Arranjament escolar. Curs  2001 / 2002

tornar a pàgina d'arranjament escolar

INSTRUCCIONS CONJUNTES, DE 6 DE NOVEMBRE DE 2001, DE LES DIRECCIONS GENERALS DE CENTRES DOCENTS I DE PERSONAL, SOBRE CRITERIS GENERALS PER A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ PER UNITATS, LLOCS DE TREBALL I ALTRES CARACTERÍSTIQUES DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL (2n. CICLE), PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL, DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER AL CURS 2002-2003.

INTRODUCCIÓ

El Decret 111/2000, de 18 de juliol, de Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Educació, publicat en el DOGV de 21-07-2000, establix, entre altres funcions, les següents:

a) De la Direcció General de Centres Docents, en l’article 16 establix les d’elaborar la planificació educativa, d'acord amb les necessitats d'escolarització i dels servicis educatius que s’han d’oferir, i l'estudi i proposta de creació, modificació, transformació i supressió de centres docents públics, i, consegüentment, de les seues unitats.

b) De la Direcció General de Personal, en l’article 14 establix les d'elaborar la proposta de les plantilles de personal docent i la proposta de dotació de llocs de treball de personal no docent, d'acord amb la planificació prevista per la Direcció General de Centres Docents.

La Conselleria de Cultura i Educació ha regulat el nombre màxim d'alumnes per aula (Orde de 17 de febrer de 1992), l'atenció de l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (Orde de 4 de juliol de 2001), l'atenció educativa de l'alumnat amb necessitats educatives especials (Orde de 16 de juliol de 2001) i els llocs de treball docent que generalment, i en funció del nombre d'unitats, corresponen als diferents tipus de centres docents (Orde de 10 de gener de 1997).

La Conselleria de Cultura i Educació, d'acord amb l'evolució de l'escolarització de l'alumnat dels diversos nivells i la planificació educativa realitzada, per mitjà de la publicació de distintes ordes, ha anat actualitzant amb caràcter anual el catàleg d'unitats, de llocs de treball docent i d'altres característiques dels centres d'Educació Infantil (2n Cicle), d'Educació Primària i d'Educació Especial, de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Les previsions d'escolarització per al curs 2002-03 i l'estimació de sol·licituds formulades a l'empara de les disposicions legals vigents, aconsellen introduir variacions en el catàleg d'unitats, de llocs de treball i d'altres aspectes dels centres referits (partint de les dades d'escolarització corresponents al curs actual 2001-02) a la previsió de la demanda i a l'existència d'altres sol·licituds, a l’efecte d'adequar-los a les necessitats previstes.

De conformitat amb el marc legal descrit, i fent ús de les competències atribuïdes, és proocedent que les direccions generals de Centres Docents i de Personal dicten conjuntament les següents

INSTRUCCIONS

1a. MODIFICACIONS

a) Atenent les dades d'escolarització corresponents al curs 2001-02, de les demandes de servicis educatius, de la planificació educativa realitzada i de les sol·licituds formulades, els canvis en el catàleg dels centres d'Educació Infantil (2n Cicle), Educació Primària i centres específics d'Educació Especial, per al curs 2002-03, s’han de dur a terme per mitjà dels corresponents expedients de modificació dels aspectes que en el següent apartat s’indiquen i d'acord amb el que estes instruccions determinen.

b) Els aspectes susceptibles de possible modificació han de ser aquells referits a:

- Centres ordinaris: unitats i llocs (punts 2.1.A i 2.1.B).
- Centres específics d'Educació Especial i unitats específiques en centres ordinaris: unitats i llocs (punts 2.2.A i 2.2.B).
- Projecte educatiu (punt 2.3).
. Programes d'educació bilingüe (punt 2.3.1).
. Projectes de compensació educativa (punt 2.3.2).
- Col·legis Rurals Agrupats (CRA) (punt 2.4).
- Integració i desglossaments de centres (punt 2.5).
- Canvis de denominació de centres (punt 2.6).

2a. CRITERIS

2.1. Centres ordinaris

2.1.A. Centres ordinaris: unitats

2.1.A.1. Aspectes generals

a) Centres complets. Un centre es considera complet quan disposa, com a mínim, d'1 unitat per curs.

- Als centres complets, amb caràcter general, el nombre màxim d'alumnat per aula serà:

Nivell

Curs

Nombre màxim

Educ. Infantil (2n. Cicle)

1r.

20 (α)

Educ. Inf.(2n Cicle) / Preesc.

2n. i 3r.

25

Educ. Primària

Tots

25

Educ. Sec. Obligatòria (*)

1r. i 2n.

30

(a) Quan per aplicaciσ d'este nombre s'altere greument la planificació educativa de la localitat, amb caràcter extraordinari i transitori, se n’ha de tindre com a referència el nombre de 25.

(*) Escolarització provisional.

- Per tant, el nombre d'unitats que ha de correspondre per cicle és:

Educació Infantil 2n. Cicle (3 a 5 anys)

 

Educació Primària

Nombre d’unitats

Nombre d’alumnat

 

Nombre d’unitats

Nombre d’alumnat

 

Mínim

Màxim

   

Mínim

Màxim

3

41

70

 

2

26

50

4

71

95

 

3

51

75

5

96

120

 

4

76

100

6

121

140

 

5

101

125

7

141

165

 

6

126

150

8

166

190

       

9

191

220

       

- Els centres docents que escolaritzen en unitats ordinàries alumnat amb necessitats educatives especials han d’experimentar la reducció de ràtio establida en l'apartat 10 de l'Orde de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'atenció educativa de l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d'Educació Infantil (2n. Cicle) i Educació Primària.

b) Centres incomplets.- Un centre es considera incomplet quan no complix la característica definida en l'apartat anterior.

- Als centres incomplets, quan s'agrupe alumnat de diferents cursos, cicles o nivells, el nombre d'unitats ha de ser determinat per l'aplicació de la següent taula:

Nombre d’alumnat

Nombre d’unitats

Ràtio global alumn./unitat

Mínim

Màxim

 

Mínim

Màxim

5

14

1

5

14

15

32

2

8

16

33

54

3

11

18

55

76

4

13

19

77

100

5

15

20

101

126

6

17

21

127

154

7

18

22

155

184

8

19

23

- Amb caràcter complementari al que s'ha assenyalat amb anterioritat, podran agrupar-se alumnes de diversos cursos, cicles o nivells, en unitats mixtes, d'acord amb la següent taula:

Nombre d’unitats

Nombre cursos agrupats

Nombre màxim d’alumnat

1

2

20

1

3

18

1

4

16

1

5 ó +

14

- Quan un centre incomplet, en el nivell d'Educació Infantil o en el d'Educació Primària, estiga catalogat amb el mínim nombre d'unitats requerit per un centre complet, se li aplicaran de manera diferenciada els criteris que corresponguen al nivell, com si d'un centre complet es tractara.

c) Altres. A més, per a determinar el nombre d'unitats, caldrà tindre en compte:

. Els estudis de planificació educativa realitzats.

. La continuïtat de l'alumnat al centre i la seua distribució.

. La promoció de grups, de manera que hi correspondrà creació quan per augment de l'alumnat en un mateix nivell hagen de constituir-s’hi més unitats de les catalogades, i supressió quan, per disminució de l'alumnat en un mateix nivell, en corresponga reducció.

. Les tendències del desplaçament de la població escolar.

. L'existència de barreres físiques entre barris o districtes.

2.1.A.2. Augment d'unitats

La incorporació de variacions al catàleg, de manera que hi apareguen més unitats de les actualment catalogades, es produirà quan siga necessari augmentar el nombre de grups d'alumnat. S’ha de realitzar des de l'anàlisi de l'escolarització de tots els centres de la localitat o, si és procedent, del districte, tenint en compte:

- La població que s’ha d’escolaritzar.
- L'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives especials de caràcter greu i permanent.
- La no procedència quan, amb les unitats existents d’àmbit local, es puguen satisfer les necessitats.
- L'oferta de programes educatius dels centres.
- La capacitat i estat de les instal·lacions.
- L'equilibri de recursos entre els distints centres i districtes de la localitat.
- La seua continuïtat. Si fóra necessari amb caràcter conjuntural, haurà d'atendre's la necessitat per mitjà d'habilitació (i no creació).
- A l’efecte de determinar amb major precisió el que assenyala el paràgraf anterior, s'establix que hi correspondrà habilitació, quan la continuïtat es fixe en dos o menys cursos acadèmics, i creació, quan es preveja la seua existència per a tres o més cursos.

2.1.A.3. Disminució d'unitats

La incorporació de variacions al catàleg, de manera que hi apareguen menys unitats de les actualment catalogades, s’ha de produir quan en disminuïsca l'escolarització. S’ha de realitzar a centres que, preferentment:

- Estiguen en procés de cessament progressiu.
- Disposen d'instal·lacions inadequades.
- Presenten estructura descompensada (nre. de línies).

2.1.A.4. Unitats de 3 anys

- Les propostes d'ajust han de preveure la generalització de l'oferta de llocs escolars públics per a l'escolarització de l'alumnat de tres anys. A este efecte, s’han de crear les unitats necessàries per a escolaritzar la demanda de llocs escolars públics.

- Si per a aconseguir el dit objectiu fóra necessari, caldrà demanar la col·laboració dels ajuntaments en l'adequació de les instal·lacions dels centres.

2.1.B. Centres ordinaris: llocs

2.1.B.1. Educació Infantil (2n Cicle)

- Durant el curs 1998-99 es va generalitzar la dotació d'un professor de suport d'Educació Infantil per als centres que estaven constituïts per 5 unitats del dit nivell.

- Durant el curs 1999-2000 es va generalitzar la dotació del lloc 14 als centres d'una línia (3 u. d'Educació Infantil + 6 u. d'Educació Primària).

- El curs 2000-2001 es va mantindre la dotació ja assenyalada, i a més, en compliment del punt 5 de l'Acord ja referit, als centres amb 4 unitats del Segon Cicle d'Educació Infantil se’ls va incrementar 1 lloc de treball, i passaren a comptar des del dit curs amb 5 mestres.

- El curs 2001-2002 es van mantindre les dotacions ja assenyalades.

- El curs 2002-2003 es generalitzarà el lloc 15 als centres compostos per 3 unitats d’Educació Infantil i 7 unitats d’Educació Primària i es procedirà a la millora de la plantilla de les Escoles d’Educació Infantil de 3 unitats i entre 6 i 11 unitats, que incrementaran en ún els seus llocs de treball de mestre d’Educació Infantil, respecte al que establix l’orde de 10 de gener de 1997.

Per això, a les Escoles d’Educació Infantil, hi correspondrà el següent:

. D'1 a 2 unitats d'Educació Infantil catalogades, el nombre de llocs serà igual al nombre d'unitats.

. De 3 a 5 unitats, el nombre de llocs superarà en 1 el nombre d'unitats.

. En el cas de 6 o més unitats, el nombre de llocs superarà en 2 el nombre d'unitats.

- Així, doncs, amb la introducció de les noves modificacions descrites per al curs 2002-2003, pel que fa a la creació de nous llocs de treball d'este nivell, l'Acord de 7-06-96 sobre plantilles, concordant amb el que establix l'Orde de 10 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es publiquen les plantilles-tipus de les escoles d'Educació Infantil (Segon Cicle) i col·legis d'Educació Primària públics, de titularitat de la Generalitat Valenciana, no sols haurà de considerar-se acomplit en la seua totalitat, sinó que en el cas de les escoles infantils, ha sigut millorat substancialment.

2.1.B.2. Educació Primària

a) Amb caràcter general.

- Per al curs 1997-98, de forma generalitzada, van ser dotats amb la totalitat de la plantilla:

. Els centres que, amb anterioritat, havien desenrotllat un projecte de compensació educativa de Singularitat Urbana (abans PAEPs) i disposaven de professorat de suport.

. Els centres l'alumnat de 1r Cicle d'ESO dels quals va ser escolaritzat en Instituts d'Educació Secundària.

. Els centres incomplets, tant de zones rurals com de zones urbanes, pel que fa al professorat no especialista. El professorat especialista (excepte el de Pedagogia Terapèutica) va ser dotat en la seua totalitat, amb caràcter general i itinerant.

. Aquells centres on va ser necessari per a possibilitar la permanència de professorat definitiu, en la mesura que hi correspongué.

- Per al curs 1998-99 van ser dotats de forma generalitzada:

. els centres d'1 a 5 u. .………...……. + 1 professor de Ped.Terap. itinerant
. els centres de 6 i 7 u. ...…………….. + 2 professors (1 Gener. + 1 Ped.Ter.)
. els centres de 8 i 9 u. ..……………... + 2 professors (1 I.E.-2n.Opc. + 1 Ped.Ter.)
. els centres de 10 i 11 u. ……….… + 2 professors (1 Educ. Fís. + 1 Ped.Ter.)
. els centres de 12 a 16 u. …........…. + 1/2 prof. (1 Educ. Fís. + 1 pos. Ped.Ter.)
. els centres de 17 u. ......……………. + 1 professor (pos. Ped. Terapeutica)
. els centres de 18 a 20 u. ………….. + 1 professor (1 Música)
. els centres de 21 a 23 u. ……………+ 1 professor (1 Educ. Física)
. els centres de 24 u.......………………... + 1 professor (1 pos. Ped.Terapeútica)

. Els centres incomplets, tant de zones rurals com de zones urbanes, d'acord amb les seues necessitats, van ser dotats (a més del professorat especialista que els corresponia) del de Pedagogia Terapèutica necessari, amb el mateix caràcter general i itinerant.

. Tots els centres d'una línia que estaven constituïts per 3 unitats d'Educació Infantil i 6 unitats d'Educació Primària, amb caràcter complementari, van ser dotats (sempre que va ser sol·licitat pel seu consell escolar) amb un professor més i, en els següents casos: quan la funció directiva era realitzada per professorat especialista i este no disposava d'horari per a atendre les dos dedicacions; quan es va considerar necessari millorar l'oferta relacionada amb la capacitació lingüística del professorat i quan es va considerar necessari per a la dotació d'un professor de suport d'Educació Infantil.

- Per al curs 1999-2000 van ser dotats de forma generalitzada:

. Del lloc 14, tots aquells centres d'una línia que no el tenien.

. Del lloc 26, tots aquells centres de dos línies la plantilla dels quals no els incloïa.

- Durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002 es van mantindre els criteris adoptats en cursos anteriors.

- Per al curs 2002-2003 es té prevista la generalització del lloc 15, exclusivament als centres compostos per 3 unitats d’Educació Infantil i 7 unitats d’Educació Primària. En estos centres, sempre que no hi haja cap manifestació en altre sentit, es crearà el mencionat lloc per a un mestre de l’especialitat d’Educació Infantil. En el cas que, com a conseqüència de la petició del Consell Escolar, calga, cojunturalment, l’increment de professorat no siga d’Educació Infantil, el nou lloc no es crearà sinó que s’habilitarà cada curs escolar, amb la finalitat de possibilitar l’ampliació de l’horari de professorat l’especialitat del qual coincidisca amb la d’algun membre de l’equip directiu.

- Per tot el que antecedix i, tenint en compte l'increment de llocs produït durant els cursos anteriors, en referència a este nivell, l'Acord de 7-06-96 sobre plantilles, concordant amb el que establix l'Orde de 10 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es publiquen les plantilles-tipus de les escoles d'Educació Infantil (Segon Cicle) i col·legis d'Educació Primària públics, de titularitat de la Generalitat Valenciana, haurà de considerar-se acomplit en la seua totalitat. Per tant, els centres d'Educació Primària, pel que es referix a este nivell, disposaran del següent professorat:

Nombre unitats

Llocs per especialitats

Total

Educ.

Primària

I.Ext.

1a.Opc

I.Ext.

2a.Opc

Educ.

Física

Música

Pedago.

Terap.

de

llocs

1

1

A.I. (*)

-

A.I. (*)

A.I.(*)

A.I.(*)

1 (α)

2

2

A.I. (*)

-

A.I. (*)

A.I.(*)

A.I.(*)

2 (α)

3

3

A.I. (*)

-

A.I. (*)

A.I.(*)

A.I.(*)

3 (α)

4

3

1

-

1

A.I.(*)

A.I.(*)

5 (α)

5

4

1

-

1

1

A.I.(*)

7 (α)

6

6

1

-

1

1

1

10 (β)

7

7

1

-

1

1

1

11 (β)

8

8

1

1

1

1

1

13

9

9

1

1

1

1

1

14

10

10

1

1

2

1

1

16

11

11

1

1

2

1

1

17

12

12

1

1

2

1

1

19 (d )

13

13

1

1

2

1

1

20 (d )

14

14

2

1

2

1

1

22 (d )

15

15

2

1

2

1

1

23 (d )

16

16

2

1

2

1

1

24 (d )

17

17

2

1

2

1

1

25 (d )

18

18

2

1

2

2

2

27

19

19

2

1

2

2

2

28

20

20

2

1

2

2

2

29

21

21

2

1

3

2

2

31

22

22

2

1

3

2

2

32

23

23

2

1

3

2

2

33

24

24

2

1

3

2

3

35

(*) Atenció itinerant.

(α) Professorat itinerant no inclςs.

) Estos centres, quan a més estiguen catalogats amb 3 u. d'Educació Infantil, podran disposar d'un mestre més, corresponent al lloc 14 o 15, depenent si disposa de 6 o 7 unitats d’Educació Primària. En este cas, l'especialitat s’ha de fixar a proposta del Consell Escolar del Centre. Podrà ser d'Educació Infantil o d'Educació Primària. Per a això, s’ha d’aplicar-hi el següent orde preferent: amb caràcter general, d'Educació Infantil, i, amb caràcter complementari, d'alguna especialitat d'Educació Primària per a la qual hi haja insuficiència horària curricular. Quan es done esta segona situació, el lloc no serà creat sinó habilitat.

(d ) Sense especificar l’especialitat d’un mestre comptabilizat. La dita especialitat es fixarà a proposta del Consell Escolar del Centre. Haurà de ser de Pedagogia Terapeútica o Audició i Llenguatge si existix alumnat amb necessitats educatives especials sense antendre. Si no fora el cas, podrà ser distinta a les especialitats citades sempre que les necessitats a què es referix el paràgraf anterior estiguen ateses adequadament. En este cas el lloc no serà creat sinó habilitat.

2.1.B.3. Educació Especial

- Amb independència de les dotacions de professorat de Pedagogia Terapèutica que es produïsquen segons el nombre d'unitats, el consell escolar del centre podrà sol·licitar l'habilitació de més llocs d'esta especialitat, sempre que hi haja alumnat amb necessitats educatives especials diagnosticat així pels Serveis Psicopedagògics Escolars, en nombre i circumstàncies que ho justifiquen. Per a la seua aprovació, serà necessari comptar amb els informes favorables de la Inspecció Educativa corresponent i del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, que atendran el que disposa l'apartat IV relatiu a recursos personals complementaris, de l'Orde de 16 de juliol de 2001, per la qual es regula l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d'Educació Infantil (2n. Cicle) i Educació Primària (DOGV del 17 de setembre).

- Quan un centre de dos línies estiga dotat (com a mínim) amb dos professors d'Educació Especial (estos dos de Pedagogia Terapèutica o un d'esta especialitat més un d'Audició i Llenguatge), en cap cas es dotarà de més professorat del que per plantilla li corresponga.

- Amb caràcter excepcional, sempre que ho sol·licite el seu consell escolar i estiga degudament justificat, els centres podran sol·licitar la substitució d'un lloc de Pedagogia Terapèutica per un d'Audició i Llenguatge.

- A més dels llocs de treball de Pedagogia Terapèutica, les necessitats de professorat d'Audició i Llenguatge seran ateses depenent de l'especificitat dels casos. S’ha de tindre en compte que podrà produir-se per mitjà de la seua dotació als SPEs de la zona o amb caràcter itinerant, en centres concrets de la mateixa localitat.

2.1.B.4. 1r. Cicle d'ESO

- Per a determinar les necessitats de professorat amb què es dotaran els centres d'Educació Primària que escolaritzen alumnat del Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria, s’haurà d’atendre el que disposa l'Orde de 10 de gener de 1997, ja citada.

- Els centres d'Educació Infantil i Primària que, transitòriament, escolaritzen alumnat del Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria i estiguen catalogats amb 6 unitats d'este nivell, seran dotats amb un professor de Tecnologia. No obstant això, aquells que, tot i estar dotats en cursos anteriors, hagen experimentat disminució d'unitats per supressió, continuaran disposant del dit recurs mentre hi mantinguen almenys 4 unitats.

2.2. Centres específics d'Educació Especial i unitats específiques en centres ordinaris

2.2.A.- Unitats

- Als centres específics d'Educació Especial i a les unitats específiques d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris, fins que no es promulguen les disposicions que desenrotllen el Decret 39/1998, de 31 de març (DOGV de 17-04-98) sobre ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials pel que fa a estos tipus de centres, s’han d’aplicar-hi, per a la catalogació del nombre d'unitats, els criteris que a continuació s'expliciten.

a) L'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials s’ha de regir pels principis de normalització i integració escolar. Per tant, la seua escolarització en unitats i centres específics d'Educació Especial només s’ha de dur a terme, quan les necessitats de l'alumnat no puguen ser ateses en un centre ordinari. En este sentit, haurà de prestar-se una especial atenció en l'elaboració de diagnòstics i dictàmens d'escolarització.

b) L'alumnat amb necessitats educatives especials, no susceptible de poder ser escolaritzat en unitats ordinàries, haurà d'escolaritzar-se en unitats específiques ubicades en centres ordinaris o en centres específics d'Educació Especial, després del dictamen previ.

- Este alumnat ha de ser classificat atenent el tipus de discapacitat que presente, d'acord amb la següent tipologia:

. Tipus 1: Transtorns de personalitat: Autisme i Psicosi.

. Tipus 2: Plurideficiències: Amb discapacitat motora i sense.

. Tipus 3: Discapacitat mental profunda i severa.

. Tipus 4: Discapacitat mental moderada.

c) L'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials haurà de produir-se, en la mesura en què es puga, en unitats específiques catalogades d'acord amb el seu tipus de discapacitat.

d) Mentre les noves disposicions no ho determinen, per a quantificar les necessitats d'unitats ubicades en centres específics, s’han d’aplicar-hi les proporcions d'alumnes/unitat que les següents taules indiquen.

Tipus de discapacitat

Alumnat/Unitat

Tipus I: Transtorns de personalitat-
Autisme i Psicosi

De 3 a 5

Tipus II: Plurideficiències.
Amb discapacitat motora o sense

De 4 a 6

Tipus III: Discapacitat mental profunda i severa

De 6 a 8

Tipus IV: Discapacitat mental moderada

De 8 a 10

e) Per a cuantificar les necessitats d’unitats específiques ubicades a centres ordinaris s’hi aplicaran les proporcions alumnes/unitat de la tabla a la qual es referix el paràgraf anterior, a excepció del tipus IV, referit a alumnat amb discapacitat mental moderada.

Este tipus d’alumnat, preferentment, caldrà que s’escolaritze en règim ordinari d’integració. Per tant, a l’objecte de facilitar el dit procés no podran constituir-se unitats específiques a centres ordinaris que escolaritzen amb caràcter exclusiu alumnat amb esta discapacitat.

f) A tota proposta de creació d'unitats específiques, haurà d'adjuntar-s’hi els diagnòstics de l'alumnat. Estos diagnòstics hauran de ser emesos, amb caràcter preferent, pels Serveis Psicopedagògics Escolars o gabinets municipals autoritzats.

g) La creació, habilitació o supressió d'unitats específiques s’ha de produir tenint en compte els informes-propostes emesos per la Inspecció Educativa i pel Servei d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

2.2.B. Llocs

Per a quantificar les necessitats de personal en centres específics i en unitats específiques en centres ordinaris, i mentre no es promulguen les disposicions que desenrotllen el Decret 39/1998, de 31 de març (DOGV de 17-04-98) sobre ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials, hauran d'aplicar-s’hi els criteris que a continuació s'expliciten.

a) S’han d’aplicar-hi les proporcions d'alumnat/personal docent i altres professionals que les següents taules indiquen, tal com s'ha realitzat en cursos anteriors. No obstant l'anterior, i atés que l'anàlisi de les dades d'escolarització no correspon a la Direcció General de Personal, és preceptiu tindre en compte els informes-propostes emesos per la Inspecció Educativa i pel Servei d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística

Tipus 1: Transtorns de personalitat: Autisme i Psicosi

Professionals

Nre. d’alumnat

Nre. de professionals

Ped. Terapèutica

De 3 a 5

1

Audició i Llenguatge

De 15 a 20

1

Educadors

De 3 a 5

1

Tipus 2: Plurideficiències: Amb discapacitat motora i sense

Professionals

Nre. d’alumnat

Nre. de professionals

Ped. Terapèutica

De 4 a 6

1

Audició i Llenguatge

De 15 a 20

1

Educadors

De 4 a 5

1

Fisioterapeutes

De 15 a 20

1

Tipus 3: Discapacitat mental profunda i severa

Professionals

Nre. d’alumnat

Nre. de professionals

Ped. Terapèutica

De 6 a 8

1

Audició i Llenguatge

De 20 a 40

1

Educadors

De 12 a 16

1

Fisioterapeutes

De 35 a 40

1

Tipus 4: Discapacitat mental moderada en centres específiques.

Professionals

Nre. d’alumnat

Nre. de professionals

Ped. Terapèutica

De 8 a 10

1

Audició i Llenguatge

De 20 a 30

1

Educadors

De 25 a 40

1

Fisioterapetutes

De 50 a 75

1

b) A tota proposta de creació dels llocs indicats anteriorment, haurà d'adjuntar-s’hi els diagnòstics de l'alumnat. Estos diagnòstics han de ser emesos pels Serveis Psicopedagògics Escolars. En el cas de fisioterapeutes, també haurà d'adjuntar-s’hi un informe mèdic actualitzat subscrit pel metge del SPE o pel metge especialista del centre de salut de la zona. L'informe haurà d'especificar i descriure l'actuació rehabilitadora necessària.

c) En el cas de desaparició o modificació de les necessitats de personal laboral (educadors o fisioterapeutes), la Inspecció Educativa ha de fer una nova proposta de distribució de recursos, que requerirà l’informe del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

2.3. Projecte educatiu

2.3.1. Programes d'educació bilingüe

2.3.1.A. Catalogació

a) Els canvis de programa d'educació bilingüe s’han d’introduir-hi a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, d'acord amb el procediment establit en les disposicions legals vigents.

b) A proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, i d'acord amb les disposicions legals vigents, la catalogació dels programes d'educació bilingüe s’ha de produir en els següents termes:

Programa d'Ensenyament en Valencià = PEV

Programa d'Immersió Lingüística = PIL

Programa d'Incorporació Progressiva = PIP

2.3.1.B. Centres d'Immersió Lingüística

Les plantilles dels centres declarats d'immersió lingüística per al curs 2002-2003 disposaran del mateix professorat de suport amb què compten per al curs actual, 2001-2002.

2.3.2. Programes de compensació educativa

2.3.2.A. Centres d'Acció Educativa Singular (CAES). Unitats i altres.

En compliment del que establix l'Orde de 4 de juliol, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'atenció de l'alumnat amb necessitats de compensació educativa, i pel que fa als CAES:

a) Es garantirà que, en el procés d'escolarització d'una localitat o zona, hi haja una distribució equilibrada, entre centres sostinguts amb fons públics, de l'alumnat amb necessitats de compensació educativa, de forma que no es concentre este tipus de centres, tenint en compte les necessitats d'escolarització existents.

b) El nombre màxim d'alumnat per unitat ha d’estar comprés entre 15 i 20 alumnes i s’ha de fixar atenent les seues característiques i les seues circumstàncies.

c) En el cas de CAES, el nombre d'unitats del qual el configuren com un centre incomplet, la taula a què fa referència el punt 2.1.1, paràgraf 3r., s’ha de substituir per la següent:

Nre. unitats

Nre. cursos agrupats

Nre. màxim d’alumnat

1

2

14

1

3

12

1

4 o +

10

d) La catalogació o descatalogació d'un centre com a CAES s’ha de produir a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Linguística, d'acord amb el que establix l'Orde de 4 de juliol de 2001, ja citada.

2.3.2.B. Centres que desenrotllen programes de Compensació Educativa. Llocs

- Mentre es produïsca el desenrotllament de l'Orde de 4 de juliol del 2001, per la qual es regula l'atenció de l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV del 17 de juliol) i d'acord amb la disposició transitòria primera de la dita orde, durant el curs 2001/2002 s’han d’aplicar-hi els següents criteris:

. Els centres catalogats com a CAES durant els cursos anteriors mantindran la dotació de professorat d'acció compensatòria.

. Els nous centres CAES que autoritze la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística podran comptar amb professorat de suport, d'acord amb la proposta realitzada per la comissió per a l'autorització dels dits programes per al curs 2001/2002, fins a un màxim d'un lloc de treball de mestre per cada cicle educatiu de les etapes obligatòries que hi impartisquen.

. Els centres als quals la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística autoritze un programa de Compensació Educativa, podran comptar amb professorat de suport a temps parcial amb caràcter itinerant, d'acord amb la proposta realitzada per la comissió per a l'autorització dels dits programes per al curs 2001/2002.

- Amb vista al curs 2002/2003, la dotació de personal de suport s’ha de realitzar, tal com establix l'Orde de 4 de juliol de 2001, depenent dels programes de Compensació Educativa que autoritze la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, a proposta de les corresponents direccions territorials de Cultura i Educació i segons la forma que es determine, després de la negociació prèvia de les meses sectorial i de la privada.

2.4. Col·legis Rurals Agrupats (CRAs)

El model de Col·legis Rurals Agrupats, recollit en les Ordres de 15 de maig de 1997 (DOGV de 04-07-97), per la qual es regula la seua constitució, i la de 10 de maig de 1999 (DOGV de 16-06-99), per la qual s’adapten les seues normes al contingut del Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària, es considera com el model més adequat per a prestar l’atenció educativa necessària als centres ubicats en l’àmbit rural de la Comunitat Valenciana. En relació amb este tipus de centre:

2.4.1. Impuls i assessorament per a la seua constitució

La Inspecció Educativa posarà en coneixement dels diversos sectors que formen part de la Comunitat Educativa dels centres ubicats en àmbits rurals el contingut de les disposicions legals vigents referides a les característiques i regulació dels Col·legis Rurals Agrupats, a l’eefecte d’impulsar-ne i assessorar-ne la seua constitució.

2.4.2. Expedients de constitució

Els expedients de constitució d'un CRA, una vegada incoats, hauran d’entrar en la Direcció General de Centres Docents amb anterioritat a l'1 de febrer de l'any 2002, a fi que el seu funcionament puga ser possible des del començament del curs 2002-03.

2.4.3. Unitats

D'acord amb el que establixen les disposicions legals citades, referides a Col·legis Rurals Agrupats, un CRA ha d'estar conformat per la suma de les unitats de cada un dels aularis de les localitats que el constituïxen. Per tant, les propostes de modificació s’ha de formular des de l'anàlisi individual, com si cada aulari/localitat constituïra un únic centre.

2.4.4. Llocs

a) Les propostes referides a llocs de treball han de tindre en compte tant les modificacions de l’àmbit de localitat com les que es generen en l’àmbit del CRA.

b) Les plantilles d'estos centres s’han de fixar tenint en compte les necessitats a cobrir generades pel desplaçament del professorat. En tot cas, com a mínim, han de ser les que figuren en l'Acord de 7 de juny de 1996.

c) Tots els llocs (els itinerants, inclosos) dels Col·legis Rurals Agrupats han de ser creats i no habilitats. Així, les vacants existents podran cobrir-se per concurs general de trasllats.

2.5. Integracions i desglossaments de centres

- Els expedients corresponents a la creació de nous centres, per integració o desglossament d'altres, han d’entrar en la Direcció General de Centres Docents amb anterioritat a l'1 de febrer de l'any 2002, a l’efecte que el seu funcionament puga ser possible des del començament del curs 2002-03.

- En cap cas s’ha de proposar la creació d'un centre nou per integració d'altres dos ubicats en solars diferents i distants entre si, amb barreres físiques entre ells.

2.6. Canvis de denominació

Per a canviar la denominació d'un centre cal atindre’s al que disposa l'article 4 del Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària, aprovat per Decret 233/1997, de 2 de setembre (DOGV del 08-09-97), de Govern Valencià.

3a. PROCEDIMENT

La gestió dels expedienes citats s’ha de realitzar d'acord amb un procediment que ha de preveure el següent:

a) Partint de les dades d'escolarització del curs 2001-02 i els criteris indicats en la Instrucció 2a., l'elaboració de propostes han de ser realitzades:

- d'una part, pels Serveis de Planificació Educativa de la Direcció General de Centres Docents, pel que fa a unitats i altres característiques, i pel Servei de Gestió i Determinació de Plantilles de Personal Docent de la Direcció General de Personal, pel que fa a llocs de treball; i,

- d'una altra, pel Servei d'Inspecció Educativa de cada una de les direccions territorials de Cultura i Educació.

b) La remissió de propostes de modificació, per la Direcció General de Centres Docents, als consells escolars municipals o als ajuntaments, en el cas de la inexistència d'aquells, i a les juntes de personal docent no universitari, a l’efecte de presentació d'al·legacions.

c) La publicació d'una orde que arreplegue les modificacions introduïdes. En esta mateixa orde s’han d’especificar-hi les variacions referides a unitats, llocs de treball docent i altres característiques que hi puguen correspondre.

d) No obstant l'anterior, en la gestió dels expedients citats s’ha de tindre en compte:

- En el cas d'increment o supressió de llocs que deriven de la modificació de la composició d'unitats dels centres, hi serà preceptiu comptar amb la proposta realitzada a este efecte per la Direcció General de Centres Docents.

- Quan la supressió o increment de llocs no derive de la modificació de la composició d'unitats dels centres, l'elaboració de la proposta ha de correspondre als Serveis d'Inspecció Educativa de les respectives direccions territorials de Cultura i Educació, que l’han de remetre al Servei de Determinació i Gestió de Plantilles de Personal Docent de la Direcció General de Personal.

- Quan les supressions o increments d'unitats o llocs es deriven de l'atenció a alumnat amb necessitats educatives especials, l'elaboració de la proposta ha de correspondre als Serveis d'Inspecció Educativa de les respectives direccions territorials de Cultura i Educació, que l’han de remetre:

. en el cas d'unitats, al Servei de Planificació Educativa de la Direcció General de Centres Docents; i,

. en el cas de llocs no generats per creació/habilitació d'unitats, al Servei de Determinació i Gestió de Plantilles de Personal Docent de la Direcció General de Personal.

En estos dos casos, abans de la seua aprovació, se n’ha de sol·licitar el corresponent informe tècnic al Servei d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

- La tramitació de les propostes favorables d'increment de personal no docent des del Servei de Determinació i Gestió de Plantilles de Personal Docent al Servici de Personal Administratiu i Laboral, els dos d'esta Direcció General de Personal, que, al seu torn, l’ha de remetre a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a la seua creació.

4a. INSTRUCCIÓ FINAL

Estes instruccions, amb caràcter previ, han sigut consultades amb les organitzacions sindicals més representatives en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació, i amb les organitzacions de pares i mares en el de la Mesa de Pares. Amb data de hui han sigut remeses al Consell Escolar Valencià, en compliment del mandat de les Corts Valencianes. Per tant, escau declarar-les aplicables a partir del dia de hui, a fi de realitzar les corresponents anàlisis i estudis previs, sense perjuí que, amb posterioritat, s’hi introduïsquen les variacions que pogueren correspondre atenent el dictamen del Consell Escolar Valencià. En tot cas, l'expedient es resoldrà amb posterioritat a l'emissió del dit dictamen.

València, 6 de novembre de 2001

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES DOCENTS EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

Herminio García Cuadra José Antonio Rovira Jover


Tipo de discapacidad

Alumnos/Unidad

Tipo I: Trastornos de personalidad.- Autismo y Psicosis

De 3 a 5

Tipo II: Plurideficiencias.- Con y sin discapacidad motora

De 4 a 6

Tipo III: Discapacidad mental profunda y severa

De 6 a 8

Tipo IV: Discapacidad mental moderada

De 8 a 10

e) Para cuantificar las necesidades de unidades específicas ubicadas en centros ordinarios se aplicarán las proporciones de alumnos/unidad de la tabla a la que se refiere el párrafo anterior, a excepción del tipo IV, referido a alumnado con discapacidad mental moderada.

Este tipo de alumnado, preferentemente, deberá escolarizarse en régimen ordinario de integración. Por tanto, al objeto de facilitar dicho proceso, no podrán constituirse unidades específicas en centros ordinarios que escolaricen con carácter exclusivo alumnos con esta discapacidad.

f) A toda propuesta de creación de unidades específicas deberá adjuntarse los diagnósticos del alumnado. Estos diagnósticos deberán ser emitidos, con carácter preferente, por los Servicios Psicopedagógicos Escolares o gabinetes municipales autorizados.

g) La creación, habilitación o supresión de unidades específicas se producirá teniendo en cuenta los informes-propuestas emitidos por la Inspección Educativa y por el Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística.

2.2.B.- Puestos

Para cuantificar las necesidades de personal en centros específicos y en unidades específicas en centros ordinarios, y en tanto no se promulguen las disposiciones que desarrollen el Decreto 39/1998, de 31 de marzo (DOGV de 17-04-98) sobre ordenación de la educación para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, deberán aplicarse los criterios que a continuación se explicitan.

a) Se aplicarán las proporciones de alumnos/personal docente y otros profesionales que las siguientes tablas indican, tal y como se ha venido realizando en cursos anteriores. No obstante lo anterior, y dado que el análisis de los datos de escolarización no corresponde a la Dirección General de Personal, será preceptivo tener en cuenta los informes-propuestas emitidos por la Inspección Educativa y por el Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística

Tipo 1: Trastornos de personalidad: Autismo y Psicosis.

Profesionales

Núm. de alumnos

Núm. de profesionales

Ped. Terapéutica

De 3 a 5

1

Audición y Leng.

De 15 a 20

1

Educadores

De 3 a 5

1

Tipo 2: Plurideficiencias: Con discapacidad motora y sin discapacidad motora.

Profesionales

Núm. de alumnos

Núm. de profesionales

Ped. Terapéutica

De 4 a 6

1

Audición y Leng.

De 15 a 20

1

Educadores

De 4 a 5

1

Fisioterapeutas

De 15 a 20

1

Tipo 3: Discapacidad mental profunda y severa

Profesionales

Núm. de alumnos

Núm. de profesionales

Ped. Terapéutica

De 6 a 8

1

Audición y Leng.

De 20 a 40

1

Educadores

De 12 a 16

1

Fisioterapeutas

De 35 a 40

1

Tipo 4: Discapacidad mental moderada en centros específicos.

Profesionales

Nº. de alumnos

Nº. de profesionales

Ped. Terapéutica

De 8 a 10

1

Audición y Leng.

De 20 a 30

1

Educadores

De 25 a 40

1

Fisioterapetuas

De 50 a 75

1

b) A toda propuesta de creación de los puestos relacionados anteriormente deberá adjuntarse los diagnósticos del alumnado. Estos diagnósticos deberán ser emitidos por

los Servicios Psicopedagógicos Escolares y, en el caso de fisioterapeutas, también deberá adjuntarse un informe médico actualizado suscrito por el médico del S.P.E. o por el médico especialista del Centro de Salud de la zona. El informe deberá especificar y describir la actuación rehabilitadora necesaria.

c) En caso de desaparición o modificación de las necesidades de personal laboral (educadores o fisioterapeutas), la Inspección Educativa deberá hacer nueva propuesta de distribución de recursos, que será informada por el Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística..

2.3.- Proyecto Educativo

2.3.1.- Programas de educación bilingüe

2.3.1.A.- Catalogación

a) Los cambios de programa de educación bilingüe se introducirán a propuesta de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, de acuerdo con el procedimiento establecido en las disposiciones legales vigentes.

b) A propuesta de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la catalogación de los programas de educación bilingüe se producirá en los siguientes términos:

Programa de Enseñanza en Valenciano = P.E.V.

Programa de Inmersión Lingüística = P.I.L.

Programa de Incorporación Progresiva = P.I.P.

2.3.1.B.- Centros de Inmersión Lingüística

Las plantillas de los centros declarados de inmersión lingüística, para el curso 2002-2003 dispondrán del mismo profesorado de apoyo con el que cuentan para el curso actual, 2001-2002

2.3.2.- Programas de compensación educativa

2.3.2.A.- Centros de Acción Educativa Singular (C.A.E.S.). Unidades y otros.

En cumplimiento de lo establecido en la Orden de 4 de julio, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa, y en lo que se refiere a los C.A.E.s:

a) Se garantizará que, en el proceso de escolarización de una localidad o zona, exista una distribución equilibrada, entre centros sostenidos con fondos públicos, del alumnado con necesidades de compensación educativa, de forma que no se concentre este tipo de centros, teniendo en cuenta las necesidades de escolarización existentes.

b) El número máximo de alumnos por unidad estará comprendido entre 15 y 20 alumnos y se fijará en función de sus características y de sus circunstancias.

c) En el caso de C.A.E.S. cuyo número de unidades lo configuren como un centro incompleto, la tabla, a la que hace referencia el punto 2.1.1 párrafo 3º., se sustituirá por la siguiente:

Núm. Unidades

Núm. cursos agrupados

Núm. máximo de alumnos

1

2

14

1

3

12

1

4 o +

10

d) La catalogación o descatalogación de un centro como C.A.E.S. se producirá a propuesta de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, de acuerdo con lo establecido por la Orden de 4 de julio de 2001, ya citada.

2.3.2.B.- Centros que desarrollen Programas de Compensación Educativa. Puestos

  • En tanto en cuanto se produzca el desarrollo de la Orden de 4 de julio de 2001 por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa (DOGV del 17 de julio) y de acuerdo con la disposición transitoria primera de dicha orden, durante el curso 2001/2002 se aplicarán los siguientes criterios:

. Los centros catalogados como CAES durante los cursos anteriores mantendrán la dotación de profesorado de acción compensatoria.

. Los nuevos centros CAES que se autoricen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística podrán contar con profesorado de apoyo de acuerdo con la propuesta realizada por la comisión para la autorización de dichos programas para el curso 2001/2002, hasta un máximo de un puesto de trabajo de maestro por cada ciclo educativo de las etapas obligatorias que impartan.

. Los centros a los que la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística autorice un Programa de Compensación Educativa , podrán contar con profesorado de apoyo a tiempo parcial con carácter itinerante, de acuerdo con la propuesta realizada por la comisión para la autorización de dichos programas para el curso 2001/2002.

  • De cara al curso 2002/2003 la dotación de personal de apoyo se realizará, tal y como establece la Orden de 4 de julio de 2001, en función de los Programas de Compensación Educativa que autorice la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, a propuesta de las correspondientes Direcciones Territoriales de Cultura y Educación y en la forma que se determine previa negociación en mesa sectorial y mesa de privada.

2.4.- Colegios Rurales Agrupados (C.R.A.)

El modelo de Colegios Rurales Agrupados, recogido en las Órdenes de 15 de mayo de 1.997 (D.O.G.V. de 04-07-97), por la que se regula su constitución, y la de 10 de mayo de 1999 (D.O.G.V. de 16-06-99), por la que se adaptan sus normas al contenido del Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, se considera como el modelo más adecuado para prestar la atención educativa necesaria a los centros ubicados en el ámbito rural de la Comunidad Valenciana. En relación con este tipo de centros:

2.4.1.- Impulso y asesoramiento para su constitución

La Inspección Educativa pondrá en conocimiento de los distintos sectores que forman parte de la comunidad educativa de los centros ubicados en ámbitos rurales el contenido de las disposiciones legales vigentes referidas a las características y regulación de los Colegios Rurales Agrupados, a efectos de impulsar y asesorar su constitución.

2.4.2.- Expedientes de constitución

Los expedientes de constitución de un C.R.A., una vez incoados, deberán tener entrada en la Dirección General de Centros Docentes con anterioridad al 1 de febrero del año 2.002, a efectos de que su funcionamiento pueda ser posible desde el principio del curso 2002-03.

2.4.3.- Unidades

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales citadas, referidas a Colegios Rurales Agrupados, un C.R.A. debe estar conformado por la suma de las unidades de cada uno de los aularios de las localidades que lo constituyen. Por tanto las propuestas de modificación deberán formularse desde el análisis individual, como si cada aulario/localidad constituyera un único centro.

2.4.4.- Puestos

a) Las propuestas referidas a puestos de trabajo deberán tener en cuenta tanto las modificaciones a nivel de localidad como las que se generen a nivel de C.R.A.

b) Las plantillas de estos centros se fijarán teniendo en cuenta las necesidades a cubrir generadas por el desplazamiento del profesorado. En todo caso, como mínimo, serán las que figuran en el Acuerdo de 7 de junio de 1996.

c) Todos los puestos (incluidos los itinerantes) de los Colegios Rurales Agrupados serán creados y no habilitados. Así, las vacantes existentes podrán cubrirse por Concurso General de Traslados.

2.5.- Integraciones y desgloses de centros

- Los expedientes correspondientes a la creación de nuevos centros, por integración o desglose de otros, deberán tener entrada en la Dirección General de Centros Docentes con anterioridad al 1 de febrero del año 2002, a efectos que su funcionamiento pueda ser posible desde el principio del curso 2002-03.

- En ningún caso se propondrá la creación de un centro nuevo por integración de otros dos ubicados en solares diferentes y distantes entre sí, con barreras físicas entre ellos.

2.6.- Cambios de denominación

Para cambiar la denominación de un centro se estará a lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado por Decreto 233/1997, de 2 de septiembre (DOGV del 08-09-97), del Gobierno Valenciano.

3ª.- PROCEDIMIENTO

La gestión de los expedientes citados se realizará de acuerdo con un procedimiento que deberá contemplar:

a) En base a los datos de escolarización del curso 2001-02 y a los criterios relacionados en la Instrucción 2ª., la elaboración de propuestas serán realizadas:

- de una parte, por los Servicios de Planificación Educativa de la Dirección General de Centros Docentes, en lo que se refiere a unidades y otras características, y por el Servicio de Gestión y Determinación de Plantillas de Personal Docente de la Dirección General de Personal, en lo que respecta a puestos de trabajo; y,

- de otra, por el Servicio de Inspección Educativa de cada una de las Direcciones Territoriales de Cultura y Educación.

b) La remisión de propuestas de modificación, por la Dirección General de Centros Docentes, a los Consejos Escolares Municipales -o a los Ayuntamientos en el caso de la inexistencia de aquéllos-, y a las Juntas de Personal Docente no universitario, a efectos de presentación de alegaciones.

c) La publicación de una Orden que recoja las modificaciones introducidas. En esta misma Orden se especificarán las variaciones referidas a unidades, puestos de trabajo docente y otras características que puedan corresponder.

d) No obstante lo anterior, en la gestión de los expedientes citados se tendrá en cuenta:

- En el caso de incremento o supresión de puestos que vengan derivados de la modificación de la composición de unidades de los centros será preceptivo contar con la propuesta realizada al efecto por la Dirección General de Centros Docentes.

- Cuando la supresión o incremento de puestos no venga derivada de la modificación de la composición de unidades de los centros, la elaboración de la propuesta corresponderá a los Servicios de Inspección Educativa de las respectivas Direcciones Territoriales de Cultura y Educación que la remitirán al Servicio de Determinación y Gestión de Plantillas de Personal Docente de la Dirección General de Personal.

- Cuando las supresiones o incrementos de unidades o puestos se deriven de la atención a alumnado con necesidades educativas especiales, la elaboración de la propuesta corresponderá a los Servicios de Inspección Educativa de las respectivas Direcciones Territoriales de Cultura y Educación que la remitirán:

. en el caso de unidades, al Servicio de Planificación Educativa de la Dirección General de Centros Docentes; y,

. en el caso de puestos no generados por creación/habilitación de unidades, al Servicio de Determinación y Gestión de Plantillas de Personal Docente de la Dirección General de Personal.

En ambos casos, antes de su aprobación, se solicitará el correspondiente informe técnico al Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística.

- La tramitación de las propuestas favorables de incremento de personal no docente desde el Servicio de Determinación y Gestión de Plantillas de Personal Docente al Servicio de Personal Administrativo y Laboral, ambos de esta Dirección General de Personal, que a su vez lo remitirá a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para su creación.

4ª.- INSTRUCCIÓN FINAL

Estas Instrucciones, con carácter previo, han sido consultadas con las organizaciones sindicales más representativas en el marco de la Mesa Sectorial de Educación, y con las organizaciones de padres y madres en el de la Mesa de Padres. Con fecha de hoy han sido remitidas al Consejo Escolar Valenciano en cumplimiento del mandato de las Cortes Valencianas. Por lo tanto, procede declararlas de aplicación a partir del día de la fecha, a fin de realizar los correspondientes análisis y estudios previos, sin perjuicio de que, con posterioridad, se introduzcan las variaciones que pudieran corresponder en función del dictamen del Consejo Escolar Valenciano. En todo caso, el expediente se resolverá con posterioridad a la emisión de dicho dictamen.

Valencia, 6 de noviembre de 2001

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DOCENTES EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

Herminio García Cuadra         José Antonio Rovira Jover

  

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >