Pressupopstos 2002 - Sistema educatiu

 

8/11/01

L'STEPV-Iv qualifica els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2002 com antivalencians i involucionistes en matèria lingüística.
No es destinen recursos per a complir el Pacte per la Llengua.

1/11/01 L'STEPV-IV considera que el projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana no respon a les necessitats del sistema educatiu valencià.
Propostes de l'STEPV-Iv als pressupostos. Conselleria de Cultura i Educació.
   

Veure pàgina pressupostos 2002 - serveis públics


L'STEPV-Iv qualifica els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2002 com antivalencians i involucionistes en matèria lingüística.

No es destinen recursos per a complir el Pacte per la Llengua.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià ha emés un comunicat de premsa on qualifica com antivalencians els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2002. El sindicat considera que n'hi ha un dèficit important en la quantitat destinada a la Promoció i Ús del valencià que n'és del 0,226% del total presupostat a Educació (l'any passat era del 0,23%). És lamentable que la Generalitat Valenciana dedicat una quantitat tan insignificant a promoure el valencià, i més després d'haver aprovat en les Corts Valencianes el pacte per la llengua. En el projecte de pressupost no es veu concretat aquest pacte. Però n'hi un fet que és qualificat per l'STEPV-Iv com molt greu i que suposa una clara involució. En els objectius bàsics de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística no apareixen algunes que fina ara estaven:

-Desapareix la referència a "models educatius bilingües i suport tècnic".
-Desapareix "reforçar l'aplicació dels programes d'ensenyament en valencià i la seua avaluació".
-Desapareixen les referències a "cursos d'actualització lingüística".
-Desapareix: "promoció dels programes d'ensenyament en valencià mitjançant la realització de cursos, jornades o congressos,…"

En definitiva, objectius bàsics que anaven encaminats a la recuperació de la nostra llengua a l'ensenyament i que estaven acceptats pel conjunt de la Comunitat Edcuativa valenciana desapareixen, açò n'és, junt a la reforma del currículum, una mostra de la involució cap a posicions clarament antivalencianes de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de la mateixa Conselleria de Cultura i Educació.

L'STEPV-IV afirma que aquest pressupostos són involucionistes i suposen un retrocés important en el procés de normalització lingüística.

València 8 de novembre 2001


L'STEPV-IV considera que el projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana no respon a les necessitats del sistema educatiu valencià.

El sindicat ha fet pública en una primera valoració del projecte afirma que no es dediquen partides suficients per donar una resposta satisfactòria a les necessitats reals del l'ensenyament.

En el capítol de personal l'augment de la partida d'ensenyament primari és mínima, ni tan sols augmenta el tan per cent previst per als increments salarials, la qual cosa suposa que s'ha previst una reducció del nombre de mestres que existeix actulament quan el sistema necessita, encara, un augment per a concloure l'aplicació de l'acord de plantilles dels centres d'infantil i primària.

Pel que fa al personal de Secundària, l'augment previst és insuficient per a dotar els centres de les plantilles pactades i proveir els centres nous d'aquestes, amb la qual cosa el sindicat dubta que es vaja complir l'acord de plantilles signat en 1999.

Respecte a les partides dedicades a afavorir la gratuïtat de l'ensenyament o compensar les desigualtats socials, el sindicat afirma que en uns caos es creix insignificament (gratuïtat llibres de text) i en d'altres es mantenen les partides anteriors (menjadors escolars). Ací es veu com el govern de la Generalitat Valenciana no ha avançat en la política exigida pels agents socials per aconseguir un ensenyament gratuït.

En les partides dedicades a subvencionar els serveis complementaris que mantenen els ajuntaments com són la Formació de Persones Adultes o els Gabinents Psicopedagògics Municipals es continua sense aplicar fòrmules previstes a la legislació, per exemple en FPA no és dota de recursos suficients per al Conveni General Multilateral, la qual cosa provoca una inestabilitat en el servei que presten. Els recursos escionòmics previstos augmenten insignificament.

Quan les inversions, el Govern no concreta en els apartats corresponent quins centres va a construir, ampliar o reformar.No apareixen ni en la secció de la pròpia Conselleria de Cultura i Educació ni en la de l'empresa CIEGSA. Tampoc apareixen unes quantitats suficients en en capítol de reforma i ampliació dels centres per donar solució a les deficiències estructurals i puntuals que tenen un nombre important de centres públics valencians. El sindicat esperava veure una partida específica i important per resoldre el problema de les infrestructures educatives, per l'eliminació de les barreres arquitectòniques o la dignificació dels centres després dels problemes haguts aquest curs escolar, però per això no n'hi ha diners.

La Conselleria de Cultura i Educació ha previst la subvenció de 10 milions de pessetes a una entitat secessionista "Lo Rat Penat", com curiositat l'import a aquesta entitat és el mateix que el previst per als sindicats de l'ensenyament. El sindicat crítica aquesta subvenció i demana la seua retirada, al temps que es pregunta si és ètic i legal pressupostar aquesta partida quan el màxim responsable d'eixa entitat ha estat nomenat Director General de Patrimoni Cultural. Per altra part, el sindicat posa de relleu que les quantitats dedicades a afavorir la participació dels agents socials es mantenen congelades.

Un capítol a ressenyar és l'augment de les partides dedicades als concerts educatius o a subvencionar parcialment als centres privats en etapes educatives com Educació Secundària Obligatòria, Cicles Formatius o Batxillerat, ací es torna a veure com la Conselleria de Cultura i Educació aposta nitidament per l'ensenyament privat en detriment del públic. Per una part es neguen els recursos a l'ensenyament públic i per altra s'augmenten els dedicats a la xarxa privada, fins i tot en trams no obligatoris: infantil, formació professional o batxillertats.

En aquest pressupost apareix per primera vegada l'Institut Valencià per al Desenvolupament de l'Educació a Distància; s'augmenta insignificament les partides dedicades al Consell Escolar Valencià, organisme que està aturat en el seu funcionament i al que li cal un impuls importat per complir amb els preceptes legals de ser el màxim òrgan consultiu i no com ara que s'ha convertir en un òrgan lastrat pel control partidista que d'ell fa l'Administració Edcuativa; s'augmen significativament (respecte de l'any passat) els recursos destinats a l'Institut Valencià de l'Avaluació i Qualitat Educativa.

Un dèficit important és la quantitat destinada a la Promoció i Ús del valencià que n'és del 0,226% del total presupostat a Educació (l'any passat era del 0,23%). És lamentable que la Generalitat Valenciana dedicat una quantitat tan insignificant a promoure el valencià, i més després d'haver aprovat en les Corts Valencianes el pacte per la llengua. En el projecte de pressupost no es veu concretat aques pacte. Però n'hi un fet que és qualificat per l'STEPV-Iv com molt greu i que suposa una clara involució. En els objectius bàsics de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística no apareixen algunes que fina ara estaven:

-Desapareix la referència a "models educatius bilingües i suport tècnic".

-Desapareix "reforçar l'aplicació dels programes d'ensenyament en valencià i la seua avaluació".

-Desapareixen les referències a "cursos d'actualització lingüística".

-Desapareix: "promoció dels programes d'ensenyament en valencià mitjançant la realització de cursos, jornades o congressos,…"

En definitiva, objectius bàsics que anaven encaminats a la recuperació de la nostra llengua a l'ensenyament i que estaven acceptats pel conjunt de la Comunitat Edcuativa valenciana desapareixen, açò n'és, junt a la reforma del currículum, una mostra de la involució cap a posicions clarament antivalencianes de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de la mateixa Conselleria de Cultura i Educació.

Però n'hi ha més d'aquestes, entre els objectiu bàsics de la mateixa direcció general han desaparegut qualsevol esment a la LOGSE o a la Llei de Formació de Persones Adultes. Com valorar aço?. Doncs, com una altra involució i retrocés, és a dir dues lleis aprovades pels respectius parlaments són ignorades pel Govern Valencià.

Quan a la posada en marxa dels equipaments dels serveis de riscos laborals en educació es pressuposten 25 milions de pessetes, una quantitat insuficient per a aquest sindicat.

Com a conclusió, d'aquesta primera valoració provisional dels pressupostos, el sindicat considera que estem davant d'uns pressupostos que no afavoreixen un ensenyament públic, ans el contrari són continuïstes de la política privatitzadora del Govern Valencià; responen als interessos de la minoria i no afavoreixen a la majoria de la societat valenciana; suposen una involució ideològica per quan ignoren lleis progressistes; no garanteixen el compliment del Pacte pel Valencià aprovat a les Corts Valencianes ni es doten de recursos suficientsper compensar les desigualtats ni avançar cap a la gratuïtat de l'ensenyament; tampoc es doten dels recursos personals necessaris per complir amb els compromisos del govern amb els agents socials expressat en els acords de plantilles signats.

Per tot açò, el sindicat rebutja els pressupostos presentats per la Generalitat Valenciana.

València, 1 de novembre de 2001.


Propostes de l'STEPV-Iv. PRESSUPOSTOS 2002. 
Conselleria de Cultura i Educació.

 1. Les quantitats destinades a la participació social que es dota mitjançant les convocatòries publicades al DOGV són insuficients:
 2. Codi línia T0022000. Foment i participació Federació i associació pares/mares alumnat.
  Codi línia T1570000. Foment tasca realitzada pels sindicats de l’ensenyament.
  Codi línia T2040000. Foment i participació federació i associacions d’EPA.
  Codi línia T3117000. Foment i participació de confederacions, federacions i associacions d’alumnat.

  Per contra es destinen recursos importants a determinades entitats sense que la resta de les organitzacions representatives del sector (pares o mares, alumnat, sindicats,…) puguen participar del repartiment d’eixes subvencions.

  La nostra proposta passa per augmentar, significativament, les subvencions dels codi línia abans esmentats i perquè totes les entitats representatives d’un sector puguen subscriure convenis en les mateixes condicions que els expressats a l’avantprojecte de pressupostos.

  Demanem la supressió del codi línia T4472000: subvenció despeses de funcionament Lo Rat Penat.

 3. Direcció General de Personal. Administració de Personal.
 4. En les principals línies d’actuació per abastar l’objectiu caldria afegir a l’apartat 1.1.1 la realització de proves per a l’adquisició de noves especialitats i la convocatòria del procediment per a l’adquisició de la condició de catedràtic (la primera està prevista a l’acord sindicats-conselleria i la segona és una reivindicació nostra).

  Pel que fa a les referències a la prevenció de riscos laborals del personal docent i no docent

 5. Direcció General de Centre Docents. Ensenyament Primari.
 6. Entre els objectius bàsics es troba: "escolaritzar adequadament a la població en centres públics i privats concertats". L’objectiu bàsic del govern de la Generalitat Valenciana hauria de ser garantir un lloc escolar públic a cada alumne, però en equiparar les dues xarxes i considerar els centres privats concertats com a servei públic tot el programa de primària es troba ple de línies pressupostàries destinades a aquests centres docents en detriment dels recursos públics.

  No estem d’acord en la concertació de l’educació infantil dels centres privats, i molt menys quan la xarxa pública encara no ha generalitzat la seua oferta a totes les escoles.

  Pel que fa a les línies d’actuació per abastar l’objectiu proposem, a més a més, de l’esmentat anteriorment:

  -Substituir "atendre" per "fomentar l’oferta d’ensenyament en valencià en la xarxa escolar".

  -Substituir "Incrementar" per "dotar de personal educador a tots els centres ordinaris que integren alumnat amb necessitats educatives especials"

  -2.1.1 Substituir "Incremento" per "generalització de l’oferta de les unitats escolars detinades a alumnes de tres anys a tots els centres públics".

  -Afegir un nou apartat: "Dotació de personal auxiliar de gestió a tots els centres públics d’infantil, primària i educació especial"

  -2.1.4. Substituir "ajudes" per "gratuïtat dels llibres de text".

  -Pel que fa al programes de EPA i als Gabinents Psicopedagògics cal fixar com objectiu "l’establiment de convenis generals multilaterals per finaciar els programes depenents de les corporacions locals"

  Les línies pressupostàries destinades a la gratuïtat del servei educatiu: llibres de text (T0067000), transport escolar (T0827000) i menjador (T0829000) són insuficients cal augmentar-los significativament.

  Les linies destinades a Financiació de Persones Adultes (T0063000), Ajudes a Institucions que atenen població menor de 4 anys depenents dels Ajuntaments i de les entitats sense ànim de lucre (T0064000), ajudes a Gabinents Psicopedagògics municipals (T0071000) s’han d’augmentat per poder prestar un servei en les millors condicions possibles.

  A l’anexe de les inversions reals previstes cal concretar tots els centres que es van a construir i ampliar/reformar. Tampoc apareix a l’apartat dedicat a CIEGSA.

  En el capítol de personal l'augment de la partida d'ensenyament primari és mínima, ni tan sols augmenta el tan per cent previst per als increments salarials, la qual cosa suposa que s'ha previst una reducció del nombre de mestres que existeix actualment quan el sistema necessita, encara, un augment per a concloure l'aplicació de l'acord de plantilles dels centres d'infantil i primària.

  Respecte a les despeses de funcionament del centres considerem que cal un augment significatiu d’aquestes per poder atendre totes les necessitats que tenen. Nosaltres proposem que aquesta siga d’un 30% mínim.

 7. ENSENYAMENT SECUNDARI I DE RÈGIM ESPECIAL.
 8. Entre els objectius bàsics es troba: "escolaritzar adequadament a la població en centres públics i privats concertats". L’objectiu bàsic del govern de la G.V. hauria de ser garantir un lloc escolar públic a cada alumne, però en equiparar les dues xarxes i considerar els centres privats concertats com a servei públic tot el programa de primària es troba ple de línies pressupostàries destinades a aquests centres docents. Les inversions als centres privats són en detriment dels públics. No estem d’acord en la concertació dels trams educatius no obligatoris dels centres privats, per aquest motiu demanem la supressió de totes referències i partides encaminades a aquesta finalitat (línia d’actuació 1.1.5,…).

  Una curiositat és la referència a "la consolidación y aumento de la oferta de enseñanza en valenciano en la red pública". La pregunta és: què passa amb la privada?. No pretenen igualar les dues xarxes escolars?.

  Proposem dues noves línies d’actuació:

  "Creació i autorització de programes de garantia social en els IES".

  "Creació de menjadors escolars als IES"

  Línia d’actuació 2.4.2. afegir al personal específic: educadors o altres professionals i no només mestres d’educació especial.

  La línia T3140000 sobre menjadors escolars és insuficient, sols té en compte l’alumnat "dispers", tots els centres de secundària públics han de tindre menjador escolar.

  A l’anexe de les inversions reals previstes cal concretar tots els centres que es van a construir i ampliar/reformar. Tampoc apareix a l’apartat dedicat a CIEGSA.

  Pel que fa al personal de Secundària, l’augment previst és insuficient per a dotar els centres de les plantilles pactades i proveir els centres nous d’aquestes, amb la qual cosa el sindicat dubta que es vaja complir l’acord de plantilles signat en 1999.

  Respecte de les despeses de funcionament dels centres cal un augment significatiu per atendre correstament les despeses dels centres. Nosaltres proposem l’augment siga d’un 30% mínim.

   

  5. Sobre la formació de persones adultes les nostres propostes són les aprovades per la Mesa dels Agents Socials per l’EPA que afecten a diverses Conselleries de la Generalitat Valenciana.

  Conselleria d'Ocupació

   
     

  Creació d'una línia de dotació d’equipaments

  150.000.000 ptes

  Creació nova línia: programes formatius Llei 1/95

  200.000.000 ptes.

  Creació nova línia: equips multiprofessionals

  420.000.000 ptes.

     

  Conselleria de Benestar Social

   
     

  Creació nova línia de dotació d'equipaments

  150.000.000 ptes.

  Creació nova línia: programes formatius Llei 1/95

  200.000.000 ptes.

  Creació nova línia: equips multiprofessionals

  420.000.000 ptes.

     

  Conselleria de Cultura, Educació í Ciència

   
     

  Despeses Conveni General Multilateral

  796.875.000 ptes.

  Despeses adequació i dignificació centres de FPA

  570.654.375 ptes.

  Creació nova línia- programes formatius Llei 1/95

  150.000.000 ptes.

  Conversió campanya Valencià pob. adulta en programa C, de la Llei 1/95

  319.100.000 ptes.

  Despeses Consell Valencià FPA

  25.000.000 ptes.

  Despeses formació específica professorat de FPA

  25.875.000 ptes

  Despeses foment participació i associacionisme

  25.875.000 ptes.

     

  Comissió Interdepartamental de FPA

   
     

  Pla específic de mesures complementàries per crear entorns educatius i formatius als territoris: barris, municipis, en les empreses, en la llar...etc

  105.000.000 ptes.

     

  Total

  3.558.379.375 ptes.

   

 9. Ordenació i innovació educativa i formació del professorat.

En els objectius bàsics no apareixen alguns que fins ara estaven:

-Desapareix la referència a "models educatius bilingües i suport tècnic".

-Desapareix "reforçar l'aplicació dels programes d'ensenyament en valencià i la seua avaluació".

-Desapareixen les referències a "cursos d'actualització lingüística".

-Desapareix: "promoció dels programes d'ensenyament en valencià mitjançant la realització de cursos, jornades o congressos,…"

El sindicat considera necessari que aquestes línies d’actuació tornen a apreixer com objectius bàsics d’una Direcció General que és de "política lingüística"

Apareix una línia pressupostària per els centres concertat amb projectes de compensació educativa i educació ambiental però cap partida similar per als centres públcis. Demanem partides similars per als públics amb la següent quantia:

Educació compensatòria centres públics: 735 euros (en milers d’euros)

Educació ambiental centres públics: 126 euros (en milers d’euros).

La partida dedicada a activitats de formació individual (T0077000) s’hauria d’augmentar significativament, així com la dedicada a ajudes individuals de formació superior (T1311000).

6. Promoció i ús del valencià.

Un dèficit important és la quantitat destinada a la Promoció i Ús del valencià que n'és del 0,226% del total presupostat a Educació (l'any passat era del 0,23%). Aquesta quantitat s’ha d’augmentar significativament, per augmentar totes i cadascuna de les línies pressupostàries que formen part d’aquest programa.

7. Sobre servei de prevenció

La Llei 31/1997 de Prevenció de Riscos Laboral és una llei para complir-se. Una de les moltes novetats positives és que estén el seu àmbit d'aplicació a l'Administració Pública, a la que obliga, conjuntament amb el sector privat.

També té el mateix caràcter el Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat segons Reial Decret 39/97, de 17 de gener. En la seua disposició transitòria primera diu que aquest, per a les empreses de més de 500 treballadors o més de 250 si són d'activitats arreplegades en l'annex I, "deberán estar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 1.999"…

En un bon nombre de comunitats autònomes ja han estat posats en funcionament els Serveis de Prevenció. Al País Valencià s'ha publicat la normativa que els regula en el conjunt de l'Administració de la Generalitat Valenciana, en la qual es determina que ha d'haver tres serveis, un d'ells al Sector de l'Ensenyament.

Després de demanar una negociació i la dotació econòmica d'aquests Serveis els anys 1.998, 1.999, 2000 i no obtindre cap resposta de la Conselleria d'Educació, les organitzacions sindicals van mobilitzar-se i van acordar amb aquesta, en juliol del 2001, l'estructura, modalitat i composició d'aquest Serveis i, pressupostàriament la ficada en marxa de la capçalera. L'Ordre que ha de regular-los encara està pendent de publicació (abans de finalització del 2001)..

És absolutament necessari que en els pressupostos del 2002 hi haja una línea per a cada Serveis de Prevenció que permeta el desenvolupament transparent i de gestió total d'aquests. A l'Ensenyament no pot ser inferior a 250 milions de pessetes pel que fa a capitol I, a més de 46 milions per als equipaments i no menys de 10 milions per a les dietes per a indemnització per serveis a metges i personal d'infermeria per a la revisió sanitària.

1.502.530, més 276.465, més 60.101: en total 1.839.096 euros per al Servei de Prevenció del Sector d'Ensenyament.


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >