances. Dit en altres paraules, aquelles empreses que en el conveni col·lectiu del seu sector tingueren el compromís de fer efectiu un premi de jubilació o qualsevol altra gratificació que millorara la situació econòmica del treballador/a quan es jubilara, a partir de l'entrada en vigor d'este reglament, han de subscriure un pla de pensions o una pòlissa d'assegurances individuals a favor de cada treballador/a de tal manera que garantisca el cobrament del dit premi o gratificació.

És el que es coneix com a exteriorització dels fons de pensions propis, un procés en què està en joc un poc més de 3 bilions de pessetes, i que obliga a la totalitat d'empreses dels diferents sectors, incloses les de titularitat pública, a cedir les seues pensions abans de l'1 de gener del 2001 (encara que hi ha notícies exclusivament a través de la premsa que este termini es prorrogarà fins al 16 de novembre del 2002). Les empreses afectades per este procés hauran de transferir del seu patrimoni l'exteriorització deguda i fixar un pla financer a deu anys vista, per a completar la transferència dels fons constituïts.

Si l'empresa optara per contractar un Pla de Pensions, este apareixeria en la nostra nòmina com a salari en espècie i estaria exempt en un 70% dels rendiments anuals (els ingressos que percebem a l'any a efectes tributaris). En cas de mort del treballador/a l'import passaria als hereus. Este Pla de Pensions no té garantia del capital total a cobrar en la data de jubilació ja que variarà en funció de les fluctuacions del mercat financer. En cas que el treballador causara baixa voluntària en l'empresa, s'enduria l'import del mateix per a depositar-lo en la nova empresa on siga contractat.

Si pel contrari optara per subscriure una Pòlissa d'Assegurances (opció elegida per la quasi totalitat de les empreses) estaria garantit l'import global a cobrar en el moment de la jubilació, ja que la pòlissa se subscriuria per l'import a percebre en el moment de la jubilació, però en cas de mort no el cobrarien els hereus i en cas que el treballador/a causara baixa en l'empresa l'import pagat fins eixe moment per l'empresa per la pòlissa d'assegurances se'l quedaria la mateixa. El total de l'import es calcula sobre el salari actual més un 2’5% d'increment per cada any que falte fins a la data de la jubilació.

En el moment de subscriure bé el pla de pensions, bé la pòlissa d'assegurances l'empresa hauria d'abonar a l'entitat asseguradora l'import del premi de jubilació corresponent als anys que fins eixe moment el treballador /a porta treballant en l'empresa, ja que són uns diners que se suposa que hauria d'estar estalviant perquè el dia de la jubilació del treballador/a, este poguera percebre el premi de jubilació.

LA PAGA PER ANTIGUITAT DE L IV CONVENI DE PRIVADA CONCERTADA

Per al nostre sector, l'ensenyança privada concertada, la realitat ha sigut molt diferent. EL IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyança Privada sostingudes total o parcialment amb fons públics, s'ha negociat al llarg d'enguany i firmat per a quatre anys (fins al 2003) per les organitzacions empresarials i els sindicats FSIE i USO. En el mateix, ha desaparegut el Premi de Jubilació que disfrutàvem fins este moment, perdent-se tota possibilitat d'exterioritzar-lo. En el seu lloc s'ha establit una paga extraordinària de "antiguitat" en l'empresa (articule 61). Les organitzacions signants del conveni són conscients del que han fet, i han intentat justificar-ho amb una sèrie de disposicions transitòries amb les que pretenen evitar, en part, que el perjudici siga major.

QUI I QUAN FARÀ EFECTIVA LA PAGA EXTRAORDINÀRIA D'ANTIGUITAT EN L'EMPRESA?

Per al personal que no està en la nòmina de pagament delegat l'import el farà efectiu l'empresa en el mes que el treballador/a complisca 25 anys en l'empresa. Per a aquells que tinguen més de 25 anys (sempre múltiples de 5) l'empresa determinarà que moment de la vigència del conveni li fa efectiu l'abonament. Previ acord entre el treballador/a i l'empresa esta paga es pot prorratejar en mesos o anys o cobrar-la íntegra.

Per al personal inclòs en la nòmina de pagament delegat l'import de la paga el farà efectiu l'Administració Pública, si té voluntat política de fer-ho, i en cas contrari ha d'abonar-lo l'empresa en les mateixes condicions que el personal no inclòs en la nòmina de pagament delegat.

En la reunió que vam tindre, el 20 de desembre passat, l'Administració i les Organitzacions empresarials i sindicals per a tractar este tema, la responsable de l'Administració ens va manifestar que la Conselleria d'Educació va a passar un informe a la Conselleria d'Hisenda per a estudiar les possibilitats econòmiques de fer efectiva esta paga. Només el compromís inicial per a atendre el professorat que ja té 25 anys d'antiguitat ronda els 5.000 milions de pessetes.

TRACTAMENT FISCAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA D'ANTIGUITAT EN L'EMPRESA (Art. 61).

El tractament fiscal i tributari d'esta paga, segons informació de la Delegació d'Hisenda i la Tresoreria General de la Seguretat Social és el següent:

HISENDA. L'import d'esta paga és com a conseqüència de romandre en la mateixa empresa 25 o més anys. A l'estar generat este import en més de 2 anys, té una exempció del 30% en el càlcul del rendiment anual, o el que és el mateix, el que davant d'Hisenda guanyem eixe any. És a dir, imaginem que l'import de la paga és de 1.400.000 ptes. i el nostre salari anual és de 3.500.000 de ptes., per tant, l'any que perceba la paga els meus ingressos serien de 4.900.000 ptes. Bé, doncs al tindre l'exempció a 1.400.000 ptes., li descompte el 30% (420.000 ptes.) i dóna un total de 4.480.000 ptes. Sobre esta quantitat pagaré a Hisenda en la Declaració de la Renda. Així mateix, esta serà la quantitat que Hisenda prendrà com a referència per a aplicar-nos el descompte del IRPF mensual eixe any.

A l'haver augmentat el nostre ingrés anual, augmenta també la nostra retenció de IRPF mensual. Ja que esta paga ens la poden abonar en qualsevol mes de l'any, cal regularitzar la diferència de IRPF, des del mes de gener fins al mes en què ens siga abonada. Per exemple, imaginem que percebem la paga en el mes de maig, i que fins llavors ens retenien un 15 % de IRPF. A l'augmentar, com a conseqüència d'esta paga, la retribució anual, la nostra retenció de IRPF passa a ser del 15 % al 20 %, per tant, a partir d'este mes i fins a desembre nostra retenció passarà a ser del 20 %. Per això, li "devem" a Hisenda una diferència d'un 5 % des de gener a maig, és a dir 5 mesos. Multipliquem estes dos xifres i ens dóna 25 %, que és la quantitat que ens descomptaran de la paga extraordinària en el moment que ens la facen efectiva. Tornarem a tindre una retenció del 15 % al següent any natural. Si voleu més informació i/o aclariment sobre este tema telefonar al telèfon 901 335 533 (Informació d'Hisenda).

SEGURETAT SOCIAL. El percentatge que ens descompta la Seguretat Social s'anomena Quota Obrera, és del 6’1 % i l'efectuen tots els mesos. En el cas de la paga extraordinària s'aplica de la següent forma. Seguint amb el supòsit del paràgraf anterior, dividim l'import de la paga extraordinària per 12 (els mesos de l'any) i ens dóna la quantitat de 116.667 ptes. Esta quantitat la sumem a la base de cotització mensual que imaginem és de 280.000 ptes. I ens dóna 396.667 ptes. (la nostra nova base de cotització). Doncs bé sobre esta quantitat aplicarem el descompte del 6’1 % tots els mesos fins a finalitzar l'any natural (en l'exemple que estem posant seria des del mes de maig al mes de desembre), tornant a la situació d'origen (base de cotització de 280.000 ptes) en el següent any natural. Però com de gener a maig no havien aplicat el descompte sobre estes 116.667 ptes., ens descomptaran el 6’1 % per cada mes transcorregut. Per a això multiplicarem 6’1 per 5 (núm. de mesos transcorreguts) i ens dóna un resultat de 30’5 %, que el descomptaran d'una sola vegada en la paga extraordinària.

QUÈ HAGUERA OCORREGUT SI S'HAGUERA MANTINGUT EL PREMI DE JUBILACIÓ EN EL NOSTRE CONVENI?

Vegem un supòsit pràctic sobre la tipologia mitjana d'un treballador/a del sector:

DADES DEL COL·LECTIU

Estudi realitzat per a: ENSENYANÇA PRIVADA EX.

Data del projecte: 14/12/2000.

Data d'efecte: 01/12/2000

CODI

DATA DE NAIXEMENT

DATA D'INGRÉS

VA COTITZAR ABANS 1967

SALARI

1

01/10/1957

15/06/1977

No

3.248.574

ASSEGURANÇA COL·LECTIVA JUBILACIÓ (COMPROMÍS PER PENSIONS) ASSEGURANÇA COL·LECTIVA DIFERIDA SENSE REEMBORS PRIMA ÚNICA I PRIMA PERIÒDICA CREIXENT AL 3 %.

Estudi realitzat para: ENSENYANÇA PRIVADA EX.

Data del projecte: 14/12/2000.

Data de l'efecte: 01/12/2000.

DETALL DE PRIMES I CAPITALS

CODI

DATA NAIXEMENT

DATA VENCIMENT

CAPITAL TOTAL A GARANTIR

SERVEIS PASSATS

SERVEIS FUTURS

       

CAPITAL GARANT.

ÚNICA

CAPITAL GARANT.

PRIMA INICIAL

1

01/10/1957

01/10/2022

2.796.326

1.448.410

687.683

1.347.916

31.029

Total prima única: 687.683 ptes.

Total prima inicial: 31.029 ptes.

· Una persona nascuda l'1 d'octubre de 1957 que va entrar en l'empresa el 15 de juny de 1977 i el salari brut anual de la qual en l'actualitat és de 3.248.574 ptes. (categoria professional de professor de primària).

· La hipòtesi de càlcul s'ha fet amb el salari actual més un increment del 2’5 % anual, que es regularitzarà en funció dels increments anuals reals.

· L'empresa subscriu l'assegurança en data 1 de desembre del 2000.

· El capital total a garantir en la pòlissa d'assegurances, és a dir els diners que cobraríem en la data de la jubilació és de 2.796.326 ptes.

Els drets passats són els diners que fins a la data de subscripció de la pòlissa l'empresa hauria de tindre estalviats per a poder fer efectiu el premi de jubilació i que en la data del supòsit seria de 1.448.410 ptes.; bé, per este capital l'empresa ha de pagar una prima d'assegurança de 687.683 ptes. I a partir d'este moment pagaria una prima anual de 31.029 ptes., fins a la data de jubilació del treballador/a. Estos diners que paga l'empresa, té per a ella deduccions en les tributacions a Hisenda. Quan arribara el moment de la jubilació el treballador/a cobraria la quantitat de 2.796.326 ptes. Per a saber el que tributaríem a Hisenda per estos diners es calcula de la següent manera:

A la quantitat que cobrem se li descompta el que fins eixa data l'empresa ha pagat en concepte de primes, que seriosa:

2.796.326 – 1.437.685 = 1.358.641

I, sobre este resultat, descomptaríem un 70 % (exempció tributària) amb el que ens quedaria la quantitat de 407.592 ptes. Bé, doncs sobre esta última quantitat se'ns aplicaria el IRPF i és la que Hisenda tindria en compte en el moment de fer la Declaració de la Renda.

Cal ressaltar que l'import d'esta paga NO TÉ DESCOMPTE DE LA QUOTA OBRERA (6’1 %) que s'abona a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

· Per tant, la diferència de diners que perdem, d'haver mantingut el premi de jubilació i la seua transformació en una pòlissa d'assegurances, i l'import de la nova paga per antiguitat en l'empresa que apareix en el nou Conveni, és d'aproximadament 1.500.000 ptes.

És important ressaltar que el Premi de Jubilació manque tenia retenció de IRPF, no augmentava el percentatge de retenció mensual en la nòmina, ni tampoc tènia descompte de la Quota Obrera i es declarava a Hisenda a efectes informatius el 100% i a efectes tributaris el 70%. Per tant, amb la desaparició del premi de jubilació, no sols deixem de percebre l'import dels quinquennis que generem des del moment de percebre la paga extraordinària fins a la jubilació, sinó que a més a causa de la càrrega fiscal i tributària que comporta la dita paga perdem un percentatge important de l'import de la mateixa.

D'altra banda, el fet de poder percebre aquesta paga aquelles persones que complisquen 25 anys en l'empresa, després de la finalització de la vigència d'aquest conveni, dependrà que en el pròxim se seguisca mantenint aquesta paga. I sense voler ser endevins molt ens temem que en el pròxim conveni desaparega, ja que és molt més difícil mantindre en una negociació una paga extraordinària que un premi de jubilació i hem pogut comprovar amb la facilitat que l'han fet desaparèixer, davall l'excusa del cost que suposa l'exteriorització del Pla de Pensions.

Cal ressaltar que, a pesar d'aquest canvi, el Premi de Jubilació se seguix mantenint en uns 900 Convenis Col·lectius aproximadament, i que en ells no s'han lesionat els drets que ja tenien adquirits els treballadors i treballadores de cada un dels diversos sectors afectats per eixos convenis. A aquesta situació ens han conduït, a més de tots els retrocessos en les condicions laborals de les que ja us hem anat informant anteriorment, els sindicats signants del IV Conveni, FSIE i USO, conscients del que feien i en connivència amb les organitzacions empresarials, que han segut les úniques guanyadores en aquest assumpte.

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >