autorització de Grups de Batxillerat


 

El proper dia 24 de juny s’ha fixat una Mesa de Negociació amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per tractar l’autorització de Grups de Batxillerat.
Aquesta Mesa naix de la pressió social i sindical perquè hem detectat que, en alguns centres, l’Administració està retallant i no autoritzant la conformació d’alguns grups (Modalitats de Batx., Línies en Valencià, Batxillerats Mixts).
Si al vostre centre, la Conselleria està posant-vos impediments per a la conformació de grups, cal que us poseu en contacte amb el sindicat:
valencia.stepv@intersindical.org, fax: 963924334 per poder plantejar tots els problemes a la Mesa de Negociació.
Us agrairíem que ens féreu arribar la vostra problemàtica abans del dia 22 de juny.
Si necessiteu més informació, poseu-vos en contacte amb els permanents de secundària de la seu de València, telf.:963919147, 

València, 17 de juny de 2004 


ESCRIT DE DENÚNCIA DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE L’IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA
Carta als centres de secundària

 

 

A/A dels Claustres del Professorat dels instituts del País Valencià:

Benvolguts companys i companyes:

El Claustre del Professorat de l’IES Lluís Vives de València reunit aquest matí, en sessió extraordinària per tractar sobre la reducció dels grups dels batxillerats i la modificació dels perfils de centres que darrerament ve practicant la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, ha pres - per unanimitat - els següents acords:

1.- Redactar un escrit de denúncia i rebuig de la política d’abandó, desprestigi i amb declarada intenció d’enderrocament de l’ensenyament públic, practicada els darrers anys per la Conselleria i manifestada, curs rere curs i entre d’altres, amb les següents actuacions: 

  • Asfixia econòmica dels instituts amb unes despeses de funcionament clarament insuficients amb el consegüent deteriorament dels edificis i les instal·lacions i la insuficiència de cobertura de les necessitats més bàsiques (material fungible de laboratoris i aules específiques, consumibles informàtics, material de reprografia, connexió a internet, ... ).
  • Mancança total de manteniment i reposició de les instal·lacions, mobiliari i dotacions dels laboratoris i aules específiques (música, plàstica, gimnàs i pistes polisportives, tecnologia, ... ) i dels departaments dels instituts que no han tingut cap tipus d’intervenció (obres de remodelació i adequació o reconstrucció) en els darrers anys.

- Reducció progressiva dels grups dels batxillerats dels instituts, malgrat que la demanda duplica i més l’oferta i que l’oferta es insuficient per cobrir les necessitats dels propis instituts, amb la consegüent alarma social de les famílies i fuga d’alumnat als batxillerats privats. Així, en poc de temps els centre privats reclamaran concertar els batxillerats (més encara) per atendre la "demanda social" induïda.

  • Modificació unilateral (sense comptar amb els Consells Escolars) dels perfils dels instituts per adequar-los a la cobertura de la Secundària Obligatòria i justificar la concertació dels batxillerats, amb la consegüent infrautilització dels recursos del servei públic i la subcontractació de l’ensenyament privat.

2.- La nit del proper dijous 24 de juny el professorat es tancarà a les instal·lacions del centre per manifestar la seua repulsa pels fets denunciats a l’escrit. A la tancada invitarem a la resta de sectors de la comunitat escolar i als mitjans de comunicació.

Aquest escrit s’adreçarà a la Direcció Territorial d’Educació, a la D.G. d’Ensenyament, al Conseller de Cultura, Educació i Esports i al MH Sr. President de la Generalitat Valenciana. Així mateix, el farem arribar a tots els mitjans de comunicació de l’àmbit del PV per què s’assabenten les autoritats i l’opinió pública de la situació que patim a l’ensenyament públic i de l’acció de protesta programada.

Si al vostre centre esteu patint problemes semblants, us encoratgem a que promogueu accions semblants (Claustre Extraordinari, escrits, tancades, pancartes a la façana, ...) i així el resó als mitjans de comunicació serà major i entre totes i tots aconseguirem millorar el servei públic de l’ensenyament.

La Permanent de Directores i Directors d’instituts d’Ensenyament Secundari del PV ja està assabentada i espera sentir molt aprop l’alè dels seus claustres per passar a l’acció.

Salutacions

València, 15 de juny de 2004.

 

ESCRIT DE DENÚNCIA DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE L’IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA

A L’OPINIÓ PÚBLICA I A LES AUTORITATS EDUCATIVES

La Conselleria ens ha reduït un 25 % les peticions de grups de 1r de Batxillerat i un 33 % les de 2n de Batxillerat. La proposta del nostre Institut, malgrat l’informe favorable de la Inspecció d’Educació, ha estat rebutjada en última instància per la Direcció General d’Ensenyament, desatenent així greument les necessitats dels usuaris. Aquesta reducció de classes agreujarà l’actual asfíxia econòmica amb un nou retall de la dotació per a les despeses de funcionament, ja deplorable des de fa temps.

Per contra, si ens concediren els grups demanats l’Institut podria, sense augmentar plantilla ni recursos, atendre les 2 modalitats lingüístiques exigides per la llei (castellà i valencià) i les 3 modalitats de Batxillerat (ciències, humanitats i arts) per als alumnes que han cursat ací l’ESO, així com moltes de les sol·licituds externes que ens arriben.

Més concretament, aquesta reducció:

  • provoca l’eliminació de la lliure elecció de modalitat lingüística en 2n de Batxillerat (d’on desapareix la línia en valencià);
  • condiciona l’elecció de modalitat i optatives dels alumnes de Batxillerat;
  • impedeix la lliure elecció de centre per als pares que han sol·licitat plaça a l’Institut per als seus fills;
  • incrementa innecessàriament les despeses educatives al provocar grups doblement mixtos i no poder usar eficaçment els recursos.

Cap organització empresarial racionalment gestionada no toleraria subcontractar serveis amb altres empreses, tenint capacitat, mitjans i personal propis infrautilitzats. En canvi, la Conselleria provoca amb aquesta política la fuga constant d’alumnat cap als batxillerats privats, multiplicant les despeses i subcontractant l’ensenyament "concertat", amb el qual no ens deixen competir en igualtat de condicions.

En 10 anys la planificació de la Conselleria ha reduït més d’un 50 % el nombre d’alumnes que estudien al "Lluís Vives", a pesar que cada curs es deixen sense atendre centenars de peticions. Només una profunda incompetència i/o una perversa mala fe poden explicar aquesta debacle educativa, quan tenim aules, professors i demandes de sobra.

Per això pensem que ha arribat el moment de reaccionar i denunciar la situació d’enderrocament i desfeta de l’ensenyament públic. Així doncs, convoquem una tancada de professors al centre la nit del 24 de juny (a partir de les 21 h), a la qual invitem la resta de la comunitat escolar i els mitjans de comunicació.

Igualment, encoratgem els altres Instituts (que pateixen els mateixos problemes) a sumar-se a aquesta iniciativa, i anunciem futures accions reivindicatives per a defendre i millorar el servei públic de l’ensenyament, patrimoni de tots els ciutadans.

Claustre de Professors de l’IES "Lluís Vives" (València) 16/06/04

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >