stepv55.gif (3507 bytes) Admissió d'alumnat

   

19 gener 2001. El Consell Escolar Valencià aprova les modificacions al Decret d'Admissió d'Alumnat. 

5 desembre 2000. Sobre l’esborrany del Decret__/2001, que modifica parcialment el Decret 27/1998 pel que es regula l’admissió de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics.


EL CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ APROVA LES MODIFICACIONS AL DECRET D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

En la sessió plenari de hui, 19 de gener, el Consell Escolar Valencià (CEV) ha aprovat les modificacions que proposa a l’esborrany del nou Decret que modificarà el Decret 27/98 que regula l’admissió de l’alumnat en tots els centres sostinguts amb fons públics, concertats i públics.

Tot i que el ple ha rebutjat la proposta unitària dels sindicats STEPV, CC.OO i FETE-UGT com a text alternatiu al projecte d’informe elaborat per la comissió permanent del CEV, la qual ja tenia una valoració positiva de dos modificacions introduïdes com són, l’establiment d’un nou procés d’admissió per a passar del primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys) al segon (3-6 anys), encara que es tracte de cicles que s’impastesquen en un mateix centre, i el reconeixement de la prioritat de l’alumnat del propi institut a l’hora d’accedir a places de primer curs de Batxillerat de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, atenent la resolució de les Corts Valencianes en eixe sentit, el plenari, per la via d’esmenes transaccionals, ha informat favorablement, per àmplia majoria, aspectes defensats per la proposta sindical:

 1. L’Administració garantirà la matriculació de l’alumnat que, procedent del propi centre, vulga cursar les modalitats de Batxillerat esmentades, encara que excepcionalment aquesta garantia podrà realitzar-se en un institut pròxim.
 2. L’Administració haurà d’adscriure els centrs de Primària a un sol institut als efectes de continuar els estudis de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) la qual cosa garantirà la continuïtat del projecte educatiu i permetrà l’efectivitat de la coordinació pedagògica dels equips docents del col·legi i l’institut. D’aquesta manera, les famílies coneixeran l’itinerari formatiu que seguiran els seus fills. Excepcionalment, cada col·legi podrà ser adscrit a dos instituts, però per línies: cada línia sencera anirà a un institut determinat, de manera que no es permetrà la disgregació de l’alumnat.
 3. L’alumnat procedent d’un primer cicle d’ESO escolaritzat en un col·legi de Primària podrà cursar el segon cicle sense necessitat de nou tràmit d’admissió. Aquesta mesura s’aplicarà durant un període transitori que es completarà en el curs 2002-03.
 4. En l’Ordre de desplegament del Decret 27/98 s’ha introduït la sustitució de la declaració de la renda per una certificació d’Hisenda, a efectes de demostrar els ingressos familiars que computen en el barem d’admissió. Així es pot acabar amb la picaresca de presentar declaracions de la renda incompletes que es subsanaven més tard amb una declaració complementària.

Els sindicats han votat aquestes esmenes transaccionals que en bona mesura s’acosten a les seues pròpies propostes. Això no obstant, per a l’STEPV-Iv aquestes modificacions no són suficients per valorar positivament el Decret 27/98 perquè encara manté la consideració de centres sostinguts amb fons públics amb igualtat de condicions i de tracte, tant els que ho són parcialment com els totalment. Així mateix, no es garanteix formalment una plaça pública als pares i mares que la sol·liciten perquè considera les places concertades com a part d’una xarxa educativa de caràcter públic. El sindicat continua rebutjant que les unitats del primer cicle d’ESO ubicades en un col·legi de Primària no siguen considerades orgànicament pertanyents a un institut. També s’oposa a la permanència en el barem del punt discrecional, arbitrari i discriminatori, deixat al paper de cada Consell Escolar dels centres públics i del titular dels centres privats que permet un alumnat preseleccionat.

València, 19 de gener de 2001


Sobre l’esborrany del Decret__/2001, que modifica parcialment el Decret 27/1998 pel que es regula l’admissió de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics.

 

La lectura de la modificació operada sobre l’article 9 indica, al nostre parer, que es pretén eixamplar considerablement l’abast del sosteniment amb fons públics de centres de titularitat privada. Pel que sabem, es tracta d’arribar, amb diners públics, al 60% de l’oferta privada del primer cicle d’Educació Infantil a través de la subvenció, per una banda; i, per altra, de cobrir el 100% de l’oferta privada del segon cicle d’Infantil mitjançant el concert singular. En ambdos casos no s’arribarà —de moment— a la gratuïtat total, el que permet una política de preus molt més flexible tal i com l’interessa a la mateixa patronal.

En definitiva, la intenció d’estendre el sosteniment dels centres privats amb fons públics ha requerit la introducció d’algunes modificacions que tot seguit passem a assenyalar.

Article 9.

 1. El proceso de admisión en los centros docentes para los niveles sostenidos con fondos públicos, regulado en este Decreto, se aplicarà a los alumnos que deseen acceder por primera vez a dichos centros y niveles.

 2. En los centros financiados con fondos públicos, total o parcialmente, que impartan diversos niveles educativos, el proceso inicial de admisión de alumnado se realizará al comienzo de la oferta del nivel objeto de financiación correspondiente a la menos edad.

 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el cambio de curso dentro de un mismo nivel, así como el acceso a los sucesivos ciclos, etapas o niveles sostenidos con fondos públicos, que se impartan en el mismo centro orecinto escolar al que accedió el alumno mediante el proceso de admisión establecido en la normativa aplicable, no requerirán un nuevo proceso de admisión hasta la finalización de la educación básica, salvo que la promoción se efectúe del primer al segundo ciclo de educación infantil, en cuyo caso deberá llevarse a cabo nuevo proceso de admisión.

 4. Cometari.

  El fet de suavitzar la selecció econòmica de l’alumnat mitjançant un segon procés d’admissió en passar del primer al segon cicle d’Infantil per tal com els preus al públic són molt més alts en el primer cicle i, per tant, només asseguren l’entrada al centre entre 0 i 3 anys a qui els pot pagar, té sentit si es pensa ampliar considerablement l’abast de la subvenció a l’oferta privada de primer cicle. Actualment, la subvenció al primer cicle abasta pocs centres, mentre la subvenció al segon cicle està generalitzada. De continuar així, no hagués fet falta un segon procés d’admissió ja que només caldria fer-ne un en començar el segon cicle d’infantil en la immensa majoria de centres. Açò, però, va a canviar en els propers anys.

  En definitiva, se suavitza la selecció a canvi de destinar més diners públics a l’ensenyament privat. No es pot oblidar que la xarxa pública del primer cicle d’Infantil no compta més que amb 33 escoletes en tot el País Valencià. Per tant, encara està per fer.

  Para acceder a las plazas vacantes del primer curso de Bachillerato, de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de ciencias de la Naturaleza y de la Salud, los alumnos del propio centro tendrán prioridad sobre los demás solicitantes.

  Comentari.

  Aquest canvi ens sembla netament positiu, ja que actualment l’alumnat d’ESO en un Institut podia tindre problemes per continuar fent el Batxillerat en el mateix centre. D’aquest manera no està garantit, però té més possibilitats.

 5. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que procedan de los centros de educación primaria que tengan adscritos, de acuerdo con el procedimiento establecido.

 6. Si no existiesen plazas suficientes para acoger a los alumnos procedentes de niveles anteriores de un mismo centro o recinto escolar y/o de los correspondientes centros adscritos, se establecerá una prelación entre dichos alumnos mediante la aplicación del proceso de admisión regulado en el presente Decreto. En todo caso, el alumnado del mismo centro o recinto escolar tendá prioridad sobre aquél que proceda de un centro adscrito.

La combinació dels punts 3 i 4 significa, en la pràctica, el següent: en els centres privats concertats, primer accediran els alumnes del propi centre procedents de primària, després els del centre que tinguen adscrit (també privat) i, finalment, la resta. Serà molt improbable que queden vacants per a qui no siguen del centre o procedesquen d’un altre que haja subscrit una adscripció voluntària. Així, els centres privats continuen "blindats" a una oferta externa al seu propi entorn ideològic.

Article 10

… la Conselleria de Cultura y Educación podrá efectuar laas siguientes adcripciones (…) de oficio:

Comentari.

És a dir, continuará la dispersió de l’alumnat que cursa el primer cicle d’ESO en un col·legi en varis instituts. Per tant, es trenca la continuïtat del tram de l’ESO perquè no hi ha continuïtat del mateix projecte educatiu ni curricular, perquè els equips docents del col·legi i dels instituts no es coneixen ni treballen junts. Mentrestant, els centres privats garanteixen continuïtat total.

Conclusió:

Les modificacions en marxa del Decret d’admissió de l’alumnat estan pensades més que res per als centres privats concertats, per a la seua adequació a un marc de generalització del sosteniment amb fons públics de tota l’oferta educativa, obligatòria i no obligatòria.

València, 5 de desembre de 2000


 tornar < començament / pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >