PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

  
    

Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes 
5 abril 2002


L'STEPV-IV davant el document


Sol.licituds 2002

Resolución de la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i Programes de compensació educativa a centres subvencionats amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil (2n cicle), primària i secundària obligatòria per al curs 2002-2003.

A les seus del sindicat tenim l'esborrany de la Resolució per la qual es concediexen els recursos materials als centres que han presentat les sol.licituds en la convocatòria extraordinària a partir de la data d'1 de setembre de 2002.

Aquesta resolució es publicarà durant els propers dies al DOGV.

València, 29 de novembre de 2002.

 

 

Informació Mesa Sectorial 12 d'abril 2002

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit, hui divendres, per tractar sobre les instruccions d'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i de compensació educativa i el calendari escolar per al curs vinent. 
Les instruccions d'escolarització d'alumnat amb n.e.e. i de compensació educativa fixen la distribució equilibrada d'aquest alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics, públics i privats concertats, la qual cosa ha estat valorada positivament per l'STEPV-Iv. Ara bé, aquestes instruccions no contemplen la distribució equilibrada de l'alumnat d'incorporació tardana, és a dir de l'alumnat que es matricula fora del periode ordinari de matriculació. Açò és una llaguna molt important del document presentat, doncs l'alumnat de compensació educativa s'escolaritza en qualsevol època de l'any i no únicament en el periode ordinari de matriculació. Per tot açò, l'STEPV-Iv afirma que la normativa no va a suposar un canvi important en l'escolarització de l'alumnat amb n.e.e. i de compensació educativa entre tots els centres sostinguts amb fons públics i es continuaran escolaritzant en la xarxa pública, afegeix l'STEPV-Iv.
L'STEPV-Iv ha demanat a l'Administració Educativa que donen instruccions detallades i concretes a la Inspecció Educativa i a les Direccions Territorials d'Educació perquè, al menys, es complesquen, aquestes instruccions.


Sol.licituds 2002

El DOGV ha publicat el dia 27 de febrer de 2002 la Resolució de 14 de febrer, del Director General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es determinen criteris per a l’autorització dels centres docents i dels programes de compensació educativa a partir del curs acadèmic 2002-03.

A l’article 3 de la Resolució es diu que el termini per presentar sol.licituds per a centres CAES nous i per programes o accions de compesació educativa en qualsevol circumstància s’articula en dues fases: una ordinària i una altra extraordinària.

En la fase ordinària els centres presentaran les seues sol.licituds després de l’1 d’abril i abans del 15 de juny de cada any, coincidint amb el procés d’escolarització.

Per a la presentació de sol·licituds

En la fase extraordinària els centres podran presentar les seues sol.licituds a partir de l’1 de setembre. En aquesta fase no podran participar els centres on no es prodüesquen variacions substancials de l’alumnat després de l’inici del curs escolar ni centres que, tenint prevista la necessitat abans, no hagueren presentat el seu programa en la fase ordinària.

A més a més de la resolució publicada al DOGV cal que els centres tinguen en compte l’Ordre de 4 de juliol de 2001 (DOGV 17.07.2001).

València, 5 de febrer de 2002.

Per a més informació: 
DOGV del 27/II/2.002 http://www.pre.gva.es/dogvweb/index.html
DOGV del 17/VII/2001 http://optico.pre.gva.es:8081/defaultv.htm


L'STEPV-IV davant el document

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) considera que les Instruccions de la Direcció General de Centres Docents en relació amb el procés d'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i del qual precisa compensació educativa no responen al compromís de l'Administració Educativa de repartir equitativament aquest alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

El sindicat afirma que amb aquestes instruccions no es repartirà equitativament l'alumant amb n.e.e. i de compensació educativa entre els centres públics i privats concertats, escolaritzant els primers la major part de l'alumant. Tot açò contravé les declaracions fetes per dirigents de la Conselleria d'Educació que, mentre declaren als mitjans de comunicació una cosa, redacten normatives que no van en la mateixa línia, segurament per la pressió de determinades organitzacions patronals que pretenen evitar l'escolarització d'aquest alumnat als seus centres.

Les propostes alternatives del sindicat són:

1. La normativa presentada té caràcter d'instruccions, el sindicat considera que aquesta siga una ordre i que siga publicada al DOGV.

2. La normativa s'ha d'aplicar a tots els centres de titularitat pública i als centres privats amb concerts educatius, en totes les seues modalitats, i als que estiguen sostinguts totalment o parcial amb fons públics.

3. El document unifica el procediment d'escolarització de l'alumnat amb n.e.e. i de compensació educativa. El sindicat proposa que existesquen dos procediments independents, una normativa específica per cada tipus d'alumnat.

4. Les comissions d'escolarització han de ser les que determinen les vacants de tots els centres sostinguts amb fons públics, tant si són de titularitat pública com privada. Les vacants estaran especificades per cursos i grups. Les comissions d'escolarització es mantindran actives durant tot el curs escolar per garantir el compliment de les normes sobre admisssió de l'alumnat i la participació dels diferents sectors educatius en el seguiment el procés d'admissió de l'alumnat dins el seu àmbit de competències.

5. Proposem afegir al punt 3, l'article 10 de l'ordre de 16 de juliol de 2001, que diu:

"1. En los centros docentes que impartan Educació Infantil (2º ciclo) y escolaricen alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales debidamente justificadas, la reducción de la ratio vendrá determinada por la resolución de la dirección territorial teniendo en cuenta el dictamen de escolarización.

2. En los centros docentes que impartan Educación Primaria y escolaricen alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales permanentes debidamente dictaminados, el número de alumnos máximo de estas características será de 2 por grupo-clase. En estas circunstancias, y salvo casos excepcionales, el número máximo de alumnos por aula será de 20. Cuando sólo haya un alumno o alumna con n.e.e. permantes debidamente dictaminado, el número máximo de alumnos por clase será de 23".

6. Els centres adscrits també tindran en compte per al seu procés de matriculació la reserva de llocs escolars per a l'alumnat amb n.e.e i de compensació educativa, independentment dels nivells que escolaritzen. En cas contrari s'estaria vulnerant aquesta normativa, doncs l'alumnat adscrit també té reserva de plaça sense passar per cap procés de matriculació.

7. Per poder fer efectiva la reserva de llocs escolars per a l'alumnat amb n.e.e cal, de forma preceptiva, el dictamen d'escolarització de l'alumnat per part dels SPEs o dels Gabinets Psicopedagògics Municipals. El dictamen s'ha de fer prèviament al periode de matriculació, només amb aquest es pot saber si una xiqueta o xiquet és subjecte de necessitats educatives especials.

8. La referència a la proporcionalitat no està clara. Només seria acceptable, si aquesta suposarà equilibrar la descompensació que ja existeix entre els centres escolars de la mateixa localitat o districte escolar, però no per augmentar-la.

9. La reserva de llocs escolars per a l'alumnat amb n.e.e. o de compensació educativa s'ha de mantidre al llarg de tot el curs escolar, de no ser així s'estaria tornant a desequilibrar la matriculació de l'alumnat d'aquesta tipologia entre els diferents centres. A més a més, com es distribuirà l'alumnat amb n.e.e. o de compesanció educativa que sol.licite ser matriculat fora del periode ordinari. Si les places no es reserven a tots els centres tornarà a concentrar-se en els mateixos centres. Altra solució podria ser que una vegada finalitzat el periode de matriculació, les comissions d'escolarització assignen lloc escolar a cada un dels grups dels centres de la localitat o districte per atendre, en igualtat de condicions i al llarg del curs escolar, la totalitat e l'alumnat sol.licitant.

10. Cal establir un periode de reclamacions, al document presentat no hi és.

11. Compartim la possibilitat que els Consells Escolars Municipals puguen acordar fòrmules que garantesquen un repartiment equilibrat de l'alumnat amb n.e.e.. Però caldrà establir unes instruccions precises i clares per evitar desviacions en el compliment d'aquest principi.

València, 14 de març de 2002


  

Aquest és el document presentat per la Conselleria de Cultura i Educació per a la seua negociació, en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació, el proper divendres 12 d'abril. Les propostes presentades per l'STEPV-IV no han estat arreplegades. Caldrà veure com es desenvolupa la Mesa Sectorial per veure si s'avança o no en el repartiment equlibrat de l'alumnat amb n.e.e. i de compensació educativa entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

Cir.NEE.doc
5 abril 2002

Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes en relación con el proceso de escolarización del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y del que precisa de compensación educativa

I Normativa aplicable

1) La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, se refiere a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y del que precisa de compensación educativa en los siguientes términos:

... Las administraciones educativas garantizarán la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de los alumnos considerando su número y sus especiales circunstancias, de manera que se desarrolle eficazmente la idea integradora. A estos efectos se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de escolarizar a los alumnos a que se hace referencia en el punto anterior, de acuerdo con los límites máximos que la administración educativa determine. En todo caso se deberá respetar una igual proporción de dichos alumnos por unidad en los centros docentes de la zona que se trate, salvo en aquellos supuestos en que sea aconsejable otro criterio para garantizar una mejor respuesta educativa a los alumnos. Las administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para atender a estos alumnos. Los criterios para determinar esas dotaciones serán los mismos para los centros sostenidos con fondos públicos. Además para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de estos alumnos al centro educativo, las administraciones educativas podrán colaborar con otras administraciones, instituciones o asociaciones con responsabilidad o competencias establecidas sobre los colectivos afectados.

2) La Generalitat Valenciana ha dictado diversas disposiciones que regulan la escolarización del alumnado con necesidades de compensación educativa.

Orden de 4 de julio de 2001 (DOGV de 17 de julio) por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa, en el punto quinto d), establece:

Se garantizará que, en el proceso de escolarización de una localidad o zona, exista una distribución equilibrada, entre centros sostenidos con fondos públicos, del alumnado con necesidades de compensación educativa de forma que no se concentren en determinado dentro educativo, teniendo en cuenta las necesidades de escolarización existentes.

La Resolución de 14 de febrero de 2002, del director general de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística determina los criterios para la autorización de los centros CAES y de los programas de compensación educativa (DOGV de 27 de febrero).

3) Asimismo la atención del alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E) se ordena en las siguientes disposiciones:

 • Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la que se establece el procedimiento de elaboración del dictamen para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (DOGV de 18 de enero de 1985).
 • Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de ordenación de la educación para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales (DOGV de 17 de abril).
 • Orden de 18 de junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. (DOGV de 29 de junio)
 • Orden de 16 de julio de 2001 (DOGV de 17 de septiembre) por la que se regula la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros de Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria.
 • La resolución de 15 de junio de 2001, de las Direcciones Generales de Centros Docentes, de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística y de Personal por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente a los centros de Educación Secundaria para el curso 2001-2002(DOGV de29 de junio), en el punto V. Atención a la diversidad.

El decreto 39/1998 contempla la posibilidad de escolarizar en determinados centros a los alumnos que precisen de equipamientos singulares o dotaciones profesionales dificilmente generalizables, salvo este supuesto la escolarización se atendrá a lo dispuesto en la orden de 16 de julio, que en el punto noveno establece:

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales deberán estar distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo curso. Se excluirá en su composición todo criterio discriminatorio.

La misma disposición se establece que en cada aula habrá un máximo de dos alumnos cuando se hayan dictaminado N.E.E permanentes. También se regula la posible redución de ratio

4) Las comisiones de escolarización son competentes para decidir en relación con la escolarización de este alumnado. Esta competencia les viene asignada en el punto sexto k) de la Orden de 3 de abril de 1998.

Las comisiones de escolarización se ocuparán, en su ámbito respectivo, de.....k) Decidir, una vegada escoltats els sectors afectats, en especial els pares o tutors de l'alumnat, l’escolarització dels alumnes que tinguen necessitats educatives especials i els pertanyents a minories que viuen en condicions socials extremes que dificulten la seua integració escolar, tot això sense perjudici que els pares o tutors puguen exercir els drets reconeguts en el Decret 27/1998, de 10 de març, o en la present ordre. La decisió de les comissions d’escolarització, que caldrà adoptar en un moment anterior a la determinació de vacants dels centres, tendirà a aconseguir una efectiva integració dels alumnes al·ludits, sense menyscabament de les competències atribuïdes als directors territorials de Cultura i Educació.

5) La determinación de las vacantes se efectuará conforme lo establecido en el punto 11 de la Orden de 2 de mayo de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se modifica parcialmente la Orden de 3 de abril de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana, sostenidos con fondos públicos (DOGV de 8 de mayo).

2. Para determinar las vacantes, se detraerán previamente, cuando las haya:

 • Las plazas escolares reservadas para el alumnado del propio centro, en los casos establecidos en esta orden, excepto en el primer curso de las enseñanzas postobligatorias según se determina en el punto anterior.
 • Las asignadas al alumnado procedente de los centros adscritos, siempre que haya instado la confirmación de plaza.
 • Las correspondientes al alumnado escolarizado por razones de transporte escolar conforme a lo establecido en la disposición adicional sexta del Decreto 27/1998, de 10 de marzo, modificado por el Decreto 87/2001, de 24 de abril.
 • Las asignadas por las comisiones de escolarización al alumnado con necesidades educativas especiales y los pertenecientes a minorías cuyas condiciones sociales extremas dificulten su integración escolar y cuya escolarización ha sido previamente decidida de conformidad con lo establecido en el apartado sexto, 3, k) de esta orden.

3. Las vacantes a ofertar para cada curso y modalidad lingüística las determinarán:

 • La Dirección de los centros públicos, respecto de la Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, cuando ésta se ubique en colegios de primaria.
 • La titularidad de los centros concertados respecto de todos los niveles.
 • La Dirección Territorial de Cultura y Educación respecto de los centros de Educación Secundaria de titularidad de la Administración Pública.

4. Las relaciones de puestos escolares disponibles, que se ajustarán a los anexos V a IX de esta orden, se remitirán a la Comisión de Escolarización y se expondrán de forma visible en los tablones de anuncios del centro, en el plazo establecido.

II Procedimiento para la asignación de puesto escolar del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y del que precisa de compensación educativa.

Vista la normativa citada y, en uso de las competencias otorgadas en la disposición final primera de la Orden de 3 de abril de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el procedimiento de admisión de alumnado en los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana, sostenidos con fondos públicos, esta Dirección General procede a establecer el procedimiento para la escolarización del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y del que precisa de compensación educativa.

 1. En la sesión constituyente la Comisión de Escolarización, para cuantificar las necesidades de su ámbito competencial, recabará la información que precise de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de que se trate, de los centros de atención temprana si los hubiese, de los Servicios Psicopedagógicos Escolares y/o Gabinetes Psicopedagógicos Municipales, de las Instituciones sanitarias, de los propios centros docentes y de cuantas entidades se considere oportuno.

En la citada información deberán especificarse y, en su caso, documentarse, las características de las necesidades que el alumno presenta.

 1. En el caso de alumnado con necesidades de compensación se describirán las condiciones socioculturales desfavorables: incorporación tardia al sistema educativo, desconocimiento de los idiomas de la Comunidad Valenciana por ser emigrante o refugiado, pertenecer a minorias étnicas o culturales en situación de desventaja social, escolarización irregular por itinerancia familiar o por abandonos educativos, residencia en zonas social, cultural o economicamente desfavorecidas, dependencia de instituciones de protección de menores, hospitalización prolongada, inadaptación al medio escolar.
 2. Toda la información disponible con respecto a este alumnado se remitirá, , según corresponda a los servicios o gabinetes psicopedagógicos para la determinación de las necesidades de compensación.

 3. Para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales la información especificará tan solo si se propone la escolarización en de un centro ordinario y los recursos que, en su caso, precisa el alumno para su correcta atención educativa.
 1. La Comisión de Escolarización, a la vista de la información obtenida y de la experiencia de cursos escolares anteriores decidirá los puestos escolares que se reservarán para la escolarización de los alumnos detectados y para los que se puedan detectar en fechas posteriores.
 2. También se considerarán las posibles reducciones de ratio que en su dia se puedan determinar en la correspondiente resolución de la dirección territorial por la que se determine la escolarización del alumnado con NEE.

 3. La Comisión determinará los puestos escolares que, para cada curso escolar, cada centro debe reservar y, consecuentemente, detraer de las vacantes a ofertar por el sistema ordinario de admisión de alumnado.

Para su cuantificación se tendrá en cuenta la capacidad del centro, las vacantes existentes en cada curso y el alumnado de estas características ya escolarizado en el centro.

La Comisión deberá reservar los puestos de modo que se garantice que el alumnado, objeto de escolarización mediante este procedimiento, no se concentre en uno o en unos pocos centros de la localidad, procediendo a su distribución equitativa entre todos los centros públicos y privados concertados del ámbito geográfico sobre el que la Comisión de Escolarización tiene competencias. Los puestos escolares se reservarán en los centros de forma proporcional y en base a los tres criterios indicados en el párrafo anterior.

De lo antedicho se exceptúa el alumnado que precise de equipamientos singulares o dotaciones profesionales difícilmente generalizable.

4) La Comisión asignará plaza a cada uno de estos alumnos, atendiendo en la medida de lo posible a las preferencias manifestadas por los padres o tutores de los menores que se encuentren en alguna de las situaciones descritas.

5) Se comunicará a los centros las asignaciones efectuadas y el número de plazas que deben reservar en los cursos que se indiquen.

Se dará traslado a la Dirección Territorial de Cultura y Educación de las actuaciones relativas a los institutos afectados, a los efectos de que determine las vacantes, una vez detraidas las plazas reservadas.

Asimismo se comunicará a la Dirección Territorial si existen detectados menores aún no escolarizados con necesidades educativas especiales graves a los efectos de elaboración de los dictámenes de escolarización y determinación de las disminuciones de ratio que procedan.

Para que las Direcciones territoriales puedan adoptar las medidas que procedan, estas comunicaciones deberán tener lugar con suficiente antelación a la fecha en que deban determinarse las vacantes, según lo que se establezca en el calendario de admisión de alumnado fijado por la correspondiente Dirección Territorial de Cultura y Educación.

6) Los centros, cuando cumplimenten los anexos V a IX de la Orden de 3 de abril de 1998, en los que figuran los puestos escolares vacantes, harán constar, en el apartado Observaciones, el total de plazas reservadas por curso, especificando su destino (alumnado del propio centro, alumnado adscrito, alumnado transportado, alumnado con necesidades de compensación educativa y el de necesidades educativas especiales ).

7) Las Comisiones de Escolarización, para evitar duplicidades, comprobarán que los alumnos escolarizados por el procedimiento establecido en el punto 4) no han presentado solicitud por el procedimiento ordinario.

8) Las plazas escolares que, según lo indicado en el punto 2), se reservan para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales o de compensación educativa de detección tardía, se asignarán a los alumnos detectados durante el proceso de admisión.

La Comisión de Escolarización procederá a asignarles puesto escolar con antelación a la fecha en la que se apruebe la lista definitiva de alumnado admitido.

a) Si el número de alumnos detectados fuese superior al de plazas reservadas, al alumnado que excediese se le asignará puesto escolar en uno de los centros en que quedasen puestos escolares vacantes. La distribución será equilibrada en la medida de lo posible y siguiendo los criterios establecidos en el párrafo segundo del punto 3).

b) Si el número de alumnos detectados fuese inferior al de plazas reservadas, la Comisión de Escolarización comunicará a cada centro los puestos que quedan libres a los efectos de que los incorpore al proceso ordinario.

Los citados puestos se añadirán a la lista definitiva de alumnos admitidos y se asignarán al alumnado que inicialmente no hubiese obtenido plaza en el proceso ordinario de admisión, según el orden que figure en la lista de no admitidos.

c) En las situaciones detectadas a partir de esta fecha se ofertará a los padres o tutores del alumnado las vacantes disponibles, al efecto de que elijan, de entre ellas, la opción de escolarización que considere más oportuna.

Estas escolarizaciones se tendrán en cuenta para determinar las asignaciones y reservas de puesto escolar en el proceso de escolarización de los siguientes cursos académicos.

 1. No obstante lo expuesto anteriormente, el Consejo Escolar Municipal podrá acordar otras fórmulas que, respetando los principios contenidos en la normativa vigente, se consideren más operativos en su ámbito de competencia.

Dicho acuerdo se remitirá a la Dirección Territorial de Cultura y Educación junto con los acuerdos favorables de los consejos escolares de todos los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito.

La Dirección Territorial, comprobado que se cumplen los requisitos indicados, dictará resolución motivada y expresa autorizando o denegando su aplicación.

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >