Projecte: Regulació de les itineràncies

  

veure Ordre
publicada
en DOGV de
8/10/2002

Nota anterior a la publicació de l'Ordre. Juny 02

La negociació de les condicions de treball del professorat itinerant.

S’ha obert un nou procés de negociació en maig

La negociació anterior va finalitzar sense cap acord, en no acceptar les organitzacions sindicals el plantejament de la Conselleria que només volia la trasllació a Secundària de de les instruccions de Primària. El sindicat va demanar l’obertura d’una negociació ampla sobre el conjunt de les condicions laborals, de tot el professorat de tot els cossos docents, incloent-hi a tots el col.lectius que itineren.

Finalment, després de la insistència de les organitzacions sindicals, la Conselleria va acceptar parlar de nou sobre el tema, lliurant-nos un projecte d’ordre que regula el règim d’itinerància del professorat. Aquest document no és acceptable per al sindicat per no abordar la problemàtica des d’un punt de vista global, per no actualitzar i augmentar el pagament del quilometratge ni contemplar satisfactòriament les reduccions horàries del personal itinerant. Fins ara n’hi ha hagut dues reunions per negociar l’esborrany de l’ordre, estem presentant tota una sèrie d’esmenes per incloure les nostres propostes. Els procés de negociació encara està obert.

L’STEPV-Iv ha plantejat un seguit de reivindicacions que afecten al conjunt de les condicions laborals com ara: les referides a la classificació de llocs de treball com d’especial dificultat; la provisió de llocs itinerants ha de ser voluntària; la determinació de llocs de cada curs escolar ha de ser negociada reduint el nombre de quilometres i de centres de cada persona itinerant que ara contempla l’ordre; la negociació de l’horari lectiu setmanal per contemplar: reduccions horàries, coordinació pedagògica, acció tutorial, esplais,...; l’augment de les indemnitzacions i la millora de les condicions generals de la itinerància (en la línia del document "pengem les claus"). Per al sindicat és necessària la modificació del Decret 24/1997, d’11 de febrer, és per açò que hem demanat la convocatòria d’una Mesa General de Negociació per negociar-la.

Per informar-vos sobre la situació de la negociació i decidir entre totes i tots les actuacions a fer, us convoquem a les següents reunions:

València

Dilluns 10 de juny de 2002. Seu STEPV-IV. C/ Juan de Mena, 14-baix. 18 hores.

 

ORDRE de 26 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula el règim d’itinerància del professorat adscrit a centres docents públics d’ensenyança no universitària, de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2002/10762]   DOGV 8/10/2002

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), en l’article 16, establix que, en el nivell d’educació primària, les ensenyances de la música, de l’educació física, dels idiomes estrangers o d’aquelles ensenyances que es determinen, seran impartides per mestres amb l’especialització corresponent.

L’Orde de 10 de gener de 1997 (DOGV de 24.01.97), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es publiquen les plantilles tipus de les escoles d’Educació Infantil (segon cicle) i col·legis d’Educació Primària públics, de titularitat de la Generalitat Valenciana, establix que, en determinats centres docents i en funció del seu nombre d’unitats, les ensenyances especialitzades a què es referix el paràgraf anterior seran impartides per professorat itinerant. 

La Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu, ja citada, establix una diversificació de modalitats en l’Educació Secundària i en les Ensenyances de Règim Especial que, a fi de garantir la deguda atenció educativa especialitzada a l’alumnat, requerix que professorat de determinades especialitats hagen de prestar els seus servicis en diversos centres. 

El Decret 24/1997, d’1 de febrer (DOGV de 17.02.1997), del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i l’Orde de 23 de juliol de 1998 (DOGV de 15.09.1998), de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desenrotlla, regulen les indemnitzacions i gratificacions que, per raons de servici, puguen correspondre al personal de la Generalitat Valenciana i a l’adscrit funcionalment al servici d’esta.

Implantada la nova ordenació de les ensenyances que la LOGSE establix, correspon regular, en l’àmbit de les competències de la Conselleria de Cultura i Educació, el règim d’itinerància del professorat que, per les raons avantdites, presta els seus servicis en diversos centres.

En la tramitació d’esta orde s’ha complit el que preveu la Llei 9/87, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.

En ús de les atribucions que em conferix l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

ORDENE

Primer. Objecte i àmbit d’aplicació

La present orde té per objecte regular determinats aspectes referits:

– a la planificació educativa d’ensenyances impartides per funcionaris docents adscrits a llocs itinerants;

– al règim en què el dit funcionariat ha de prestar els seus servicis; i

– a l’organització i funcionament d’aquells centres docents públics d’ensenyances no universitàries, de titularitat de la Generalitat Valenciana, en què desenrotllen les seues funcions.

Segon. Definició. Catalogació. Adscripció

1. Tindran la consideració de llocs docents itinerants aquells en què el funcionariat docent, adscrit a estos, amb caràcter regular i periòdic haja de prestar els seus servicis en més d’un centre. En el cas de col·legis rurals agrupats (CRA) tindran el dit caràcter quan els servicis es presten en més d’una localitat.

2. Els llocs docents itinerants, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals més representatives, podran ser catalogats com a tals per la Conselleria de Cultura i Educació. La dita catalogació especificarà el nivell, l’especialitat, el centre d’adscripció i els centres on, complementàriament, han de prestar-se els servicis.

3. Com que els llocs itinerants tenen caràcter singular, l’adscripció del funcionariat docent a estos serà voluntària. En tot cas, l’administració educativa garantirà la seua provisió.

Tercer. Criteris de planificació educativa

1. Els principis bàsics que guiaran l’aplicació de criteris en la resolució dels expedients de dotació i distribució de recursos, seran l’adequada atenció a l’alumnat i el màxim aprofitament de mitjans, des de la prestació dels servicis pel funcionariat docent en les adequades condicions de seguretat .

2. D’acord amb el punt anterior, s’elaboraran i resoldran expedients de planificació que, per etapes i nivells educatius, consideraran el nombre d’alumnes a atendre, el nombre de centres i la seua distància, la constitució de grups, els horaris per grup di especialitat, els horaris del funcionari docent itinerant i els desplaçaments a realitzar.

Quart. Règim del professorat itinerant

1. Al professorat itinerant se li aplicaran les disposicions legals que, amb caràcter general, corresponen al professorat del cos que impartix les mateixes ensenyances, sense perjuí del que s’establix en la present norma.

2. Els servicis prestats pel funcionariat docent en un altre centre distint del de la seua adscripció, ho seran en règim de comissió de servicis estesa pel director del centre de destí, de conformitat amb allò que s’ha establit per la Resolució de 16 de maig de 1995, de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es delega l’exercici de determinades competències en els directors dels centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

3. Amb caràcter general el còmput de l’horari lectiu setmanal serà l’establit per a la resta del seu mateix nivell i tipus d’ensenyança. Vindrà determinat per l’horari destinat a l’atenció directa de l’alumnat, els temps de reducció horària destinats als desplaçaments i aquells altres atribuïts a altres funcions que li siguen assignades.

4 . Per a l’elaboració dels horaris lectius setmanals, a què es referix l’apartat anterior, s’aplicaran els temps de reducció horària destinat als desplaçaments que a continuació s’especifiquen:

Km. desplaçament setmanal Reducció horària setmanal
Fins a 80 km. 2 hs.
De 80 a 120 3 hs.
De 120 a 160 4 hs.
De 160 a 200 5 hs.
De 200 a 240 6 hs.

5. Quan, computats l’horari d’atenció directa de l’alumnat i reducció horària per raons de desplaçament, la seua suma fóra inferior a l’horari lectiu setmanal, el professorat itinerant desenrotllarà aquelles altres funcions que li siguen assignades per la direcció d’estudis del seu centre d’adscripció o, en cas de desacord, per la Inspecció Educativa. Estes altres funcions hauran d’estar dirigides a millorar:

– l’atenció de l’alumnat, i
– l’organització i funcionament dels centres en què preste els seus servicis.

6. El professorat itinerant complirà l’horari complementari setmanal, d’obligada permanència en el centre, en aquell que fóra d’adscripció, d’acord amb els criteris que la direcció d’estudis o, en cas de desacord, la Inspecció Educativa determine. Amb caràcter excepcional:

– podrà establir-se una major atribució horària d’atenció directa a l’alumnat, procedint-se a la reducció del seu horari complementari de conformitat amb allò que s’ha establit per les disposicions legals vigents;

– podrà complir part de l’horari complementari en un centre distint del d’adscripció, a efecte de participar en les sessions d’avaluació, en la celebració de claustres de professors i en les sessions de coordinació relacionades amb les seues funcions.

7. La jornada lectiva del professorat itinerant començarà i finalitzarà en el centre d’adscripció.

8. En tant que la resta de professorat no les tinguen adjudicades i llevat que siga estrictament necessari, al professorat itinerant no li podran ser assignades tutories.

9. El calendari laboral del professorat itinerant serà el que correspon al professorat del seu centre d’adscripció.

Quint. Indemnitzacions per raó del servici del professorat itinerant

1. El professorat itinerant a què es referix esta orde percebrà les indemnitzacions que es deriven per l’aplicació del que establixen el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOGV núm. 2.931, de 17.02.1997), i l’Orde de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desenrotlla (DOGV núm. 3.330, de 15.09.1998).

2. Estes indemnitzacions del professorat itinerant es finançaran a càrrec del capítol II, gastos de funcionament, del centre a què estiga destinat.

Sext. Altres indemnitzacions per raó del servici

El professorat itinerant, en cas d’accident de circulació, tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià.

Sèptim. Organització i funcionament dels centres

1. Els centres afectats per la dotació de professorat itinerant adaptaran la seua organització i funcionament de conformitat amb el règim del dit professorat, a què es referix l’apartat quart d’esta orde.

2. El professorat itinerant formarà part dels claustres de professors de tots els centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

3. No obstant això:

a) Els horaris seran elaborats, coordinadament, pels caps d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. El responsable de la dita coordinació serà el cap d’estudis del centre d’adscripció. En cas de desacord serà la Inspecció Educativa qui els fixe.

c) Els horaris del professorat itinerant, previ informe raonat de la Inspecció Educativa, hauran de ser aprovats per la Direcció Territorial de l’àmbit territorial que corresponga.

Octau. Prevenció de riscos laborals i protecció de la salut

1. Les professores itinerants en avançat estat de gestació –a partir del sext mes d’embaràs– podran suspendre transitòriament el seu règim d’itineràncies i estaran adscrites al seu centre de destí a temps total, a fi de reforçar els horaris d’atenció a l’alumnat. L’administració educativa dotarà dels recursos necessaris per a atendre l’horari dels altres centres.

2. Donada la singularitat dels llocs docents itinerants, la Conselleria de Cultura i Educació impartirà cursos de formació específica sobre prevenció de riscos laborals.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Les direccions generals de Centres Docents, de Personal, d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de Règim Econòmic, així com les direccions territorials de Cultura i Educació, queden autoritzades perquè, en l’àmbit de les seues respectives competències, desenrotllen la present orde per mitjà de resolucions que concreten aquells aspectes que consideren procedents per a la millor execució del que disposa esta orde.

Segona

Esta orde entrarà en vigor al sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició o plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del conseller de Cultura i Educació, en el termini d’un mes a comptar des del sendemà de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des del sendemà de la publicació.

València, 26 de setembre de 2002

El conseller de Cultura i Educació
MANUEL TARANCÓN FANDOS

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >