stepv55.gif (3507 bytes)     REGLAMENTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (2 CICLO)
Y LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA"

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ. 31 DE MAIG DE 2001. 
LA NEGOCIACIÓ DELS PROJECTES DE DESPLEGAMENT DELS REGLAMENTS ORGÀNICS I FUNCIONALS DELS INSTITUTS I DELS COL.LEGIS D'INFANTIL I PRIMÀRIA HAN QUEDAT AJORNADES FINS EL PROPER CURS ESCOLAR.
LA CONSELLERIA PRESENTARÀ EL DIA 6 DE JUNY UN PROJECTE D'INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DELS IES I UNA ALTRE DELS CICLES FORMATIUS.
TAMBÉ HA PRESENTAT UN PROJECTE D'INSTRUCCIONS PER ALS COL.LEGIS.
Veure
ELS PROPERS DIES 13 I 14 DE JUNY ES NEGOCIARAN ELS TRES DOCUMENTS.


Descarregar el document en format word (segona proposta)

La Conselleria estudiarà les propostes dels sindicats
Suspesa la negociació del desplegament del ROF dels col·legis públics
17/05/01

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat un segon esborrany
L'STEPV-IV NO ESTÀ D'ACORD AMB EL DESPLEGAMENT DEL ROF PRESENTAT.
22/03/01

20 BONES RAONS: AQUESTES INSTRUCCIONS NO SÓN LES QUE ELS CENTRES NECESSITEN
20 BONES PROPOSTES PER FER DE LES INSTRUCCIONS UNA EINA ÚTIL PER ALS CENTRES


RESOLUCIÓN DE DE DE 2001, DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CENTROS DOCENTES, DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y POLÍITICA LINGÜÍSTICA Y DE PERSONAL, QUE PRORROGA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE JULIO DE 1997, LA RESOLUCIÓN DE 20 D EJULIO DE 1998 Y LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 1999, POR LA QUE SE APRUEBAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PARA EL CURSO 2001-02.

Con la finalidad de establecer el marco de actuación, y desarrollar la actividad docente en los centros educativos de Educación Primaria, y aplicar en el curso 2001-02 alguna de las medidas derivadas de la concreción de aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes del alumnado en este nivel educativo, las direcciones de Centros Docentes, de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística y de Personal, resuelven:

Primero

Al apartado 4.3 de las instrucciones de 21 de julio de 1997 (DOGV de 31-07-1997), completadas en el apartado 3 de la Resolución de 28 de junio de 1999 (DOGV de 13-07-1999), se incorpora el siguiente aspecto:

Segundo

Los delegados de prevención de riesgos laborales dedicarán a sus funciones cuatro horas individuales de computo semanal. El centro organizará estas horas de forma compacta para que puedan desarrollar sus funciones, concentrándolas preferentemente en la mañana del martes.

Tercero

Se prorrogan para el curso 2001-02 las normas de organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria establecidas por la Resolución de 21 de julio de 1997, la Resolución de 20 de julio de 1998, la Resolución de 28 de junio de 1999 (DOGV de 31.07.1997, DOGV de 28.07.1998 y DOGV de 13-07-1999), salvo las modificaciones que se expresan en la presente resolución.

Todas las fechas correspondientes a 1997, 1998 y 1999 quedan referidas a 2001.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGV.

Valencia, de de 2001


La Conselleria estudiarà les propostes dels sindicats
Suspesa la negociació del desplegament del ROF dels col·legis públics

La negociació de l’ordre mitjançant la qual es desplega el Reglament Orgànic i Funcional dels col.legis públics d’infantil i primària ha quedat suspesa, momentàniament, per acord entre els sindicats i la Conselleria de Cultura i Educació, per tal que aquesta estudie les propostes sindicals.

El Sindicat espera que després del període de reflexió que s’obri amb la suspensió de la negociació, l’Administració canvie les orientacions que caracteritzen el projecte i tinga en consideració les propostes presentades per les organitzacions sindicals.

L’STEPV-Iv ha aportat en aquesta negociació un seguit d’esmenes en la línia que tot seguit s’assenyala.

Aquestes propostes i el conjunt d’esmenes presentades al llarg de la negociació són determinants per aconseguir una norma acceptable per totes les parts i superar així la confrontació causada pel projecte inicial de l’Administració el qual suposa una clara involució respecte de la normativa actualment en vigor.

17 maig 2001


La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat un segon esborrany

L'STEPV-IV NO ESTÀ D'ACORD AMB EL DESPLEGAMENT DEL ROF PRESENTAT PER LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ.

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat un segon esborrany del document de desplegament del Reglament Orgànic i Funcional dels Centres d'Ed. Infantil i Primària. L'STEPV-Iv no està d'acord amb el document presentat per no arreplegar una part important de les esmenes presentades. Entre els temes més rellevants que no ha acceptat l'Administració Educativa estan:

-La reducció de l'horari lectiu del professorat a 18 hores. La Conselleria s'entesta en mantindre 25 hores lectives quan tots els sindicat li hem plantejat la necessitat de la reducció de la jornada lectiva.

-Tampoc s'ha acceptat incorporar reduccions de la jornada lectiva al professorat major de 55 anys.

-No s'ha acceptat ampliar les hores de reducció horària als equip directiu. Ni tampoc a la resta de coordinadors pedagògics.

-L'autonomia dels centres educatius per fixar la seua jornada escolar. El sindicat ha exigit que els centres puguen triar el model de jornada que considere més idoni. L'Administració, per contra, s'ha negat radicalment a acceptar aquest punt.

-El document continua essent reglamentista fixant en excés totes i cadascuna de les funcions del professorat i dels diferents òrgans de govern i de coordinació pedagògica dels centres.

En definitiva, el sindicat no comparteix el projecte i demana la seua modificació per un altre que responga a les necessitats que té l'ensenyament públic i millore les condicions de treball del professorat.

22 març 2001


SOBRE L’ORDRE DE PARTICIPACIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

 

20 BONES RAONS PER CONSIDERAR QUE AQUESTES INSTRUCCIONS NO SÓN LES QUE ELS CENTRES NECESSITEN

20 BONES PROPOSTES PER FER DE LES INSTRUCCIONS UNA EINA ÚTIL PER ALS CENTRES

     
 

QUÈ ES PROPOSA EN EL PROJECTE?

QUÈ PROPOSA L’STEPV-IV?

1

Regular i concretar el desenvolupament del ROF per a un correcte funcionament dels centres. (PREÀMBUL)

Derogació dels articles del Capitol II del ROF que impedeixen altres tipus de gestió de centres que no siga la piramidal i presidencialista.

2

Mantenir indefinidament la transitorietat dels centres de primària per a impartir el 1r. Cicle d’ESO. (D.T. 1)

Posar data a la transitorietat.

Adscripció immediata dels centres de primària que imparteixen 1r. Cicle d’ESO als IES (Adscripció virtual).

3

Augmentar d’una manera substancial la burocràcia en els centres sense previsió de dotar-los de personal administratiu.

Dotació de personal administratiu a tots els centres.

4

Menysprear els i les representants de pares i mares elegits democràticament i atorgar tota la representativitat a les presidències i juntes directives. (1)

Potenciació dels Consells Escolars i fer-los els autèntics organs de participació educativa.

Derogació del Títol III del ROF i definir la participació dels pares i les mares des d’una òptica de participació democràtica i no potenciar el presidencialisme.

5

Retallar l’autonomia dels centres en determinar quines han de ser les reunions, quan s’han de fer, quin ha de ser l’ordre del dia, etc. (1.2.)

Autonomia perquè cadascú dels òrgans col·legiats del centre estudie l’idoneïtat del calendari de reunions i dels temes a tractar.

6

Inventar noves funcions i atribucions que no estan recollides en el ROF.

- Estudiar convocatòries els Consells Escolars. (1.2)
- Supervisar les programacions d’aula pel coordinador o coordinadora de cicle. (2.2.5)
- Considerar les AMPES com a òrgans i demanar que facen una memòria final anual. (2.3.5)

Respectar allò establert en el ROF.

7

Incorporar nous programes educatius sense el corresponent augment de professorat. Programa d’educació bilingüe enriquit. (2.1.3.E)

Dotació de més mitjans materials i humans en els centres que impartesquen nous programes educatius.

8

Atorgar a la Comissió de Coordinació Pedagògica la facultat per triar els materials didàctics curriculars. (2.2.4)

Elecció de materials pels equips de cicle i la Comissió Pedagògica ha de vetlar perquè siguen coherents amb el Projecte Curricular.

9

Tractar de manera diferent els centres públics i els privats. Per exemple en els procediments per a la substitució dels materials curriculars. (2.2.4)

Mateix tema, mateix tractament per als centres públics i privats.

10

Impedir qualsevol model de jornada escolar que no siga la partida. Incomplint així el punt 19 de l’Acord de plantilles. (6.4)

Autonomia perquè cada Comunitat Educativa puga optar pel tipus de jornada escolar que més s’adeqüe a les seues necessitats i característiques per garantir així el màxim desplegament del seu projecte educatiu.

11

Fer un plantejament força reduccionista del tractament de la diversitat:

- Necessitats Educatives Especials.
- Compensació.
- Repetició de curs com a mesura d’atenció a la diversitat.

(6.6)

Dotar d’assessories de compensació i de desigualtats i d’educació intercultural tots els CEFIRES.

Mesures organitzatives, de flexibilització d’agrupaments, metodològiques, de diversificació d’itineraris i adaptació curricular, per poder donar respostes satisfactòries a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

12

Considerar l’alumnat pertanyent a minories ètniques o a altres cultures i estats com alumnat amb necessitats educatives especials, sense tenir en compte cap altra circumstància. (6.6.B.1)

Regulació específica per a l’atenció d’aquest alumnat.

Programes intensius d’integració per a l’alumnat provinent d’altres cultures i estats.

Implementació de personal i elaboració de materials específics.

13

Optar per una Jornada laboral de 37’5 hores setmanals amb 25 hores d’horari lectiu. (7.2)

Jornada laboral de 35 hores setmanals amb 18 hores d’horari lectiu.

La distribució horària pot ser la següent:

De 18 h. de docència directa, tutoria i funcions directives.

Fins a 7 h. complementàries de comput setmanal.

5 h. de còmput mensual.

14

Incomplir l’Acord de plantilles al voler assignar al professorat adscrit al 1r. Cicle d’ESO un horari lectiu de 25 hores setmanals, coincidint necessàriament amb l’horari de l’alumnat. (7.4)

Compliment extricte de l’Acord de plantilles. El punt 16 diu: "L’horari setmanal dels mestres adscrits al 1r. Cicle d’ESO serà l’establert amb caràcter general per al professorat de secundària."

15

Condicionar l’assignació d’hores per al desenvolupament de les funcions directives a les necessitats de la impartció de totes les àrees i nivells del centre. (7.6)

La plantilla ha de ser suficient per a garantir sempre la docència i la resta de funcions.

16

No contemplar cap reducció horària per al professorat major de 55 anys.

Reducció automàtica de 5 hores lectives al professorat major de 55 anys que ho demane. Increment de plantilla en els centres que per aquesta circunstància ho necessite.

17

Deixar per a una negociació "sine die" aspectes que a hores d’ara ja haurien d’estar resolts:

Adaptació del Decret 233/1997 i el desplegament del Decret 39/1998, d’ordenació de l’educació per a l’alumnat amb N.E.E.

Regulació de l’atenció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa. CAES i Programes d’Educació compensatòria. (10.4)

Negociació immediata dels temes pendents.

En tot cas, el suport als CAES, s’ha de completar amb un pla integral que contemple actuacions de la C.C.E.C., C. de Benestar Social, C. de Sanitat, Ajuntaments, etc. i que se concrete, entre altres, en majors dotacions econòmiques, de personal i de serveis complementaris.

18

Fer que el professorat adscrit a primària puga completar el seu horari en el 1r. Cicle d’ ESO si en el seu centre encara roman de manera transitòria. (10.5.2)

Dotació del professorat necessari per cobrir tot l’horari del 1r. Cicle d’ESO i respectar així l’adscripció feta en 1997.

19

Assignar, en els centres de primària que imparteixen 1r. Cicle d’ESO, preferentment, l’àrea de tecnologia al professorat adscrit a l’àrea de matemàtiques i CC.NN. i l’àrea d’educació plàstica i visual al de Ciències Socials. (10.5.2)

Dotació de professorat de Tecnologia i de Plàstica i Visual a tots els centres.

20

Exigir un mínim de 10 alumnes per constituir un grup del segon idioma extranger en el segon cicle de primària o en el 1r. d’ESO. (6.1 i 10.5.2. A)

Satisfer tota la demanda que es produesca del segon idioma extranger.

 

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >