stepv55.gif (3507 bytes)

REGLAMENTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

   
MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ. 31 DE MAIG DE 2001. 
LA NEGOCIACIÓ DELS PROJECTES DE DESPLEGAMENT DELS REGLAMENTS ORGÀNICS I FUNCIONALS DELS INSTITUTS I DELS COL.LEGIS D'INFANTIL I PRIMÀRIA HAN QUEDAT AJORNADES FINS EL PROPER CURS ESCOLAR.
LA CONSELLERIA PRESENTARÀ EL DIA 6 DE JUNY UN PROJECTE D'INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DELS IES I UNA ALTRE DELS CICLES FORMATIUS.
TAMBÉ HA PRESENTAT UN PROJECTE D'INSTRUCCIONS PER ALS COL.LEGIS.
ELS PROPERS DIES 13 I 14 DE JUNY ES NEGOCIARAN ELS TRES DOCUMENTS.

Informe de la reunió del 3 de maig

   

Valoració global i esmenes (28 febrer)
Quadre resum. 25 raons per dir no

Valoració inicial (16 gener)

descarregar esmenes STEPV-Iv
(en format word, 328kb)

model de carta per als centres
carta enviada per l'STEPV-Iv

descarregar document original
(en format word, 281kb)


Informe de la reunió del 3 de maig

 

Hui, dijous dia 3 de maig, hem tingut una mesa tècnica per començar la negociació del desplegament de ROF de Secundària.

L'STEPV-Iv ha traslladat als tècnics de l'Administració la preocupació i indignació que ha causat al professorat dels centres de secundària el document presentat per la Conselleria i ha exigit la retirada immediata del document i la presentació d'un nou document que supose un pas endavant en les condicions laborals del professorat i del personal d'administració i serveis, en l'autonomia organitzativa dels centres i en la participació democràtica de tota la comunitat educativa.

L'STEPV-Iv s'ha negat a esmenar aquest document per considerar, que aquests tipus de documents, menyspreen el treball del professorat i causen malestar al conjunt de la comunitat educativa, i ha advertit l'Administació que si s'encabota en dur endavant un document d'aquest tipus tindrà una oposició ferma per part d'aquest sindicat.

L'STEPV-Iv, després de d'advertir que no negociarà aquest document quan el professorat no estiga als centres, li ha oferit un consens a l'Administració sobre els temes que considerem cabdals en aquesta negociació:

-Eliminació de qualsevol referència a la permanència als centres durant el mes de juliol.

-Possibilitat d'organització de qualsevol tipus de jornada escolar.

-Autonomia organitzativa dels centres i no reglamentació de qüestions que ja estan superades des de fa molt temps.

-Respecte absolut als acords signats (plantilles de secundària).

-Superació i millora de l'Ordre de 29 de juny de 1992 respecte de les condicions laborals del professorat.

-No involució dels programes d'ensenyament en valencià.

-Respecte al Consell Escolar de Centre com a òrgan de participació democràtica.

L'Administració s'ha compromés a portar un nou document per al proper 17 de maig, data en què està prevista una nova convocatòria de la mesa de negociació. No obstant això, si el nou document va en la mateixa línia del que ja coneixem, l'STEPV-Iv proposarà mobilitzacions a tota la comunitat educativa dels IES, per exigir la retirada immediata de qualsevol document que supose una clara involució en les condicions laborals i que atempte contra l’autonomia dels centres. Entre les mesures de pressió que proposarà l’STEPV-iv no es descarta la possibilitat de fer una campanya d’insubmissió a aquest projecte, en cas de publicar-se, ni tampoc de convocar una vaga en el sector.

València, 3 de maig de 2001.


VALORACIÓ GLOBAL DEL DOCUMENT

L'STEPV-Iv rebutja l'esborrany de l'Ordre que desplega el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària i demana de l'Administració Educativa la seua retirada. Aquest document suposa una excesiva normativització i burocratització dels centres fins a límits escandalosos, empitjora les condicions laborals del professorat, considera tots els centres de menys de 12 unitats com a seccions, impedeix qualsevol model de jornada que no siga la partida, retalla l’autonomia dels centres en determinar quines han de ser les reunions, quan s’han de fer, etc, elimina les reduccions horàries per a les persones majors de 55 anys, i un llarg etcètera d'aspectes que no compartim. Aquest no és un document acceptable per a l’STEPV-Iv i és per açò que sol.licitem del conseller la seua retirada.

Entre d'altres aspectes que no compartim estan els següents:

 1. No es dona solució a cap dels problemes que pateixen els centres educatius i crea nous problemes i entrabancs de forma innecesària.
 2. Suposa un atac frontal a l'autonomia dels centres, reglamentant els aspectes més senzills i burocratitzant de forma estèril les possibilitant de gestió dels Consells Escolars i dels equips directius.
 3. No sols no s'augmenten els recursos sinó que es limita la capacitat de fer-ne ús.
 4. No millora els serveis complementaris: ni transport, ni menjadors,…
 5. Afecta negativament les condicions dels treballadors i treballadores, tant del professorat com del personal d'Administració i serveis.
 6. El claustre de professorat és ignaorat com element de reflexió i participació del centre docent.
 7. No es té en compte la fomació del professorat.
 8. El Departament d'Orientació queda sotmés a un corsé, que entrbanca encara més la seua tasca.
 9. El document va en contra de la capacitat de decisió i d'autonomia dels òrgans de participació, gestió i direcció dels centres.

Per tot açò, cal un desplegament del ROF que se sustente sobre unes bases diferents a la proposta de l'Administració Educativa. Per a nosatres qualsevol desplegament s'ha de basar en una millora de les condicions de treball del personal i en l'autonomia dels centres. Mentre açò no es garantesca, aquesta organització sindical demanarà la retirada de l'esborrany i s'oposarà a les pretensions de la Conselleria.

València, 28 de febrer de 2001


 

25 BONES RAONS PER CONSIDERAR QUE AQUESTES INSTRUCCIONS NO SÓN LES QUE ELS CENTRES NECESSITEN

25 BONES PROPOSTES PER FER DE LES INSTRUCCIONS UNA EINA ÚTIL PER ALS CENTRES

 

QUÈ ES PROPOSA EN EL PROJECTE?

QUÈ PROPOSA L’STEPV-IV?

1

Regular i concretar el desenvolupament del ROF per a un correcte funcionament dels centres

Derogació dels articles del Capitol II del ROF que impedeixen altres tipus de gestió de centres que no siga la piramidal i presidencialista

2

Desenvolupar les tasques de les Juntes Directives de les Associacions de pares i mares i no les dels consells de delegats

Manteniment del text literal de funcions que el ROF atribueix als pares, mares i alumnes

3

Augmentar d’una manera substancial la burocràcia en els centres sense previsió de dotar d'hores el professorat

Dotació d'hores per realitzar les tasques necessàries

4

Menysprear els i les representants de pares i mares elegits democràticament i atorgar tota la representativitat a les presidències i juntes directives

Potenciació dels Consells Escolars com a autèntics òrgans de participació educativa.
Derogació del Títol III del ROF. Definir la participació dels pares i les mares des d’una òptica de participació democràtica i no potenciar el presidencialisme

5

Retallar l’autonomia dels centres en determinar quines han de ser les reunions, quan s’han de fer, quin ha de ser l’ordre del dia, etc

Autonomia perquè cadascun dels òrgans col·legiats del centre estudie la idoneïtat del calendari de reunions i dels temes a tractar

6

Inventar noves funcions i atribucions que no estan recollides en el ROF

Respectar allò establert en el ROF

7

Considerar que es compleixen els programes d'ensenyament en valencià quan la meitat de les assignatures no es fa en valencià

Potenciació de tots els programes en valencià. Catalogació lingüística dels llocs de treball

8

No contemplar figures com el/la coordinador/-a d'ESO o d'Aula d'informàtica

Contemplar totes les coordinacions necessàries amb la dotació d’hores necessàries per realitzar les sues tasques

9

Ignorar el Claustre de Professorat com a òrgan de reflexió i participació de la vida del centre

Potenciar el Claustre de Professorat com a òrgan de reflexió i participació de la vida del centre

10

Impedir qualsevol model de jornada escolar que no siga la partida

Autonomia perquè cada Comunitat Educativa puga optar pel tipus de jornada escolar que més s’adeqüe a les seues necessitats i característiques per garantir així el màxim desplegament del seu projecte educatiu

11

Mantenir la censura prèvia de tots el materials curriculars

Mantenir la llibertat de càtedra

12

Transformar alguns instituts en seccions per estalviar-se les hores dels equips directius i les dels departaments didàctics

Considerar tots els centres de secundària com instituts

13

Manté un model de jornada centrada en l’activitat "de pissarra" que ignora les noves funcions com ara la tutoria i la coordinació pedagògica

Jornada laboral amb 16-18 hores d’horari lectiu, més la dedicació a les tasques de tutoria i coordinació. Reducció de la jornada laboral dels empleats públics

14

Incomplir l’Acord de plantilles en les reduccions horàries als càrrecs directius i en els criteris de desplaçament, modificació i supressió dels llocs de treball

Compliment estricte de l’Acord de plantilles

15

No millora els serveis complementaris i no hi ha cap referència a transport, menjador, biblioteca…

Millora dels serveis complementaris, actualització de la importància de transpòrt i menjador i establiment de la figura del bibliotecari/-a

16

No contemplar cap reducció horària per al professorat major de 55 anys

Reducció automàtica d'un grup al professorat major de 55 anys que ho demane. Increment de plantilla en els centres que per aquesta circunstància ho necessite

17

Es pretén que el professorat faça 25 hores en el centre durant el mes de juliol

Eliminació d’aquest apartat

18

Establir la coordinació del centres amb el seu entorn sense cap dotació horària per fer aquesta funció

Regular i dotar d'hores la funció de la coordinació docent i amb l’entorn

19

Seguir considerant que s'han de fer les "confessions" anuals per establir els grups

Manteniment de l'Acord de Plantilles i dels tipus de centres del Mapa Escolar i fer "confessions" sols si es rebasen els grups assignats al Mapa Escolar

20

No es dóna compliment a l’Acord de Plantilla en l’apartat de desplaçament de professorat

Compliment de l’Acord de plantilles de Secundària

21

L’atribució horària del professorat no té en compte allò disposat al ROF

El claustre ha d’establir critreris democràtics per a distribuir els horaris

22

Les tasques dels tutors estan sobredimensionades per al temps de que es disposa

Els tutors han de ser coordinadors de l’equip docent i han de tindre suficient suport en les tasques tutorials

23

L’apartat de seguretat i salut laboral es troba en blanc

Creació de la figura del coordinador/a de centre. Dotació d’hores suficients per a les delegades i delegats de prevenció.
Revisió del pla d’actuació de detecció de riscs laborals i de prevenció

24

La referència a la norma de drets i deures de l’alumnat és insuficient i poc clara

Cal una nova norma de drets i deures de l’alumnat que aposte per la convivència de tots els sectors de la Comunitat Educativa

25

Quant al personal d’administració i serveis, únicament s’hi fa referència al seu horari

Proposem un Acord de Plantilles de PAS, amb la finalitat de racionalitzar l’estructura i l’organització administrativa dels centres docents, adequant-la a les exigències d’una administració moderna i eficaç

 

model de carta per als centres

El claustre de ………………………… després de la lectura i debat del document presentat per la Conselleria d’Educació i Cultura anomenat "Esborrany d’ordre per la qual es desenvolupa el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d’Educació Secundària i dels centres sostinguts amb fons públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana" manifesta el seu rebuig al document i demana la seua retirada. Aquest document suposa una excesiva normativització i burocratització dels centres fins a límits escandalosos, empitjora les condicions laborals del professorat i limita l'autonomia de gestió i organització dels centres. Aquest no és un document acceptable per a aquest centre, és per açò que sol.licitem del conseller la seua retirada. Aquest centre exigeix un desplegament del ROF que se sustente sobre unes bases diferents a la proposta de l'Administració Educativa. Per a nosaltres, qualsevol desplegament s'ha de basar en una millora de les condicions de treball del personal i en l'autonomia dels centres.

Entre els aspectes que no compartim estan els següents:

 1. Suposa un atac frontal a l'autonomia dels centres perquè reglamenta fins els aspectes més senzills dels seu funcionament i burocratitza sense necessitat, exigint documentació als centres que ja té l’Administració, la gestió dels Consells Escolars i dels equips directius.

 2. No sols no s'augmenten els recursos humans per fer les funcions que cal fer, sinó que es limita la capacitat de fer-ne ús per l’excessiu reglamentisme.

 3. No es fa esment de serveis complementaris importants com ara el transport i els menjadors.

 4. Empitjora les condicions dels treballadors i treballadores, tant del professorat com del personal d'Administració i serveis en tant que no es reconeixen tasques que es fan —i que s’han de fer— i que abans estaven reconegudes.

 5. El claustre de professorat és ignorat com element de reflexió i participació en la vida del centre fins el punt de dictar els temes dels que s’ha de parlar en cada moment del curs.

 6. S’ignora la fomació permanent del professorat a partir de la pràctica docent i les necessitats educatives del propi centre.

 7. El Departament d'Orientació queda sotmés a una dedicació encorsetada que entrebanca la seua pròpia iniciativa per atendre les necessitats del propi centre.

 8. Es desdibuixa la coordinació de l’equip docent que el ROF atorga a la tutoria i multiplica les seus funcions sense compensar la dedicació horària necessària.

 9. S’ignora la funció dels delegats i delegades de salut i prevenció de riscos laborals.

_________________________, _____d ___________ de 2001
  

(Envieu aquest escrit a l'atenció del Hble. Conseller de Cultura i Educació. Avgda. Campanar, 32. 46015-València. 
Fax: 96-346.65.09 i envieu una còpia al sindicat. Fax: 96-3924334 o per correu electrònic valencia.stepv@intersindical.org)

 

Carta enviada al Conseller

HBLE. SR. CONSELLER DE CULTURA I EDUCACIÓ. GENERALITAT VALENCIANA.

ESMENES PRESENTADES PER L’STEPV-IV A L’ESBORRANY D’ORDRE PER LA QUAL ES DESPLEGA EL REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA PRESENTADA PER LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ.
En primer lloc, dir que el nostre sindicat està en contra d’aquest document per considerar que no és la proposta organitzativa que necessita l’ensenyament valencià ni tampoc arreplega les reivindicacions del professorat. Per tant, considerem aquesta ordre com una involució, un pas endarrere, i no un avanç com haguera estat desitjable.
En segon lloc, adjuntem les esmenes i algunes reflexions sobre el mateix text del document. Les esmenes estan en quadres i en negreta. Les parts del text original que estan subratllades proposem eliminar-les.
En tercer lloc, dir que aquestes esmenes i reflexions, són una primera part, ja que en aquest moment el professorat està iniciant un debat força interessant sobre l’ordre objecte de la negociació i, de segur, que al llarg d’aquest n’hi hauran noves aportacions i propostes.
Salutacions.
València, 27 de febrer de 2001

descarregar esmenes STEPV-Iv (en format word, 328kb)

 


JA N'HI HA PROU !. 

L’STEPV-IV CONVOCARÀ MOBILITZACIONS CONTRA EL DESPLEGAMENT DEL ROF DELS INSTITUTS.

El sindicat que demana la seua retirada immediata no descarta la convocatòria de vaga.

L'STEPV-Iv proposarà, al professorat dels IES, mobilitzacions per exigir la retirada immediata del document presentat per la Conselleria que desplega el Reglament Orgànic dels IES. Per al sindicat, l’esborrany presentat per l’Administració suposa una clara involució en les condicions laborals i atempta contra l’autonomia dels centres. Entre les mesures de pressió que proposarà l’STEPV-iv no es decarta la possibilitat de fer una campanya d’insubmissió a aquest projecte, en cas de publicar-se, ni tampoc de convocar una vaga en el sector.

El passat dia 30 de gener la Conselleria va lliurar un esborrany amb la intenció de tancar la negociació d’aquest document abans de la finalització d’aquest curs.

Aquest document és molt important perquè regula l’organització, el funcionament dels centres de secundària i les condicions laborals del professorat durant els propers anys. És el document que ha de substituir entre d’altres la coneguda Ordre de 29 de juny de 1992. Fins aquest curs, el funcionament dels centres de secundària es regia, fonamentalment, per aquesta Ordre i per les conegudes Instruccions d’Inici de Curs que es negociaven anualment a la finalització de cada curs escolar. La normativa presentada pretén regular tots els aspectes que tenen a veure amb l'organització i el funcionament dels centres de secundària.

La valoració feta per l’STEPV-Iv és molt negativa ja que la intenció de l’Administració, que ha actuat de forma autoritària, és normativitzar i burocratitzar els centres fins a límits escandalosos, empitjorant les condicions laborals del professorat, introdueix el treball al mes de juliol, impedint qualsevol model de jornada que no siga la partida, retalla l’autonomia dels centres en determinar quines han de ser les reunions, quan s’han de fer, considerar tots els centres de menys de 12 unitats com a seccions,etc, elimina les reduccions horàries per a les persones majors de 55 anys, no està redactat l’apartat referit a la seguretat i salut laboral, i un llarg etcètera que des del sindicat no es pot acceptar.

El sindicat que ha iniciat una campanya explicativa del document entre el professorat, ha detactat un gran malestar als IES, per la qual cosa ha exigit a la Conselleria la retirada del document i la negociació d’un altre que supose la millora de les condicions laborals del professorat i del funcionament i organització dels IES. De no obtindre una resposta positiva, la convocatòria de mobilitzacions es farà al llarg dels propers dies, i a més a més, anuncia que impedirà, per tots els mitjans l’aprovació i la posada en funcionament del document.

València, 16 de febrer de 2001


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >