Oposicions 2004 - secundària


 
COSSOS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, D'EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I  TÈCNICS DE FP. / CUERPOS DE PROFESORES DE SECUNDARIA, DE EOI, MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y TÉCNICOS DE FP.
 

Ordre de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. (DOGV núm.,4.748 bis de 07/05/2004.)

Orden de 4 de mayo de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Téncicos de Formación Profesional. (DOGV núm. 4.748 bis de 07/05/2004.)

 

Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 27 de maig de 2004
Plazo de presentación de instancias: del 8 al 27 de mayo de 2004

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ/ INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

  

- TITOL I. Procediments selectius d'ingrés i d'accés.

- Bases específiques. Cos de professors d'Ensenyament Secundari (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors de Música i Arts Escèniques (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors tècnics de Formació Professional (Codis i especialitats).

- TÍTULO I. Procedimientos selectivos de ingreso y acceso.

- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Códigos y especialidades).
 

- TITOL II. Procediment per a l’adquisició de noves especialitats.
- TÍTULO II. Procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.
 

- ANNEX I. Barem per a la valoració de mèrits per a l’ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, d'EOI, Música i Arts Escèniques i tècnics de FP.
- ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de EOI, Música y Artes Escénicas y Técnicos de FP.
 

- ANNEX II. Barem per a la valoració dels mèrits per als sistemes d'accessos entre els cossos de funcionaris docents.
- ANEXO II. Baremo para la valoración de los méritps para los sistemas de accesos entre los Cuerpos de funcionarios docentes.
 
- ANNEX III. Programació didàctica.
- ANEXO III. Programación didáctica.
 

- ANNEX IV. Aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
- ANEXO IV. Aspirantes que no posean la nacionalidad española.
 

- ANNEX V. Model de declaració jurada o promesa.
- ANEXO V. Modelo de declaración jurada o promesa.
 

- ANNEX VI. Característiques de la prova pràctica.
- ANEXO VI. Características de la prueba práctica.
 

- ANNEX VII. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d'aspirants per a ocupar interinitats en cas que no se supere el procés selectiu.
- ANEXO VII. Solicitud de no inclusión en las listas de aspirantes para ocupar interinidades en caso de no superarse el proceso selectivo.

- ANNEX VIII. Temari de l'especialitat de Llengua i Literatura Valenciana per al cos de professors d'Ensenyament Secundari.
- ANEXO VIII. Temario de la especialidad de Lengua y Literatura Valenciana para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
 

- ANNEX IX. Declaració de mèrits presentats.
- ANEXO IX. Declaración de méritos presentados.
 

- ANNEX X. Titulacions eximents de les proves d'idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
- ANEXO X. Titulaciones eximentes de las pruebas de idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
 

- ANNEX XI. Sol·licitud d'exempció de les proves de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.- ANEXO XI. Solicitud de exención de las pruebas de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
 

OPOSICIONS SECUNDÀRIA 2004/ OPOSICIONES SECUNDARIA 2004

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ/ INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 27 de maig de 2004

Plazo de presentación de instancias: del 8 al 27 de mayo de 2004

 

 

 

ORDRE DE 4 DE MAIG DE 2004, DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, PER LA QUAL ES CONVOQUEN PROCEDIMENTS SELECTIUS D’INGRÉS, ACCESSOS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN ELS COSSOS DOCENTS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.

La disposició addicional 11, apartat 1, de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, i el Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que impartixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors d’Educació, establixen que el sistema d’ingrés en la funció pública docent serà el de concurs oposició, i l’article 3 d’esta última disposició preceptua que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seues respectives ofertes d’ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de les places autoritzades en les dites ofertes d’ocupació.

D’altra banda, el títol V del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, regula el procediment per a l’adquisició de noves especialitats, establint en l’article 46 que els funcionaris dels distints cossos docents podran adquirir noves especialitats, dins del mateix cos, mitjançant la realització d’una prova.

Per Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana.

Aprovada l’oferta d’ocupació pública docent en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana per Decret 62/2004, de 30 d’abril, del Consell de la Generalitat, i complit el que preveu l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, esta Conselleria, en ús de les competències que té atribuïdes, acorda convocar procediments selectius d’ingrés i d’accessos als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i també procediment per a l’adquisició de noves especialitats, d’acord amb les bases següents:

TÍTOL I

Procediments selectius d’ingrés i d’accessos

1. Normes generals

1.1. Es convoquen procediments selectius per a cobrir, en l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 915 places del cos de professors d’Ensenyament Secundari, 19 places del cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes, 66 places del cos de professors de Música i Arts Escèniques i 85 places del cos de professors tècnics de Formació Professional, que es distribuïxen en la forma que es detalla a continuació:

Cossos

Reserva minusvàlids

Accés a cossos de grup superior

Ingrés lliure

Accés a cossos del mateix grup i nivell de complement de destinació

Total

Professors d’Ensenyament Secundari

49

460

406

-

915

Professors d’escoles oficials d’Idiomes

1

-

16

2

19

Professors de Música i Arts Escèniques

4

-

60

2

66

Professors tècnics de Formació Professional

6

-

79

-

85

1.2. Les places convocades per a ser cobertes pels qui tinguen la condició legal de persones amb minusvalideses, i també pels procediments d’accés a cos de grup superior i d’accés a cossos del mateix grup i nivell de complement de destinació, que queden sense adjudicar per falta d’aspirants que hagen superat el procés selectiu s’acumularan a les restants places convocades pel sistema d’ingrés lliure.

1.3. Als presents procediments selectius els serà d’aplicació la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE); la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació (LOQE); la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Comunitat Europea, en la redacció feta per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d’Orde Social; el Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que impartixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors d’Educació; el Reial Decret 1.701/1991, de 29 de novembre, pel qual s’establixen especialitats del cos de professors d’Ensenyament Secundari, s’hi adscriuen els professors corresponents al dit cos i es determinen les àrees i les matèries que ha d’impartir el professorat respectiu; el Reial Decret 1.635/1995, de 6 d’octubre, pel qual s’adscriu el professorat dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional a les especialitats pròpies de la formació professional específica; el Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu; El Reial Decret 989/2000, de 2 de juny, pel qual s’establixen les especialitats del cos de professors de Música i Arts Escèniques, s’hi adscriuen els professors del dit cos i es determinen les matèries que han d’impartir; el Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana; el Reial Decret 118/2004, de 23 de gener, pel qual es regula el títol d’Especialització Didàctica; les altres disposicions de general aplicació, i també el que disposa esta convocatòria.

2. Requisits dels candidats

2.1. Per a ser admesos en els procediments selectius, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

2.1.1. Requisits generals

Ser espanyol, o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d’algun estat que en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

També hi podran participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el dels nacionals d’algun estat que, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’esta edat que visquen al seu càrrec.

Tindre complits els díhuit anys i no haver arribat a l’edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

No patir malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s’opta.

No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l’accés a la funció pública.

No ser funcionari de carrera, en pràctiques, o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos docent a què es pretenga ingressar.

2.1.2. Requisits específics

Estar en possessió, en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, de les titulacions que per a cada cos docent es detallen en les bases específiques de la present convocatòria.

Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i els seus coneixements de castellà no es deduïsquen del seu origen hauran d’acreditar uns coneixements adequats d’esta llengua de la forma que s’establix en la base 3.2.b) o mitjançant la realització de la prova descrita en la base 7.1.1.

Així mateix, tots els aspirants hauran d’acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en la forma que s’establix en la base 3.2.d) o mitjançant la realització de la prova descrita en la base 7.1.2.

Per a participar per la reserva de minusvàlids, els aspirants, a més de reunir els requisits anteriors, hauran de tindre reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, de l’Estat o de la resta de les comunitats autònomes una discapacitat el grau de minusvalidesa de la qual siga igual o superior al 33 per cent, sempre que això no siga incompatible amb l’exercici de la docència.

L’opció per esta reserva s’haurà de formular en la sol·licitud de participació amb declaració expressa de reunir la condició exigida respecte d’això, que s’acreditarà, si s’obté plaça, mitjançant certificat dels òrgans competents.

No obstant això, si en la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de l’aspirant per a l’acompliment de les activitats habitualment desenrotllades pels funcionaris del cos docent a què aspira a ingressar, podria demanar el corresponent dictamen dels òrgans competents conformement preveu la base 10.1.1.c). En este cas, i fins que s’emeta el dictamen, l’aspirant podrà seguir participant condicionalment en el procés selectiu, quedant en suspens la resolució definitiva sobre l’admissió o l’exclusió del procés fins a la recepció del dictamen.

El procés selectiu es realitzarà en condicions d’igualtat amb els aspirants d’ingrés lliure, sense perjuí de les adaptacions previstes en la base 5.14 d’esta convocatòria.

Els aspirants que concórreguen per esta reserva no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d’ingrés lliure. Així mateix, només podran concórrer a una única especialitat per esta reserva de minusvàlids.

Per a participar pel procediment d’accés de funcionaris docents a altres cossos docents inclosos en grup de classificació superior, per al qual es reserva un 50 per cent de les places convocades, els funcionaris dels cossos i escales docents classificats en el grup B a què fa referència la vigent legislació de la funció pública hauran d’estar en possessió de la titulació exigida per a l’ingrés en el cos docent pel qual participen i reunir les altres condicions generals a què fa referència esta base, a més d’haver romàs, en acabar el termini de presentació d’instàncies, en els seus cossos d’origen durant un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

Els aspirants que opten per este procediment d’accés no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d’ingrés lliure. Així mateix, només podran concórrer a una única especialitat per este procediment.

Podran participar en el procediment d’accés de funcionaris docents a altres cossos docents classificats del mateix grup i nivell de complement de destinació els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos a què aspiren a ingressar, sense que calga acreditar un límit d’antiguitat en el cos d’origen, sempre que posseïsquen la titulació exigida per a l’ingrés en el cos en qüestió.

L’accés al nou cos es podrà realitzar tant per la mateixa especialitat com per una especialitat diferent de la que l’aspirant siga titular en el seu cos d’origen.

Els aspirants que opten per este procediment d’accés no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d’ingrés lliure. Així mateix, solament serà possible participar en una única especialitat per este procediment.

2.2. Tots els requisits enumerats més amunt hauran de posseir-se en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’s fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

3. Sol·licituds

3.1. Forma. Els qui desitgen prendre part en estos procediments selectius hauran de presentar una instància, conforme al model oficial, que els serà facilitada gratuïtament en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i que també podrà ser impresa mitjançant la pàgina d’Internet de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (http://www.cult.gva.es/dgp).

Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificador que serà diferent en cadascuna d’elles, per la qual cosa haurà de ser necessàriament un exemplar original (amb dos fulls autocopiadors) o bé un joc de tres còpies impreses mitjançant Internet, de manera que no se’n podran fer fotocòpies, atés que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.

En omplir la dita sol·licitud, els aspirants tindran en compte, a més de les instruccions que s’hi adjunten, les següents:

Els aspirants faran constar en els requadres corresponents el cos, el codi i el nom de l’especialitat per la qual participen, tenint en compte que en el cas de discrepància entre el codi i el nom de l’especialitat especificats, seran admesos per l’especialitat a la qual corresponga el codi. Així mateix, indicaran el codi de la província en què preferentment vulguen realitzar la prova.

Els aspirants amb minusvalideses hauran d’indicar-ho en el requadre 1.6 de la sol·licitud. Així mateix, hauran de sol·licitar, expressant-ho en el requadre 1.8, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis en què esta adaptació siga necessària, per a la qual cosa adjuntaran a la instància un certificat de les adaptacions requerides expedit pels servicis competents de la Conselleria de Benestar Social o equivalents de l’Estat o d’altres comunitats autònomes.

Els aspirants que per reunir les condicions establides desitgen acollir-se a la reserva de minusvàlids hauran de consignar necessàriament en el requadre 1.7 de la sol·licitud el percentatge de minusvalidesa que patixen i fer-ho constar en el requadre 2 de l’apartat 1.5 de la instància de participació, i també cal que efectuen la declaració expressa, prevista en la instància, que reunixen els requisits exigits per a participar en dita reserva i adjuntaran a la instància el certificat corresponent.

Els aspirants que, per complir els requisits establits, estiguen exempts de les proves de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana hauran de consignar-ho en l’apartat 2.5 de la instància, així mateix, hauran d’indicar el motiu d’exempció al·legat en els espais reservats a dit efecte.

Els aspirants no nacionals d’algun estat de la Unió Europea hauran d’adjuntar la documentació que justifique que reunixen el requisit per a poder participar conforme al que preveu la base 2.1.1.a).

3.2. Documentació. A la instància de sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:

Fotocòpia del document nacional d’identitat, document similar del país d’origen o passaport vigents.

Annex IV degudament emplenat pels participants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.

En este cas, els aspirants que estiguen exempts de la prova de coneixements de castellà hauran de presentar junt amb l’annex IV esmentat la fotocòpia compulsada del nivell superior del Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera establit pel Reial Decret 1.137/2002, de 31 d’octubre (BOE de 8 de novembre), o el Certificat d’Aptitud d’Espanyol per a Estrangers expedit per les escoles oficials d’Idiomes, o el títol de Llicenciat en Filologia Hispànica o Romànica, o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l’obtenció dels mencionats diplomes o titulacions.

La declaració, si s’escau, referida en la base 14 d’esta convocatòria per a no ser inclosos en les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat.

Per a acreditar l’exempció de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, declaració jurada d’acord amb el model inclòs com a annex XI.

3.3. Les sol·licituds es presentaran preferentment en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, Castelló o València, o bé als llocs i en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb el que disposa l’article 1 del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià. En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, es faria en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada. Si no es realitza d’esta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

Les sol·licituds subscrites pels participants en l’estranger podran cursar-se, en el termini assenyalat en l’apartat 3.4 d’esta base, per mitjà de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran seguidament a l’organisme competent. Els interessats adjuntaran a la sol·licitud el comprovant bancari d’haver satisfet el pagament dels drets d’examen.

3.4. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3.5. Els drets d’examen són de 27,63 euros per als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes i professors de Música i Arts Escèniques, i de 19,50 euros per al cos de professors tècnics de Formació Professional, inclosa la formació de l’expedient, i s’ingressaran mitjançant l’imprés de la instància de participació en alguna de las entitats de crèdit col·laboradores que hi figuren al marge. Les despeses de transferència aniran a càrrec de l’s interessats. En la sol·licitud haurà de figurar el segell de l’entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets, la manca d’este segell o el pagament fora de termini en determinarà l’exclusió de l’aspirant. En cap cas la presentació i el pagament en l’entitat bancària suposarà l’eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.

De conformitat amb el que disposa l’article 129 bis de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat Valenciana, estan exempts del pagament de les tarifes el membres de famílies nombroses de categoria especial (abans d’honor i de segona categoria), sempre que adjunten a la sol·licitud còpia de la documentació que ho acredite.

Així mateix, estan exempts del pagament de la tarifa d’inscripció en proves selectives per a l’accés a cossos docents els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, sempre que ho acrediten documentalment junt a la sol·licitud, i han d’ingressar la quantitat de 3,29 euros en concepte de formació d’expedient.

D’altra banda, gaudiran d’una bonificació de 50 per cent de la quota de les tarifes el membres de famílies nombroses de categoria general (abans de primera categoria), que igualment haurà de justificar-se documentalment junt a la instància de participació, i en este cas han d’ingressar 13,82 euros els aspirants als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes i professors de Música i Arts Escèniques, i 9,75 euros els aspirants al cos de professors tècnics de Formació Professional.

4. Admissió d’aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Direcció General de Personal Docent dictarà resolució en què declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, que s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En la llista hauran de constar els cognoms, nom, número de document nacional d’identitat, procediment selectiu, cos docent i especialitat per la qual s’hi participa, província de preferència per a realitzar les proves i si han declarat estar exempts de la realització de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i també, si es produïx, la causa d’exclusió.

4.2. Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, per a esmenar el defecte que n’haja motivat l’exclusió. Així mateix, els aspirants que hagen detectat errades en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini. Les reclamacions es dirigiran a la Direcció General de Personal Docent i es presentaran per qualsevol de les formes previstes en l’apartat 3.3 d’esta convocatòria.

4.3. Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per resolució expressa del director general de Personal Docent, mitjançant la qual es declararà aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4.4. Contra la dita resolució, que posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que preceptua l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, podràpot interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Persona Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació o interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació.

4.5. El fet de figurar en la relació d’admesos no prejutja que es reconega als interessats la possessió dels requisits exigits en els procediments que es convoquen mitjançant la present orde. Quan de l’examen de la documentació que s’haja de presentar en el cas de ser seleccionat, d’acord amb la base 10 d’esta convocatòria, es desprenga que no es posseïxen algun dels requisits, els interessats perdran tots els drets que pogueren derivar-se de la seua participació en estos procediments.

4.6. De conformitat amb el que establix l’article 9.4 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d’examen en els supòsits d’exclusió dels aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament als interessats.

5. Òrgans de selecció

5.1. La selecció dels participants en els distints procediments selectius a què es referix esta convocatòria serà realitzada per les comissions de selecció i els tribunals que seran nomenats a l’efecte per la Direcció General de Personal Docent. El dit nomenament es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5.2. Composició dels tribunals. D’acord amb el que es disposa en l’article 7 del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, els membres dels tribunals seran, preferentment, funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o del cos d’inspectors al servici de l’administració educativa o del cos d’inspectors d’Educació en nombre imparell, no inferior a cinc. Per als presents procediments es fixa la composició de tots els tribunals en cinc membres.

La totalitat dels membres dels tribunals pertanyeran a cossos d’igual grup de classificació o superior que el que correspon al cos a què opten els aspirants.

En la designació dels tribunals es vetlarà pel principi d’especialitat, d’acord amb el qual, la majoria dels seus membres hauran de ser titulars de l’especialitat objecte del procés selectiu.

Els tribunals estaran integrats per:

Un president, designat directament per la Direcció General de Personal Docent.

Quatre vocals, designats per sorteig públic entre funcionaris de carrera en actiu del cos corresponent, habilitats en l’especialitat assignada al tribunal i, preferentment, adscrits en l’àmbit de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport on haja d’actuar el tribunal. En el cas que no siga possible la realització del sorteig entre els funcionaris amb destinació en un determinat àmbit territorial, este es realitzarà entre tots els qui, reunint les condicions enumerades, tinguen la seua destinació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Excepcionalment, quan no hi haja funcionaris en servici actiu en nombre suficient, el director general de Personal Docent podrà designar directament estos vocals entre funcionaris dels cossos docents, de conformitat amb el que s’ha establit en esta base.

Podran nomenar-se tants tribunals com es jutgen necessaris per a cada especialitat, i també es podran nomenar tribunals diferents per al procediment d’ingrés lliure i per a distints procediments d’accés a altres cossos docents.

Quan el nombre d’aspirants presentats a una especialitat siga reduït i no resulte aconsellable nomenar tribunals diferents per a jutjar el procediment d’ingrés lliure i els distints procediments d’accés, es podrà nomenar un únic tribunal que actuarà de forma separada per a cadascun d’estos procediments.

Actuarà com a secretari el vocal de menor antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-lo d’una altra manera.

Per a cada tribunal es designarà, per igual procediment, un tribunal suplent, llevat dels casos en què no siga possible comptar amb vocals suficients que reunisquen els requisits exigits en la present base.

5.3. Composició de les comissions de selecció. Quan en funció del nombre d’aspirants i places convocades sigaés necessari nomenar més d’un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituiràes constituirà una comissió de selecció per cadascuna d’estes especialitats.

Estes comissions estaran formades per un nombre imparell de membres no inferior a cinc, que hauran de reunir els requisits enumerats en l’apartat 5.2 d’esta base per als components dels tribunals. Les comissions seran designades per la Direcció General de Personal Docent i publicada la seua composició en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que inclourà la designació del seu president.

En les especialitats que es nomene tribunal únic, este actuarà a més a més com a comissió de selecció, sense que per això canvien de funcions en la comissió de selecció els membres del tribunal.

Per al nomenament de secretari en la comissió de selecció cal ajustar-se al que disposa l’apartat 5.2 d’esta base per al nomenament de secretari de tribunal.

5.4. De conformitat amb l’article 8.4 del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, la participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori.

5.5. Abstenció. Els membres dels òrgans de selecció s’hauran d’abstindre d’intervindre si concorren en ells circumstàncies de les previstes en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d’esta convocatòria, notificant-ho amb la deguda justificació documental.

Els presidents sol·licitaran dels membres dels òrgans de selecció la declaració expressa de no trobar-se sotmesos en les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior, i a este efecte notificaran a la Direcció General de Personal Docent les abstencions que s’hi produïsquen.

5.6. El termini per a manifestar l’abstenció serà de deu dies comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del nomenament dels òrgans de selecció.

5.7. Recusació. Així mateix, els aspirants podran recusar els membres del tribunal o de la comissió de selecció quan concórreguen en ells les circumstàncies a què fa referència l’apartat 5.5 d’esta mateixa base.

5.8. Prèvia convocatòria dels presidents, que es farà arribar al centre de destinació dels vocals nomenats i en la qual s’indicarà el lloc, el dia i l’hora de la reunió, tindrà lloc la sessió constitutiva dels tribunals i de les comissions de selecció a la qual hauran d’assistir tots el vocals nomenats, tant els titulars com els suplents. Els tribunals i les comissions de selecció es constituiran amb l’assistència del president i del secretari o, si s’escau, de qui els substituïsquen, i la de la mitat, almenys, dels seus membres.

En dita sessió, l’òrgan de selecció a més de constituir-se com a tal acordarà totes les decisions que li corresponguen amb vista al correcte desenrotllament del procediment selectiu.

La suplència dels presidents dels tribunals s’autoritzarà per la Direcció General de Personal Docent, i la dels vocals, en la mateixa sessió constitutiva, pel president que hi haja d’actuar, que haurà de recaure sobre qualsevol dels vocals suplents nomenats. Una vegada constituït l’òrgan selectiu, per a la vàlida actuació d’este, es requerirà la presència del president i del secretari o, si s’escau, de qui els substituïsquen, i la de la mitat, almenys, dels seus membres.

La inassistència injustificada dels membres de l’òrgan de selecció a les distintes sessions i actes del procediment, inclosa la de constitució, donarà lloc a l’exigència de la responsabilitat que corresponga.

No obstant això, si en el moment del començament de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, malgrat haver-se acudit al procediment previst, la Direcció General de Personal Docent adoptarà les mesures procedents per a garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.9. Amb anterioritat a la iniciació dels procediments selectius a què fa referència esta convocatòria, la Direcció General de Personal Docent dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mitjançant la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció que hagen de substituir els membres que hagen perdut la seua condició per alguna de les causes previstes en els apartats 5.5 i 5.7 d’esta base.

5.10. Funcions dels tribunals. Correspon als tribunals:

La qualificació de les distintes proves de la fase d’oposició.

La valoració dels mèrits de la fase de concurs.

El desenrotllament del procediment selectiu d’acord amb el que disposa la present convocatòria.

5.11. Els tribunals podran proposar a la Direcció General de Personal Docent la incorporació als seus treballs d’assessors especialistes i d’ajudants tècnics. Seran funcions dels primers, l’assessorament als membres de l’òrgan de selecció en l’avaluació dels coneixements i mèrits objecte de la seua especialitat. Els ajudants col·laboraran amb estos òrgans mitjançant la realització de les tasques tècniques de suport que estos els assignen. En la seua activitat, els uns i els altres es limitaran a l’exercici de les seues respectives competències. La seua designació correspon a la Direcció General de Personal Docent.

5.12. Funcions de les comissions de selecció. Correspon a les comissions de selecció:

La coordinació dels tribunals, en especial pel que fa a l’elaboració de les proves pràctiques.

La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i la seua homogeneïtzació.

L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase del concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels aspirants hagen superat ambdós fases.

La declaració dels aspirants que hagen superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes corresponents als seleccionats, i també la seua elevació a l’òrgan convocant.

Al llarg del desenrotllament dels procediments selectius, les comissions de selecció resoldran tots els dubtes que puguen sorgir en aplicació d’estes normes, i també què s’ha de fer en els casos no prevists.

5.13. El procediment d’actuació dels òrgans de selecció s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

5.14. Els òrgans de selecció adoptaran les mesures que calguen en els casos que resulte necessari, de forma que els aspirants amb minusvalideses gaudisquen de semblants oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta dels participants. En este sentit, s’establiran per a les persones amb minusvalideses que ho sol·liciten en la forma prevista en la base 3.1 d’esta convocatòria les adaptacions possibles en temps i mitjans per a la seua realització.

5.15. En cap cas les comissions de selecció podran declarar que han superat el procediment un nombre superior d’aspirants al de les places convocades. Qualsevol proposta d’aprovats que contravinga el que s’ha establit anteriorment serà nul·la de ple dret.

5.16. Els òrgans de selecció que actuen en estes proves selectives tindran dret a la indemnització per raó del servici prevista en el Decret 24/1997, d’11 de febrer.

6. Començament i desenrotllament de les proves

6.1. Començament. La realització de la primera prova per als aspirants en els procediments d’ingrés lliure i de reserva de minusvàlids tindrà lloc a partir del dia 24 de juny de 2004, sense perjuí del que preveu la base 7.1 per a les proves prèvies de coneixements de castellà i de valencià. L’hora i el lloc on haja de realitzar-se es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Els aspirants en els procediments d’accés a cos de grup superior i mateix grup seran cridats a l’acte de presentació en la mateixa resolució definitiva d’admesos i exclosos.

Les proves de la fase d’oposició es podran realitzar el dies 25, 26, 28, 29 i 30 de juny i 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 15 de juliol.

Els aspirants s’hi presentaran amb el document nacional d’identitat o document similar del país d’origen, passaport o permís de conducció on aparega la fotografia del titular.

Els aspirants seran convocats per a les seues actuacions davant els tribunals en única crida. A este efecte, els convocats per a un exercici col·lectiu hauran de fer la seua presentació davant el tribunal a l’hora i en la data fixades en les crides, i seran exclosos del procediment selectiu els qui no hi compareguen. En el cas de proves individuals, els aspirants convocats per a cada dia hauran d’estar presents a l’hora fixada pel tribunal com a hora d’inici de les actuacions, i seran exclosos els qui no hi compareguen, llevat dels casos de força major degudament justificats i apreciats pel tribunal.

Una vegada començades les actuacions davant el tribunal no serà obligatòria la publicació de les successives crides dels aspirants en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els tribunals hauran de fer públics estos anuncis als locals on s’estiguen celebrant les proves amb 48 hores, almenys, d’antelació al seu començament.

6.2. Desenrotllament. L’orde d’actuació dels aspirants s’iniciarà alfabèticament pel primer d’aquells el primer cognom del qual comence per la lletra B, de conformitat amb el que disposa la Resolució de 25 de març de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (DOGV número 4.729, de 8 d’abril), per la qual es determina la lletra per a fixar l’orde d’actuació dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l’any 2004. Els tribunals que no compten amb aspirants el primer cognom dels quals comence per la dita lletra iniciaran l’orde d’actuació per la lletra o lletres següents en orde alfabètic.

En qualsevol moment els tribunals podran requerir els opositors perquè acrediten la seua identitat.

Així mateix, si els tribunals tenen coneixement que algun dels aspirants no posseïx la totalitat dels requisits exigits per la present convocatòria, amb audiència prèvia a l’interessat, hauran de proposar la seua exclusió al director general de Personal Docent, comunicant-li així mateix les inexactituds o falsedats formulades per l’aspirant en la sol·licitud d’admissió al procediment selectiu als efectes procedents.

Contra la resolució d’exclusió de l’aspirant, que posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que preceptua l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, podràpodrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua notificació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua notificació.

7. Sistemes de selecció

Conforme establix la disposició addicional 11, apartat 1, de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, i el títol III, capítol I, del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, el sistema de selecció serà el de concurs oposició, i existirà a més una fase de pràctiques que formarà part del procés selectiu.

7.1. Proves prèvies

7.1.1. Prova d’acreditació de coneixements de castellà per als aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i els coneixements d’esta llengua no es deduïsquen del seu origen. Amb caràcter previ a la realització de les proves de la fase d’oposició, estos aspirants han d’acreditar els coneixements de castellà mitjançant la realització d’una prova, en la qual es comprovarà que posseïxen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en esta llengua.

Acabat el termini de presentació d’instàncies, la Direcció General de Personal Docent dictarà resolució en què es regule esta prova i s’anuncie el lloc, la data i l’hora de realització, que eses publicaràà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per a la realització d’esta prova, el tribunal estarà constituït preferentment per catedràtics o professors d’espanyol per a estrangers de les escoles oficials d’Idiomes.

La prova es qualificarà com a apte o no apte, i és necessari obtindre la valoració d’apteseràserà per a passar a realitzar les proves de la fase d’oposició.

Queden eximits de realitzar esta prova els quiaquells que estiguen estiguen en possessió del nivell superior del Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera establit pel Reial Decret 1.137/2002, de 31 d’octubre (BOE de 8 de novembre), o del Certificat d’Aptitud d’Espanyol per a Estrangers expedit per les escoles oficials d’Idiomes, o del títol de llicenciat en Filologia Hispànica o Romànica. El certificat corresponent o, si s’escau, la fotocòpia compulsada del títol o diploma, seràserà aportat pels aspirants en la documentació que acompanya la sol·licitud per a prendre part en el procediment selectiu.

Així mateix, estaran exempts de realitzar la prova els aspirants que participaren en els dos últims procediments selectius i van obtindre la qualificació d’apte, i també els aspirants que es presenten a l’especialitat de Llengua i Literatura Castellana, en este cas ho hauran de consignar en l’apartat corresponent de la instància de participació, sense que siga necessari que aporten cap certificat, atés que dita informació ja està en poder d’esta administració actuant.

7.1.2. Prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

De conformitat amb el que establix el Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana, els aspirants en els procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana per mitjà d’una prova de caràcter eliminatori, que serà la primera que es realitze i consistirà en:

7.1.2.1. Llengua Vvalencià

Prova oral: suposaràrà el 30 per cent del total i per a superar-la es necessitaràrà un mínim d’un 20 per cent, consta de dos parts.

Lectura d’un texts de caràcter general, entre 100 i 200 paraules, proposat pel tribunal.

Exposició i diàleg sobre un tema prèviament preparat.

El temps per a la seua realització serà de 15 minuts.

Prova escrita: suposaràrà el 70 per cent del total i per a superar-la es necessitaràrà un mínim d’un 35 per cent, consta de tresdos parts.

Preguntes sobre el contingut i el vocabulari d’un text llegit prèviament.

Realització d’exercicis sobre construcció gramatical correcta de frases i expressions.

Redacció sobre un tema de caràcter general senzill a elegir entre dos o més, que tindrà aproximadamentde 200 paraules aproximadament.

El temps per a la seua realització serà de dos hores.

7.17.2.2. Castellà

El contingut de la prova de coneixements de castellà s’ajustaràà al que disposa el Reial Decret 1.137/2002, de 31 d’octubre (BOE de 8 de novembre).

7.1.2.3. En la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana cada aspirant seràserà qualificat pel tribunal d’apte o no apte. Els aspirants que obtinguen la qualificació de no apte no podranran continuar el procediment selectiu.

QuedaranQuedaran exempts de la realització de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algun dels títols, certificats o diplomes que es relacionen en l’annex X d’esta convocatòria, i també els aspirants que participen per l’especialitat de Llengua i Literatura Valenciana i Llengua Castellana i Literatura, respectivament de cada idioma oficial, i ho hauran d’indicar en l’espai reservat a dit efecte en l’imprés de sol·licitud.

Així mateix, estaran exempts de realitzar la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana els aspirants que participaren en els dos últims procediments selectius i obtingueren la qualificació d’apte, i ho hauran de consignar en l’apartat corresponent de la instància de participació.

A este efecte, els aspirants a més d’indicar-ho en la sol·licitud, hauran d’adjuntar-hi declaració jurada ajustada al model que s’acompanya en l’annex XI.

En la llista provisional d’admesos i exclosos que establix la base 4.1 d’esta convocatòria s’ha de feres fa constar els aspirants que declaren reunir els requisits, a l’efecte de les exempcions de la prova de valencià, de castellà o d’ambdós.

Igualment, s’ha de fer constar esta circumstància en la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es farà pública, d’acord amb el que establix la base 4.3 d’esta convocatòria, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades.

Els aspirants exempts i els aspirants aptes de la prova prevista en la base 7.1.1 estaranestaran exempts de la realització de la part prevista en la base 7.1.2.2.

7.1.2.4. La realització d’esta prova per als aspirants que no estiguenestan exempts s’efectuarà el dia, a l’hora i al lloc que es determine mitjançant resolució de la Direcció General de Personal Docent.

Per a la realització de la prova, la Direcció General de Personal Docent, en funció del nombrenúmero d’aspirants que l’hagenn de realitzar, nomenarà un o diversos tribunals constituïts preferentment per professors de Llengua i Literatura Vvalenciana i Llengua i Literatura Castellana del cos de catedràtics o professors d’Ensenyament Secundari o de Valencià o d’Espanyol per a Estrangers dels cossos de catedràtics o professors d’escoles oficials d’Idiomes, que estaran subjectes al que preveuen les bases 5.5 i 5.7 d’esta convocatòria.

Abans de l’inici de les proves de la fase d’oposició, els tribunals disposaran de la relació dels aspirants exempts o aptes en esta prova i que per tant poden continuar el procediment selectiu.

7.2. Fase de concurs

7.2.1. Només seran tinguts en compte els mèrits perfeccionats amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds establit en l’apartat 3.4 d’esta orde, acreditats documentalment com s’indica en els respectius annexos. A este efecte, els tribunals podranpodran acarar els documents que aporten els aspirants per a la valoració dels seus mèrits.

Els aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document perdran decauran en el dret a la participació en la present convocatòria, amb independència de la responsabilitat que se’n derive.

L’administració es reserva el dret a requerir en qualsevol moment del desenrotllament del procediment l’acreditació de la documentació que es considere necessària.

7.2.2. Procediment d’ingrés lliure i reserva de minusvàlids. Presentació de mèrits.

Per a la valoració dels mèrits, els aspirants que superen la primera prova de la fase d’oposició, els presentaran davant el corresponent tribunal, ordenats segons els tres blocs que conformen el barem de l’annex I d’esta convocatòria, adjuntant-hii hi adjuntaran el model de declaració de mèrits de l’annex IXx, que els serà facilitat al seu moment pel tribunal.

A este efecte, quan els tribunals facen pública la qualificació de la prova, publicaranpublicaran, així mateix, al tauler d’anuncis del lloc d’actuació la data i l’hora en què hagen d’entregar-se-se els referits mèrits.

La citació per a l’entrega de mèrits no serà abans de 24 hores comptades a partir de la publicació de les qualificacions de la primera prova.

7.2.3. Procediments d’accés a cos de grup superior i accés a cos del mateix grup. Presentació de mèrits.

A este efecte, els aspirants per estes modalitats en l’acte de presentació davant el corresponent tribunal entregaran la documentació relativa als mèrits, ordenada segons els tres blocs que conformen el barem de l’annex II d’esta convocatòria, adjuntant-hi el model de declaració de mèrits de l’annex IXx.

7.3. Fase d’oposició en els procediments selectius d’ingrés lliure i de reserva de minusvàlids

7.3.1. En esta fase es valoraranaran els coneixements específics dels candidats necessaris per a impartir la docència, la seua aptitud pedagògica i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

7.3.2. La valoració d’estos coneixements es durà a terme mitjançanta través de la realització per l’aspirant davant el tribunal de les proves següents, de caràcter eliminatori, en l’orde que s’esmenta tot seguit:

Primera prova. Tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris per a impartir la docència, constarà de dos parts que seran valorades conjuntament:

ràDesenrotllament per escrit d’un tema elegit per l’aspirant entre dos extrets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat. Per al seu desplegament, els aspirants disposaranaran de dos hores.

Una prova pràctica que consistirà en la realització d’una sèrie d’exercicis que s’ajustaranLà a les característiques que s’establixen en l’annex VI per a cadascuna de les especialitats convocades, i que permetran comprovar que els candidats posseïxen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, assignatures o mòduls propis de l’especialitat a què opten. El temps del qual disposaranaran els candidats per a la realització d’esta part serà, d’acord amb el que disposa l’annex VI,serà el que determine la comissió de selecció o el tribunal, si s’escau.

Finalitzada la prova, els tribunals procediran a la crida dels opositors perquè estos efectuen la lectura conjunta i pública dels exercicis realitzats. En aquelles especialitats en què la naturalesa de l’exercici pràctic impedisca la seua lectura, els opositors únicament llegiran la part teòrica.

Segona prova. Tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent i consistirà en la presentació d’una programació didàctica i en l’elaboració i exposició oral d’una unitat didàctica:

La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea, assignatura o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual es participa, i en què s’haurà d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, i també a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Per als aspirants a ingrés al cos de professors d’Ensenyament Secundari, la programació podrà ser referida a l’etapa d’Ensenyament Secundari Obligatori, al Batxillerat o als cicles formatius de Formació Professional.

La dita programació haurà d’entregar-se al tribunal junt amb els mèrits, tal com establix la base 7.2.2, i la seua elaboració s’ajustarà al que s’ha disposat per a cada cos en l’annex III, defenent-se davant d’este en el moment que siga convocat a l’efecte.

L’elaboració davant el tribunal i l’exposició oral davant d’este d’una unitat didàctica podrà estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix de la seua pròpia programació. En el segon cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix del temari oficial de l’especialitat.

En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els objectius d’aprenentatge que s’hi perseguixen, els seus continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran en l’aula i els seus procediments d’avaluació.

L’aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica, podent utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que considere oportú, que ell haurà d’aportar, i també un guió que no excedirà d’un foli i que s’entregarà al tribunal al terme d’aquella.

L’opositor disposarà d’un període màxim d’una hora i 30 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i el posterior debat amb el tribunal.

L’aspirant iniciarà la seua exposició amb la defensa de la programació didàctica presentada, que no podrà excedir 30 minuts, i a continuació realitzarà l’exposició de la unitat didàctica. La durada del debat no podrà excedir de 15 minuts.

7.3.3. Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns del cos de professors d’Ensenyament Secundari i les del cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes es desenrotllaran en l’idioma corresponent, de conformitat amb el que preveu l’article 20.2 del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer.

7.4. Fase d’oposició en el procediment selectiu d’accés a cos de grup superior

La prova d’esta fase, que atendrà tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants, constarà de dos parts.

La primera part, de contingut pràctic, serà proposada pels tribunals i s’ajustarà a les característiques descrites en l’annex VI per a cadascuna de les especialitats. Per a la seua realització, els candidats disposaran del temps que establisquen els tribunals en la convocatòria als opositors.

La segona part consistiràrà en l’exposició, a la qual seguirà un debat, ambdós orals, d’un tema de l’especialitat a què s’accedisca, elegit per l’aspirant entre sis extrets per sorteig dels que componen el temari. L’exposició es complementarà amb un plantejament didàctic del tema referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l’aspirant.

L’exposició i el debat, que seran públics, tindran una durada màxima d’una hora i de 15 minuts, respectivament. L’opositor disposarà de dos hores per a la seua preparació, podent-hi utilitzar el material que estime oportú.

La prova de les especialitats d’idiomes moderns del cos de professors d’Ensenyament Secundari es desenrotllaràan en l’idioma corresponent.

7.5. Fase d’oposició en el procediment selectiu d’accés a cossos del mateix grup i nivell de complement de destinació

7.5.1. Per als aspirants que concórreguen a este procediment d’accés per la mateixa especialitat de la que siguen titulars en el seu cos d’origen, la prova consistirà en l’exposició, seguida d’un debat, ambdós orals, d’una programació didàctica elaborada per l’aspirant en els mateixos termes establits per als aspirants d’ingrés lliure i que hauran entregat al tribunal en l’acte de presentació.

Per a l’exposició de la programació, els aspirants disposaran com a màxim d’una hora i el debat tindrà una durada màxima de 15 minuts.

7.5.2. Per als aspirants que concórreguen a este procediment d’accés per distinta especialitat de la que siguen titulars en el seu cos d’origen, la prova es realitzarà, depenent del cos a què es vulga accedir, conforme al que es disposa en la base 7.4 per a l’accés a cos de grup superior.

7.5.3. Les proves de les especialitats del cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes es desenrotllaran en l’idioma corresponent.

8. Qualificació

8.1. Valoració de la fase de concurs. L’assignació de la puntuació que corresponga als aspirants en esta fase, segons els barems recollits en els annexos I i II de la present convocatòria, es portarà a efecte pels tribunals corresponents.

La puntuació aconseguida pels aspirants en la fase de concurs que han superat la primera prova es farà pública als taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels corresponents tribunals.

Els interessats podraran presentar en contra, en el termini de 2 dies a partir de l’endemà de la seua exposició, les al·legacions que estimen oportunes mitjançant escrit dirigit al president del tribunal, a qui en correspon l’estudi i la resolució.

Una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades, els tribunals faran públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits. Dita publicació es durà a termees portarà a terme als taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels corresponents tribunals, entenent-se efectuat amb això el tràmit de notificació de la resolució de les al·legacions.

Contra la dita resolució, els interessats podranran interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació als taulers d’anuncis, d’acord amb el que preveuen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

La documentació presentada, inclosa la programació didàctica, no serà tornada als participants i quedarà en poder de l’administració convocant, sense perjuí del que disposae l’article 35 de la dita Llei 30/1992.

8.2. Qualificació de les proves de la fase d’oposició

8.2.1. Procediments d’ingrés lliure i reserva de minusvàlids

8.2.1.1. Valoració de la primera prova

Els tribunals valoraran esta prova del procés selectiu de zero a deu punts, distribuint un 40 per cent per a la part teòrica i un 60 per cent per a la pràctica.

Per a la superació d’esta prova, l’opositor haurà d’aconseguir-hi una puntuació mínima en cadascuna de les parts igual al 25 per cent de la puntuació assignada a cadascuna d’elles, i una puntuació total, resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dos parts, igual o superior a cinc punts. No obstant això, no seran qualificats en esta prova els aspirants que no superen el 25 per cent en alguna de les dos parts de les que es compon esta.

La puntuació de cada aspirant en esta prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades pels membres del tribunal existisca una diferència de tres enters o més, seranan automàticament excloses les qualificacions màxima i mínima, i s’ha de resoldrees resoldrà la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.

Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques, als taulers d’anuncis dels locals on actuen, lesa puntuacionsó obtingudesa per tots els participants, i ha dei hi figurar-hi separadament les d’aquells que hagen superat esta prova i que poden accedir a la prova següent.

8.2.1.2. Valoració de la segona prova

Esta prova es valorarà globalment de zero a deu punts, i l’aspirant haurà d’aconseguir per a la seua superació una puntuació igual o superior a cinc punts.

La puntuació de cada aspirant s’obtindrà d’igual forma que en la prova anterior.

La publicació de les qualificacions corresponents a esta última prova es referirà exclusivament a aquells candidats que hagen sigut seleccionats.

8.2.1.3. La qualificació corresponent a la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’esta fase, quan totes estes hagen sigut superades.

Finalitzada l’última prova, els tribunals facilitaran a la comissió de selecció els resultats obtinguts pels aspirants que hagen superat totes les proves, amb aproximació de fins a deumil·lèsimes, amb indicació del seu número del document nacional d’identitat o document anàleg per als estrangers, i també els resultats de la valoració definitiva dels mèrits dels qui han realitzat la segona prova de la fase d’oposició.

8.2.2 Procediment d’accés a cos de grup superior

Els tribunals qualificaran esta prova de zero a deu punts, i els aspirants hauran d’aconseguir per a la seua superació un mínim de quatre punts. La distribució de la puntuació es realitzarà en les proporcions següents: primera part, 60% i part pràctica, 40%. Per a la seua superació s’atendrà tant als coneixements sobre la matèria, com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

La puntuació de cada aspirant en esta prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades pels membres del tribunal existisca una diferència de tres enters o més, seran automàticament excloses les qualificacions màxima i mínima, i s’ha de resoldre la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.

Finalitzada la prova, els tribunals exposaran les qualificacions obtingudes pels aspirants en el lloc d’actuació i facilitaran a la Comissió de Selecció les puntuacions obtingudes pels qui han superat la prova, amb aproximació de fins a deumil·lèsimes, amb indicació del número del document nacional d’identitat o document anàleg per als estrangers, i també els resultats de la valoració definitiva dels mèrits al·legats.

8.2.3. Procediment d’accés a cos del mateix grup i nivell de complement de destinació

Els tribunals qualificaran esta prova de zero a deu punts, i els aspirants hauran d’aconseguir un mínim de quatre punts per a superar-la.

La puntuació de cada aspirant en esta prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades pels membres del tribunal existisca una diferència de tres enters o més, seranseran automàticament excloses les qualificacions màxima i mínima, i la puntuació mitjana s’ha de resoldrees resoldrà entre les qualificacions restants.

Finalitzada la prova, els tribunals facilitaran a la comissió de selecció les puntuacions obtingudes pels aspirants que l’hagen superada, amb aproximació de fins a deumil·lèsimes, amb indicació del número del document nacional d’identitat o document anàleg per als estrangers, i també els resultats de la valoració definitiva dels mèrits al·legats.

8.2.4. Els tribunals confeccionaran llistes diferenciades d’aspirants segons que el sistema pel qual hagen participat siga d’ingrés lliure o per algun dels procediments d’accés. Els aspirants acollits al torn de reserva de minusvàlids s’inclouran, juntament amb els aspirants d’ingrés lliure, segons la seua puntuació.

Únicament a aquells aspirants que hagen superat totes les proves corresponents a la fase d’oposició se’ls sumarà la puntuació obtinguda en la fase de concurs a fi d’obtindre la puntuació global a què fa referència l’apartat 9 de la present orde.

8.3. Per a garantir que el procediment selectiu es realitze conforme als principis de mèrit i capacitat, els tribunals podran decretar l’expulsió d’un opositor, i en este cas passarà a formar part de la llista d’aspirants exclosos i no figurarà en la llista d’interinitats ni tindrà dret a la devolució de les taxes.

9. Superació de les fases d’oposició i concurs

9.1. Procediments d’ingrés lliure i reserva de minusvàlids. Resultaran seleccionats per a passar a la fase de pràctiques aquells aspirants que, ordenats segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs tinguen un número d’orde igual o inferior al nombre de places convocades en l’especialitat.

Per a l’obtenció de la puntuació global, la comissió de selecció ponderarà en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs, resultant la puntuació global de la suma d’ambdós fases una vegada realitzades les ponderacions mencionades.

9.2. Procediments d’accés a cos de grup superior i d’accés a cos docent classificat en el mateix grup i nivell de complement de destinació. Resultaran seleccionats els aspirants que, havent obtingut almenys quatre punts en la prova, i ordenats segons la suma de les puntuacions aconseguides en el concurs i en la prova, obtinguen un número d’orde igual o inferior al nombre de places convocades per a estos procediments.

9.3. Normes comunes a tots els procediments

De conformitat amb el que s’ha establit en la base 5.12 de la present convocatòria, correspon a la comissió de selecció l’agregació de les puntuacions corresponents a les distintes fases dels procediments selectius, l’ordenació dels aspirants d’acord amb les puntuacions totals aconseguides i la declaració dels qui hagen aprovat estos procediments. A estos efectes, s’atindran al que es disposa en els subapartats següents.

9.3.1. Les comissions de selecció agregaran, una vegada ponderades si així procedix, les puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagen aconseguit les puntuacions mínimes exigides en cada procediment en la fase d’oposició, els ordenaran segons les puntuacions totals obtingudes i determinaran els aspirants que han superat els corresponents processos d’acord amb el que s’ha establit en els apartats 9.1 i 9.2 de la present base.

9.3.2. En el cas que en ordenar els aspirants es produïren empats, es resoldran atenent successivament als criteris següents:

Per als aspirants que concórreguen pels procediments d’ingrés lliure i reserva de minusvàlids:

Major puntuació en la fase d’oposició.

Major puntuació en cadascun dels exercicis de l’oposició, per l’orde en què apareguen en el Reial Decret 334/2004.

Major puntuació en els apartats del barem de mèrits, per l’orde en què apareguen en l’annex I de la convocatòria.

Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits, per l’orde en què apareguen en l’annex I de la convocatòria.

En cas que amb l’aplicació dels criteris anteriors subsistiren empats en la qualificació per a determinar els aspirants seleccionats, estos es resoldran mitjançant una prova complementària davant la comissió de selecció, consistent en el desenrotllament d’un tema extret a l’atzar d’entre els que formen part del temari oficial de l’especialitat, durant un temps màxim de 30 minuts.

Per als aspirants que concórreguen pels procediments d’accés a cos de grup superior i accés a cos del mateix grup i nivell de complement de destinació:

Major puntuació en la prova.

Major puntuació en cadascun dels apartats del barem de mèrits, per l’orde en què apareixen relacionats en l’annex II de la convocatòria.

Major puntuació en els subapartats del barem, per l’orde en què apareixen relacionats en l’annex II de la convocatòria.

En cas que amb l’aplicació dels criteris anteriors subsistiren empats en la qualificació per a determinar els aspirants seleccionats, estos es resoldran mitjançant una prova complementària davant la comissió de selecció, consistent en el desenrotllament d’un tema extret a l’atzar d’entre els que formen part del temari oficial de l’especialitat, durant un temps màxim de 30 minuts.

9.3.3. Al procedir a determinar els aspirants que han superat el procediment selectiu corresponent a l’ingrés lliure, les comissions de selecció acumularanan a les places inicialment assignades a este procediment totes aquelles altres que hagueren quedat vacants en els restants procediments.

9.3.4. En cap cas potdrà declarar-se que ha superat el procediment selectiu, i per tant que ha aprovat, un major nombre d’aspirants que el nombre de places convocades.

9.3.5. Les comissions de selecció, finalitzades les actuacions a què es referixen els apartats anteriors, elaboraran la llista d’aspirants seleccionats. A este efecte, confeccionaran una llista d’aspirants seleccionats de la seua especialitat, en la qual figuraran, en primer lloc, els aspirants que hagen accedit des de cossos del mateix grup i nivell de complement de destinació; en segon lloc, els del torn d’accés des de cossos de distint grup, i, en tercer lloc, els ingressats pel torn lliure i els acollits a la reserva de discapacitats. Dins de cadascun d’estos grups, els aspirants seleccionats s’ordenaran per la puntuació obtinguda.

9.3.6. Esta llista es farà pública als taulers d’anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i a les seues direccions territorials. Un exemplar d’esta llistae la mateixa s’elevarà a l’òrgan convocant amb la resta de la documentació corresponent al desenrotllament del procediment selectiu.

9.3.7. Contra l’acte de les comissions de selecció pel qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats podràdrà interposar-se recurs d’alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la llista als taulers d’anuncis corresponent, de conformitat amb el que disposen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

9.3.8. Els aspirants que superen el procediment selectiu per dos o més cossos o per dos o més especialitats del mateix cos hauran d’exercir opció per un dels llocs, i podraent sol·licitar pròrroga per a la realització del període de pràctiques en l’altre o altres llocs.

9.3.9. Els aspirants que concórreguen i superen el procediment selectiu per a l’ingrés en el mateix cos en convocatòries corresponents a distintes administracions educatives hauran d’optar-ne per una, en el termini de deu dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes d’aprovats, per una d’elles, mitjançant instància dirigida a la Direcció General de Personal Docent, renunciant a tots els drets que pogueren correspondre’ls per la seua participació en les restants. Si no es realitza esta opció, l’acceptació del primer nomenament s’entendrà com a renúncia tàcita als restants.

9.3.10. La declaració de pròrroga en la fase de pràctiques o la renúncia als drets derivats del procediment selectiu no suposarà modificació en les places assignades a la resta d’aspirants.

10. Presentació de documents

10.1. En el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista d’aspirants que han superat les fases d’oposició i concurs, estos hauranura de presentar en la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb el que disposa l’article 1 del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, la documentació següent:

10.1.1. Tots els aspirants que hagen superat les fases d’oposició i el concurs hauran de remetre la documentació general següent:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar-hi o certificat acadèmic, original o fotocòpia compulsada, que acredite haver realitzat tots els estudis per a l’obtenció del títol, i el certificatt de pagament dels drets d’expedició del títol (Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència). En el cas que la data del títol o del certificatt acadèmic siga posterior al dia que va expirar el termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, s’hi haurà de fer constar la data d’acabament dels estudis.

En el cas que la titulació s’haja obtingut a l’estranger, s’hi haurà d’adjuntar la corresponent homologació o credencial de reconeixement a l’empara del que establix el Reial Decret 1.665/1991, de 25 d’octubre.

Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servici de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, segons el model que figura com aen l’annex V d’estae la present convocatòria.

Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauranura de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en eal seu eestat, l’accés a la funció pública, segons el model que figura com a annex V d’estae la present convocatòria.

Els aspirants que hagen fet valer la seua condició de persones amb minusvalideses hauranura de presentar certificatt dels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, de l’Estat o de la resta de les comunitats autònomes que acredite esta condició i, igualment, haurauran de presentar certificat dels dits òrgans acreditatiu de la compatibilitat amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat en què aspiren a ingressar.

Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI).

Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que hi participen en virtut del que preveu el paràgraf segon de la base 2.1.1.a) haurauran d’acreditar documentalment el compliment del ditl’esmentat requisit.

Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia, ni d’estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitats a què s’opta.

Fotocòpia compulsada del títol, certificat o diploma que s’hi al·legueat per a l’exempció de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en cas d’haver-hi al·legat l’exempció.

10.1.2. A més de la documentació general, els aspirants haurauran de presentar, igualment, depenent del cos pel qual hagen superat les fases de concurs i oposició, la documentació següent:

Per al cos de professors d’Ensenyament Secundari

Títol Professional d’Especialització Didàctica o Ccertificat d’Aptitud Pedagògica o, si hi manca, documentació justificativa que acredite la dispensa d’este requisit, segons el que preceptua l’apartat 1.2.b) de les bases específiques d’esta convocatòria.

Quan s’al·legue en substitució del títol Professional d’Especialització Didàctica o del Ccertificat d’Aptitud Pedagògica docència efectiva durant dos cursos acadèmics complets, s’acreditaràà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant certificatt expeditt pel secretari amb el vistiplau del director del centre, consignant-se el número de registre personal, i si es tracta d’un centre privat, mitjançant certificat del director del centre amb el vistiplau de la inspecció educativa.

Per al cos de professors tècnics de Formació Professional

Els aspirants als quals els siga d’aplicació la disposició transitòria segona del Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, hauran d’auracreditar, a més de l’equivalència a efecte de docència, la seua experiència docent durant, almenys, dos anys en centres educatius públics dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant certificat expedit pel secretari amb el vistiplau del director del centre o dels centres on hagueren prestat els seus servicis.

10.2. ElsAquells quie tingueren la condició de funcionaris públics de carrera estaran exempts de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per a obtindre el seu anterior nomenament, i en este cas hauran de presentar un certificatt o full de servicis de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques o del ministeri o organisme de què depenguena, per a acreditar esta condició, en què es consigne de manera expressa les dades següents:

Indicació del cos a què pertanyen, número de registre de personal i si es troben en servici actiu. 

Nombre d’anys com a funcionaris de carrera. 

Lloc i data de naixement. 

Títol acadèmic que posseïxen i data d’expedició.

Quan elsels certificatsts o fulls de servicis es referisquen als professors que han participat pel procediment d’accés a cossos docents de grup superior, s’indicaràan expressament que els aspirants reunixen tots els requisits que s’exigixen per a participar per este procediment.

Si en elel certificatt no pot fer-se constar alguna de les dades exigides en el paràgraf anterior per no estar en els expedients personals dels interessats, estos hauran de trametre separadament la documentació que elsles acredite.

10.3. Els aspirants que havent superat les fases de concurs i oposició ja estiguen prestant servicis remunerats en l’administració com a funcionaris de carrera, interins o com a personal laboral, sense perjuí de la situació administrativa o laboral que d’acord amb la normativa vigent els corresponga, hauranauran de formular opció per la percepció de remuneracions durant la seua condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer.

10.4. Els qui dins el termini fixat, llevat dels casos de força major, no presentaren la documentació, o del seu examen es deduïx que manquen d’algun dels requisits assenyalats en la base 2, no podran ser nomenats funcionaris de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

11. Nomenament de funcionaris en pràctiques

11.1. La Direcció General de Personal Docent nomenarà els aspirants seleccionats funcionaris en pràctiques al llarg del curs escolar, bé en vacants o bé en substitucions de caràcter temporal, d’acord amb les necessitats del servici, en centres dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Estos aspirants haurauran de realitzar les pràctiques en les destinacions adjudicades, i a este efecte s’entén que renuncien al procediment selectiu aquells aspirants que no s’hi incorporen.

11.2. Estan exempts de la realització de la fase de pràctiques els aspirants seleccionats que hagen accedit per algun dels procediments d’accés regulats en esta orde, i en este cas romandran en el seu cos d’origen fins que s’aprove l’expedient del procediment selectiu i se’ls nomene funcionaris de carrera amb la resta d’aspirants seleccions de la seua promoció. No obstant això, podran optar per incorporar-se com a funcionaris en pràctiques a la destinació que se’ls adjudique, en este cas quedaran exempts de l’avaluació d’estes i hauran de romandre en esta situació fins que s’aprove l’expedient del procediment selectiu i posteriorment se’ls nomene funcionaris de carrera.

Així mateix, estaran exempts de l’avaluació de la fase de pràctiques els qui hagen superat el procediment selectiu i acrediten haver prestat servicis, almenys, durant un curs escolar com a funcionaris de carrera.

11.3. Les destinacions obtingudes per a la realització del període de pràctiques tindran caràcter provisional. Tant els aspirants que han sigut nomenats funcionaris en pràctiques, com aquells altres aspirants que, estant exempts de la realització de la fase de pràctiques, han optat per romandre en els seus cossos d’origen, queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de places que es convoquen, fins a l’obtenció d’una destinació definitiva en centres directament gestionats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

12. Fase de pràctiques

12.1. La fase de pràctiques tutelades, que forma part del procés selectiu, tindràindra per objecte comprovar l’aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats.

12.2. La durada de la fase de pràctiques serà de sis mesos, i el seu desenrotllament serà regulat mitjançant resolució de la Direcció General de Personal Docent.

Es crearan comissions qualificadores de la fase de pràctiques que coordinaran les activitats d’inserció al centre i de formació, que haurauran de realitzar els candidats. La composició de les comissions es determinarà en la resolució que regule la fase de pràctiques.

El candidat seràà tutelat en esta fase per un professor funcionari de carrera designat per la comissió qualificadora corresponent.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores seran les encarregades de l’avaluació final d’acord amb els criteris que establisca la dita resolució, amb la qualificació d’apte o no apte.

12.3. Els aspirants que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarats no aptes podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats de la següent promoció que es convoque, per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques, en este cas, el número d’orde que ocuparà serà l’immediatament següent al que corresponga a l’últim dels aspirants seleccionats de la seua especialitate. Els qui no s’incorporen per a repetir la fase de pràctiques o aquells quie siguen declarats no aptes per segona vegada perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionaris de carrera, mitjançant resolució motivada de la Direcció General de Personal Docent, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer.

12.4. Des del moment del nomenament de funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels opositors serà el de funcionaris en pràctiques, sempre que estigueren ocupant un lloc docent.

13. Nomenament de funcionaris de carrera

13.1. Conclosa la fase de pràctiques i comprovat que tots els aspirants declarats aptes en esta reunixen els requisits generals i específics de participació establits en la present convocatòria, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del procés selectiu, que publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i el remetrà al Ministeri d’Educació i Ciència, que procedirà al nomenament i a l’expedició dels corresponents títols de funcionaris de carrera del cos docent pel qual hagen participat dels aspirants seleccionats en els procediments selectius duts a terme per la present convocatòria.

13.2. Destinació en propietat definitiva. D’acord amb el que preveu l’article 10.1.e) del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, els aspirants que hagen superat el procés selectiu haurauran d’obtindre la seua primera destinació definitiva en l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i acudiranan amb caràcter forçós al concurs, conforme disposa l’article 2, apartats 2 i 3, del Reial Decret 2.112/1998, de 2 d’octubre.

14. Ocupació de llocs en règim d’interinitat

Per a cadascuna de les especialitats objecte d’esta convocatòria, les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat previstes en l’apartat 1.c) de la Resolució de 18 de juny de 1993, de la Direcció General de Personal, estaran formades pels participants en el procediment selectiu que no han resultat seleccionats i han obtingut, almenys, cinc punts en un dels exercicis de la fase d’oposició.

Estes llistes s’ordenaran per blocs d’acord amb el nombre d’exercicis superats i, dins d’estos blocs, per la millor puntuació obtinguda en cadascun d’ells.

En qualsevol cas, estos aspirants es comprometen a justificar que es troben en possessió dels requisits per a l’ocupació del lloc pel qual s’han presentat en el procediment selectiu en el moment que hi siguen requerits per l’administració.

ElsAquells aspirants que no desitgen formar part de les llistes mencionades haurauran de fer-ho constar mitjançant declaració expressa en este sentit, que hauràurà d’adjuntar-se a la instància de participació en el moment de la seua presentació conformement al model que figura en l’annex VII.

Bases específiques

1. Cos de professors d’Ensenyament Secundari

1.1. Distribució de places per especialitats i sistemes d’accés

especialitatCodi/Especialitat

Aaccés a cos de grup superior

Iingrés lliure

Rreserva de minusvàlids

Ttotal

201/ Filosofia

15

13

2

30

202/Grec

5

4

1

10

203/Llatí

5

4

1

10

204/Llengua Castellana i Literatura

40

36

4

80

205/Geografia i Història

40

36

4

80

206/Matemàtiques

40

36

4

80

207/Física i Química

30

27

3

60

208/Biologia i Geologia

13

11

1

25

209/ Dibuix

20

18

2

40

210/Francés

8

6

1

15

211/Anglés

40

36

4

80

216/Música

10

9

1

20

217/Educació Física

20

18

2

40

218/ Psicologia i Pedagogia

20

18

2

40

219/ Tecnologia

40

36

4

80

222/ Formació i Orientació Laboral

8

6

1

15

224/ Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

10

9

1

20

226/ Sistemes Electrònics

5

4

1

10

227/ Organitzacióanització i Processos de Manteniment de Vehicles

5

4

1

10

232/Processos i Productes en Fusta i Moble

1

1

-

2

236/Assessoria i Processos d’Imatge Personal

3

2

-

5

238/ Construccions Civils i Edificació

5

4

1

10

242/ Intervenció Sociocomunitària

5

4

1

10

243/Hoteleria i Turisme

3

2

-

5

254/Informàtica

20

18

2

40

256/ Llengua i Literatura Valenciana

40

36

4

80

274/ Sistemes Electrotècnics i Automàtics

5

4

1

10

Total

460

406

49

915

1.2. Titulacions exigides

a) Estar en possessió del títol de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efecte de docència.

De conformitat amb el que s’ha establit en el Reial Decret 1.542/1994, de 8 de juliol; en la disposició addicional primera i l’annex IV del Reial Decret 334/2004, i en l’article 22.1 i l’annex VI.a) del Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, són equivalents a efecte de docència les titulacions que per a cada especialitat es detallen per a cada especialitat a continuació:

Música

Títol Superior de Música.

Títol de Professor Superior expedit a l’empara del Decret 2.618/1966, de 10 de setembre.

Títol de Professorat i títol Professional expedit a l’empara del Decret de 15 de juny de 1942.

Tecnologia

Enginyer Tècnic.

Arquitecte Tècnic.

Diplomat en Màquines Navals.

Diplomat en Navegació Marítima.

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

Formació i Orientació Laboral

Diplomat en Ciències Empresarials.

Diplomat en Relacions Laborals.

Diplomat en Treball Social.

Diplomat en Educació Social.

Diplomat en Gestió i Administració Pública.

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronaus, especialitat en Equips i Materials Aeroespacials.

Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Estructures Marines.

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils.

Diplomat en Màquines Navals.

Sistemes Electrònicsotècnics i Automàtics

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial.

Enginyer Tècnic en Telecomunicació, en totes les seues especialitats.

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

Diplomat en Navegació Marítima.

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

Diplomat en Màquines Navals.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic Forestal, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic Naval, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les seues especialitats.

Processos i Productes en Fusta i Moble

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústria Forestal.

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica.

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

Arquitecte Tècnic.

Construccions Civils i Edificació

Arquitecte Tècnic.

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic en Topografia.

Intervenció Sociocomunitària

Mestre, en totes les seues especialitats.

Diplomat en Educació Social.

Diplomat en Treball Social.

Hoteleria i Turisme

- Diplomat en Turisme.

Informàtica

Diplomat en Estadística.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

Enginyer Tècnic Industrial en Telecomunicació, especialitat en Telemàtica.

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic en Telecomunicació, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic Naval, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les seues especialitats.

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les seues especialitats.

Diplomat en Màquines Navals.

Sistemes Electrotècònics i Automàtics

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial.

Enginyer Tècnic en Telecomunicació, en totes les seues especialitats.

Les titulacions indicades corresponen al catàleg de títols universitaris oficials i a les que successivament s’hi hagen incorporat.

També són equivalents a efecte de docència les titulacions homòlogues a les especificades, segons el Reial Decret 1.954/1994, de 30 de setembre.

En el cas que dites titulacions s’hagen obtingut a l’estranger, haurà d’haver-se concedit la corresponent homologació segons el Reial Decret 86/1987, de 16 de gener, o el seu reconeixement a efectes professionals per a l’exercici a Espanya com a professor d’Educació Secundària a l’empara del que s’ha establit per la Directiva 89/48/CEE i el Reial Decret 1.665/1991, de 25 d’octubre.

b) Estar en possessió del títol d’Especialització Didàctica o equivalents. Estan exceptuats d’este requisit els qui posseïsquen el títol de Mestre, Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica, Mestre de Primer Ensenyament o Llicenciat en Pedagogia.

Així mateix, de conformitat amb el que establix la disposició transitòria tercera del Reial 118/2004, de 23 de gener, pel qual es regula el títol d’Especialització Didàctica, no serà exigible la possessió del dit títol a aquells participants que aspiren a ingressar en les especialitats de Tecnologia i de Psicologia i Pedagogia i les corresponents als distints ensenyaments de Formació Professional del cos de professors d’Ensenyament Secundari.

Igualment, la disposició transitòria primera del Reial Decret 118/2004, de 23 de gener, establix que l’acreditació d’una experiència docent prèvia durant dos cursos acadèmics complets o, si s’escau, durant dotze mesos exercits en períodes discontinus en centres públics o privats d’ensenyament regulat degudament autoritzats, adquirida amb anterioritat a l’1 de setembre de 2005, serà reconeguda com a equivalent a tots els efectes al títol d’Especialització Didàctica o a la qualificació pedagògica reconeguda com a equivalent.

1.3. Temaris

De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, en els procediments selectius d’ingrés i accessos al cos de professors d’Ensenyament Secundari convocats a l’empara de l’oferta d’ocupació pública relativa a l’any 2004 i fins que s’aproven els temaris que de conformitat amb la Llei 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, seran d’aplicació els temaris que es recullen a continuació, a excepció del que es disposa quant a la part B d’estos en els corresponents annexos, que queda sense vigència.

Per a les especialitats de Filosofia, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Psicologia i Pedagogia, Informàtica i Tecnologia: Orde de 9 de setembre de 1993 (BOE de 21 de setembre).

Per a les especialitats de Formació i Orientació Laboral, Organització i Projectes en Fabricació Mecànica, Sistemes Electrònics, Organització i Processos de Manteniment de Vehicles, Processos i Productes de Fusta i Moble, Assessoria i Processos d’Imatge Personal, Construccions Civils i Edificació, Intervenció Sociocomunitària, Hoteleria i Turisme, Organització i Projectes de Sistemes Energètics i Sistemes Electrotècnics i Automàtics: Orde d’1 de febrer de 1996 (BOE de 13 de febrer).

Per a l’especialitat de Llengua i Literatura Valenciana: annex VIII de la present orde.

2. Cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes

2.1. Distribució de places per especialitats i sistemes d’accés

Codi/Especialitat

Ingrés lliure

Reserva de minusvàlids

Accés a cossos del mateix grup i nivell de complement destinació

Total

401/Alemany

4

-

-

4

408/Francés

4

-

1

5

411/Anglés

8

1

1

10

Total

16

1

2

19

2.2. Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efecte de docència.

En el cas que les dites titulacions s’hagen obtingut a l’estranger, haurà d’haver-se concedit la corresponent homologació segons el Reial Decret 86/1987, de 16 de gener, o el seu reconeixement a efectes professionals per a l’exercici a Espanya com a professor d’Escola Oficial d’Idiomes a l’empara del que s’ha establit per la Directiva 89/48/CEE i el Reial Decret 1.665/1991, de 25 d’octubre.

2.3. Temari

De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, en els procediments selectius d’ingrés i accessos al cos de professors d’escoles oficials convocats a l’empara de l’oferta d’ocupació pública relativa a l’any 2004 i fins que s’aproven els temaris que de conformitat amb la Llei 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, seran d’aplicació els temaris que es recullen en l’Orde de 9 de setembre de 1993 (BOE de 21 de setembre), llevat del que es disposa en quant a la part B d’estos en els corresponents annexos, que queda sense vigència.

3. Cos de professors de Música i Arts Escèniques

3.1. Distribució de places per especialitats i sistemes d’accés

Codi/Especialitat

Ingrés lliure

Reserva de minusvàlids

Accés a cossos del mateix grup i nivell de complement destinació

Total

6A3/ Clarinet

4

-

-

4

6A5/Contrabaix

3

-

-

3

6B1/ Fonaments de Composició

5

-

-

5

6C1/Percussió

4

-

-

4

6C2/ Piano

17

2

1

20

6C3/Saxòfon

3

-

-

3

6C6/Trompa

3

-

-

3

6C7/Trompeta

3

-

-

3

6C9/ Viola

4

-

-

4

6D4/Dansa Clàssica

9

1

-

10

6F8/ Llenguatge Musical

5

1

1

7

Total

60

4

2

66

3.2. Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o equivalent a efecte de docència.

De conformitat amb l’annex VI del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, són equivalents a efecte de docència les titulacions que es detallen a continuació:

Per a les especialitats de Música:

Títol de Professor expedit a l’empara del Decret 2.618/1966, de 10 de setembre.

Diploma de Cantant d’Òpera expedit a l’empara del Decret 313/1970, de 29 de gener.

Per a les especialitats de Dansa:

Documents acreditatius de la completa superació dels estudis oficials de Dansa expedits de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 600/1999, de 16 d’abril.

3.3. Temaris

De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, en els procediments selectius d’ingrés i accessos al cos de professors de Música i Arts Escèniques convocats a l’empara de l’oferta d’ocupació pública relativa a l’any 2004 i fins que s’aproven els temaris que de conformitat amb la Llei 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, seran d’aplicació els temaris que es recullen en l’Orde de 15 de febrer de 2002 (BOE de 19 de febrer), a excepció del que es disposa quant a la part B d’estos en els corresponents annexos, que queda sense vigència.

4. Cos de professors tècnics de Formació Professional

4.1. Distribució de places per especialitats i sistemes d’accés

Codi/Especialitat

Ingrés lliure

Reserva de minusvàlids

Total

334/Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

9

1

10

335/Instal·lacions Electrotècniques

23

2

25

338/ Manteniment de Vehicles

14

1

15

340/ Mecanitzat i Manteniment de Màquines

14

1

15

345/ Operacions i Equips de Producció Agrària

5

-

5

351/Processos de Gestió Administrativa

14

1

15

Total

79

6

85

4.2. Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent a efecte de docència.

De conformitat amb el que s’ha establit en l’annex V del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, són equivalents a efecte de docència les titulacions que es detallen a continuació per a cada especialitatper a cada especialitat es detallen a continuació:

1. Manteniment de Vehicles

Tècnic Superior en Automoció.

Tècnic Especialista en Mecànica i Electricitat de l’Automòbil.

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Equip de Construcció i Obres.

Tècnic Especialista en Automoció.

2. Mecanitzat i Manteniment de Màquines

Tècnic Superior en Producció per Mecanitzat.

Tècnic Especialista en Muntatge i Construcció de Maquinària.

Tècnic Especialista en Micromecànica de Màquines Ferramentes.

Tècnic Especialista en Micromecànica d’Instruments.

Tècnic Especialista Instrumentalista en Sistemes de Mesura.

Tècnic Especialista Utillatges i Muntatges Mecànics.

Tècnic Especialista Mecànic d’Armes.

Tècnic Especialista en Fabricació Mecànica.

Tècnic Especialista en Màquines Ferramentes.

Tècnic Especialista en Matrius i Motles.

Tècnic Especialista en Control de Qualitat.

Tècnic Especialista en Micromecànica i Rellotgeria.

Així mateix, i de conformitat amb la disposició transitòria segona del Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, en la seua redacció donada pel Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, són equivalents a efecte de docència, únicament durant les quatre primeres convocatòries de cada especialitat, per a l’ingrés en el cos de professors tècnics de Formació Professional, els títols de Tècnic Especialista i de Tècnic Superior en una especialitat de Formació Professional que pertanga a la família professional corresponent, sempre que acredite, a més, una experiència docent, almenys, de dos anys en centres educatius públics dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, llevat de les especialitats de Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines i Operacions i Equips de Producció Agrària, en les quals ja s’han esgotat quatre convocatòries en cadascuna d’estes.

En el cas que dites titulacions s’hagen obtingut a l’estranger, haurà d’haver-se concedit la corresponent homologació segons el Reial Decret 86/1987, de 16 de gener, o el seu reconeixement a l’empara del que s’ha establit per la Directiva 89/48/CEE i el Reial Decret 1.665/1991, de 25 d’octubre.

4.3. Temaris

De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, en els procediments selectius d’ingrés i accessos al cos de professors tècnics de Formació Professional convocats a l’empara de l’oferta d’ocupació pública relativa a l’any 2004 i fins que s’aproven els temaris que de conformitat amb la Llei 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, seran d’aplicació els temaris que es recullen en l’Orde d’1 de febrer de 1996 (BOE de 13 de febrer), a excepció del que es disposa quant a la part B d’estos en els corresponents annexos, que queda sense vigència.

TÍTOL II

Convocatòria de procediment per a l’adquisició de noves especialitats

Es convoca procediment perquè els funcionaris de carrera del cos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional directament dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport puguen adquirir, d’acord amb el títol V del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, una nova especialitat dins el cos al qual pertanyen de conformitat amb el que s’ha establit en les bases següents:

15. Normes generals

15.1. Les especialitats que podran adquirir-se mitjançant este procediment seran les mateixes que les convocades per a estos cossosprofessors pel procediment d’ingrés lliure.

15.2. A este procediment, en tot el que no s’haja previst en esta convocatòria, li serà d’aplicació allò que s’ha disposat en la convocatòria de procediments selectius d’ingrés i accés que conjuntament es porta a terme per esta orde.

15.3. El nombre de sol·licituds per especialitat condicionarà el nombre de tribunals,, i també els seus llocs d’actuació.

16. Sistema d’habilitació

Conformement al que s’ha establixt en l’article 46 del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer, el sistema d’habilitació consistirà en la realització d’una prova, que constarà de l’exposició oral d’un tema de l’especialitat a què s’opta, elegit pel candidat d’entre quatre extrets a l’atzar dels que componen del temari. L’exposició tindrà dos parts, la primera partd’elles versarà sobre els aspectes científics del tema. En la segona, l’opositor haurà de fer referència a la relació del tema amb el currículum oficial actualment vigent en la Comunitat Valenciana i al seu tractament didàctic.

Per a totes les especialitats del cos de professors de Música i Arts Escèniques, la prova incorporarà continguts de caràcter pràctic, que s’ajustaranà al que disposa l’annex VI.

17. Requisits dels candidats

Per a ser admés al procediment d’habilitació, l’aspirant hauraurà de reunir els requisits següents:

Ser funcionari de carrera del cos de professors d’Ensenyament Secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes, del cos de professors de Música i Arts Escèniques o del cos de professors tècnics de Formació Professional amb destinació en l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

En el cas de funcionaris en situació d’excedència voluntària i dels adscrits en places a l’exterior o anàlegs, el compliment d’este requisit s’entendràedrà referit a l’últim centre de destinació immediatament anterior.

Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s’exigixen per a l’ingrés lliure en l’especialitat que s’hi pretenga adquirir.

Estos requisits hauran de posseir-se en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

18. Sol·licituds

18.1. Forma. Els qui desitgen prendre part en este procediment haurauran de fer-ho constar en instància, conforme al model oficial, que els seràl serà facilitadada gratuïtament a les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport.

En omplir la dita sol·licitud es farà constar en el requadre corresponent l’especialitat per la qual s’hi desitja participar. No es podrà presentar més d’una instància llevat que s’opte a més d’una especialitat. En este cas, s’haurà de presentar una sol·licitud per cadascuna de les especialitats per les quals hies participe.

18.2. Les sol·licituds es dirigiran al director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i es presentaran preferentment en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, Castelló o València o bé als llocs i en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb el que disposa l’article 1 del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià.

En el cas que s’opte per presentar la sol·licitud davant d’una oficina de Correus, es faràs’ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada. Si no es realitza d’esta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

Les sol·licituds subscrites pels espanyols a l’estranger podran cursar-se, en el termini assenyalat en l’apartat 18.3 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les treametran seguidament a l’organisme competent.

Els interessats adjuntaranan a la sol·licitud el comprovant bancari d’haver satisfet el pagament dels drets d’examen, i també fotocòpia del document nacional d’identitat.

18.3. El termini de presentació de sol·licituds seràerà de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

18.4. Els drets d’examen són de 27,63 euros per als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes i professors de Música i Arts Escèniques, i de 19,50 euros per al cos de professors tècnics de Formació Professional, inclosa la formació de l’expedient, i s’han d’ingressaran mitjançant l’imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que hi figuren al marge. Les despeses de transferència aniran a càrrec de l’s interessats. En la sol·licitud haurà de figurar el segell de l’entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets, i la mancafalta o abonament fora de termini en determinarà l’exclusió de l’s aspirants. En cap cas la presentació i el pagament en l’entitat bancària suposarà l’eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud davant l’òrgan expressat en l’apartat 2 d’esta base.

19. Admissió d’aspirants

A este respecte, és d’aplicació en esta convocatòria d’adquisició de noves especialitats la base 4 de la convocatòria de procediments selectius d’ingrés i d’accés que, conjuntament, es duu a terme per la present orde.

20. Tribunals

20.1. Els tribunals per a este procediment seran els mateixos que actuen en els procediments regulats en el títol I.

20.2. Correspon als tribunals:

La valoració dels coneixements propis i específics de l’àmbit cultural, científic o artístic de l’especialitat a què fa referència l’article 46 del Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer.

L’elaboració de les llistes dels aspirants que han sigut declarats aptes.

L’elevació de les llistes a què fa referència el paràgraf anterior a l’òrgan convocant.

En el desenrotllament del procediment, els tribunals han de resoldrean tots els dubtes que hi puogueren sorgir en aplicació d’estes normes, i també el que s’ha de fer en els casos no prevists.

21. Començament i desenrotllament de les proves

El començament i el desenrotllament de les proves es realitzarà de conformitat amb el que disposa la base 6 de la convocatòria de procediments selectius d’ingrés i d’accés.

22. Qualificació

22.1. Valoració de la prova. Els tribunals valoraran la prova com a apte o no apte, i obtindran la nova o noves especialitats únicament els aspirants qualificats com a aptes.

22.2. Finalitzada la prova, els tribunals faran pública, als taulers d’anuncis dels locals on actuen, la llista d’aspirants que han obtingut la qualificació d’aptes i, així mateix, elevaran una còpia d’esta a l’òrgan convocant que també la farà pública als taulers d’anuncis de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport i de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

22.3. Una vegada comprovat que els aspirants que han obtingut la qualificació d’apte reunixen els requisits exigits en la base 17 d’esta convocatòria, la Direcció General de Personal Docent publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució amb les llistes úniques d’aspirants que han aconseguit una nova especialitat.

Contra ditaesta resolució, que posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que preceptua l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, podràdrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

Publicada la llista esmentada, les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport expediran als interessats la credencial d’habilitació.

Normes finals

1. D’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la falta de resolució expressa a les sol·licituds o reclamacions regulades en esta orde tindrà efectes desestimatoris de la sol·licitud o reclamació.

2. De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, podràdrà ser recorreguda potestativament en reposició davant el conseller de Cultura, Educació i Esport en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé, cabràbrà plantejar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

València, 4 de maig de 2004

El conseller de Cultura, Educació i Esport

 

ANNEX I

BAREM PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS PER A L’INGRÉS EN ELS COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, PELS PROCEDIMENTS D’INGRÉS LLIURE I DE RESERVA DE MINUSVÀLIDS.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

I. Experiència docent prèvia (fins a un màxim de cinc punts)

1.1. Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos a què opta l’aspirant en centres públics: 1,000 punts. Per cada mes 0,0833 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: fFull de servicis certificat per la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport o òrgan competent del Ministeri d’Educació i Ciència o d’una altra administració educativa o, si hi manca, certificat del secretari o secretària del centre amb el vistiplau del director o directora, oni s’hi farà constear la presa de possessió i cessament.

1.2. Per cada any d’experiència docent en especialitats de distints cossos a què opta l’aspirant en centres públics: 0,500 punts. Per cada mes 0,0416 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: full de servicis certificat per la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport o òrgan competent del Ministeri d’Educació i Ciència o d’una altra administració educativa o, si hi manca, certificat del secretari del centre amb el vistiplau del director, on conste la presa de possessió i cessament.

1.3. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l’impartit pel cos a què opta l’aspirant en altres centres: 0,500 punts. Per cada mes 0,0416 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: certificat del director amb el vistiplau del Servici d’Inspecció Educativa, on conste la durada real dels servicis.F

1.4. Per cada any d’experiència docent en especialitats de distint nivell educatiu que l’impartit pel cos a què opta l’aspirant en altres centres: 0,250 punts. Per cada mes 0,0208 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: cCertificat del director o directora amb el vistiplau del Servici d’Inspecció Educativa, oni s’hi farà constear la durada real dels servicis.

Per este apartat I només es tindrà en compte un màxim de cinc anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat en un sol dels apartats anteriors. Així mateix, no s’hi podrà acumular les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els servicis s’hagen prestat simultàniament en més d’un centre docent.

En el cas de centres que no estiguen actualment en funcionament, l’experiència podrà justificar-se, en defecte del certificat del director o directora amb el vistiplau del Servici d’Inspecció Educativa, mitjançant certificat expedit pel dit servici, de conformitat amb les dades que existisquen en la dita unitat.

Només es valoraran els servicis prestats en els ensenyaments que correspon impartir als cossos regulats en la LOQE.

Els servicis prestats a l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació dels països respectius, en els quals haurà de constar el temps de prestació de servicis i el caràcter del centre, públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els servicis prestats a l’estranger es valoraran pel subapartat que corresponga segons les dades que continga el certificat. Els dits certificats hauran de presentar-se traduïts a alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

S’entén per centres públics els centres integrats en la xàrcia pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

II. Formació acadèmica (fins a un màxim de cinc punts)

2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat (fins a un màxim d’1,500 punts)

Per este apartat es valorarà exclusivament, de la manera que s’indica a continuació, la nota mitjana que s’obtinga de l’expedient acadèmic del títol al·legat sempre que es corresponga amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l’ingrés en el cos (doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte per a cossos docents de grup A, o diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic per a cossos docents de grup B.

Des de 5,01 fins a 5,99: 0,500 punts

Des de 6 fins a 7,5: 1,000 punts

Des de 7,51 fins a 10: 1,500 punts

Per a l’obtenció de la nota mitjana en els casos que no figure l’expressió numèrica concreta s’aplicaran les equivalències següents:

Aprovat 5,000

Bé 6,000

Notable 7,000

Excel·lent 9,000

Matrícula d’honor 10,000

Si el certificat acadèmic conté alguna qualificació donada, al seu torn, en forma literal i numèrica, haurà d’utilitzar-se per al càlcul de la mitjana l’expressió numèrica de la dita qualificació.

Les qualificacions que no apareguen en el certificat acadèmic, ni en forma literal ni en forma numèrica per constar com a apte o convalidada, seran qualificades amb 5 punts.

En cap cas s’adoptarà com a puntuació mitjana de l’expedient acadèmic la nota mitjana d’este si apareguera en el certificat, tant si ve donada en forma numèrica com en forma literal, així com tampoc es tindran en compte per a la seua obtenció les qualificacions corresponents a projectes final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

Documentació acreditativa: el candidat haurà de remetre certificat acadèmic personal, original o fotocòpia compulsada/acarada, en què consten les puntuacions corresponents a totes les assignatures i cursos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

A este efecte, els aspirants el títol dels quals haja sigut obtingut a l’estranger hauran d’aportar certificat expedit per l’administració educativa del país en què es va obtindre on s’indique la nota mitjana deduïda de les qualificacions obtingudes en tota la carrera i expresse, a més, la qualificació màxima que pot obtindre’s d’acord amb el sistema acadèmic corresponent, a l’efecte de determinar la seua equivalència amb les qualificacions espanyoles.

2.2. Doctorat i premis extraordinaris

2.2.1. Per posseir el títol de doctor: 1,000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic o fotocòpia compulsada/acarada del títol de doctor o certificat de pagament de drets d’expedició (Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència).

2.2.2. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,500 punts.

Documentació acreditativa: document justificatiu.

2.3. Altres titulacions universitàries

Per este apartat es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial, en el cas que no hagueren sigut al·legades com a requisit per a l’ingrés la funció pública docent.

2.3.1. Titulacions de primer cicle. Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,000 punts.

En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de grup B, no es valoraran per este apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d’esta naturalesa que presente l’aspirant.

En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de grup A, no es valoraran per este apartat, en cap cas, el títol o estudis d’esta naturalesa que haja sigut necessari superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presente l’aspirant.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic o fotocòpia compulsada/acarada del títol al·legat per a l’ingrés en el cos, i també de tots els que presenten com a mèrits o, si s’escau, certificat del pagament dels drets d’expedició conformement a l’Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 13 de juliol). En el cas d’estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, certificat acadèmic en què se n’acredite la superació.

2.3.2. Titulacions de segon cicle. Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols declarats legalment equivalents: 1,000 punts.

En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de grup A, no es valoraran per este apartat, en cap cas, el títol o estudis d’esta naturalesa que haja sigut necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si s’escau, ensenyaments complementaris) per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presente l’aspirant.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic o fotocòpia compulsada/acarada del títol al·legat per a l’ingrés en el cos, i també de tots els que presenten com a mèrits o, si s’escau, certificat del pagament dels drets d’expedició conformement a l’Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 13 de juliol). En el cas d’estudis corresponents al segon cicle, certificat acadèmic en què se n’acredite la superació. La presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.

Als efectes d’este apartat, els aspirants que hi al·leguen un títol que haja sigut obtingut a l’estranger hauran d’aportar la corresponent homologació o certificat acadèmic on s’acredite la superació dels estudis corresponents al primer cicle o al segon, tenint en compte que la presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.

2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la formació professional específica

Per este apartat es valoraran les titulacions dels ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’Idiomes, conservatoris professionals i superiors de Música i Escoles d’Art, i també les de formació professional específica, en el cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a l’ingrés en la funció pública docent o, si s’escau, no hagen sigut necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, de la forma següent:

2.4.1. Per cada títol de Música i Dansa, grau mitjà: 0,500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic o fotocòpia compulsada/acarada del títol al·legat per a l’ingrés en el cos, i també certificat acadèmic on conste que s’ha aconseguit el grau mitjà o fotocòpia compulsada/acarada del títol al·legat o, si s’escau, certificat del pagament de drets d’expedició conformement a l’Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 13 de juliol).

2.4.2. Per cada certificat d’aptitud de les escoles oficials d’Idiomes: 0,500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic en què conste que s’ha superat el cicle superior o fotocòpia compulsada/acarada del títol al·legat o, si s’escau, certificat del pagament de drets d’expedició conformement a l’Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 13 de juliol).

2.4.3. Per cada títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny: 0,200 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on conste que ha superat els estudis conduents a l’obtenció del títol o fotocòpia compulsada/acarada d’este.

2.4.4. Per cada títol de tècnic superior de Formació Professional: 0,200 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on conste que ha superat els estudis conduents a l’obtenció del títol o fotocòpia compulsada/acarada d’este.

III. Altres mèrits (fins a un màxim de dos punts)

3.1. Per cada curs de formació o perfeccionament superat, convocats per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, o per universitats, relacionats bé amb els aspectes científics o didàctics de l’especialitat a què s’opta o bé amb l’organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l’educació, l’ensenyament en valencià, la psicopedagogia i la sociologia de l’educació. (Es puntuarà fins a un màxim d’un punt i mig):

dDurada no inferior a 30 hores: 0,200 puntspunts.

dDurada no inferior a 100 hores: 0,500 puntspunts.

A estos efectes seran acumulables els cursos no inferiors a 15 hores que hagen sigut realitzats en els CEFIRE o centres anàlegs d’altres administracions públiques i estiguen relacionats amb la mateixa matèria.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: cCertificatt d’estos cursos expeditt per l’òrgan o autoritat competent de la corresponent administració educativa, institució o universitat en què conste de manera expressa el nombre d’hores de durada del curs i, si s’escau, l’homologació o reconeixement; si no s’aporta l’esmentat certificat no s’obtindrà puntuació per este apartat.

3.2. Per cada curs que no reunisca els requisits de l’apartat 3.1, seminari, grup de treball i projecte de formació en centres que hagen sigut convocats per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, o per universitats. Es puntuarà 0,050 punts per cada 20 hores, no puntuant-se la resta d’hores inferiors a 20. (Es puntuarà fins a un màxim de 0,500 punts).

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: cCertificatt d’estos cursos expeditt per l’òrgan o autoritat competent de la corresponent administració educativa o universitat en què conste de manera expressa el nombre d’hores de durada del curs i, si s’escau, l’homologació o reconeixement; si en el dit certificat no figura el nombre d’hores o no s’hi fa constar l’homologació o reconeixement, no s’obtindrà puntuació per este apartat.

3.3. Exclusivament per a l’especialitat d’Educació Física

Per figurar o haver figurat en la relació d’Esportistes d’Alt Nivell segons el Reial Decret 1.467/1997, de 19 de setembre, o en la d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana de Nivell A segons la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, o per complir les condicions establides en la disposició transitòria de l’Orde de 15 d’octubre de 1997, de la Conselleria de Benestar Social: 2,000 punts.

Per figurar o haver figurat en la relació d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana de nivell B segons la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, o per complir les condicions establides en la disposició transitòria de l’Orde de 15 d’octubre de 1997, de la Conselleria de Benestar Social: 1,000 punts.

Documentació acreditativa: certificat de l’organisme competent en què conste expressament la qualificació o fotocòpia del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o del Boletín Oficial del Estado on aparega relacionat.

Notes

Primera. Únicament seran baremats els mèrits perfeccionats fins a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Segona. En cap cas seran valorats per l’apartat III (altres mèrits) els cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau.

Tercera. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes hauran de traduir-se a una de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de conformitat amb el que preveu l’article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En el cas de llengües estrangeres, s’haurà de traduir per intèrpret jurat.

 

ANNEX II

BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS PER ALS SISTEMES D’ACCESSOS ENTRE ELS COSSOS DE FUNCIONARIS DOCENTS.

 

I. Treball desenrotllatvolupades (fins a un màxim de cinc punts i mig)

1.1. Antiguitat (fins a un màxim de quatre punts)

Per cada any de servicis efectius prestats en situació de servici actiu com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual s’aspira a l’accés i que sobrepasse els sis exigits com a requisit: 0,500 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: fFull de servicis certificat per la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport o òrgan competent del Ministeri d’Educació i Ciència o d’una altra administració autonòmica.

1.2. Exercici de funcions específiques i avaluació voluntària (fins a un màxim de 2,500 punts)

1.2.1.a) Per cada any com a director o directora en un centre docent públic, vicedirector o vicedirectora en extensions de Batxillerat, o en seccions de Formació Professional, o en seccions d’Ensenyament Secundari: 0,200 punts.

1.2.1.b) Per cada any com a cap d’Estudis o secretari o secretària, vicedirector o vicedirectora o vicesecretari o vicesecretària en centres docent públics, professor delegat o professora delegada en seccions de Formació Professional o cap d’Estudis en extensions de Batxillerat o en seccions d’Ensenyament Secundari: 0,100 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: fFotocòpia compulsada/acarada del document justificatiu del nomenament expedit per les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport o òrgan competent del Ministeri d’Educació i Ciència o de la resta d’administracions autonòmiques amb competències educatives en què conste la data i la presa de possessió i de cessament o continuïtat, si s’escau.

1.2.2. Per cada any com a membres electes com a representants del professorat en el consell escolar del centre: 0,100 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: fFotocòpia compulsada/acarada del document justificatiu del nomenament en què conste la presa de possessió i cessament o continuïtat, si s’escau.

iI. Cursos de formació i perfeccionament superats (fins a un màxim de tres punts)

Per cada curs convocat per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, o per les universitats, relacionats bé amb els aspectes científics o didàctics de l’especialitat a què s’opta, o bé amb l’organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l’educació, l’ensenyament en valencià, la didàctica, la psicopedagogia i sociologia de l’educació.:

2.1. De durada no inferior a 30 hores: 0,250 punts (per este apartat es podrà valorar fins a 1 punt).

A estos efectes seran acumulables els cursos de durada no inferior a 15 hores que hagen sigut realitzats en els CEFIRE o centres anàlegs i relacionats amb la mateixa matèria.

2.2. De durada no inferior a 100 hores: 0,500 punts (per este apartat es podrà valorar fins a 2 punts).

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: cCertificat expedit per l’òrgan o autoritat competent de l’administració educativa o de la universitat convocant dels cursos en què conste expressament el nombre d’hores de durada del curs i, si s’escau, l’homologació o el reconeixement.

III3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (fins a un màxim de tres punts)

3.1. Mèrits acadèmics (fins a un màxim d’1,500 punts)

Pel grau de doctor en la titulació al·legada per a l’ingrés en el cos: 0,300 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: fFotocòpia compulsada/acarada del títol de doctor o certificatt del pagament dels drets d’expedició conformement a l’Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 13 de juliol).

Per cada títol superior distint a l’al·legat per a l’ingrés en el cos: 0,200 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: fFotocòpia compulsada/acarada del títol al·legat per a l’ingrés en el cos, i també de tots els que s’acrediten com a mèrits o certificatt del pagament dels drets d’expedició conformement a l’Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 13 de juliol).

Per cada títol superior en altres seccions, branques o especialitats distintes de les anteriors acreditats o de l’al·legat per a l’ingrés en el cos: 0,100 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: fFotocòpia compulsada/acarada del títol exigit per a l’ingrés en el cos, i també de tots els que s’acrediten com mèrits o certificatt del pagament dels drets d’expedició conformement a l’Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 13 de juliol).

Als efectes dels subapartats b) i c) anteriors, en cap cas es valoraran els estudis que hagen sigut necessaris superar (primer cicle, segon cicle o, si s’escau, ensenyaments complementaris) per a l’obtenció del primer títol que es posseïsca de llicenciat, arquitecte o enginyer superior.

3.2. Per publicacions relacionades amb l’especialitat o amb la didàctica general, projectes i innovacions tècniques i mèrits artístics. Per este apartat es podrà valorar fins a 1,500 punts.

Documentació acreditativaDocumentació acreditativa: eEls exemplars corresponents, en què conste el ISBN, els programes, crítiques i, si s’escau, l’acreditació d’haver obtingut premis.

Notes

Primera. Únicament seraneran baremats els mèrits perfeccionats fins a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Segona. En cap cas seranseran valoratsats els cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau.

Tercera. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes s’haurauran de traduir a una de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de conformitat amb el que preveu l’article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En el cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se mitjançant intèrpret jurat.

 

ANNEX III

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Cos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional

La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

En les especialitats de Filosofia, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Tecnologia i Llengua i Literatura Valenciana la programació estarà referida al desenrotllament del currículum d’una especialitat per a un any acadèmic en relació a un curs d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o cicles formatius de Formació Professional elegit pel candidat i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

La programació didàctica en les especialitats de Francés, Anglés, Llengua i Literatura Valenciana i Llengua Castellana i Literatura haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

En les especialitats referides a la formació professional específica, la programació haurà de versar sobre el desenrotllament del currículum en un mòdul de formació professional i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

En l’especialitat de Psicologia i Pedagogia, l’aspirant elegirà entre presentar la programació d’un departament d’orientació en un institut d’Educació Secundària o el pla general d’actuació d’un servici Psicopedagògic Escolar. En tot cas, haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

Objectius.

Continguts.

Metodologia: orientacions didàctiques.

Criteris d’avaluació.

Atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques.

Recursos materials.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o similar de 12 punts de grandària.

Cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes

La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

La programació estarà referida al desenrotllament del currículum d’una especialitat i haurà d’organitzar-se com a mínim en 6 unitats del cicle elemental, 6 unitats del cicle superior i 3 unitats de continguts progressius entre ambdós cicles, que hauran d’estar numerades.

La programació didàctica haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

Introducció al tema corresponent.

Temps aproximat de desenrotllament.

Cicle o curs al qual va dirigit essencialment. Perfil de l’alumnat. Valoració inicial del grup d’alumnat.

Contingut lingüístic.

Tòpic: vocabulari.

Activitats organitzades per destreses per a desenrotllar en l’aula.

Objectius comunicatius: generals i específics.

Procediments i mètodes de treball.

Aptituds de l’alumnat.

Mesures i activitats per a l’avaluació.

Altres activitats per a desenrotllar fora de l’aula.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o similar de 12 punts de grandària.

Cos de professors de Música i Arts Escèniques

La programació didàctica es correspondrà amb el grau mitjà de Música o de Dansa de l’especialitat per la qual s’hi participa. En la dita programació s’especificaran els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

Els elements que es tindran en compte per a l’elaboració de la unitat didàctica, seran els següents:

- Referència al curs o cursos que es programa.

- Objectius generals i específics que es pretenen aconseguir.

- Seqüenciació de continguts.

- Metodologia: orientacions didàctiques.

- Adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge a les aptituds de l’alumne.

- Procediments d’avaluació.

- Activitats a desenrotllar fora de l’aula, necessàries per a la superació dels objectius programats.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o similar de 12 punts de grandària.

 

 

ANNEX IV

ASPIRANTS QUE NO POSSEÏSQUEN LA NACIONALITAT ESPANYOLA

Cognoms:_______________________________________________________

Nom:___________________________________________________________

DNI o document similar del país d’origen: _____________________________

Cos: ___________________________________________________________

Especialitat: _____________________________________________________

Nacionalitat:_____________________________________________________

Requisits de participació base 2.1.1.a) per a nacionals d’estats no membres de la Unió Europea: __________________________________________________

EXEMPCIÓ DE LA PROVA D’ESPANYOL

Estic exempt de realització de la prova d’acreditació de coneixements de castellà per posseir (del qual presente fotocòpia compulsada):

&127; Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (nivell superior), establit pel Reial Decret 1.137/2002, de 31 d’octubre (BOE de 8 de novembre).

&127; Certificat d’Aptitud d’Espanyol per a Estrangers expedit per les escoles oficials d’Idiomes.

&127; Títol de Llicenciat en Filologia Hispànica o Romànica.

Estic exempt de la realització de la prova d’acreditació de coneixements de castellà per (informació que ja està en poder de l’administració convocant):

&127; Haver obtingut la qualificació d’apte en la prova corresponent a les oposicions convocades els anys 2002 i 2003.

Data i signatura

 

 

ANNEX V

MODEL DE DECLARACIÓ JURADA O PROMESA

 

Nom i cognoms: ______________________________________________, amb domicili a ______________________________________________________, i amb document nacional d’identitat número ______________________, declare sota jurament/promesa, a efecte de ser nomenat funcionari o funcionàriadel cos _________ ____________________, que no he sigut separat del servici de cap de les administracions públiques i que no em trobea inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

Data i signatura

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

MODEL DE DECLARACIÓ JURADA/PROMESA PER A ASPIRANTS QUE NO POSSEÏSQUEN LA NACIONALITAT ESPANYOLA

 

Nom i cognoms: _____________________________________________, amb domicili a ______________________________________________, i amb document nacional d’identitat número _____________________, declare sotamitjançant jurament o promesa, a l’efecte de ser nomenat funcionari o funcionària del cos ______________________________, que no he estat sotmés a cap sanció disciplinària o condemna penal que m’impossibilitea l’accés a la funció pública.

Data i signatura

 

ANNEX VI

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA DE CONTINGUT PRÀCTIC

1. Cos de professors d’Ensenyament Secundari

Filosofia

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Anàlisi historicosemàntica d’un terme filosòfic.

Comentari d’un text filosòfic.

Resolució d’un problema ètic o lògic.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Grec/Llatí

L’exercici pràctic constarà de tres exercicis de traducció:

Un text en prosa per a traduir-lo sense diccionari.

Un text en prosa per a traduir-lo amb diccionari i comentari sintacticoestilístic, sociocultural o històric, segons les característiques de l’autor.

Un text en vers per a traduir-lo amb diccionari i comentari foneticomorfològic i mètric.

Els texts proposats hauran de ser dels autors que figuren en el qüestionari que regix per al concurs oposició.

La nota serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis realitzats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Llengua Castellana i Literatura

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Comentari filològic i literari d’un text anterior al segle xviii.

Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància d’estos per al significat global del text.

Valoració de cada exercici: 50 per cent de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Geografia i Història

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Interpretació i comentari d’un mapa geogràfic, d’una gràfica o una estadística que supose el maneig de diverses variables espacials i/o temporals.

Interpretació i comentari d’un text històric o historiogràfic. No interessa el reconeixement sinó la seua situació en l’entorn d’una època i d’una societat determinades.

Anàlisi i comentari d’un diapositiva o imatge en color d’entre tres que s’han d’identificar. Cadascuna d’estes correspondrà a un dels àmbits artístics tradicionals: arquitectura, escultura i pintura.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Matemàtiques

L’exercici pràctic constarà de la resolució i estratègies de resolució de qüestions i problemes proposats pel tribunal relatius als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en el temari A que regix per al concurs oposició.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les qüestions i problemes proposats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Física i Química

L’exercici pràctic constarà de la resolució i estratègies de resolució de qüestions i problemes proposats pel tribunal relatius als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en el temari A que regix per al concurs oposició.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les qüestions i problemes proposats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Biologia i Geologia

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Identificació visual d’espècies animals i vegetals mediterranis i de minerals i roques. (Un 20% de la qualificació total).

Anàlisi i interpretació de mapes o talls geològics. Identificació de la influència dels factors climàtics, tectònics i litològics en la gènesi d’un paisatge (mitjançant fotografies o diapositives) i/o anàlisi i interpretació d’imatges citològiques (mitjançant fotografies, diapositives o preparacions microscòpiques). (Un 30% de la qualificació total).

Resolució de problemes oberts en els quals es plantejaran qüestions sobre l’aplicació de conceptes, lleis i teories científiques i la utilització de procediments de treball científic. Dites qüestions podran exigir el disseny d’una experiència, realitzable amb els recursos habituals d’un centre docent, destinada a posar a prova una hipòtesi prèviament plantejada pel tribunal. (Un 50% de la qualificació total).

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Dibuix

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Resolució de tres exercici de diferents sistemes de representació.

Realització d’una composició plana d’expressió plàstica o color sobre suport de paper, en relació amb la impartició del currículum de les matèries assignades a l’especialitat en l’Educació Secundària.

Els aspirants hauran de dur els instruments de dibuix i mesura que consideren adequats, i hauran de tindre en compte que el procediment pictòric de la composició podrà ser llapis, ceres, tintes o qualsevol altre, exclosos els aglutinants líquids o viscosos (pintura a l’aigua, a l’oli, etc.).

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les dos parts de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps superior a quatre hores.

Francés

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Traducció al francés sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

Resposta en francés a qüestions concordes amb els procediments de l’àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs, a partir d’un text d’un autor rellevant.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Anglés

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Traducció a l’anglés sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

Resposta en anglés a qüestions concordes amb els procediments de l’àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs, a partir d’un text d’un autor rellevant.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Música

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Audició i anàlisi d’una peça musical (melòdica, agogicodinàmica, tímbrica, harmònicocontrapuntística, formal i estilística) i la seua aplicació pedagògica. L’obra serà proposada pel tribunal.

Comentari, anàlisi i solfeig a primera vista d’un fragment musical que tinga entre 16 i 24 compassos, proposat pel tribunal.

Interpretació d’una obra musical (o d’un fragment d’una obra, segons la seua extensió), elegida pel tribunal entre cinc proposades per l’opositor en l’acte de la presentació, amb l’instrument que hi aporte o bé al piano. En el cas dels opositors que trien cant, interpretaran l’obra a capella o acompanyant-se a sí mateix d’instrument. Es valorarà el nivell de dificultat de la partitura, de la tècnica de l’instrument i de la qualitat de la interpretació.

La puntuació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps mínim de quatre hores.

Educació Física

L’exercici pràctic constarà de tres exercicis:

Disseny i explicació d’una sessió de treball o demostració pràctica d’escalfament o similar.

Preparació i exposició de dos modalitats esportives elegides per l’opositor d’entre una llista elaborada i proposada pel tribunal, que haurà d’incloure l’execució pràctica de les tècniques bàsiques o exercicis específics de dites modalitats esportives.

A partir d’un motiu musical, elegit a l’atzar pel tribunal, elaboració d’un muntatge d’expressió corporal i representació d’este.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores, reservant almenys 30 minuts per a la preparació i exposició de la tercera part.

Psicologia i Pedagogia

L’exercici pràctic constarà de la resolució d’un supòsit pràctic sobre algun dels temes següents:

Realització d’una proposta curricular específica consistent a analitzar un supòsit pràctic referit a un grup d’alumnes amb retards d’aprenentatge, proposta d’actuacions conduents a proporcionar la resposta educativa adequada, prenent com a referència el currículum de l’etapa, i concretar les seues possibles adaptacions o modificacions curriculars.

Justificar i elaborar un dictamen d’escolarització sobre alumnes amb necessitat educatives especials a partir de la informació proporcionada.

Establir i justificar, a partir d’un supòsit concret, el programa de suport a un pla d’acció tutorial.

Dissenyar un pla d’activitats del departament d’orientació referent a les possibilitats d’orientació acadèmica i professional per a un grup determinat d’alumnes.

L’aspirant elegirà una opció entre tres que li proposarà el tribunal.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Tecnologia

L’exercici pràctic constarà de:

Resolució de problemes i/o exercicis d’aplicació en relació amb la part A del temari. El tribunal decidirà sobre l’execució d’exercicis en l’aula-taller o en l’aula d’informàtica.

Explotació didàctica d’un projecte (com a resposta a un problema) o de l’anàlisi d’un objecte o sistema tècnic plantejat pel tribunal. El seu desenrotllament haurà de contindre, entre altres aspectes, els objectius didàctics que es pretenen, els continguts que van a estudiar-se, el mètode de treball i les activitats d’aula en què es desenrotllen i la forma d’avaluar l’aprenentatge dels alumnes.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran, almenys, d’un temps de quatre hores.

Formació i Orientació Laboral

L’exercici pràctic constarà de:

Resolució de qüestions i exercicis en relació amb el temari vigent.

Resolució d’un cas pràctic, entre tres proposats pel tribunal, que pose en relació les qüestions específiques que constituïxen la part A del temari, analitzant les seues causes i determinant les possibles solucions alternatives.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d’informació utilitzades i el domini dels procediments, tècniques i legislació aplicables al supòsit.

La resolució del cas pràctic tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

L’exercici pràctic constarà de:

Planificació i organització d’una actuació de control de qualitat en un procés industrial, aplicant tècniques de control i analitzant els resultats obtinguts sobre la qualitat d’un producte.

Elaboració d’un projecte per a fabricació mecànica, a partir de les especificacions tècniques i/o el pla d’un subconjunt adequat per a ser produït en gran sèrie i format per dos tipus de peces, de les quals una és comercial i l’altre tipus de peça s’obté per mecanitzat seguint un procés de fabricació conegut.

Programació de la producció en fabricació mecànica amb la finalitat de planificar una producció de fabricació mecànica, aplicant tècniques de control i veient millores amb la finalitat d’augmentar la qualitat del producte.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació que requerix la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La resolució de l’elaboració del projecte tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Sistemes Electrònics

Anàlisi funcional i elèctrica de circuits i aplicacions electròniques de caràcter general.

Diagnòstic i localització d’avaries en circuits i aplicacions electròniques de caràcter general i/o en sistemes informàtics i telemàtics.

Disseny i muntatge de maquetes de circuits electrònics, utilitzant les ferramentes informàtiques necessàries.

Elaboració de programes per al control de dispositius microprogramables en llenguatges de baix nivell i alt nivell i de programes informàtics d’aplicació general.

Realització de posada al punt d’una xàrcia local d’ordinadors, i la seua configuració física, d’acord amb el tipus d’aplicacions que s’hagen d’implantar.

El tribunal oportunament informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

Mesurament i comprovació de paràmetres habitualment utilitzats en els processos de manteniment de vehicles.

Realització d’operacions de muntatge i desmuntatge habituals en el manteniment de vehicles autopropulsats.

El tribunal decidirà la conveniència de realitzar una prova pràctica que integre les realitzacions anteriors, o bé, comprovar les capacitats de l’opositor mitjançant proves independents.

El tribunal valorarà el procediment seguit per l’opositor en la realització de la prova pràctica sobre els resultats obtinguts.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Processos i Productes en Fusta i Moble

Resolució de problemes i/o exercicis específics, o elaboració d’un projecte que done resposta a una necessitat degudament definida, plantejada pel tribunal i que integre diferents aspectes.

En ambdós casos, la prova versarà sobre les qüestions específiques que constituïxen el temari corresponent a esta especialitat i haurà de recollir, almenys, les parts i/o matèries següents: memòria descriptiva, si escau, de la solució al problema/projecte plantejat; representació gràfica d’elements de mobles i/o fusteria; determinació justificada dels materials que s’han d’emprar; planificació del procés de fabricació del producte (fases, màquines i ferramentes, instal·lacions, recursos humans), i mesures de seguretat i de control de qualitat que s’hi hauran d’aplicar.

També es podrà incloure altres matèries, en funció de la prova que establisca el tribunal i dels mitjans disponibles, com és ara: mesurament de característiques i assaigs de materials i productes. Programació en control numèric; realització de plànols amb mitjans informàtics; càlculs estructurals. Elaboració de la maqueta d’un moble.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Assessoria i Processos d’Imatge Personal

Resolució de problemes i exercicis o supòsits pràctics en relació amb la part A del temari.

Execució, o simulació d’execució, de procediments o fases de procediments relacionats amb el temari. En esta part de la prova, l’opositor posarà de manifest la seua competència en l’aplicació de les tècniques i en el maneig dels mitjans necessaris.

En l’avaluació, el tribunal tindrà en compte tant el resultat final dels problemes, exercicis o supòsits pràctics, i de l’execució de procediments, com també el modus operandi. Així mateix, es tindrà en compte el compliment durant tot el procés de les condicions òptimes de seguretat i d’higiene.

Per a l’execució dels procediments, el tribunal decidirà sobre la necessitat que l’opositor haja de comptar amb una persona que siga subjecte passiu dels procediments que s’hi han d’aplicar.

La resolució del supòsit d’execució o simulació d’execució tindrà una valoració del 70% del total de la prova.

La durada total de la prova serà de quatre hores.

Construccions Civils i Edificació

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Estudi de diverses solucions alternatives a un problema constructiu donat.

Càlcul i dimensionament d’elements d’obra, com per exemple, donades unes determinades càrregues, dimensionar una cimentació superficial.

Desenrotllament complet d’un detall constructiu determinat.

Mesurament i valoració d’un projecte de construcció i edificació.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d’informació utilitzades i el domini dels procediments, càlculs i normes tècniques aplicables al supòsit.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Intervenció Sociocomunitària

A partir del plantejament de distints supòsits pràctics relacionats amb el temari vigent, l’opositor ha de realitzar: definició d’objectius, selecció de recursos humans i materials, identificació d’estratègies d’intervenció, seqüència d’activitats i establiment de criteris d’avaluació.

El tribunal valorarà la solució proposada als problemes plantejats en el supòsit pràctic i les pautes adoptades per a arribar a la seua obtenció.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Hoteleria i Turisme

Realització d’un supòsit pràctic d’administració d’un establiment del sector d’hoteleria o d’un pla de màrqueting turístic.

A partir d’un supòsit pràctic d’elaboracions culinàries, descriure les tècniques més significatives, les fases del procés d’elaboració i de servici més importants i els resultats que s’hi han d’obtindre.

El tribunal valorarà el domini de l’aplicació de sistemes, normes, mètodes, tècniques i procediments específics.

La resolució del supòsit pràctic d’administració tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Informàtica

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Disseny d’aplicacions informàtiques que complisquen certs requisits donats sobre estructures de dades, descripció de programes, interfícies d’E/E, comportament i procediments d’ús.

Desenrotllament, manteniment i verificació de programes en llenguatges estructurats.

Utilització de llenguatges i utilitats de sistemes gestors de base de dades relacionals per a la definició, manipulació o administració de dades.

Maneig d’utilitats per a verificar o configurar sistemes informàtics.

Maneig de funcions primitives del programari de base. Implementació de procediments per a la configuració o explotació del sistema.

Disseny de sistemes en xàrcia.

Realització de funcions d’explotació i administració en un sistema de xàrcia local.

El tribunal donarà a conéixer als opositors, en cas necessari, els mitjans tècnics i la documentació tècnica del programari necessària per al desenrotllament de la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Llengua i Literatura Valenciana

L’exercici pràctic constarà de dos exercicis:

Comentari filològic i literari d’un text anterior al segle xviii.

Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància dels mateixos per al significat global del text.

La qualificació serà la mitjana aritmètica d’estos dos exercicis.

La durada màxima serà de quatre hores.

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

Desenrotllament de diferents apartats del projecte d’una instal·lació típica d’edifici i/o de procés (com per exemple: diagrames de principi dels diferents sistemes, càlculs de les xàrcies, selecció d’equips, plànols generals i de detall en suport paper o CAD, planificació de muntatges, pla de manteniment, etc.), a partir de condicions establides.

Realització d’un conjunt d’intervencions sobre un sistema, equips o màquines d’una instal·lació d’edifici o de procés, real o simulada, relacionades amb la seua regulació i posada al punt, diagnòstic d’avaries i d’estat, i el manteniment i reparació.

El tribunal tindrà en compte el procediment emprat en la definició, configuració i desenrotllament dels projectes de muntatge i plans de manteniment d’instal·lacions i en les intervencions realitzades sobre estes, i també el resultat final obtingut.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Muntatge, connexió i posada al punt d’una instal·lació elèctrica domèstica i/o industrial.

Realització del muntatge d’automatismes simples amb tecnologies pneumàtica i electropneumàtica i/o hidràulica i electrohidràulica.

Realització i posada en marxa d’un automatisme simple, governat per un autòmat programable, elaborant el programa de control adequat.

Diagnòstic i localització d’avaries en instal·lacions amb l’equip de mesura adequat, i restablir-ne el funcionament.

El tribunal oportunament informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

2. Cos de professors d’escoles oficials D’idiomes

Per a totes les especialitats.

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Traducció inversa.

Traducció directa.

Anàlisi d’un text contemporani (màxim 25 línies) en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la seua importància per al significat global del text.

La valoració serà del 40% per a la traducció inversa i del 30% per a cadascuna de les restants parts.

La durada màxima serà de quatre hores.

3. Cos de professors de Música i Arts Escèniques

Clarinet, Contrabaix, Saxòfon, Trompa, Trompeta i Viola

La prova consta de tres parts:

Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment proposats pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de quatre hores per al desenrotllament d’este exercici.

Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d’una obra o fragment escrits per a l’instrument i propis del grau mitjà, proposats pel tribunal. Amb independència d’altres aspectes que estime procedents, l’opositor haurà d’assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d’atac, etc.). L’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l’obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d’este exercici l’opositor disposarà de dos hores.

Interpretació, durant un mínim de 30 minuts i un màxim de 40, de dos obres de períodes diferents elegides pel tribunal d’una llista presentada per l’opositor que incloga obres completes, almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d’estar publicades. El tribunal podrà indicar que s’interpreten únicament moviments concrets d’una o de les dos obres, quan la durada conjunta d’estes obres excedisca el límit de temps assenyalat. És responsabilitat dels opositors aportar l’acompanyament que necessiten.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60%, i amb el 40% els exercicis a) i b).

Piano

La prova consta de quatre exercicis:

Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment proposats pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de quatre hores per al desenrotllament d’este exercici.

Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d’una obra o fragment escrits per a l’instrument i propis del grau mitjà, proposats pel tribunal. Amb independència d’altres aspectes que estime procedents, l’opositor haurà d’assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d’atac, etc.). L’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l’obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d’este exercici l’opositor disposarà de dos hores.

Interpretació, durant un mínim de 30 minuts i un màxim de 40, de no menys de dos obres elegides pel tribunal d’una llista presentada per l’opositor que incloga obres (completes), almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d’estar publicades. El tribunal podrà indicar que s’interpreten únicament moviments concrets d’una o de les dos obres, quan la durada conjunta d’estes excedisca el límit de temps assenyalat.

Repentització d’un acompanyament per a una obra instrumental o de cant que seran proporcionats pel tribunal. L’opositor disposarà de mitja hora per a preparar l’exercici.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60%, i amb el 40% els exercicis a) i b).

Fonaments de composició

Realització a quatre veus reals d’un baix triple proposat pel tribunal.

Harmonització per a piano d’una melodia instrumental proposada pel tribunal.

Compondre un treball per a quartet d’arc l’arrancada del qual serà proposada pel tribunal, usant preferentment procediments contrapuntístics.

Composició d’un primer temps de sonada clàssica per a piano sobre un tema proposat pel tribunal.

Orquestrar un fragment d’una obra de piano per a un grup instrumental que determine el tribunal.

Anàlisi harmònica estructural, tècnica i estètica, per escrit, d’una obra o temps proposats pel tribunal.

El tribunal assenyalarà el temps màxim per a la realització de cada exercici.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de cadascun dels exercicis.

Llenguatge Musical

La prova consta de cinc exercicis:

Repentització d’una lliçó de solfeig acompanyada al piano. Per a la preparació de l’exercici, l’opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

Repentització al piano de dos acompanyaments: un en forma de baix xifrat i un altre desenrotllat. Este últim haurà de transportar-se a l’interval que indique el tribunal. Per a la preparació de l’exercici, l’opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

Realització de dos exercicis de dictat musical: un a una veu i un altre a dos veus de caràcter contrapuntístic.

Composició d’una lliçó de solfeig, amb acompanyament de piano, sobre un tema proposat pel tribunal.

Lliçó pedagògica en què l’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum als quals cal referir la lliçó que componga el curs i grau en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Este exercici es realitzarà en clausura, durant un temps màxim de dotze hores.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de cadascun dels exercicis.

Percussió

La prova consta de tres exercicis:

Anàlisi escrita estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment del repertori de cambra proposats pel tribunal. L’opositor disposarà d’un màxim de dos hores per a la preparació d’este exercici i d’un temps màxim de 30 minuts per a la seua exposició, i haurà de contestar a totes les preguntes que formule el tribunal.

Anàlisi escrita tecnicodidàctica d’una obra o fragment escrits per a instruments de la dita especialitat, i de nivell d’acord amb grau mitjà proposat pel tribunal. L’opositor assenyalarà tots aquells aspectes que considere tindre en compte per al treball de l’obra amb l’alumne (digitació, fraseig, articulació, etc.). A més relacionarà el treball de muntatge amb els objectius i continguts del currículum de grau mitjà i proposarà criteris i elements d’avaluació i una metodologia de treball. L’opositor disposarà d’un màxim de dos hores per a la preparació d’este exercici i d’un temps màxim de 30 minuts per a la seua exposició, havent de contestar a totes les preguntes que formule el tribunal.

Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor que continga almenys quatre obres totes elles publicades, en què s’empren distints instruments de percussió i, entre les quals s’incloga, almenys, una obra de textura polifònica. L’opositor interpretarà les obres, o excepcionalment moviments concrets d’estes, que el tribunal seleccione del dit programa durant un temps que en cap cas serà inferior a 30 minuts.

En els casos que siga necessari, l’opositor haurà d’aportar l’acompanyament que es necessite.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60% i amb el 40% els exercicis a) i b).

Dansa clàssica

Característiques de la prova pràctica:

Impartició d’una classe de dansa clàssica d’un nivell mitjà-avançat acompanyada al piano a alumnes que es posaran a la seua disposició.

La classe permetrà comprovar la pràctica docent de l’opositor, i també el coneixement de la matèria que impartirà, l’ús de la música en els exercicis que presente i la seua capacitat per a transmetre els coneixements als alumnes.

4. Cos de professors tècnics de Formació Professional

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

El tribunal elegirà dos o més exercicis entre els següents:

Muntatge de canonades: realització, davall mesures, d’un entramat de tubs que comprenga corbats, derivacions, eixamplaments, unions soldades i unions esbocades, muntant en un dels trams una vàlvula obús per a presa de pressió.

En una instal·lació frigorífica: substitució d’un element, recuperació del gas refrigerant, inspecció de les vàlvules del compressor i regulació de termòstats i pressòstats. Càlcul i dimensió d’un condensador o un evaporador.

En una instal·lació de calor: regulació del cremador i anàlisi de combustió, regulació i ajust d’un grup de pressió de combustible.

En instal·lacions frigorífiques de calor o de condicionament d’aire: realització de balanços tèrmics d’instal·lacions i anàlisis de rendiments, realització de la regulació de la instal·lació, disseny i mecanització dels elements d’un quadre elèctric.

Davant un esquema o pla d’una instal·lació frigorífica: selecció dels diàmetres de canonades i càlcul de les caigudes de pressió en cada tram.

Localització d’avaries: trucatge de la instal·lació per a aconseguir els símptomes de l’avaria que s’ha de localitzar, identificació dels símptomes de l’avaria, explicació de les possibles causes, realització d’un pla d’intervenció per a la reparació i posada en marxa de la instal·lació.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Instal·lacions Electrotècniques

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents:

Configuració i càlcul d’instal·lacions electrotècniques, documentant-ne el procés.

Construcció, a partir dels plànols del projecte, d’instal·lacions electrotècniques.

Diagnòstic i localització d’avaries en instal·lacions electrotècniques i en sistemes de regulació de motors de corrent continu i corrent altern, identificació dels símptomes, explicació de les possibles causes, realització d’un pla d’intervenció per a la reparació i posada en marxa de la instal·lació.

Manteniment de màquines rotatives i construcció de màquines estàtiques.

Programació d’autòmats programables.

Instal·lació d’entorns microinformàtics amb els seus perifèrics bàsics.

Operació del sistema operatiu i programes d’un equip informàtic.

Una vegada finalitzada la prova, cal que l’opositor realitze la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal ha de donar a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal ha de valorar, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i ha de tindre en compte el procediment seguit en la realització de pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Manteniment de Vehicles

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Selecció i interpretació de documentació tècnica relacionada amb la constitució i el funcionament dels productes, elements, conjunts o sistemes implicats.

Mesura i comprovació de paràmetres i el seu contrast amb els valors determinats pel fabricant.

Realització d’operacions de desmuntatge i/o muntatge d’elements o conjunts pertanyents al vehicle.

Posada al punt i ajust de sistemes de vehicle.

Detecció i reparació d’avaries o desperfectes provocats en el vehicle.

Resolució per escrit de problemes de caràcter científic/tecnològic relacionats amb el temari.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit i el temps emprat en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

Mecanitzat en torn i fresadora de les parts que componguen un conjunt a partir d’un plànol, en el qual s’especifiquen les característiques necessàries per a la seua fabricació.

Realització del programa de control numèric (CNC) a partir d’un plànol de fabricació d’una peça per a mecanitzar en torn o fresadora.

Realització del muntatge dels distints elements necessaris perquè es produïsca una seqüència de moviments produïts per uns actuadors pneumàtics o hidràulics partint de la seua descripció.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Operacions i Equips de Producció Agrària

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Realització del pla de producció de cultius d’una finca.

Organització del parc agrícola d’una explotació agrària.

Càlcul de la càrrega ramadera d’una explotació i definició de les races que s’han d’explotar.

Planificació de la implantació i conservació d’un jardí d’una zona periurbana.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Processos de Gestió Administrativa

Resolució i estratègies de resolució d’un cas pràctic, proposat pel tribunal, que pose en relació diferents conceptes, procediments i aplicacions de continguts que constituïxen el temari referents a la comunicació, informació, gestió administrativa de compravenda, gestió administrativa de persona, comptabilitat general i tresoreria i aplicacions informàtiques.

El desenrotllament haurà de contindre els aspectes didàctics que es pretenen, els continguts i el mètode de treball.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà el procediment emprat, i també el resultat final obtingut.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

ANNEX VII

SOL·LICITUD DE NO INCLUSIÓ EN LES LLISTES D’ASPIRANTS PER A OCUPAR D’INTERINITATS EN CAS QUE NO SE SUPERE EL PROCÉS SELECTIU

Primer Cognom: _____________________________________________________________

Segon Cognom: _____________________________________________________________

Nom: ____________________________________________ DNI:____________________ Domicili: _________________________________________________

Localitat: _______________________________________________ Província: __________

Codi postal: ________________________________________________________________

De conformitat amb el que disposa la base 14 de la convocatòria realitzada per Orde de _____ (DOGV ________________) per a l’ingrés en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional.

SOL·LICITE: No ser inclòs en les llistes d’aspirants per a ocupar interinitats pel cos i per l’especialitat pels quals participe en el procediment selectiu en cas de no superar-lo.

_______________________, ____ de ___________ de 2004

Signatura

ANNEX VIII

TEMARI DE L’ESPECIALITAT DE LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA PER AL COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Teoria de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.

La variació lingüística. Varietats i registres.

El registre estàndard. El registre col·loquial.

La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.

Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.

Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.

La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle xv.

Evolució de la llengua des del segle xv fins al segle xx.

El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.

Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle xx.

Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.

Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d’ús, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.

Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d’estandardització. Situació sociolingüística del valencià.

Fonologia I. Sistema vocàlic. La síl·laba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.

Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.

Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l’espai.

El pla morfosintàctic. L’oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.

El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l’adjectiu.

Els determinants: l’article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.

Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.

El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.

El verb. Morfologia verbal.

La preposició, la conjunció, l’adverbi i les locucions adverbials.

L’oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.

L’oració substantiva, l’oració de relatiu i l’oració adverbial.

L’infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.

Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.

Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.

El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de texts orals.

El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de texts escrits.

La lingüística del text. El text com a unitat d’expressió i comprensió.

Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.

Les tipologies textuals: tipus de texts.

La literatura com a comunicació. El discurs literari.

La narrativa. Els elements narratius.

La poesia. Recursos de la funció poètica.

El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.

Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.

Ramon Llull i el naixement de la prosa.

La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.

La prosa religiosa i moralitzant dels segles xiv i xv.

Jaume Roig i l’anomenada «Escola Satírica Valenciana».

L’humanisme. Bernat Metge i Antoni Canals.

Ausiàs March i la lírica dels segles xiv i xv.

Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.

Els llibres de cavallers. Curial e Güelfa. Tirant lo Blanch.

El teatre medieval: El Cant de la Sibil·la. Les consuetes. El misteri d’Elx.

La literatura popular fins al segle xx.

El fet literari des del Segle d’Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.

El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.

La poesia del segle xix.

El teatre del segle xix. Teatre romàntic i teatre popular.

La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.

El Modernisme. Pensament i evolució.

La poesia i el teatre modernista.

La narrativa modernista.

El Noucentisme. Pensament i evolució.

La literatura dels noucentistes.

La literatura d’avantguarda de principis del segle xx.

El conte entre el Modernisme i 1939.

La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.

El teatre des del Modernisme fins al 1939.

La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l’exili.

La novel·la psicològica.

El periodisme al segle xx.

El teatre a partir de 1939.

La novel·la i el conte de postguerra.

El realisme històric i la poesia social.

La crítica, l’assaig i els llibres de memòries contemporanis.

La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.

Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d’aventures, la narració fantàstica i de terror, la novel·la policíaca i/o negra, la novel·la i el conte eròtics, de ciència-ficció, etc.

ANEXO/ANNEX IX

DECLARACIÓN DE MÉRITOS PRESENTADOS

DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

CUERPO/COS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT

NOMBRE/NOM

DNI

TITULACIÓN ALEGADA PARA INGRESO EN EL CUERPO/

TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

 

 

Subapartados

Subapartats

Documentación aportada/Documentació aportada

1.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

 

 

 

 

 

2.2.1.

 

 

 

2.2.2.

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

 

 

 

 

2.4.1.

 

 

 

 

 

 

2.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha/Data Firma del interesado/Signatura de l’interessat

DECLARACIÓN DE MÉRITOS PRESENTADOS

DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

CUERPO/COS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT

NOMBRE/NOM

DNI

TITULACIÓN ALEGADA PARA INGRESO EN EL CUERPO/

TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

 

 

Subapartados

Subapartats

Documentación aportada/Documentació aportada

1.

 

 

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

 

 

 

4.1.

 

4.2.1.

 

 

 

4.2.2.

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

 

 

 

 

 

 

 

Fecha/Data Firma del interesado/Signatura de l’interessat

ANNEX X

Per a l’exempció de la prova de valencià:

Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valencià).

Llicenciat en Filosofia i Lletres, divisió Filologia (Filologia Valenciana).

Diploma de Mestre de Valencià.

Certificat de Capacitació.

Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyament en Valencià.

Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari.

Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.

Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà del Curs de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.

Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencià expedit per les escoles oficials d’Idiomes.

Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià expedit per les escoles oficials d’Idiomes.

Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en almenys tres cursos d’entre BUP i COU.

Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Formació Professional.

Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat.

Haver obtingut la qualificació d’apte en la prova corresponent a les oposicions convocades els anys 2002 i 2003.

Per a l’exempció de la prova de castellà:

Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.

Títol de Batxillerat (BUP) o Batxillerat (LOGSE) expedit per l’Estat espanyol.

Títol de Tècnic Especialista (FP2) o Tècnic Superior expedit per l’Estat espanyol.

Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (nivell Superior) o Certificat d’Aptitud d’Espanyol per a Estrangers expedit per les escoles oficials d’Idiomes.

ANEXO XI/ ANNEX XI

EXENCIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

EXEMPCIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DELS IDIOMES OFICIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Nombre/Nom:___________________________________________________

DNI: _________________

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.1.2.3 de la Orden de convocatoria, declaro bajo juramento o promesa estar exento de la realización de la prueba de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, por estar en posesión de las titulaciones que a continuación indico, comprometiéndome a acreditarlo documentalmente en el caso de superar el procedimiento selectivo.

De conformitat amb el que disposa la base 7.1.2.3 de l’orde de convocatòria, declare sota jurament o promesa estar exempt de la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, per estar en possessió de les titulacions que a continuació indique, comprometent-me a acreditar-ho documentalment en el cas de superar el procediment selectiu.

1. Para la prueba de valenciano/ Per a la prova de valencià:

Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valencià).

Llicenciat en Filosofia i Lletres, divisió Filologia (Filologia Valenciana).

Diploma de Mestre de Valencià.

Certificat de Capacitació.

Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyament en Valencià.

Certificat de Grau Mitjà o Superior de la JQCV.

Certificado universitario que acredite haber superado el nivell II del Pla de Formació Lingüístico-Técnica en Valencià del Professorat no Universitari /Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari.

Certificado universitario que acredite haber superado el curso Superior de los Cursos de Lingüística Valenciana y su didáctica/ Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.

Certificado universitario que acredite haber superado el curso Medio de los Cursos de Lingüística Valenciana y su didáctica/ Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.

Certificación académica de haber superado el Certificado de Aptitud en Valenciano expedido por las EOI/Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencià expedit per les EOI.

Certificación académica de haber superado el Ciclo Elemental de Valenciano expedido por las EOI/Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià expedit per les EOI.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en al menos tres cursos de entre BUP y COU / Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en almenys tres cursos d’entre BUP i COU.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en todos los cursos de la FP/ Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de FP.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en todos los cursos del Bachillerato/ Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat.

Haber obtenido la calificación de apto en la prueba correspondiente a las oposiciones convocadas en los años 2002 y 2003/Haver obtingut la qualificació d’apte en la prova corresponent a les oposicions convocades els anys 2002 i 2003.

 

2. Para la prueba de castellano/ Per a la prova de castellà:

Titulación universitaria expedida por una universidad española/Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.

Título de Bachillerato (BUP o LOGSE) expedido por el Estado español/ Títol de Batxillerat (BUP o LOGSE) expedit per l’Estat espanyol.

Título de Técnico especialista (FP2) o Técnico Superior expedido por el Estado español/ Títol de Tècnic Especialista (FP2) o Tècnic Superior expedit per l’Estat espanyol.

Diploma de español como lengua extranjera (nivel superior) o Certificado de Aptitud de español para extranjeros expedidos por las EOI/ Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (nivell superior) o Certificat d’Aptitud d’Espanyol per a Estrangers expedit per les EOI.

Data i signatura

_________________________________________________________________

ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2004, DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCAN PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO, ACCESOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES A LOS CUERPOS DOCENTES DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

La Disposición Adicional Undécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el cuerpo de Inspectores de Educación, establecen que el sistema de ingreso en la Función Pública Docente será el de concurso-oposición, preceptuando el artículo 3 de esta última disposición que las Administraciones públicas convocantes, una vez aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederán a realizar las convocatorias para la provisión de las plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo.

Por otra parte, el título V del aludido Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, regula el procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades estableciendo en el artículo 46 que los funcionarios de los distintos cuerpos docentes podrán adquirir nuevas especialidades, dentro del mismo cuerpo, mediante la realización de una prueba.

Por Decreto 62/2002, de 25 de abril, del Gobierno Valenciano, se regula la acreditación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y la provisión de puestos en la función pública docente no universitaria en la Comunidad Valenciana.

Aprobada la oferta de empleo público docente, en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana por Decreto 62/2004, de 30 de abril, del Consell de la Generalitat, y cumplido lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, esta Conselleria, en uso de las competencias que tiene atribuidas, acuerda convocar procedimientos selectivos de ingreso y de accesos a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores Técnicos de Formación Profesional, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades, con arreglo a las siguientes bases:

 

TITULO I

Procedimientos selectivos de ingreso y de accesos.

1. Normas generales

1.1. Se convocan procedimientos selectivos para cubrir, en el ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, 915 plazas del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 19 plazas del cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 66 plazas del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y 85 plazas del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, que se distribuyen en la forma que a continuación se detalla:

 

Cuerpos

Reserva de minusválidos

Acceso a cuerpos grupo superior

Ingreso libre

Acceso a cuerpos mismo grupo y nivel de complemento de destino

Total

Profesores de Enseñanza Secundaria

49

460

406

-

915

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

1

-

16

2

19

Profesores de Música y Artes Escénicas

4

-

60

2

66

Profesores Técnicos de Formación Profesional

6

-

79

-

85

 

1.2. Las plazas convocadas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con minusvalía, así como por los procedimientos de acceso a cuerpo de Grupo Superior y de acceso a cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino que queden sin adjudicar por falta de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, se acumularán a las restantes plazas convocadas por el sistema de ingreso libre.

1.3. A los presentes procedimientos selectivos les serán de aplicación: la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE); la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, en su redacción dada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el cuerpo de Inspectores de Educación; el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por el que se establecen especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, se adscriben a ellas los profesores correspondientes a dicho cuerpo y se determinan las áreas y materias que deberá impartir el profesorado respectivo; el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria y profesores Técnicos de Formación Profesional a las especialidades propias de la formación profesional específica; el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo; el Real Decreto 989/2000, de 2 de junio, por el que se establecen las especialidades del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, se adscriben a ellas los profesores de dicho cuerpo y se determinan las materias que deberán impartir; el Decreto 62/2002, de 25 de abril, del Gobierno Valenciano por el que se regula la acreditación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y la provisión de puestos en la función pública docente no universitaria en la Comunidad Valenciana; el Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el título de Especialización Didáctica; las demás disposiciones de general aplicación, así como lo dispuesto en la presente convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

2.1. Para ser admitido a los procedimientos selectivos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Requisitos generales:

a) Ser español, o nacional de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrado por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento, del mismo cuerpo al que se pretenda ingresar.

2.1.2. Requisitos específicos:

a) Estar en posesión, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de las titulaciones que para cada cuerpo docente se detallan en las bases específicas de la presente convocatoria.

b) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se deduzca de su origen deberán acreditar un conocimiento adecuado de esta lengua de la forma que se establece en la base 3.2.b) o mediante la realización de la prueba descrita en la base 7.1.1.

c) Asimismo, todos los aspirantes deberán acreditar el conocimiento de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, en la forma que se establece en la base 3.2.d) o mediante la realización de las pruebas descritas en la base 7.1.2.

d) Para participar por la reserva de minusválidos, los aspirantes, además de reunir los requisitos anteriores, deberán tener reconocida por los órganos competentes de la Generalitat Valenciana, del Estado o del resto de las Comunidades Autónomas, una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%, siempre que ello no sea incompatible con el ejercicio de la docencia.

La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación con declaración expresa de reunir la condición exigida al respecto, que se acreditará, si obtuviere plaza, mediante certificación de los órganos competentes.

No obstante, si en la realización de las pruebas se suscitaran dudas al tribunal respecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del cuerpo docente al que aspira a ingresar, podrá recabar el correspondiente dictamen de los órganos competentes conforme a lo previsto en la base 10.1.1c). En este caso, y hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.

El proceso selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en la base 5.14 de esta convocatoria.

Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán concurrir a la misma especialidad por el procedimiento de ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a una única especialidad por esta reserva de minusvalía.

e) Para participar por el procedimiento de acceso de funcionarios docentes a otros cuerpos docentes incluidos en grupo de clasificación superior, para el que se reserva un cincuenta por ciento de las plazas convocadas, los funcionarios de los cuerpos y escalas docentes clasificados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación de la función pública deberán estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso en el cuerpo docente por el que participan y reunir las demás condiciones generales de esta base, además de haber permanecido, al término del plazo de presentación de instancias, en sus cuerpos de origen durante un mínimo de seis años como funcionarios de carrera.

Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concurrir a la misma especialidad por el de ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a una única especialidad por este procedimiento.

f) Podrán participar en el procedimiento de acceso de funcionarios docentes a otros cuerpos clasificados del mismo grupo y nivel de complemento de destino los funcionarios de carrera de cuerpos y escalas docentes del mismo grupo y nivel de complemento de destino que el cuerpo al que aspiren a ingresar, sin que haya que acreditar un límite de antigüedad en el cuerpo de origen, siempre que posean la titulación exigida para el ingreso en el cuerpo en cuestión.

El acceso al nuevo cuerpo se podrá realizar tanto por la misma especialidad como por una especialidad diferente de la que el aspirante sea titular en su cuerpo de origen.

Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concurrir a la misma especialidad por el procedimiento de ingreso libre. Asimismo, sólo será posible participar en una única especialidad por este procedimiento.

2.2. Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en estos procedimientos selectivos deberán presentar una instancia, conforme a modelo oficial, que les será facilitada gratuitamente en las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana y que también podrá ser impresa a través de la página de Internet de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte (http://www.cult.gva.es/dgp).

Esta solicitud tendrá asignado un número de referencia identificativo que será diferente en cada una de ellas por lo que deberá ser necesariamente un ejemplar original (con dos hojas autocopiativas) o bien un juego de tres copias impresas a través de Internet, de manera que no se podrán hacer fotocopias, ya que cada solicitud ha de tener un número de referencia diferenciado.

Al cumplimentar dicha solicitud, los aspirantes tendrán en cuenta, además de las instrucciones que se adjunten a la misma, las siguientes:

a) Los aspirantes harán constar en los recuadros correspondientes, el cuerpo y el código y nombre de la especialidad por la que participan teniendo en cuenta que, en caso de discrepancia entre el código y el nombre de la especialidad especificado serán admitidos por la especialidad a la que corresponda el código. Asimismo, indicarán el código de la provincia en que preferentemente quieran realizar la prueba.

b) Los aspirantes con minusvalía deberán indicarlo en la solicitud, para lo cual utilizarán el recuadro 1.6 de la misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro 1.8, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, y para ello adjuntarán a la instancia una certificación de las adaptaciones requeridas expedida por los Servicios competentes de la Conselleria de Bienestar Social o equivalentes del Estado o de otras Comunidades Autónomas.

c) Aquellos aspirantes, que por reunir las condiciones establecidas, desean acogerse a la reserva de minusválidos habrán de consignar necesariamente en el recuadro 1.7 de la solicitud, el porcentaje de minusvalía que padecen y hacerlo constar en el recuadro 2 del apartado 1.5 de la instancia de participación, así como efectuar la declaración expresa prevista en la instancia, de que reúnen los requisitos exigidos para participar en dicha reserva y adjuntarán a la instancia la certificación correspondiente.

d) Aquellos aspirantes, que por cumplir los requisitos establecidos, estén exentos de las pruebas de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, deberán consignarlo en el apartado 2.5 de la instancia, asimismo, deberán indicar el motivo de exención alegado en los espacios reservados a tal fin.

e) Los aspirantes no nacionales de algún estado de la Unión Europea deberán adjuntar la documentación que justifique que reúnen el requisito para poder participar conforme a lo previsto en la base 2.1.1 a).

3.2. Documentación. A la instancia de solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, documento similar del país de origen o pasaporte vigentes.

b) Anexo IV debidamente cumplimentado por aquellos participantes que no posean la nacionalidad española.

En este caso, aquellos aspirantes que estén exentos de la prueba de conocimientos de castellano, deberán presentar junto al Anexo IV citado, la fotocopia compulsada del nivel superior del Diploma de español como lengua extranjera establecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre), o del certificado de aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o del título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención de los mencionados diplomas o titulaciones.

c) La declaración, en su caso, referida en la base 14 de la presente convocatoria para no ser incluido en las listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad.

d) Para acreditar la exención de la prueba de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana , declaración jurada de acuerdo con el modelo incluido como anexo XI.

3.3. Las solicitudes se presentarán preferentemente en las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte de Alicante, Castellón o Valencia o bien en los lugares y forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 130/1998, de 8 de septiembre, del Gobierno Valenciano. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada. De no hacerse de esta manera se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior.

Las solicitudes suscritas por los participantes en el extranjero podrán cursarse en el plazo señalado en el apartado 3.4 de la presente base, a través de las representaciones Diplomáticas o Consulares españolas correspondientes, las cuales las remitirán seguidamente al organismo competente. El interesado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber satisfecho el pago de los derechos de examen.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3.5. Los derechos de examen serán de 27,63 € para los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores de Música y Artes Escénicas y 19,50 € para el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, incluida la formación del expediente, y se ingresarán mediante el impreso de la instancia de participación en alguna de las entidades de crédito colaboradoras que figuran al margen de la misma. Los gastos de transferencia correrán a cargo del interesado. En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad bancaria, acreditativo del pago de derechos cuya falta o abono fuera de plazo determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá eliminación del trámite de presentación, en plazo y forma, de la solicitud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 bis de la Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, están exentos del pago de las tarifas los miembros de familias numerosas de categoría especial (antes de honor y de segunda categoría), siempre y cuando adjunten a la solicitud copia de la documentación que lo acredite.

Asimismo, están exentos del pago de la tarifa de inscripción en pruebas selectivas para el acceso a cuerpos docentes los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 por 100, siempre que lo acrediten documentalmente junto a la solicitud, debiendo ingresar la cantidad de 3,29 € en concepto de formación de expediente.

De otro lado, disfrutarán de una bonificación de 50 por 100 de la cuota de las tarifas los miembros de las familias numerosas de categoría general (antes de primera categoría), lo que igualmente deberá justificarse documentalmente junto a la instancia de participación, y en tal caso deberán ingresar 13,82 € los aspirantes a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores de Música y Artes Escénicas, y 9,75 € los aspirantes al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional.

4. Admisión de aspirantes

4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias la Dirección General de Personal Docente dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En la lista deberán constar los apellidos, nombre, número del documento nacional de identidad, procedimiento selectivo, cuerpo docente y especialidad por los que participa, provincia de preferencia para realizar las pruebas y si han declarado estar exentos de la realización de la prueba de conocimiento de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, así como, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo. Las reclamaciones se dirigirán a la Dirección General de Personal Docente y se presentarán por cualquiera de las formas previstas en el apartado 3.3 de la presente convocatoria.

4.3. Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o denegadas por resolución expresa del Director General de Personal Docente, por la que se declarará aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos, que será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4.4. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con la disposición final segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Personal Docente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación o interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.

4.5. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos que se convocan mediante la presente Orden. Cuando del examen de la documentación que, de acuerdo con la base 10 de esta convocatoria, debe presentarse en el caso de ser seleccionado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en estos procedimientos.

4.6. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalitat Valenciana, no se procederá a la devolución de las tasas por derechos de examen en los supuestos de exclusión de los aspirantes de los procedimientos selectivos por causas imputables exclusivamente a los interesados.

5. Órganos de selección

5.1. La selección de los participantes en los distintos procedimientos selectivos a que se refiere esta convocatoria será realizada por las comisiones de selección y los tribunales que serán nombrados al efecto por la Dirección General de Personal Docente. Dicho nombramiento se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5.2. Composición de los tribunales. De acuerdo con lo que dispone el artículo 7 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, los miembros de los tribunales serán, preferentemente, funcionarios de carrera en activo de los cuerpos docentes o del cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa o del cuerpo de Inspectores de Educación en número impar, no inferior a cinco. Para los presentes procedimientos se fija la composición de todos los tribunales en cinco miembros.

La totalidad de los miembros de los tribunales pertenecerán a cuerpos de igual o superior grupo de clasificación que el que corresponde al cuerpo al que optan los aspirantes.

En la designación de los tribunales se velará por el principio de especialidad, de acuerdo con el cual, la mayoría de sus miembros deberá ser titular de la especialidad objeto del proceso selectivo.

Los tribunales estarán integrados por:

- Un Presidente, designado directamente por la Dirección General de Personal Docente.

- Cuatro vocales, designados por sorteo público, entre funcionarios de carrera en activo del cuerpo correspondiente, habilitados en la especialidad asignada al tribunal y preferentemente, los adscritos en el ámbito de la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte donde actuará el tribunal. En el caso de no ser posible la realización del sorteo entre los funcionarios con destino en un determinado ámbito territorial, éste se realizará entre todos los que, reuniendo las condiciones enumeradas, tengan su destino en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Excepcionalmente, cuando no haya funcionarios en servicio activo en número suficiente, el Director General de Personal Docente podrá designar directamente estos vocales entre funcionarios de los cuerpos docentes, de conformidad con lo establecido en esta base.

Podrán nombrarse tantos tribunales cuantos se juzguen necesarios para cada especialidad y también se podrán nombrar tribunales diferentes para el procedimiento de ingreso libre y para los distintos procedimientos de acceso a otros cuerpos docentes.

Cuando el número de aspirantes presentados a una especialidad sea reducido y no resulte aconsejable nombrar tribunales diferentes para juzgar el procedimiento de ingreso libre y los distintos procedimientos de acceso, se podrá nombrar un único tribunal que actuará de forma separada para cada uno de estos procedimientos.

Actuará como secretario el vocal de menor antigüedad en el cuerpo, salvo que el tribunal acuerde determinarlo de otra manera.

Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento, un tribunal suplente, salvo en aquellos casos en que no sea posible contar con vocales suficientes que reúnan los requisitos exigidos en la presente base.

5.3. Composición de las comisiones de selección. Cuando en función del número de aspirantes y plazas convocadas sea necesario nombrar más de un tribunal para alguna de las especialidades, se constituirá una comisión de selección por cada una de éstas especialidades.

Estas comisiones estarán formadas por un número impar de miembros no inferior a cinco, que deberán reunir los requisitos enumerados en el apartado 5.2 de esta base para los componentes de los tribunales. Las comisiones serán designadas por la Dirección General de Personal Docente y publicada su composición en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que incluirá la designación de su presidente.

En aquellas especialidades en las que se nombre tribunal único, éste actuará además como comisión de selección, sin que por ello cambien de funciones en la comisión de selección los miembros del tribunal.

Para el nombramiento de secretario en la comisión de selección se estará a lo dispuesto en el apartado 5.2 de esta base para el nombramiento de secretario de tribunal.

5.4. De conformidad con el artículo 8.3, del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, la participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio.

5.5. Abstención. Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el mismo cuerpo y especialidad en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, notificándolo con la debida justificación documental.

Los presidentes solicitarán de los miembros de los órganos de selección declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior, notificando a la Dirección General de Personal Docente las abstenciones a que haya lugar entre sus miembros.

5.6. El plazo para manifestar la abstención será de diez días contados a partir del día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del nombramiento de los órganos de selección.

5.7. Recusación. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal o de la comisión de selección cuando concurran en ellos las circunstancias a las que se refiere el apartado 5.5 de esta misma base.

5.8. Previa convocatoria de los presidentes que se hará llegar al centro de destino de los vocales nombrados y en la que señalará el lugar, día y hora de la reunión, tendrá lugar la sesión constitutiva de los tribunales y las comisiones de selección a la que deberán asistir todos los vocales nombrados, tanto titulares como suplentes. Los tribunales y las comisiones de selección se constituirán con la asistencia del presidente y el secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos de sus miembros.

En dicha sesión el órgano de selección además de constituirse como tal, acordará todas las decisiones que le corresponda en orden al correcto desarrollo del procedimiento selectivo.

La suplencia de los presidentes de los tribunales se autorizará por la Dirección General de Personal Docente, y la de los vocales, en la misma sesión constitutiva, por el presidente que haya de actuar, debiendo recaer sobre cualquiera de los vocales suplentes nombrados. Una vez constituido el órgano selectivo para la válida actuación del mismo se requerirá la presencia del presidente y el secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

La inasistencia injustificada de los miembros del órgano de selección a las distintas sesiones y actos del procedimiento, incluida la de constitución, dará lugar a la exigencia de la responsabilidad que corresponda.

No obstante, si en el momento del comienzo de las pruebas algún tribunal no ha podido constituirse pese haberse acudido al procedimiento previsto, la Dirección General de Personal Docente adoptará las medidas procedentes para garantizar el derecho de los aspirantes a la participación en el procedimiento selectivo.

5.9. Con anterioridad a la iniciación de los procedimientos selectivos a que hace referencia esta convocatoria, la Dirección General de Personal Docente dictará resolución que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, por la que se nombra a los nuevos miembros de los órganos de selección que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en los apartados 5.5 y 5.7 de esta base.

5.10. Funciones de los tribunales. Corresponde a los tribunales:

La calificación de las distintas pruebas de la fase de oposición.

La valoración de los méritos de la fase de concurso.

El desarrollo del procedimiento selectivo, de acuerdo con lo que dispone la presente convocatoria.

5.11. Los tribunales podrán proponer a la Dirección General de Personal Docente la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas y ayudantes técnicos. Serán funciones de los primeros el asesoramiento a los miembros del órgano de selección en la evaluación de los conocimientos y méritos objeto de su especialidad. Los ayudantes colaborarán con estos órganos mediante la realización de las tareas técnicas de apoyo que éstos les asignen. En su actividad unos y otros se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias. Su designación corresponde a la Dirección General de Personal Docente.

5.12. Funciones de las comisiones de selección. Corresponde a las comisiones de selección:

La coordinación de los tribunales, en especial en cuanto a la elaboración de las pruebas prácticas.

La determinación de los criterios de actuación de los tribunales y homogeneización de la misma.

La agregación de las puntuaciones correspondientes a la fase de concurso a las adjudicadas por los tribunales en la fase de oposición, la ordenación de los aspirantes y la elaboración de las listas de los aspirantes que hayan superado ambas fases.

La declaración de los aspirantes que hayan superado las fases de concurso y oposición, la publicación de las listas correspondientes a los seleccionados, así como su elevación al órgano convocante.

A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, las comisiones de selección resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo que se debe hacer en los casos no previstos.

5.13. El procedimiento de actuación de los órganos de selección se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.14. Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalías gocen de similares oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido, se establecerán para las personas con minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1 de esta convocatoria las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.

5.15. En ningún caso, las comisiones de selección podrán declarar que han superado el procedimiento un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

5.16. Los órganos de selección que actúen en estas pruebas selectivas tendrán derecho a la indemnización por razón del servicio prevista en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero.

6. Comienzo y desarrollo de las pruebas

6.1. Comienzo. La realización de la primera prueba para los aspirantes en los procedimientos de ingreso libre y de reserva de minusválidos tendrá lugar a partir del día 24 de junio de 2004, sin perjuicio de lo previsto en la base 7.1 para las pruebas previas del conocimiento de castellano y de valenciano. La hora y el lugar donde haya de realizarse, se determinará en la resolución por la que se declare aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Los aspirantes en los procedimientos de acceso a cuerpo de Grupo Superior y Mismo Grupo serán llamados al acto de presentación en la misma resolución definitiva de admitidos y excluidos.

Las pruebas de la fase de oposición se podrán realizar los días siguientes: 25, 26, 28, 29 y 30 de junio y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 de julio.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, o documento similar del país de origen, pasaporte o permiso de conducción en que aparezca la fotografía del titular.

Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los tribunales en único llamamiento. A estos efectos, los convocados para un ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el tribunal en la hora y fecha fijadas en los llamamientos, siendo excluidos del procedimiento selectivo quienes no comparezcan. En el caso de pruebas individuales, los aspirantes convocados para cada día deberán estar presentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de las actuaciones siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el tribunal.

Una vez comenzadas las actuaciones ante el tribunal no será obligatoria la publicación de los sucesivos llamamientos de los aspirantes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Estos anuncios deberán hacerse públicos por los tribunales en los locales donde se estén celebrando las pruebas con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas.

6.2. Desarrollo. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero de aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "B", de conformidad con lo que dispone la Resolución de 25 de marzo de 2004, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV núm. 4729, de 8 de abril), por la que se determina la letra para fijar el orden de actuación de los aspirantes a todas las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2004. Aquellos tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por dicha letra iniciarán el orden de actuación por la letra o letras siguientes en orden alfabético.

En cualquier momento los tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten su identidad.

Asimismo, si los tribunales tuviesen conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión al Director General de Personal Docente, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión al procedimiento selectivo a los efectos procedentes.

Contra la resolución de exclusión del aspirante, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con la disposición final segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Personal Docente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación.

7. Sistemas de Selección

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Undécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y en el Título III, capítulo I del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, el sistema de selección será el de concurso-oposición y existirá además una fase de prácticas que formará parte del proceso selectivo.

7.1. Pruebas Previas

7.1.1. Prueba de acreditación del conocimiento de castellano para los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su conocimiento de dicha lengua no se deduzca de su origen. Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición, estos aspirantes deberán acreditar el conocimiento de castellano mediante la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Dirección General de Personal Docente dictará resolución, regulando esta prueba y anunciando el lugar, fecha y hora de celebración, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El tribunal para la realización de esta prueba estará constituido preferentemente por catedráticos o profesores de español para extranjeros de Escuelas Oficiales de Idiomas.

La prueba se calificará de apto o no apto, siendo necesario obtener la valoración de apto para pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.

Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes estén en posesión del nivel superior del Diploma de Español como lengua extranjera establecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre), del Certificado de aptitud de español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o del Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica. El certificado correspondiente o, en su caso, la fotocopia compulsada del Título o Diploma, será aportado por el aspirante en la documentación que acompaña a la solicitud para tomar parte en el procedimiento selectivo.

Asimismo, estarán exentos de realizar la prueba los aspirantes que participaron en los dos últimos procedimientos selectivos y obtuvieron la calificación de apto, así como los aspirantes que se presenten a la especialidad de Lengua y Literatura Castellana, en cuyo caso deberán consignarlo en el apartado correspondiente de la instancia de participación, sin que sea necesario aportar certificación alguna, dado que dicha información ya obra en poder de esta Administración actuante.

7.1.2. Prueba de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 62/2002 de 25 de abril, del Gobierno Valenciano por el que se regula la acreditación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y la provisión de puestos en la función pública docente no universitaria en la Comunidad Valenciana, los aspirantes en los procedimientos de ingreso y acceso deberán acreditar los conocimientos, tanto en expresión oral como escrita, de los dos idiomas oficiales de la Comunidad por medio de una prueba de carácter eliminatorio, que será la primera en realizarse y consistirá en:

7.1.2.1. Valenciano.

Prueba Oral: Supondrá el 30% del total y para superarla se necesitará un mínimo de un 20%, constará de dos partes:

-Lectura de un texto de carácter general de entre cien y doscientas palabras propuesto por el tribunal.

-Exposición y dialogo sobre un tema previamente preparado.

El tiempo para su realización será de quince minutos.

Prueba Escrita: Supondrá el 70% del total y para superarla se necesitará un mínimo de un 35%, constará de tres partes:

Preguntas sobre el contenido y el vocabulario de un texto leído previamente.

Realización de ejercicios sobre construcción gramatical correcta de frases y expresiones.

Redacción sobre un tema general sencillo a elegir entre dos o más, de aproximadamente doscientas palabras.

El tiempo para su realización será de dos horas.

 

7.1.2.2. Castellano.

El contenido de la prueba de conocimientos de castellano se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre).

7.1.2.3. En la prueba de conocimientos de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana cada aspirante será calificado por el tribunal de apto o no apto. Los aspirantes que obtengan la calificación de no apto no podrán continuar el procedimiento selectivo.

Quedarán exentos de la realización de la prueba del conocimiento de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, los aspirantes que acrediten estar en posesión de alguno de los títulos, certificados o diplomas que se relacionan en el anexo X a la presente convocatoria, así como los aspirantes que participen por la especialidad de Lengua y Literatura Valenciana y Lengua Castellana y Literatura, respectivamente de cada idioma oficial, debiendo indicarlo en el espacio reservado a tal fin en el impreso de solicitud.

Asimismo, estarán exentos de realizar la prueba de conocimiento de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, los aspirantes que participaron en los dos últimos procedimientos selectivos y obtuvieron la calificación de apto, debiendo consignarlo en el apartado correspondiente de la instancia de participación.

A estos efectos los aspirantes además de indicarlo en la solicitud, deberán adjuntar a la misma declaración jurada ajustada al modelo que se acompaña en el anexo XI.

En la lista provisional de admitidos y excluidos que establece la base 4.1 de esta convocatoria se hará constar los aspirantes que declaran reunir los requisitos, al efecto de las exenciones de la prueba de valenciano, de castellano, o de ambas.

Igualmente se hará constar dicha circunstancia en la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública, de acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de esta convocatoria, una vez estimadas o desestimadas las reclamaciones presentadas.

Los aspirantes exentos y los aptos de la prueba prevista en la base 7.1.1, estarán exentos de la realización de la parte prevista en la base 7.1.2.2.

7.1.2.4. La realización de esta prueba, para aquellos aspirantes que no estén exentos, tendrá lugar el día, hora y en el lugar que se determine mediante resolución de la Dirección General de Personal Docente.

Para la realización de la prueba, la Dirección General de Personal Docente, en función del número de aspirantes que hayan de realizarla, nombrará uno o varios tribunales, que estarán constituidos preferentemente por profesores de Lengua y Literatura Valenciana y Lengua y Literatura Castellana de los cuerpos de catedráticos o profesores de Enseñanza Secundaria o de Valenciano o Español para Extranjeros de los cuerpos de catedráticos o de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, que estarán sujetos a lo previsto en las bases 5.5 y 5.7 de esta convocatoria.

Antes del inicio de las pruebas de la fase de oposición los tribunales dispondrán de la relación de aspirantes exentos o aptos en esta prueba y que por tanto pueden continuar el procedimiento selectivo.

7.2. Fase de concurso.

7.2.1.- Sólo serán tenidos en cuenta los méritos perfeccionados con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado 3.4 de esta Orden, acreditados documentalmente como se indica en los respectivos anexos. A estos efectos los tribunales podrán cotejar los documentos que aporten los aspirantes para la valoración de sus méritos.

Los aspirantes se responsabilizan expresamente de la documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún documento decaerán en el derecho a la participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

La Administración se reserva el derecho a requerir en cualquier momento del desarrollo del procedimiento la acreditación de la documentación que se considere necesaria.

7.2.2. Procedimiento de ingreso libre y reserva de minusválidos. Presentación de méritos.

Para la valoración de los méritos, los aspirantes que superen la primera prueba de la fase de oposición, los presentarán ante el correspondiente tribunal, ordenados según los tres bloques que conforman el baremo del anexo I a esta convocatoria, adjuntando el modelo de declaración de méritos del anexo IX, que le será facilitado en su momento por el tribunal.

A estos efectos, cuando los tribunales hagan pública la calificación de la prueba, publicarán asimismo en el tablón de anuncios del lugar de actuación la fecha y la hora en que deben entregarse los referidos méritos.

El emplazamiento para la entrega de méritos no será antes de 24 horas contadas a partir de la publicación de las calificaciones de la primera prueba.

7.2.3. Procedimientos de acceso a cuerpo de grupo superior y acceso a cuerpo del mismo grupo. Presentación de méritos.

A estos efectos, los aspirantes por estas modalidades en el acto de presentación ante el correspondiente tribunal entregarán la documentación relativa a los méritos, ordenada según los tres bloques que conforman el baremo del anexo II de esta convocatoria, adjuntando el modelo de declaración de méritos del anexo IX.

7.3 Fase de oposición en los procedimientos selectivos de ingreso libre y reserva de minusválidos.

7.3.1 En esta fase se valorarán los conocimientos específicos de los candidatos necesarios para impartir la docencia, su aptitud pedagógica y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.

7.3.2 La valoración de estos conocimientos se llevará a cabo a través de la realización por el aspirante ante el tribunal de las siguientes pruebas, de carácter eliminatorio, en el orden que a continuación se citan:

Primera prueba: Tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente:

Desarrollo por escrito de un tema, elegido por el aspirante de entre dos extraídos al azar por el tribunal, de los correspondientes al temario de la especialidad. Para su desarrollo los aspirantes dispondrán de dos horas.

Una prueba práctica que consistirá en la realización de una serie de ejercicios que se ajustarán a las características que se establecen en el anexo VI para cada una de las especialidades convocadas, y que permitirán comprobar que los candidatos poseen una formación científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir las áreas, asignaturas o módulos propios de la especialidad a que opten. El tiempo del que dispondrán los candidatos para la realización de esta parte será, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VI, el que determine la comisión de selección o el tribunal, en su caso.

Finalizada la prueba, los tribunales procederán al llamamiento de los opositores para que éstos efectúen la lectura conjunta y pública de los ejercicios realizados. En aquellas especialidades en las que la naturaleza del ejercicio práctico impida su lectura, los opositores únicamente procederán a leer la parte teórica.

Segunda prueba: Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente y consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica:

a) La programación didáctica, hará referencia al curriculo de un área, asignatura o módulo relacionados con la especialidad por la que se participa, y en la que se deberá especificar los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas. Para los aspirantes a ingreso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, la programación podrá ser referida a la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, al Bachillerato o a los ciclos formativos de Formación Profesional.

Dicha programación deberá entregarse al tribunal junto con los méritos, tal y como establece la base 7.2.2. y su elaboración se ajustará a lo dispuesto para cada cuerpo en el anexo III, defendiéndose ante el mismo en el momento en que sea convocado a tal efecto.

b) La elaboración ante el tribunal y la exposición oral ante el mismo de una unidad didáctica, que podrá estar relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. En el primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo de su propia programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar por él mismo del temario oficial de la especialidad.

En la elaboración de la unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación.

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica, pudiendo utilizar el material que considere oportuno. Para su exposición, que será pública, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno, que deberá aportar él mismo, así como un guión que no excederá de un folio y que se entregará al tribunal al término de aquella.

El opositor dispondrá de un período máximo de una hora y treinta minutos para la defensa oral de la programación, la exposición de la unidad didáctica y el posterior debate con el tribunal.

El aspirante iniciará su exposición con la defensa de la programación didáctica presentada, que no podrá exceder de treinta minutos, y a continuación realizará la exposición de la unidad didáctica. La duración del debate no podrá exceder de quince minutos.

7.3.3 Todas las pruebas de las especialidades de idiomas modernos del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y las del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se desarrollarán en el idioma correspondiente, de conformidad con lo previsto en el art. 20.2 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero.

7.4. Fase de oposición en el procedimiento selectivo de acceso a Cuerpo de Grupo Superior.

La prueba de esta fase, que atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia, como a los recursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes, constará de dos partes.

La primera parte, de contenido práctico, será propuesta por los tribunales y se ajustará a las características descritas en el anexo VI para cada una de las especialidades. Para su realización los candidatos dispondrán del tiempo que establezcan los tribunales en la convocatoria a los opositores.

La segunda parte consistirá en la exposición, a la que seguirá un debate, ambos orales, de un tema de la especialidad a la que se acceda, elegido por el aspirante entre seis extraídos por sorteo de los que componen el temario. La exposición se completará con un planteamiento didáctico del tema, referido a un determinado ciclo o curso elegido libremente por el aspirante.

La exposición y el debate, que serán públicos, tendrán una duración máxima de una hora y de quince minutos, respectivamente. El opositor dispondrá de dos horas para su preparación, pudiendo utilizar el material que estime oportuno.

La prueba de las especialidades de idiomas modernos del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria se desarrollará en el idioma correspondiente.

7.5 Fase de oposición en el procedimiento selectivo de acceso a cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino.

7.5.1. Para los aspirantes que concurran a este procedimiento de acceso por la misma especialidad de la que sean titulares en su cuerpo de origen, la prueba consistirá en la exposición, seguida de un debate, ambos orales, de una programación didáctica elaborada por el aspirante en los mismos términos establecidos para los aspirantes de ingreso libre y que habrán entregado al tribunal en el acto de presentación.

Para la exposición de la programación el aspirante dispondrá, como máximo, de una hora y el debate tendrá una duración máxima de quince minutos.

7.5.2. Para los aspirantes que concurran por este procedimiento de acceso por distinta especialidad de la que sean titulares en su cuerpo de origen, la prueba se realizará, dependiendo del cuerpo al que se quiera acceder, conforme a lo dispuesto en la base 7.4 para el acceso a cuerpos de grupo superior.

7.5.3 Las pruebas de las especialidades del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se desarrollarán en el idioma correspondiente.

8. Calificación

8.1. Valoración de la fase de concurso. La asignación de la puntuación que corresponda a los aspirantes en esta fase, según los baremos recogidos en los anexos I y II de la presente convocatoria, se llevará a efecto por los tribunales correspondientes.

La puntuación alcanzada por los aspirantes en la fase de concurso que han superado la primera prueba se hará pública en el tablón de anuncios de los lugares de actuación de los correspondientes tribunales.

Los interesados podrán presentar contra la misma, en el plazo de 2 días a partir del siguiente al de su exposición, las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al presidente del tribunal, al que corresponde su estudio y resolución.

Una vez estimadas o desestimadas las reclamaciones presentadas, los tribunales harán públicos los resultados de la valoración definitiva de los méritos. Dicha publicación se llevará a cabo en los tablones de anuncios de los lugares de actuación de los correspondientes tribunales, entendiéndose efectuado con ella el trámite de notificación de la resolución de las alegaciones.

Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Director General de Personal Docente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La documentación presentada, incluida la programación didáctica, no será devuelta a los participantes y quedará en poder de la Administración convocante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley 30/1992.

8.2 Calificación de las pruebas de la fase de oposición.

8.2.1. Procedimientos de Ingreso libre y Reserva de Minusválidos.

8.2.1.1 Valoración de la primera prueba.

Los tribunales valorarán esta prueba del proceso selectivo de cero a diez puntos, distribuyendo un 40 por ciento para la parte teórica y un 60 por ciento para la práctica.

Para la superación de esta prueba, el opositor deberá alcanzar una puntuación mínima, en cada una de las partes, igual al 25% de la puntuación asignada a cada una de ellas, y una puntuación total, resultado de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, igual o superior a cinco puntos. No obstante, no serán calificados en esta prueba los aspirantes que no superen el 25% en alguna de las dos partes de las que se compone la misma.

La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

Finalizada la prueba, los tribunales harán pública, en los tablones de anuncios de los locales donde actúen, la puntuación obtenida por todos los participantes debiendo figurar separadamente la de aquellos que hayan superado esta prueba y que puedan acceder a la prueba siguiente.

8.2.1.2 . Valoración de la segunda prueba

Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo alcanzar el aspirante para su superación una puntuación igual o superior a cinco puntos.

La puntuación de cada aspirante se obtendrá de igual forma que en la prueba anterior.

La publicación de las calificaciones correspondientes a esta última prueba se referirá exclusivamente a aquellos candidatos que hayan sido seleccionados.

8.2.1.3 La calificación correspondiente a la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integrantes de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas.

Finalizada la última prueba, los tribunales facilitarán a la comisión de selección los resultados obtenidos por los aspirantes que han superado todas las pruebas, con aproximación de hasta diezmilésimas, con indicación de su número del documento nacional de identidad o documento análogo para los extranjeros, así como los resultados de la valoración definitiva de los méritos de quienes han realizado la segunda prueba de la fase de oposición.

8.2.2 Procedimiento de acceso a cuerpo de Grupo Superior.

Los tribunales calificarán esta prueba de cero a diez puntos, debiendo alcanzar los aspirantes para su superación un mínimo de cuatro puntos. La distribución de la puntuación se realizará en las proporciones siguientes: primera parte de la prueba, 60% y parte práctica, 40%. Para su superación se atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia, como a los recursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes.

La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

Finalizada la prueba, los tribunales expondrán las calificaciones obtenidas por los aspirantes en el lugar de actuación y facilitarán a la comisión de selección las puntuaciones obtenidas por los que han superado la prueba, con aproximación de hasta diezmilésimas, con indicación del número del documento nacional de identidad o documento análogo para los extranjeros, así como los resultados de la valoración definitiva de los méritos alegados.

8.2.3 Procedimiento de acceso a cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino.

Los tribunales calificarán esta prueba de cero a diez puntos, debiendo alcanzar los aspirantes para su superación un mínimo de cuatro puntos.

La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

Finalizada la prueba, los tribunales facilitarán a la comisión de selección las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que han superado la prueba, con aproximación de hasta diezmilésimas, con indicación del número del documento nacional de identidad o documento análogo para los extranjeros, así como los resultados de la valoración definitiva de los méritos alegados.

8.2.4 Los tribunales confeccionarán listas diferenciadas de aspirantes según que el sistema por el que hayan participado sea de ingreso libre o por alguno de los procedimientos de acceso; los aspirantes acogidos a la reserva de minusválidos se incluirán junto con los de ingreso libre de acuerdo con su puntuación.

Únicamente a aquellos aspirantes que hayan superado todas las pruebas correspondientes a la fase de oposición se les sumará la puntuación obtenida en la fase de concurso a fin de obtener la puntuación global a que se refiere el la base 9 de la presente Orden.

8.3. Para garantizar que el procedimiento selectivo se realice conforme a los principios de mérito y capacidad, los tribunales podrán decretar la expulsión de un opositor, en cuyo caso pasará a formar parte de la lista de aspirantes excluidos y no figurará en la lista de interinidades ni tendrá derecho a la devolución de las tasas.

9. Superación de las fases de oposición y concurso.

9.1 Procedimientos de ingreso libre y reserva de minusválidos. Resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que, ordenados según la puntuación global de las fases de oposición y concurso tengan un número de orden igual o inferior al número de plazas convocadas en la especialidad.

Para la obtención de la puntuación global, la comisión de selección ponderará en dos tercios la puntuación obtenida en la fase de oposición y en un tercio la puntuación obtenida en la fase de concurso, resultando la puntuación global de la suma de ambas fases una vez realizadas las ponderaciones mencionadas.

9.2 Procedimientos de acceso a cuerpo docente de grupo superior y de acceso a cuerpo docente clasificado en el mismo grupo y nivel de complemento de destino. Resultarán seleccionados aquellos aspirantes que, habiendo obtenido al menos cuatro puntos en la prueba, y ordenados según la suma de las puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un número de orden igual o inferior al número de plazas convocadas para estos procedimientos.

9.3 Normas comunes a todos los procedimientos.

De conformidad con lo establecido en la base 5.12 de la presente convocatoria, corresponde a la comisión de selección la agregación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases de los procedimientos selectivos, la ordenación de los aspirantes de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la declaración de los que hayan aprobado estos procedimientos. A estos efectos, se atendrán a lo que se dispone en los siguientes subapartados.

9.3.1. Las comisiones de selección agregarán, una vez ponderadas si así procede, las puntuaciones de la fase de concurso a aquellos aspirantes que hayan alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en cada procedimiento en la fase de oposición, los ordenarán según las puntuaciones totales obtenidas y determinarán los aspirantes que han superado los correspondientes procesos de acuerdo con lo establecido en los apartados 9.1 y 9.2 de la presente base.

9.3.2. En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios:

A) Para los aspirantes que concurran por los procedimientos de ingreso libre y reserva de minusválidos:

1. Mayor puntuación en la fase de oposición.

2. Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición por el orden en que éstos aparecen en el Real Decreto 334/2004.

3. Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que éstos aparezcan en el anexo I de la convocatoria.

4. Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos por el orden en que éstos aparezcan en el anexo I de la convocatoria.

Caso de que con la aplicación de los criterios anteriores subsistieran empates en la calificación para determinar los aspirantes seleccionados, éstos se resolverán mediante una prueba complementaria ante la comisión de selección, consistente en el desarrollo de un tema extraído al azar de entre los que los que forman parte del temario oficial de la especialidad, durante un tiempo máximo de 30 minutos.

B) Para los aspirantes que concurran por los procedimientos de acceso a cuerpo de grupo superior y acceso a cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino:

1. Mayor puntuación de la prueba.

2. Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo de méritos, por el orden en que aparecen relacionados en el anexo II de la convocatoria

3. Mayor puntuación en los subapartados del baremo por el orden en que aparecen relacionados en el anexo II de la convocatoria.

Caso de que con la aplicación de los criterios anteriores subsistieran empates en la calificación para determinar los aspirantes seleccionados, éstos se resolverán mediante una prueba complementaria ante la comisión de selección, consistente en el desarrollo de un tema extraído al azar de entre los que los que forman parte del temario oficial de la especialidad, durante un tiempo máximo de 30 minutos.

9.3.3 Al proceder a determinar los aspirantes que han superado el procedimiento selectivo correspondiente al ingreso libre, las comisiones de selección acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este procedimiento todas aquellas otras que hubieran quedado vacantes en los restantes procedimientos.

9.3.4 En ningún caso podrá declararse que han superado el procedimiento selectivo y, por tanto, aprobado mayor número de aspirantes que el número de plazas convocadas.

9.3.5 Las comisiones de selección, finalizadas las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores, elaborarán la lista de aspirantes seleccionados. Para ello confeccionarán una lista de aspirantes seleccionados de su especialidad, en la que figurarán, en primer lugar, los aspirantes que hayan accedido desde cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino; en segundo lugar, los del turno de acceso desde cuerpos de distinto grupo, y en tercer lugar, los ingresados por el turno libre y los acogidos a la reserva de discapacitados. Dentro de cada uno de estos grupos, los aspirantes seleccionados se ordenarán por la puntuación obtenida.

9.3.6 Esta lista se hará pública en los tablones de anuncios de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y de sus Direcciones Territoriales. Un ejemplar de la misma se elevará al órgano convocante, con el resto de la documentación correspondiente al desarrollo del procedimiento selectivo.

9.3.7 Contra el acto de las comisiones de selección por el que se aprueba la lista de aspirantes seleccionados, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de Personal Docente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la lista en el tablón de anuncios correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992 en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.3.8 Los aspirantes que superen el procedimiento selectivo por dos o más cuerpos o por dos o más especialidades del mismo cuerpo deberán ejercitar opción por uno de los puestos, pudiendo solicitar prórroga para la realización del período de prácticas en el otro u otros puestos.

9.3.9 Los aspirantes que concurran y superen el procedimiento selectivo para el ingreso en el mismo cuerpo en convocatorias correspondientes a distintas Administraciones Educativas deberán, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas de aprobados, optar por una de ellas, mediante instancia dirigida a la Dirección General de Personal Docente, renunciando a todos los derechos que pudieran corresponderles por su participación en las restantes. De no realizar esta opción, la aceptación del primer nombramiento se entenderá como renuncia tácita a los restantes.

9.3.10 La declaración de prórroga en la fase de prácticas o la renuncia a los derechos derivados del procedimiento selectivo no supondrá modificación en las plazas asignadas al resto de aspirantes.

 

10. Presentación de documentos

10.1 En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista de aspirantes que han superado los procedimientos selectivos, éstos deberán presentar en la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 130/1998, de 8 de septiembre, del Gobierno Valenciano, la siguiente documentación:

10.1.1 Todos los aspirantes que hayan superado las fases de oposición y concurso deberán remitir la siguiente documentación general:

a) Fotocopia compulsada del título alegado para participar o certificación académica original, o fotocopia compulsada de la misma, que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título y certificación de pago de los derechos de expedición del título (Orden de 8 de julio de 1988 del Ministerio de Educación y Cultura). En el caso de que la fecha del título o de la certificación académica sea posterior al día en que expiró el plazo de presentación de solicitudes fijado en la convocatoria, deberá hacerse constar la fecha de terminación de los estudios.

En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá adjuntarse la correspondiente homologación o credencial de reconocimiento al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo V a esta convocatoria.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública, según el modelo que figura como anexo V a esta convocatoria.

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con minusvalías deberán presentar certificación de los órganos competentes de la Generalitat Valenciana, del Estado o del resto de las Comunidades Autónomas, que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certificado de los citados órganos acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad en el que aspiran a ingresar.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI).

e) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que participen en virtud de lo previsto en el párrafo segundo de la base 2.1.1 a) deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de dicho requisito.

f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer ninguna enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.

g) Fotocopia compulsada del título, certificado o diploma, alegado para la exención de la prueba de conocimientos de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, en el caso de haber alegado la exención.

10.1.2 Además de la documentación general, los aspirantes deberán presentar igualmente, dependiendo del cuerpo por el que hayan superado las fases de concurso y oposición, la siguiente documentación:

A) Para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria:

Título profesional de Especialización Didáctica o Certificado de Aptitud Pedagógica o, en su defecto, documentación justificativa que acredite la dispensa de este requisito, según lo preceptuado en el apartado 1.2.b) de las bases específicas de esta convocatoria.

Cuando se alegue en sustitución del título profesional de Especialización Didáctica o del Certificado de Aptitud Pedagógica docencia efectiva durante dos cursos académicos completos, se acreditará, si se trata de un centro público, mediante certificación expedida por el Secretario, con el visto bueno del Director del centro, consignándose el número de registro personal, y por el Director del centro con el visto bueno de la Inspección educativa si se trata de un centro privado.

B) Para el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional:

Aquellos aspirantes a los que les sea de aplicación la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, deberán acreditar, además de la equivalencia a efectos de docencia, su experiencia docente durante, al menos, dos años en centros educativos públicos dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte mediante certificado expedido por el Secretario, con el visto bueno del Director del centro o centros donde hubiera prestado sus servicios.

10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja de servicios de la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte correspondiente, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas o del Ministerio u organismo del que dependa, para acreditar tal condición, en la que se consignen de modo expreso los siguientes datos:

a)Indicación del cuerpo al que pertenecen, número de registro de personal y si se encuentran en servicio activo.

b)Número de años como funcionario de carrera.

c)Lugar y fecha de nacimiento.

d)Título académico que posee y fecha de expedición.

Cuando las certificaciones u hojas de servicios se refieran a los profesores que han participado por el procedimiento de acceso a cuerpos docentes de grupo superior, éstas recogerán expresamente que los aspirantes reúnen todos los requisitos que se exigen para participar por este procedimiento.

Si en la certificación no puede hacerse constar alguno de los datos exigidos en el párrafo anterior por no obrar en los expedientes personales de los interesados, éstos deberán remitir separadamente la documentación que los acredite.

10.3. Los aspirantes que habiendo superado las fases de concurso y oposición ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera, interinos o como personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que de acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberán formular opción por la percepción de remuneraciones, durante su condición de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

10.4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

11. Nombramiento de funcionarios en prácticas

11.1. Por la Dirección General de Personal Docente se procederá a nombrar funcionarios en prácticas, a lo largo del curso escolar, a los aspirantes seleccionados, bien en vacantes o bien en sustituciones de carácter temporal, de acuerdo con las necesidades del servicio, en centros dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Estos aspirantes deberán realizar las prácticas en los destinos adjudicados, entendiéndose que renuncian al procedimiento selectivo aquellos que no se incorporen a los mismos.

11.2. Están exentos de la realización de la fase de prácticas los aspirantes seleccionados que hayan accedido por alguno de los procedimientos de acceso regulados en esta Orden, en cuyo caso, permanecerán en sus cuerpos de origen hasta que se proceda a la aprobación del expediente del procedimiento selectivo y a su nombramiento como funcionarios de carrera con el resto de aspirantes seleccionados de su promoción. No obstante, podrán optar por incorporarse como funcionarios en prácticas al destino que se les adjudique, en cuyo caso quedarán exentos de la evaluación de las mismas, debiendo permanecer en esta situación hasta que se proceda a la aprobación del expediente del procedimiento selectivo y posteriormente se les nombre funcionarios de carrera.

Asimismo, estarán exentos de la evaluación de la fase de prácticas quienes hayan superado el procedimiento selectivo y acrediten haber prestado servicios, al menos, un curso escolar como funcionarios de carrera.

11.3. Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter provisional. Tanto los aspirantes que han sido nombrados funcionarios en prácticas como aquellos otros aspirantes que, estando exentos de la realización de la fase de prácticas, han optado por permanecer en sus cuerpos de origen, quedan obligados a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de un destino definitivo en centros directamente gestionados por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte.

12. Fase de prácticas

12.1. La fase de prácticas tuteladas, que forma parte del proceso selectivo, tendrá por objeto comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados.

12.2. La duración de la fase de prácticas será de seis meses, y su desarrollo será regulado mediante resolución de la Dirección General de Personal Docente.

Se crearán comisiones calificadoras de la fase de prácticas que coordinarán las actividades de inserción en el centro y de formación que deberán realizar los candidatos. Su composición se determinará en la resolución que regule la fase de prácticas.

El candidato será tutelado, en esta fase, por un profesor funcionario de carrera designado por la comisión calificadora correspondiente.

Finalizada la fase de prácticas, las comisiones calificadoras serán las encargadas, con arreglo a los criterios que establezca la citada resolución, de la evaluación final, con la calificación de apto o no apto.

12.3. Los aspirantes que no superen la fase de prácticas por haber sido declarados no aptos, podrán incorporarse con los aspirantes seleccionados de la siguiente promoción que se convoque, para repetir, por una sola vez, la realización de la fase de prácticas, en cuyo caso el número de orden que ocupará será el inmediatamente siguiente al que corresponda al último de los aspirantes seleccionados de su especialidad. Los que no se incorporen para repetir la fase de prácticas o aquellos que sean declarados no aptos por segunda vez, perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la Dirección General de Personal Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero.

12.4. Desde el momento del nombramiento de funcionarios en prácticas hasta el nombramiento como funcionarios de carrera, el régimen jurídico-administrativo de los opositores será el de funcionario en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.

13. Nombramiento de funcionarios de carrera

13.1 Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la presente convocatoria, la Dirección General de Personal Docente aprobará el expediente del proceso selectivo, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y se remitirán las listas de ingresados en los diferentes cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, que procederá al nombramiento y expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que hayan participado de los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos llevados a cabo por la presente convocatoria.

13.2. Destino en propiedad definitiva. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 e) del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo deberán obtener su primer destino definitivo en el ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, acudiendo con carácter forzoso al concurso, conforme dispone el artículo 2, en sus apartados 2 y 3 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre.

14. Desempeño de puestos en régimen de interinidad.

Para cada una de las especialidades objeto de esta convocatoria, las listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad previstas en el apartado 1.c) de la Resolución de 18 de junio de 1993, de la Dirección General de Personal, estarán formadas por los participantes en el procedimiento selectivo que, no habiendo resultado seleccionados, hayan obtenido, al menos, cinco puntos en uno de los ejercicios de la fase de oposición.

Estas listas se ordenarán por bloques de acuerdo con el número de ejercicios superados y, dentro de estos bloques, por la mejor puntuación obtenida en cada uno de ellos.

En todo caso, dichos aspirantes se comprometen a justificar hallarse en posesión de los requisitos para el desempeño del puesto por el que se han presentado al procedimiento selectivo en el momento en que, para ello sean requeridos por la Administración.

Aquellos aspirantes que no deseen formar parte de las mencionadas listas deberán hacerlo constar mediante declaración expresa en este sentido, que deberá adjuntarse a la instancia de participación en el momento de su presentación, conforme a modelo que figura en el anexo VII.

Bases específicas

1.- Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

1.1 Distribución de plazas por especialidades y sistemas de acceso:

 

CÓDIGO/ ESPECIALIDAD

ACCESO

CUERPO

GRUPO SUPERIOR

INGRESO LIBRE

RESERVA MINUSVÁLIDOS

TOTAL

201/ Filosofía

15

13

2

30

202/ Griego

5

4

1

10

203/ Latín

5

4

1

10

204/ Lengua Castellana y Literatura

40

36

4

80

205/ Geografía e Historia

40

36

4

80

206/ Matemáticas

40

36

4

80

207/ Física y Química

30

27

3

60

208/ Biología y Geología

13

11

1

25

209/ Dibujo

20

18

2

40

210/ Francés

8

6

1

15

211/ Inglés

40

36

4

80

216/ Música

10

9

1

20

217/ Educación Física

20

18

2

40

218/ Psicología y Pedagogía

20

18

2

40

219/ Tecnología

40

36

4

80

222/ Formación y Orientación Laboral

8

6

1

15

224/ Org. y Proyectos Fabricación Mecánica

10

9

1

20

226/ Sistemas Electrónicos

5

4

1

10

227/ Org. y Procesos Mantenimiento Vehículos

5

4

1

10

232/ Procesos y Productos en Madera y Mueble

1

1

-

2

236/ Asesoría y Proc. de Imagen Personal

3

2

-

5

238/ Construcciones Civiles y Edificación

5

4

1

10

242/ Intervención Sociocomunitaria

5

4

1

10

243/ Hostelería y Turismo

3

2

-

5

254/ Informática

20

18

2

40

256/ Lengua y Literatura Valenciana

40

36

4

80

266/ Org. y Proyectos de Sistemas Energéticos

4

4

-

8

274/ Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

5

4

1

10

TOTAL

460

406

49

915

1.2 Titulaciones exigidas

a)Estar en posesión del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente a efectos de docencia.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1542/1994, de 8 de julio, en la disposición adicional primera y el anexo IV del Real Decreto 334/2004, y en el artículo 22.1 y en el anexo VI a) del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que a continuación se detallan para cada especialidad.

Música:

Título Superior de Música.

Título de Profesor Superior expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.

Título de Profesor y Título Profesional expedido al amparo del Decreto de 15 de junio de 1942.

Tecnología:

Ingeniero Técnico.

Arquitecto Técnico.

Diplomado en Máquinas Navales.

Diplomado en Navegación Marítima.

Diplomado en Radioelectrónica Naval.

Formación y Orientación Laboral:

Diplomado en Ciencias Empresariales.

Diplomado en Relaciones Laborales.

Diplomado en Trabajo Social.

Diplomado en Educación Social.

Diplomado en Gestión y Administración Pública.

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica:

Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronaves, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales.

Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Estructuras Marinas.

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles.

Diplomado en Máquinas Navales.

 

Sistemas Electrónicos:

Diplomado en Radioelectrónica Naval.

Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación.

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en Electrónica Industrial.

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades.

Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos:

Diplomado en Navegación Marítima.

Diplomado en Radioelectrónica Naval.

Diplomado en Máquinas Navales.

Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico Forestal, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.

 

7. Procesos y Productos en Madera y Mueble:

Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales.

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

Arquitecto Técnico.

8. Construcciones Civiles y Edificación:

Arquitecto Técnico.

Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico en Topografía.

9. Intervención Sociocomunitaria:

Maestro, en todas sus especialidades.

Diplomado en Educación Social.

Diplomado en Trabajo Social.

10. Hostelería y Turismo:

Diplomado en Turismo.

11.Informática:

Diplomado en Estadística.

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática.

12. Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos:

Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades.

Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades.

Diplomado en Máquinas Navales.

13. Sistemas Electrotécnicos y Automáticos:

-Diplomado en Radioelectrónica Naval.

-Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación.

-Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

-Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en Electrónica Industrial.

-Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades.

Las titulaciones indicadas corresponden al Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales y a las sucesivas incorporaciones al mismo.

También son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones homólogas a las especificadas, según el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre.

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero deberá haberse concedido la correspondiente homologación según el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero o su reconocimiento a efectos profesionales para el ejercicio en España como profesor de Educación Secundaria, al amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CEE y el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre.

b) Estar en posesión del Título de Especialización Didáctica o equivalentes, quedando exceptuados de este requisito los que posean el Título de Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, Maestro de Primera Enseñanza o Licenciado en Pedagogía.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el título de Especialización Didáctica, no será exigible la posesión de dicho título a aquellos participantes que aspiren a ingresar en las especialidades de Tecnología, Psicología y Pedagogía y las correspondientes a las distintas enseñanzas de Formación Profesional del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

Igualmente, la disposición transitoria primera del Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, establece que la acreditación de una experiencia docente previa durante dos cursos académicos completos o, en su caso, durante doce meses ejercidos en períodos discontinuos en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, adquirida con anterioridad al 1 de septiembre de 2005, será reconocida como equivalente a todos los efectos al título de Especialización Didáctica o a la cualificación pedagógica reconocida como equivalente.

1.3 Temarios

De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria convocados al amparo de la oferta de empleo pública relativa al año 2004 y hasta tanto se aprueben los temarios que de conformidad con la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, serán de aplicación los temarios que se recogen a continuación, a excepción de lo dispuesto en cuanto a la parte "B" de los mismos en los correspondientes anexos, que queda sin vigencia:

- Para las especialidades de Filosofía, Griego, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Dibujo, Francés, Inglés, Música, Educación Física, Psicología y Pedagogía, Informática y Tecnología: Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE de 21 de septiembre)

- Para las especialidades de Formación y Orientación Laboral, Organización y Proyectos en Fabricación Mecánica, Sistemas Electrónicos, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, Procesos y Productos de Madera y Mueble, Asesoría y Procesos de Imagen Personal, Construcciones Civiles y Edificación, Intervención Sociocomunitaria, Hostelería y Turismo, Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos y Sistemas Electrotécnicos y Automáticos: Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE de 13 de febrero).

- Para la especialidad de Lengua y Literatura Valenciana: Anexo VIII a la presente Orden

2. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

2.1 Distribución de plazas por especialidades y sistemas de acceso.

Código/ Especialidad

Ingreso

libre

Reserva

minusválidos

Acceso a cuerpos mismo grupo y nivel de complemento destino

Total

401/ Alemán

4

-

-

4

408/ Francés

4

-

1

5

411/ Inglés

8

1

1

10

TOTAL

16

1

2

19

 

2.2 Titulaciones exigidas.

Estar en posesión del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente a efectos de docencia.

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero deberá haberse concedido la correspondiente homologación según el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero o su reconocimiento a efectos profesionales para el ejercicio en España como profesor de Escuela Oficial de Idiomas, al amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CEE y el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre.

2.3 Temario.

De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos al cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas convocados al amparo de la oferta de empleo pública relativa al año 2004 y hasta tanto se aprueben los temarios que de conformidad con la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, serán de aplicación los temarios que se recogen en la Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE de 21 de septiembre), a excepción de lo dispuesto en cuanto a la parte "B" de los mismos en los correspondientes anexos, que queda sin vigencia.

3. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

3.1. Distribución de plazas por especialidades y sistema de acceso

Código/ Especialidad

Ingreso

libre

Reserva

minusválidos

Acceso a cuerpos mismo grupo y nivel de complemento destino

Total

6A3/ Clarinete

4

-

-

4

6A5/ Contrabajo

3

-

-

3

6B1/ Fundamentos de composición

5

-

-

5

6C1/ Percusión

4

-

-

4

6C2/ Piano

17

2

1

20

6C3/ Saxofón

3

-

-

3

6C6/ Trompa

3

-

-

3

6C7/ Trompeta

3

-

-

3

6C9/ Viola

4

-

-

4

6D4/ Danza Clásica

9

1

-

10

6F8/ Lenguaje Musical

5

1

1

7

TOTAL

60

4

2

66

3.2 Titulaciones exigidas.

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente a efectos de docencia.

De conformidad con el anexo VI del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que a continuación se detallan:

Para las especialidades de Música:

Título de profesor expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.

Diploma de Cantante de Ópera, expedido al amparo del Decreto 313/1970, de 29 de enero.

Para las especialidades de Danza:

Documentos acreditativos de la completa superación de los estudios oficiales de Danza expedidos de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 600/1999, de 16 de abril.

3.3 Temarios.

De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos al cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas convocados al amparo de la oferta de empleo pública relativa al año 2004 y hasta tanto se aprueben los temarios que de conformidad con la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, serán de aplicación los temarios que se recogen en la Orden de 15 de febrero de 2002 (BOE de 19 de febrero), a excepción de lo dispuesto en cuanto a la parte "B" de los mismos en los correspondientes anexos, que queda sin vigencia.

 

4. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

4.1 Distribución de plazas por especialidades y sistemas de acceso.

Código / Especialidad

Ingreso libre

Reserva

minusválidos

Total

334/ Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos

9

1

10

335/ Instalaciones Electrotécnicas

23

2

25

338/ Mantenimiento de Vehículos

14

1

15

340/ Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

14

1

15

345/ Operaciones y Equipos de Producción Agraria

5

-

5

351/ Procesos de Gestión Administrativa

14

1

15

TOTAL

79

6

85

4.2 Titulaciones exigidas.

Estar en posesión del Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente a efectos de docencia.

De conformidad con lo establecido en anexo V del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que a continuación se detallan para cada especialidad.

 

1..- Mantenimiento de Vehículos:

- Técnico Superior en Automoción.

- Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil.

- Técnico Especialista en Mantenimiento de Máquinas y Equipo de Construcción y Obras.

- Técnico Especialista en Automoción.

2.- Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas:

- Técnico Superior en Producción por Mecanizado.

- Técnico Especialista en Montaje y Construcción de Maquinaria.

- Técnico Especialista en Micromecánica de Máquinas Herramientas.

- Técnico Especialista en Micromecánica de Instrumentos.

- Técnico Especialista Instrumentista en Sistemas de Medida.

- Técnico Especialista en Utillajes y Montajes Mecánicos.

- Técnico Especialista Mecánico de Armas.

- Técnico Especialista en Fabricación Mecánica.

- Técnico Especialista en Máquinas-herramientas.

- Técnico Especialista en Matricería y Moldes.

- Técnico Especialista en Control de Calidad.

- Técnico Especialista en Micromecánica y Relojería.

Asimismo, y de conformidad con la disposición transitoria segunda del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, son equivalentes a efectos de docencia, únicamente durante las cuatro primeras convocatorias de cada especialidad, para el ingreso en el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, los títulos de Técnico Especialista y de Técnico Superior en una especialidad de formación profesional que pertenezca a la familia profesional correspondiente, siempre y cuando acrediten, además, una experiencia docente de, al menos, dos años en centros educativos públicos dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, salvo por las especialidades de: Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, y Operaciones y Equipos de Producción Agraria, en las que ya se han agotado cuatro convocatorias en cada una de ellas.

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero deberá haberse concedido la correspondiente homologación según el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero o su reconocimiento al amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CEE y el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre.

4.3 Temarios.

De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional convocados al amparo de la oferta de empleo pública relativa al año 2004 y hasta tanto se aprueben los temarios que de conformidad con la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, serán de aplicación los temarios que se recogen en la Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE de 13 de febrero), a excepción de lo dispuesto en cuanto a la parte "B" de los mismos en los correspondientes anexos, que queda sin vigencia.

TITULO II

Convocatoria de procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.

Se convoca procedimiento para que los funcionarios de carrera de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional directamente dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, puedan adquirir, de acuerdo con el Título V del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, una nueva especialidad, dentro del cuerpo al que pertenecen de conformidad con lo establecido en las siguientes bases:

15. Normas Generales.

15.1. Las especialidades que podrán adquirirse mediante este procedimiento serán las mismas que las convocadas para estos cuerpos por el procedimiento de ingreso libre.

15.2. A este procedimiento, en lo no previsto en esta convocatoria, le será de aplicación lo dispuesto en la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y acceso que, conjuntamente se lleva a cabo por esta Orden.

15.3. El número de solicitudes por especialidad condicionará el de tribunales, así como los lugares de actuación de los mismos.

16. Sistema de habilitación.

Conforme a lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, el sistema de habilitación consistirá en la realización de una prueba, la cual constará de la exposición oral de un tema de la especialidad a la que se opta, elegido por el candidato de entre cuatro extraídos al azar de los que componen el temario. La exposición tendrá dos partes, la primera de ellas versará sobre los aspectos científicos del tema. En la segunda el opositor deberá hacer referencia a la relación del tema con el currículo oficial actualmente vigente en la Comunidad Valenciana y a su tratamiento didáctico.

Para todas las especialidades del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, la prueba incorporará contenidos de carácter práctico, que se ajustarán a lo dispuesto en el anexo VI.

17. Requisitos de los candidatos.

Para ser admitido al procedimiento de habilitación, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas o del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional con destino en el ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte.

En el caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria, y de los adscritos a plazas en el exterior o análogos, el cumplimiento de este requisito se entenderá referido al último centro de destino inmediatamente anterior.

b) Poseer el nivel de titulación y los demás requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se pretenda adquirir.

Estos requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

18. Solicitudes.

18.1. Forma.- Quienes deseen tomar parte en este procedimiento deberán hacerlo constar en instancia, conforme a modelo oficial, que les será facilitada gratuitamente en las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte.

Al cumplimentar dicha solicitud harán constar en el recuadro correspondiente la especialidad por la que desean participar. No podrá presentarse más de una instancia a no ser que se opte a más de una especialidad. En este caso deberán presentar una solicitud por cada una de las especialidades por las que participen.

18.2. Las solicitudes se dirigirán al Director General de Personal Docente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y se presentarán preferentemente en las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte de Alicante, Castellón y Valencia, o bien en los lugares y en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 130/1998 de 8 de septiembre del Gobierno Valenciano.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada. De no hacerse de esta manera se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán cursarse, en el plazo señalado en el apartado 18.3 de la presente base, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo competente.

El interesado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber satisfecho el pago de los derechos de examen así como fotocopia del documento nacional de identidad.

18.3 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

18.4 Los derechos de examen serán de 27,63 € para los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores de Música y Artes Escénicas y de 19,50 € para el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional; incluida la formación del expediente y se ingresarán mediante el impreso de la instancia de participación en alguna de las entidades de crédito colaboradoras que figuran al margen de la misma. Los gastos de transferencia correrán a cargo del interesado. En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad bancaria, acreditativo del pago de derechos cuya falta o abono fuera de plazo determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá eliminación del trámite de presentación, en plazo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en el apartado 2 de esta base.

19. Admisión de aspirantes.

A este respecto es de aplicación a esta convocatoria de adquisición de nuevas especialidades la base 4 de la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y de acceso que, conjuntamente, se lleva a cabo por la presente Orden.

 

20. Tribunales.

20.1 Los tribunales para este procedimiento serán los mismos que actúen en los procedimientos regulados en el Título I.

20.2 Corresponde a los tribunales:

a) La valoración de los conocimientos propios y específicos del ámbito cultural, científico o artístico de la especialidad a que se refiere el artículo 46 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero .

b) La elaboración de las listas de los aspirantes que han sido declarados aptos.

c) La elevación de las listas a que se refiere el párrafo anterior al órgano convocante.

En el desarrollo del procedimiento, los tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo que debe hacerse en los casos no previstos.

21. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

El comienzo y desarrollo de las pruebas se realizará de conformidad con lo dispuesto en la base 6 de la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y acceso.

22. Calificación

22.1 Valoración de la prueba. Los tribunales valorarán la prueba como apto o no apto, y obtendrán la nueva o nuevas especialidades únicamente los aspirantes calificados como aptos.

22.2 Finalizada la prueba, los tribunales harán pública, en los tablones de anuncios de los locales donde actúen la lista de aspirantes que han obtenido la calificación de aptos y, asimismo, elevarán una copia de la misma al órgano convocante que también la hará pública en los tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte y en la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte.

22.3 Una vez comprobado que los aspirantes que han obtenido la calificación de apto reúnen los requisitos exigidos en la base 17 de esta convocatoria, la Dirección General de Personal Docente publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución con las listas únicas de aspirantes que han alcanzado una nueva especialidad.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con la disposición final segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Personal Docente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación o interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Publicada la citada lista, las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte expedirán a los interesados la credencial de habilitación.

Normas Finales

 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, la falta de resolución expresa a las solicitudes o reclamaciones reguladas en esta Orden tendrá efectos desestimatorios de la solicitud o reclamación.

2. De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el Conseller de Cultura, Educación y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, 4 de mayo de 2004

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

 

ANEXO I

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA INGRESO EN LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO LIBRE Y DE RESERVA DE MINUSVÁLIDOS.

 

Los aspirantes no podrán alcanzar mas de 10 puntos por la valoración de sus méritos.

I. Experiencia docente previa (Hasta un máximo de cinco puntos).

1.1 Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos: 1,000 punto

Por cada mes: 0,0833 puntos

Documentación acreditativa:

Hoja de servicios certificada por la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte u órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o de otra administración educativa o, en su defecto, certificado del Secretario del Centro con el visto bueno del Director, haciendo constar toma de posesión y cese.

1.2 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que opta el aspirante en centros públicos: 0,500 puntos

Por cada mes: 0,0416 puntos

Documentación acreditativa:

Hoja de servicios certificada por la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte u órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o de otra administración educativa o, en su defecto, certificado del Secretario del Centro con el visto bueno del Director, haciendo constar toma de posesión y cese.

1.3 Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,500 puntos

Por cada mes: 0,0416 puntos

Documentación acreditativa:

Certificado del Director con el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa, haciendo constar la duración real de los servicios.

1.4 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,250 puntos

Por cada mes: 0,0208 puntos

Documentación acreditativa:

Certificado del Director con el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa, haciendo constar la duración real de los servicios.

Por este apartado I sólo se tendrá en cuenta un máximo de cinco años, cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno sólo de los apartados anteriores. Asimismo no podrá acumularse las puntuaciones correspondientes a los apartados anteriores cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro docente.

En el caso de centros que no estén actualmente en funcionamiento, la experiencia podrá justificarse en defecto del certificado del Director con el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa, mediante certificado expedido por dicho Servicio de Inspección, de conformidad con los datos que existan en dicha unidad.

Solamente se valorarán los servicios prestados en las enseñanzas que corresponde impartir a los Cuerpos regulados en la LOCE.

Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los Ministerios de Educación de los respectivos países, en los que deberá constar el tiempo de prestación de servicios y el carácter del centro, público o privado, el nivel educativo y la materia impartida. Los servicios prestados en el extranjero se valorarán por el subapartado que corresponda según los datos que contenga el certificado. Dichos certificados deberán presentarse traducidos a alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

Se entiende por centros públicos los centros integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las administraciones educativas.

II. Formación académica (Hasta un máximo de cinco puntos).

2.1. Expediente académico en el título alegado. (Hasta un máximo de 1,5000 puntos).

Por este apartado se valorará exclusivamente, del modo que a continuación se indica, la nota media que se obtenga del expediente académico del título alegado siempre que se corresponda con el nivel de titulación exigido con carácter general para ingreso en el cuerpo (Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto para cuerpos docentes de grupo A, o Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico para cuerpos docentes de grupo B).

Desde 5,01 a 5,99 : 0,500 puntos.

Desde 6 a 7,5 : 1,000 puntos.

Desde 7,51 a 10: 1,500 puntos.

Para la obtención de la nota media en los casos en los que no figure la expresión numérica concreta se aplicarán las siguientes equivalencias:

Aprobado 5,000

Bien 6,000

Notable 7,000

Sobresaliente 9,000

Matrícula de honor 10,000

Si el certificado académico contiene alguna calificación dada, a su vez, en forma literal y numérica, deberá utilizarse para el cálculo de la media la expresión numérica de dicha calificación.

Aquellas calificaciones que no aparezcan en el certificado académico, ni en forma literal ni en forma numérica por constar como apto o convalidadas, serán calificadas con 5 puntos.

En ningún caso, se adoptará como puntuación media del expediente académico la nota media de éste si apareciera en el certificado, tanto si viene dada en forma numérica como en forma literal, así como tampoco se tendrán en cuenta para su obtención las calificaciones correspondientes a proyectos final de carrera, tesinas o calificaciones análogas.

Documentación acreditativa:

El candidato deberá remitir certificación académica personal, original o fotocopia compulsada/cotejada, en la que consten las puntuaciones correspondientes a todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado.

A estos efectos, los aspirantes cuyo título haya sido obtenido en el extranjero deberán aportar certificación expedida por la administración educativa del país en que se obtuvo donde se indique la nota media deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese además la calificación máxima obtenible de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones españolas.

 

2.2. Doctorado y Premios Extraordinarios.

2.2.1. Por poseer el título de Doctor: 1,000 punto

Documentación acreditativa:

Certificación académica o fotocopia compulsada/cotejada del título de Doctor o certificación de abono de derechos de expedición (Orden 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia).

2.2.2. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado: 0,500 puntos

Documentación acreditativa:

Documento justificativo.

2.3. Otras titulaciones universitarias. Por este apartado se valorarán las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no hubieran sido alegadas como requisito para ingreso en la función pública docente.

2.3.1 Titulaciones de Primer Ciclo:

Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: 1,000 punto

En el caso de aspirantes a cuerpos de funcionarios docentes de grupo B, no se valorarán por este apartado, en ningún caso, el primer título o estudios de esta naturaleza que presente el aspirante.

En el caso de aspirantes a cuerpos de funcionarios docentes de grupo A, no se valorarán por este apartado, en ningún caso, el título o estudios de esta naturaleza que haya sido necesario superar para la obtención del primer título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto que presente el aspirante.

Documentación acreditativa:

Certificación académica o fotocopia compulsada/cotejada del título alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13 de julio). En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, certificación académica en la que se acredite la superación de los mismos.

2.3.2 Titulaciones de Segundo Ciclo:

Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes: 1,000 punto.

En el caso de aspirantes a cuerpos de funcionarios docentes de grupo A, no se valorarán por este apartado, en ningún caso, el título o estudios de esta naturaleza que haya sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o, en su caso, enseñanzas complementarias), para la obtención del primer título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto que presente el aspirante.

Documentación acreditativa:

Certificación académica o fotocopia compulsada/cotejada del título alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos presente como méritos o, en su caso, certificación del abono de los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13 de julio). En el caso de estudios correspondientes al segundo ciclo, certificación académica en la que se acredite la superación de los mismos. La presentación de la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación del segundo ciclo.

A los efectos de este apartado, los aspirantes que aleguen un título que haya sido obtenido en el extranjero deberán aportar la correspondiente homologación o certificación académica donde se acredite la superación de los estudios correspondientes al primer o segundo ciclo, teniendo en cuenta que la presentación de la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación del segundo ciclo.

2.4. Titulaciones de enseñanza de régimen especial y de la formación profesional específica. Por este apartado se valorarán las titulaciones de las enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios Profesionales y Superiores de Música y Escuelas de Arte, así como las de formación profesional específica, caso de no haber sido alegadas como requisito para ingreso en la función pública docente o, en su caso, no hayan sido necesarias para la obtención del título alegado, de la siguiente forma:

2.4.1 Por cada título de Música y Danza, grado medio: 0,500 puntos

Documentación acreditativa:

Certificación académica o fotocopia compulsada/cotejada del título alegado para ingreso en el Cuerpo, así como certificación académica en la que conste que se ha alcanzado el grado medio o fotocopia compulsada/cotejada del título alegado, o en su caso, certificación del abono de derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13 de julio).

2.4.2 Por cada certificado de aptitud de Escuelas Oficiales de Idiomas: 0,500 puntos

Documentación acreditativa:

Certificación académica en la que conste que se ha superado el ciclo superior o fotocopia compulsada/cotejada del título alegado, o en su caso, certificación del abono de derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13 de julio).

2.4.3 Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 0,200 puntos

Documentación acreditativa:

Certificación académica en la que conste que ha superado los estudios conducentes a la obtención del título o fotocopia compulsada/cotejada del mismo.

2.4.4 Por cada título de Técnico Superior de Formación Profesional: 0,200 puntos

Documentación acreditativa:

Certificación académica en la que conste que ha superado los estudios conducentes a la obtención del título o fotocopia compulsada/cotejada del mismo.

III. Otros Méritos (Hasta un máximo de dos puntos).

3.1 Por cada curso de formación o perfeccionamiento superado, convocados por las administraciones educativas, por instituciones sin ánimo de lucro, cuando hayan sido homologados o reconocidos por las administraciones precitadas, o por universidades, relacionado bien con los aspectos científicos o didácticos de la especialidad a la que se opta o bien con la organización escolar, la enseñanza en valenciano, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la psicopedagogía y la sociología de la educación. (Se puntuará hasta un máximo de un punto y medio)

Duración no inferior a treinta horas: 0,200 puntos

Duración no inferior a cien horas: 0,500 puntos

A estos efectos serán acumulables los cursos no inferiores a 15 horas que hayan sido realizados en los CEFIRE o centros análogos de otras administraciones públicas y estén relacionados con la misma materia.

Documentación acreditativa:

Certificación de los mismos expedida por el órgano o autoridad competente de la correspondiente administración educativa, institución o universidad en la que conste de modo expreso el número de horas de duración del curso, y, en su caso, la homologación o reconocimiento; de no aportarse dicha certificación no se obtendrá puntuación por este apartado.

3.2 Por cada curso que no reúna los requisitos del apartado 3.1, seminario, grupo de trabajo y proyecto de formación en centros que hayan sido convocados por las administraciones educativas, por instituciones sin ánimo de lucro, que hayan sido homologados o reconocidos por las administraciones precitadas, o por universidades. Se puntuará 0,050 puntos por cada 20 horas, no puntuándose el resto de horas inferiores a 20 (Se puntuará hasta un máximo de 0,500 puntos)

Documentación acreditativa:

Certificación de los mismos expedida por el órgano o autoridad competente de la correspondiente administración educativa o universidad en la que conste de modo expreso el número de horas de duración del curso y, en su caso, la homologación o reconocimiento; si en dicha certificación no figura el número de horas o no se hace constar la homologación o reconocimiento no se obtendrá puntuación por este apartado.

3.3. Exclusivamente para la especialidad de Educación Física.

Por figurar o haber figurado en la relación de Deportistas de Alto Nivel según el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre o en la de Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana de nivel A según la Ley 4/1993, de 20 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, o por cumplir las condiciones establecidas en la Disposición Transitoria de la Orden de 15 de octubre de 1997 de la Conselleria de Bienestar Social: 2,000 puntos.

Por figurar o haber figurado en la relación de Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana de nivel B según la Ley 4/1993, de 20 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, o por cumplir las condiciones establecidas en la Disposición Transitoria de la Orden de 15 de octubre de 1997 de la Conselleria de Bienestar Social: 1,000 puntos.

Documentación acreditativa:

Certificado del organismo competente en el que conste expresamente la calificación o fotocopia del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o del Boletín Oficial del Estado donde aparezca relacionado.

NOTAS:

Primera. Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Segunda. En ningún caso serán valorados por el apartado III (otros méritos) aquellos cursos o asignaturas cuya finalidad sea la obtención de un título académico, máster u otra titulación de posgrado.

Tercera. Los documentos redactados en lenguas de otras comunidades autónomas deberán traducirse a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana para su validez, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En el caso de lenguas extranjeras deberá traducirse por intérprete jurado.

 

ANEXO II

 

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PARA LOS SISTEMAS DE ACCESOS ENTRE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES

 

I. Trabajo desarrollado. (Hasta un máximo de cinco puntos y medio).

1.1 Antigüedad.(Hasta un máximo de cuatro puntos).

Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo desde el que se aspira al acceso y que sobrepase los seis exigidos como requisito: 0,500 puntos

Documentación acreditativa:

Hoja de servicios certificada por la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte u órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o de otra administración autonómica.

1.2 Desempeño de funciones específicas y evaluación voluntaria. (Hasta un máximo de 2,500 puntos).

1.2.1.a) Por cada año como Director de un centro docente público, Vicedirector en Extensiones de Bachillerato, en Secciones de Formación Profesional o en Secciones de Enseñanza Secundaria: 0,200 puntos

1.2.1.b) Por cada año como Jefe de Estudios o Secretario, Vicedirector o Vicesecretario en centros docentes públicos, Profesor Delegado en Secciones de Formación Profesional o Jefe de Estudios en Extensiones de Bachillerato o en Secciones de Enseñanza Secundaria: 0,100 puntos

Documentación acreditativa:

Fotocopia compulsada/cotejada del documento justificativo del nombramiento expedido por las Direcciones Territoriales de Cultura, Educación y Deporte u órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o del resto de administraciones autonómicas en el que conste la fecha y la toma de posesión y de cese o continuidad en su caso.

1.2.2. Por cada año como miembros electos, como representantes del profesorado en el Consejo Escolar del Centro: 0,100 puntos

Documentación acreditativa:

Fotocopia compulsada/cotejada del documento justificativo del nombramiento en el que conste la toma de posesión y cese o continuidad, en su caso.

II. Cursos de formación y perfeccionamiento superados. (Hasta un máximo de tres puntos)

Por cada curso convocado por las administraciones educativas, por instituciones sin ánimo de lucro que hayan sido homologados o reconocidos por las administraciones precitadas, o por las universidades, relacionados bien con los aspectos científicos o didácticos de la especialidad a la que opta, o bien con la organización escolar, la enseñanza en valenciano, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía y sociología de la educación:

2.1. De duración no inferior a treinta horas: 0,250 puntos (Por este apartado se podrá valorar hasta 1 punto).

A estos efectos serán acumulables los cursos de duración no inferior a quince horas que hayan sido realizados en los CEFIRE o centros análogos y relacionados con la misma materia.

2.2. De duración no inferior a cien horas: 0,500 puntos (Por este apartado se podrá valorar hasta 2 puntos).

Documentación acreditativa:

Certificación expedida por el órgano o autoridad competente de la administración educativa o de la universidad convocante de los cursos, en que conste expresamente el número de horas de duración del curso y, en su caso, la homologación o reconocimiento.

III. Méritos académicos y otros méritos . (Hasta un máximo de tres puntos).

3.1 Méritos académicos. (Hasta un máximo de 1,500 puntos).

a)Por el grado de Doctor en la titulación alegada para ingreso en el Cuerpo: 0,300 puntos

Documentación acreditativa:

Fotocopia compulsada/cotejada del Título de Doctor o certificación del abono de los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13 de julio).

b)Por cada Título superior, distinto al alegado para ingreso en el Cuerpo: 0,200 puntos

Documentación acreditativa:

Fotocopia compulsada/cotejada del Título alegado para el ingreso en el cuerpo, así como de cuantos se acrediten como méritos o certificación del abono de los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13 de julio).

c)Por cada Título superior en otras secciones, ramas o especialidades distintas de las anteriores acreditados o del alegado para ingreso en el cuerpo: 0,100 puntos

Documentación acreditativa:

Fotocopia compulsada/cotejada del título exigido para el ingreso en el cuerpo, así como de cuantos se acrediten como méritos o certificación del abono de los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13 de julio).

A los efectos de los subapartados b) y c) anteriores, en ningún caso se valorarán los estudios que haya sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o, en su caso, enseñanzas complementarias) para la obtención del primer título que se posea de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior.

3.2 Por Publicaciones relacionadas con la especialidad o con la didáctica general, proyectos e innovaciones técnicas y méritos artísticos. Por este apartado se podrá valorar hasta 1,500 puntos.

Documentación acreditativa:

Los ejemplares correspondientes, donde conste el ISBN, los programas, críticas, y en su caso, la acreditación de haber obtenido premios.

Notas:

Primera. Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Segunda. En ningún caso serán valorados aquellos cursos o asignaturas cuya finalidad sea la obtención de un título académico, máster u otra titulación de posgrado.

Tercera. Los documentos redactados en lenguas de otras comunidades autónomas deberán traducirse a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana para su validez, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En el caso de lenguas extranjeras deberá traducirse por intérprete jurado.

 

ANEXO III

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La programación didáctica se corresponderá con las características siguientes:

En las especialidades de Filosofía, Griego, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Dibujo, Francés, Inglés, Música, Educación Física, Tecnología, Lengua y Literatura Valenciana, la programación estará referida al desarrollo del curriculum de una especialidad para un año académico en relación a un curso de educación secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos formativos de formación profesional, elegido por el candidato y deberá organizarse en un mínimo de 15 unidades didácticas, que deberán estar numeradas.

La programación didáctica en las especialidades de Francés, Inglés, Lengua y Literatura Valenciana y Lengua Castellana y Literatura, deberá redactarse en el idioma correspondiente.

En las especialidades referidas a la formación profesional específica, la programación deberá versar sobre el desarrollo del curriculum en un modulo de formación profesional y deberá organizarse en un mínimo de 15 unidades didácticas, que deberán estar numeradas.

En la especialidad de Psicología y Pedagogía, el aspirante elegirá entre presentar la programación de un departamento de orientación en un Instituto de Educación Secundaria o el plan general de actuación de un Servicio Psicopedagógico Escolar. En todo caso, deberá organizarse en un mínimo de 15 unidades didácticas, que deberán estar numeradas.

Las programaciones didácticas deberán contener como mínimo los siguientes apartados:

Objetivos.

Contenidos.

Metodología: orientaciones didácticas.

Criterios de evaluación.

Atención a los alumnos con necesidades educativas específicas.

Recursos materiales.

 

La programación didáctica tendrá, sin incluir anexos, una extensión máxima de 60 folios, formato DIN A4, escritos a una sola cara y doble espacio, con una letra tipo Arial o similar tamaño de 12 puntos.

 

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

A) La programación didáctica se corresponderá con las características siguientes:

La programación estará referida al desarrollo del curriculum de una especialidad y deberá organizarse como mínimo en 6 unidades del ciclo elemental, 6 unidades del ciclo superior y 3 unidades de contenidos progresivos entre ambos ciclos, que deberán estar numeradas.

La programación didáctica deberá redactarse en el idioma correspondiente.

B)Las programaciones didácticas deberán contener como mínimo los siguientes apartados:

Introducción al tema correspondiente.

Tiempo aproximado de desarrollo.

Ciclo o curso al que va dirigido esencialmente. Perfil del alumnado. Valoración inicial del grupo de alumnado.

Contenido lingüístico.

Tópico: vocabulario.

Actividades organizadas por destrezas para desarrollar en el aula.

Objetivos comunicativos: generales y específicos.

Procedimientos y métodos de trabajo.

Aptitudes del alumnado.

Medidas y actividades para la evaluación.

Otras actividades para desarrollar fuera del aula.

 

La programación didáctica tendrá, sin incluir anexos, una extensión máxima de 60 folios, formato DIN A4, escritos a una sola cara y doble espacio, con una letra tipo Arial o similar tamaño de 12 puntos.

 

CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

A) La programación didáctica se corresponderá con el grado medio de Música o de Danza de la especialidad por la que se participa. En dicha programación se especificarán los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología y deberá organizarse en un mínimo de 15 unidades didácticas, que deberán estar numeradas.

B) Los elementos que se tendrán en cuenta para la elaboración de la unidad didáctica, serán los siguientes:

Referencia al curso o cursos que se programa.

Objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar.

Secuencialización de contenidos.

Metodología: orientaciones didácticas.

Adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las aptitudes del alumno.

Procedimientos de evaluación.

Actividades a desarrollar fuera del aula, necesarias para la superación de los objetivos programados.

 

La programación didáctica tendrá, sin incluir anexos, una extensión máxima de 60 folios, formato DIN A4, escritos a una sola cara y doble espacio, con una letra tipo Arial o similar tamaño de 12 puntos.

ANEXO IV

ASPIRANTES QUE NO POSEAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Apellidos:

Nombre:

DNI o documento similar del país de origen:

Cuerpo:

Especialidad:

Nacionalidad:

Requisitos de Participación Base 2.1.1 a) para nacionales de Estado no miembros de la Unión Europea:

____________________________________________________________________________

EXENCIÓN PRUEBA DE ESPAÑOL

Estoy exento de la realización de la prueba de acreditación del castellano por poseer (del cual presento fotocopia compulsada):

Diploma de español como lengua extranjera (nivel superior), establecido por el Real Decreto 1.137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre).

Certificado de aptitud de español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica.

Estoy exento de la realización de la prueba de acreditación del conocimiento de castellano (información que ya obra en poder de la Administración convocante):

Haber obtenido la calificación de apto en la prueba correspondiente a las oposiciones convocadas en los años 2002 y 2003.

Fecha y Firma:

 

ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA O PROMESA

 

D/Dª_____________________________________________________, con domicilio en _________________________________, y con documento nacional de identidad número _______________, declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo _____________________________________________, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las administraciones públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

 

Fecha y Firma:

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA O PROMESA PARA ASPIRANTES QUE NO POSEAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

 

D/Dª_____________________________________________________, con domicilio en _________________________________, y con documento nacional de identidad número _______________, declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo _______________________________________________, que no ha estado sometido a sanción disciplinaria o condena penal que imposibilite su acceso a la función pública.

 

Fecha y Firma:

 

ANEXO VI

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE CONTENIDO PRÁCTICO

1.- Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Filosofía

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1. Análisis histórico-semántico de un término filosófico.

2. Comentario de un texto filosófico.

3. Resolución de un problema ético o lógico.

La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

 

Griego/ Latín

El ejercicio práctico constará de tres ejercicios de traducción:

1. Un texto en prosa para traducirlo sin diccionario.

2. Un texto en prosa para traducción con diccionario y comentario sintáctico-estilístico, socio-cultural o histórico, según las características del autor.

3. Un texto en verso para traducción con diccionario y comentario fonético-morfológico y métrico.

Los textos propuestos deberán de ser de los autores que figuren en el cuestionario que rige para el concurso-oposición.

La nota será la media aritmética de los tres ejercicios realizados.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

Lengua Castellana y Literatura

El ejercicio práctico constará de dos partes:

1. Comentario filológico y literario de un texto anterior al siglo XVIII.

2. Análisis de un texto contemporáneo en los diferentes niveles (pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico), en función de la importancia de los mismos para el significado global del texto.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

 

Geografía e Historia

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1. Interpretación y comentario de un mapa geográfico, de una gráfica o una estadística que suponga el manejo de diversas variables espaciales y/o temporales.

2. Interpretación y comentario de un texto histórico o historiográfico. No interesa el reconocimiento, sino su situación en el entorno de una época y una sociedad determinadas.

3. Análisis y comentario de una diapositiva o imagen en color de entre tres que deben identificarse. Cada una de ellas corresponderá a uno de los ámbitos artísticos tradicionales: Arquitectura, Escultura y Pintura.

La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

 

Matemáticas

El ejercicio práctico constará de la resolución y estrategias de resolución de cuestiones y problemas propuestos por el tribunal relativos a los conceptos, procedimientos y aplicaciones de los contenidos que figuran en el temario A que rige para el concurso-oposición.

La calificación será la media aritmética de las cuestiones y problemas propuestos.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

 

Física y Química

El ejercicio práctico constará de la resolución y estrategias de resolución de cuestiones y problemas propuestos por el tribunal relativos a los conceptos, procedimientos y aplicaciones de los contenidos que figuran en el temario A que rige para el concurso-oposición.

La calificación será la media aritmética de las cuestiones y problemas propuestos.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

 

Biología y Geología

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1. Identificación visual de especies animales y vegetales mediterráneos y de minerales y rocas. (Un 20% de la calificación total).

2. Análisis e interpretación de mapas o cortes geológicos. Identificación de la influencia de los factores climáticos, tectónicos y litológicos en la génesis de un paisaje (mediante fotografías o diapositivas) y/o análisis e interpretación de imágenes citológicas (mediante (fotografías, diapositivas o preparaciones microscópicas). (Un 30% de la calificación total).

3. Resolución de problemas abiertos en los que se plantearán cuestiones sobre la aplicación de conceptos, leyes y teorías científicas y la utilización de procedimientos de trabajo científico. Dichas cuestiones podrán exigir el diseño de una experiencia, realizable con los recursos habituales de un centro docente, destinada a poner a prueba una hipótesis previamente planteada por el tribunal. (Un 50% de la calificación total).

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

 

Dibujo

El ejercicio práctico constará de dos partes:

1. Resolución de tres ejercicios de diferentes sistemas de representación.

2. Realización de una composición plana de expresión plástica o color sobre soporte de papel, en relación con la impartición del currículo de las materias asignadas a la especialidad en la educación secundaria.

Los aspirantes deberán ir provistos de los instrumentos de dibujo y medida que consideren adecuados, teniendo en cuenta que el procedimiento pictórico de la composición podrá ser lápiz, ceras, tintas o cualquier otro, excluidos los aglutinantes líquidos o viscosos (pintura al agua, al aceite, etc.).

La calificación será la media aritmética de las dos partes de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo superior a cuatro horas.

 

Francés

El ejercicio práctico constará de dos partes:

1. Traducción al francés sin diccionario de un texto de una extensión aproximada de 300 a 400 palabras.

2. Respuesta en francés a cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos gramaticales, léxicos y de análisis del discurso, a partir de un texto de un autor relevante.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

Inglés

El ejercicio práctico constará de dos partes:

1. Traducción al inglés sin diccionario de un texto de una extensión aproximada de 300 a 400 palabras.

2. Respuesta en inglés a cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos gramaticales, léxicos y de análisis del discurso, a partir de un texto de un autor relevante.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

 

Música

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1. Audición y análisis de una pieza musical (melódico, agógico-dinámico, tímbrico, armónico-contrapuntístico, formal y estilístico) y su aplicación pedagógica. La obra será propuesta por el tribunal.

2. Comentario, análisis y lectura solfística a primera vista de un fragmento musical de entre 16 y 24 compases, propuesto por el tribunal.

3. Interpretación de una obra musical (o de un fragmento de una obra, según su extensión), elegida por el tribunal de entre cinco propuestas por el opositor en el acto de la presentación, con el instrumento que aporte o bien al piano. En el caso de los opositores que elijan canto, interpretarán la obra a capella o acompañándose a sí mismos de instrumento. Se valorará el nivel de dificultad de la partitura, de la técnica del instrumento, y la calidad de la interpretación.

La puntuación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo mínimo de cuatro horas.

 

Educación Física

El ejercicio práctico constará de tres ejercicios:

1. Diseño y explicación de una sesión de trabajo o demostración práctica de calentamiento o similar.

2. Preparación y exposición de dos modalidades deportivas elegidas por el opositor de entre una lista elaborada y propuesta por el tribunal, que deberá incluir la ejecución práctica de las técnicas básicas o ejercicios específicos de dichas modalidades deportivas.

3. A partir de un motivo musical, elegido al azar por el tribunal, elaboración de un montaje de expresión corporal y representación del mismo.

La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas, reservando al menos 30 minutos para la preparación y exposición de la tercera parte.

Psicología y Pedagogía

El ejercicio práctico constará de la resolución de un supuesto práctico sobre alguno de los siguientes temas:

1. Realización de una propuesta curricular específica consistente en analizar un supuesto práctico referido a un grupo de alumnos con retrasos de aprendizaje, propuesta de actuaciones conducentes a proporcionar la respuesta educativa adecuada, tomando como referencia el currículo de la etapa, y concretar sus posibles adaptaciones o modificaciones curriculares.

2. Justificar y elaborar un dictamen de escolarización sobre alumnos con necesidades educativas especiales a partir de la información proporcionada.

3. Establecer y justificar, a partir de un supuesto concreto, el programa de apoyo a un plan de acción tutorial.

4. Diseñar un plan de actividades del Departamento de Orientación referente a las posibilidades de orientación académica y profesional para un grupo determinado de alumnos.

El aspirante elegirá una opción entre las tres que le propondrá el tribunal.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

 

Tecnología

El ejercicio práctico constará de:

- Resolución de problemas y/o ejercicios de aplicación en relación con la parte A del temario. El tribunal decidirá sobre la ejecución de ejercicios en el aula-taller o en el aula de informática.

- Explotación didáctica de un proyecto (como respuesta a un problema) o del análisis de un objeto o sistema técnico planteado por el tribunal. Su desarrollo deberá contener, entre otros aspectos, los objetivos didácticos que se pretenden, los contenidos que se van a estudiar, el método de trabajo y las actividades de aula en las que se desarrollen y la forma de evaluar el aprendizaje de los alumnos.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de al menos de cuatro horas.

Formación y Orientación Laboral

El ejercicio práctico constará de:

-Resolución de cuestiones y ejercicios en relación con el temario vigente.

-Resolución de un caso práctico, entre tres propuestos por el tribunal, que ponga en relación las cuestiones específicas que constituyen la parte A del temario, analizando sus causas y determinando las posibles soluciones alternativas.

El tribunal valorará el proceso seguido hasta adoptar la solución, las fuentes de información utilizadas y el dominio de los procedimientos, técnicas y legislación aplicables al supuesto.

La resolución del caso práctico tendrá una valoración del 60% del total de la prueba.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

 

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

El ejercicio práctico constará de:

-Planificación y organización de una actuación de control de calidad en un proceso industrial, aplicando técnicas de control y analizando los resultados obtenidos sobre la calidad de un producto.

-Elaboración de un proyecto para fabricación mecánica, a partir de las especificaciones técnicas y/o el plano de un subconjunto adecuado para ser producido en gran serie, y formado por dos tipos de piezas donde uno de ellos es comercial y el otro tipo de pieza se obtiene por mecanizado siguiendo un proceso de fabricación conocido.

-Programación de la producción en fabricación mecánica, con el fin de planificar una producción de fabricación mecánica, aplicando técnicas de control y viendo mejoras con el fin de aumentar la calidad del producto.

El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y documentación que requiere la prueba práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La resolución de la elaboración del proyecto tendrá una valoración del 60% del total de la prueba.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Sistemas Electrónicos

-Análisis, funcional y eléctrico, de circuitos y aplicaciones electrónicas de carácter general.

-Diagnóstico y localización de averías en circuitos y aplicaciones electrónicas de carácter general y/o en sistemas informáticos y telemáticos.

-Diseño y montaje de maquetas de circuitos electrónicos, utilizando las herramientas informáticas precisas.

-Elaboración de programas para el control de dispositivos microprogramables en lenguajes de bajo y alto nivel y de programas informáticos de aplicación general.

-Realización de puesta a punto de una red local de ordenadores, y la configuración física de la misma, de acuerdo con el tipo de aplicaciones que se vayan a implantar.

El tribunal, oportunamente informará a los opositores de los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos

-Medición y comprobación de parámetros habitualmente utilizados en los procesos de mantenimiento de vehículos.

-Realización de operaciones de montaje y desmontaje habituales en el mantenimiento de vehículos autopropulsados.

El tribunal decidirá la conveniencia de realizar una prueba práctica que integre las realizaciones anteriores o bien de comprobar las capacidades del opositor mediante pruebas independientes.

El tribunal valorará el procedimiento seguido por el opositor en la realización de la prueba práctica sobre los resultados obtenidos.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Procesos y Productos en Madera y Mueble

-Resolución de problemas y/o ejercicios específicos, o bien en la elaboración de un proyecto que dé respuesta a una necesidad debidamente definida, planteada por el tribunal y que integre diferentes aspectos

En ambos casos, la prueba versará sobre las cuestiones específicas que constituyen el temario correspondiente a esta especialidad y deberá recoger, al menos, las siguientes partes y/o materias: Memoria descriptiva, si procede, de la solución al problema/proyecto planteado; representación gráfica de elementos de muebles y/o carpintería; determinación justificada de los materiales a emplear; planificación del proceso de fabricación del producto (fases, máquinas y herrramientas, instalaciones, recursos humanos); medidas de seguridad y de control de calidad que se deberán aplicar.

También se podrán incluir otras materias, en función de la prueba que establezca el tribunal y de los medios disponibles, tales como: Medición de características y ensayos de materiales y productos. Programación en control numérico; realización de planos mediante medios informáticos; cálculos estructurales. Elaboración de la maqueta de un mueble.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Asesoría y Procesos de Imagen Personal

-Resolución de problemas y ejercicios o supuestos prácticos en relación con la parte A del temario.

-Ejecución, o simulación de ejecución, de procedimientos o fases de procedimientos relacionados con el temario. En esta parte de la prueba, el opositor pondrá de manifiesto su competencia en la aplicación de las técnicas y en el manejo de los medios necesarios para ello.

En la evaluación, el tribunal tendrá en cuenta tanto el resultado final de los problemas, ejercicios o supuestos prácticos, y de la ejecución de procedimientos, como también el modus operandi. Asimismo, será tenido en cuenta el cumplimiento durante todo el proceso de las condiciones óptimas de seguridad e higiene.

Para la ejecución de los procedimientos, el tribunal decidirá sobre la necesidad de que el opositor deba contar con una persona que sea sujeto pasivo de los procedimientos que han de aplicarse.

La resolución del supuesto de ejecución o simulación de ejecución, tendrá una valoración del 70% del total de la prueba.

La duración total de la prueba será de 4 horas.

Construcciones Civiles y Edificación

El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Estudio de varias soluciones alternativas a un problema constructivo dado.

-Cálculo y dimensionamiento de elementos de obra; tal como: dadas unas determinadas cargas, dimensionar una cimentación superficial.

-Desarrollo completo de un detalle constructivo determinado.

-Medición y valoración de un proyecto de construcción y edificación.

El tribunal valorará el proceso seguido hasta adoptar la solución, las fuentes de información utilizadas y el dominio de los procedimientos, cálculos y normas técnicas aplicables al supuesto.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Intervención Sociocomunitaria

-A partir del planteamiento de distintos supuestos prácticos relacionados con el temario vigente, el opositor debe realizar: definición de objetivos, selección de recursos humanos y materiales, identificación de estrategias de intervención, secuencia de actividades y establecimiento de criterios de evaluación.

El tribunal valorará las soluciones propuestas a los problemas planteados en el supuesto práctico y las pautas adoptadas para llegar a su obtención.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

 

Hostelería y Turismo

-Realización de un supuesto práctico de administración de un establecimiento del sector de hostelería o de un plan de marketing turístico.

-A partir de un supuesto práctico de elaboraciones culinarias, describir las técnicas más significativas, las fases del proceso de elaboración y de servicio más importantes y los resultados que deben obtenerse.

El tribunal valorará el dominio de la aplicación de sistemas, normas, métodos, técnicas y procedimientos específicos.

La resolución del supuesto práctico de administración tendrá una valoración del 60% del total de la prueba.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

 

Informática

El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Diseño de aplicaciones informáticas que cumplan ciertos requisitos dados sobre: Estructuras de datos; descripción de programas; interfaces de E/S; comportamiento, procedimientos de uso.

-Desarrollo, mantenimiento y verificación de programas en lenguajes estructurados.

-Utilización de lenguajes y utilidades de sistemas gestores de base de datos relacionales para la definición, manipulación o administración de datos.

-Manejo de utilidades para verificar o configurar sistemas informáticos.

-Manejo de funciones primitivas del "software" de base. Implementación de procedimientos para la configuración o explotación del sistema.

-Diseño de sistemas en red.

-Realización de funciones de explotación y administración en un sistema de red local.

El tribunal dará a conocer a los opositores, en caso necesario, los medios técnicos y la documentación técnica del "software" necesaria para el desarrollo de la prueba práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

Lengua y Literatura Valenciana:

El ejercicio práctico constará de dos ejercicios:

1.- Comentario filológico y literario de un texto anterior al siglo XVIII.

2.- Análisis de un texto contemporáneo en los diferentes niveles (pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico), en función de la importancia de los mismos para el significado global del texto.

La calificación será la media aritmética de ambos ejercicios.

La duración máxima será de 4 horas.

 

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

-Desarrollo de diferentes apartados del proyecto de una instalación típica de edificio y/o de proceso (como por ejemplo: Diagramas de principio de los diferentes sistemas, cálculos de las redes, selección de equipos, planos generales y de detalle en soporte papel o CAD, planificación de montajes, plan de mantenimiento, etc), a partir de condiciones establecidas.

-Realización de un conjunto de intervenciones sobre un sistema, equipos o máquinas de una instalación de edificio o de proceso, real o simulada, relacionadas con su regulación y puesta a punto, diagnóstico de averías y de estado, y el mantenimiento y reparación.

El tribunal tendrá en cuenta el procedimiento empleado en la definición, configuración y desarrollo de los proyectos de montaje y planes de mantenimiento de instalaciones y en las intervenciones realizadas sobre las mismas, así como el resultado final obtenido.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Montaje, conexionado y puesta a punto de una instalación eléctrica doméstica y/o industrial.

-Realización del montaje de automatismos simples con tecnologías neumática y electroneumática, y/o hidráulica y electrohidráulica.

-Realización y puesta en marcha de un automatismo simple, gobernado por un autómata programable, elaborando el programa de control adecuado.

-Diagnóstico y localización de averías en instalaciones con el equipo de medida adecuado, restableciendo el funcionamiento.

El tribunal, oportunamente informará a los opositores de los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

2.- Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Para todas las Especialidades:

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1.- Traducción inversa.

2.- Traducción directa.

3.- Análisis de un texto contemporáneo (máximo 25 líneas) en los diferentes niveles (pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico), en función de la importancia de los mismos para el significado global del texto.

La valoración será del 40% para la traducción inversa y del 30% para cada una de las restantes partes.

La duración máxima será de 4 horas.

 

3.- Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

Clarinete, Contrabajo, Saxofón, Trompa, Trompeta y Viola.

La prueba constará de tres partes:

Análisis por escrito, estructural, técnico y estético de una obra o fragmento propuesta por el tribunal. El aspirante dispondrá de un máximo de cuatro horas para el desarrollo de este ejercicio.

Análisis por escrito, técnico y didáctico, de una obra o fragmento escrita para el instrumento y propia del grado medio, propuesta por el tribunal. Con independencia de otros aspectos que estime procedentes, el opositor deberá señalar todos aquellos elementos que considere necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con un alumno (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc.). El opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la realización de la misma. Para el desarrollo de este ejercicio el opositor dispondrá de dos horas.

Interpretación, durante un mínimo de treinta minutos y un máximo de cuarenta, de dos obras de periodos diferentes elegidas por el tribunal de una lista presentada por el opositor que incluya obras completas de al menos cuatro estilos y autores diferentes. Las obras deberán estar publicadas. El tribunal podrá indicar que se interpreten únicamente movimientos concretos de una o de las dos obras, cuando la duración conjunta de éstas exceda el límite de tiempo señalado. Es responsabilidad de los opositores aportar el acompañamiento que precisen.

 

El tribunal valorará el ejercicio c) con el 60% y con el 40% los ejercicios a y b).

 

Piano

La prueba constará de cuatro ejercicios:

Análisis por escrito, estructural, técnico y estético de una obra o fragmento propuesta por el tribunal. El aspirante dispondrá de un máximo de cuatro horas para el desarrollo de este ejercicio.

Análisis por escrito, técnico y didáctico, de una obra o fragmento escrita para el instrumento y propia del grado medio, propuesta por el tribunal. Con independencia de otros aspectos que estime procedentes, el opositor deberá señalar todos aquellos elementos que considere necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con un alumno (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc.). El opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la realización de la misma. Para el desarrollo de este ejercicio el opositor dispondrá de dos horas.

Interpretación, durante un mínimo de treinta minutos y un máximo de cuarenta, de no menos de dos obras elegidas por el tribunal de una lista presentada por el opositor que incluya obras (completas) de al menos cuatro estilos y autores diferentes. Las obras deberán estar publicadas. El tribunal podrá indicar que se interpreten únicamente movimientos concretos de una o de las dos obras, cuando la duración conjunta de éstas exceda el límite de tiempo señalado.

Repentización de un acompañamiento para una obra instrumental o de canto que serán proporcionados por el tribunal. El opositor dispondrá de media hora para preparar el ejercicio.

 

El tribunal valorará el ejercicio c) con el 60% y con el 40% los ejercicios a), b) y d).

 

Fundamentos de composición

Realización a 4 voces reales de un bajo triple propuesto por el tribunal.

Armonización para piano de una melodía instrumental propuesta por el tribunal.

Componer un trabajo para cuarteto de arco cuyo arranque será propuesto por el tribunal, usando preferentemente procedimientos contrapuntísticos.

Composición de un primer tiempo de sonada clásica para piano sobre un tema propuesto por el tribunal.

Orquestar un fragmento de una obra de piano para un grupo instrumental que determine el tribunal.

Análisis armónico estructural, técnico y estético, por escrito, de una obra o tiempo propuesta por el tribunal.

El tribunal señalará el tiempo máximo para la realización de cada ejercicio.

La calificación final será la media aritmética de cada uno de los ejercicios.

 

Lenguaje Musical

La prueba consta de 5 ejercicios:

Repentización de una lección de solfeo acompañada al piano. Para la preparación del ejercicio, el opositor dispondrá del tiempo de preparación que señale el tribunal.

Repentización al piano de dos acompañamientos: uno en forma de bajo cifrado y otro desarrollado. Este último deberá transportarse al intervalo que indique el tribunal. Para la preparación del ejercicio el opositor dispondrá del tiempo de preparación que señale el tribunal.

Realización de dos ejercicios de dictado musical; uno a una voz y otro a dos voces de carácter contrapuntístico.

Composición de una lección de solfeo con acompañamiento de piano, sobre un tema propuesto por el tribunal.

Lección pedagógica en la que el opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la lección que componga el curso y grado en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la realización de la misma. Este ejercicio se realizará en clausura, durante un tiempo máximo de doce horas.

La calificación final será la media aritmética de cada uno de los ejercicios.

 

Percusión

La prueba consta de tres ejercicios:

Análisis escrito estructural, técnico y estético de una obra o fragmento del repertorio de cámara propuesta por el tribunal. El opositor dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de este ejercicio y de un tiempo máximo de treinta minutos para su exposición, debiendo contestar a cuantas preguntas formule el tribunal.

Análisis escrito técnico-didáctico de una obra o fragmento escrito para instrumentos de dicha especialidad, y de nivel acorde con Grado Medio propuesto por el tribunal. El opositor señalará todos aquellos aspectos que considere tener en cuanta para el trabajo de la obra con el alumno (digitación, fraseo, articulación, etc. ). Además relacionará el trabajo de montaje con los objetivos y contenidos del currículo de grado medio y propondrá criterios y elementos de evaluación y una metodología de trabajo. El opositor dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de este ejercicio y de un tiempo máximo de treinta minutos para su exposición, debiendo contestar a cuantas preguntas formule el tribunal.

Presentación de un programa de concierto elegido por el opositor que contenga al menos cuatro obras todas ellas publicadas, en el que se empleen distintos instrumentos de percusión y, entre las que se incluya, al menos, una obra de textura polifónica. El opositor interpretará las obras o, excepcionalmente movimientos concretos de éstas, que el tribunal seleccione de dicho programa, durante un tiempo que, en ningún caso, será inferior a treinta minutos.

En los casos que sea necesario, el opositor deberá aportar el acompañamiento que se precise.

El tribunal valorará el ejercicio c) con el 60 % y con el 40% los ejercicios a y b)

 

Danza Clásica

Características de la prueba práctica

Impartición de una clase de danza clásica de un nivel medio-avanzado acompañada al piano, a alumnos que se podrán a su disposición.

La clase permitirá comprobar la práctica docente del opositor, así como el conocimiento de la materia que va a impartir, el empleo de la música en los ejercicios que presente y su capacidad para transmitir los conocimientos a los alumnos.

 

4.- Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos.

El tribunal elegirá dos o más ejercicios entre los siguientes:

-Montaje de tuberías: Realización, bajo medidas, de un entramado de tubos que comprenda curvados, derivaciones, ensanchamientos, uniones soldadas y uniones abocardadas, montando en uno de los tramos una válvula obús para toma de presión.

-En una instalación frigorífica: Sustitución de un elemento, recuperación del gas refrigerante, inspección de las válvulas del compresor y regulación de termostatos y presostatos. Cálculo y dimensión de un condensador o un evaporador.

-En una instalación de calor: Regulación del quemador y análisis de combustión, regulación y ajuste de un grupo de presión de combustible.

-En instalaciones frigoríficas, de calor o de acondicionamiento de aire: Realización de balances térmicos de instalaciones y análisis de rendimientos, realización de la regulación de la instalación, diseño y mecanización de los elementos de un cuadro eléctrico.

-Ante un esquema o plano de una instalación frigorífica: Selección de los diámetros de tuberías y cálculo de las caídas de presión en cada tramo.

-Localización de averías: Trucado de la instalación para conseguir los síntomas de la avería que se debe localizar, identificación de los síntomas de la avería, explicación de las posibles causas, realización de un plan de intervención para la reparación y puesta en marcha de la instalación.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Instalaciones Electrotécnicas

El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Configuración y cálculo de instalaciones electrotécnicas, documentando el proceso.

-Construcción, a partir de los planos del proyecto, de instalaciones electrotécnicas.

-Diagnóstico y localización de averías en instalaciones electrotécnicas y en sistemas de regulación de motores de corriente continua y corriente alterna, identificación de los síntomas, explicación de las posibles causas, realización de un plan de intervención para la reparación y puesta en marcha de la instalación.

-Mantenimiento de máquinas rotativas y construcción de máquinas estáticas.

-Programación de autómatas programables.

-Instalación de entornos microinformáticos con sus periféricos básicos.

-Operación del sistema operativo y programas de un equipo informático.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Mantenimiento de Vehículos

El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Selección e interpretación de documentación técnica relacionada con la constitución y funcionamiento de los productos, elementos, conjuntos o sistemas implicados.

-Medida y comprobación de parámetros y su contraste con los valores determinados por el fabricante.

-Realización de operaciones de desmontaje y/o montaje de elementos o conjuntos pertenecientes al vehículo.

-Puesta a punto y ajuste de sistemas de vehículo.

-Detección y reparación de averías o desperfectos provocados en el vehículo.

-Resolución por escrito de problemas de carácter científico/tecnológico relacionados con el temario.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido y el tiempo empleado en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

-Mecanizado en torno y fresadora de las partes que compongan un conjunto a partir de un plano, en el que se especifiquen las características necesarias para su fabricación.

-Realización del programa de control numérico (CNC) a partir de un plano de fabricación de una pieza para mecanizar en torno o fresadora.

-Realización del montaje de los distintos elementos necesarios para que se produzca una secuencia de movimientos producidos por unos actuadores neumáticos o hidráulicos partiendo de su descripción.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Operaciones y Equipos de Producción Agraria

El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Realización del plan de producción de cultivos de una finca.

-Organización del parque agrícola de una explotación agraria.

-Cálculo de la carga ganadera de una explotación y definición de las razas que se deben explotar.

-Planificación de la implantación y conservación de un jardín de una zona periurbana.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

Procesos de Gestión Administrativa

-Resolución y estrategias de resolución de un caso práctico, propuesto por el tribunal, que ponga en relación diferentes conceptos, procedimientos y aplicaciones de contenidos que constituyen el temario referentes a la comunicación, información, gestión administrativa de compra-venta, gestión administrativa de persona, contabilidad general y tesorería y aplicaciones informáticas.

Su desarrollo deberá contener los aspectos didácticos que se pretenden, los contenidos y el método de trabajo.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El tribunal valorará el procedimiento empleado, así como el resultado final obtenido.

El tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

 

ANEXO VII

 

SOLICITUD DE NO INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE INTERINIDADES EN CASO DE NO SUPERAR EL PROCESO SELECTIVO.

 

Primer apellido ...............................…………………………………………..............

Segundo apellido ...........................................………………………………………...

Nombre ...............................………………………......DNI …………………............

Domicilio: Calle/Plaza ...…………………………….......................... núm……….....

Localidad ..........…………………................. Provincia ……………………..............

Código Postal .......…………........

 

De conformidad con lo dispuesto en la base 14 de la convocatoria realizada por Orden de .......................... (DOGV .....................) para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional.

 

SOLICITA: No ser incluido en las listas de aspirantes al desempeño de interinidades por el Cuerpo y especialidad por los que participa en el procedimiento selectivo, en el supuesto de no superarlo.

 

..................., ..... de ................... de ......

 

 

 

Firmado:

 

ANEXO VIII

TEMARIO DE LA ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA PARA EL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

1. Teoría de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.

2. La variació lingüística. Varietats i registres.

3. El registre estàndard. El registre col·loquial.

4. La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.

5. Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.

6. Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.

7. La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.

8. Evolució de la llengua des del segle XV fins al segle XX.

9. El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.

10. Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle XX.

11. Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.

12. Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d'ús, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.

13. Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d'estandardització. Situació sociolingüística del valencià.

14. Fonologia I. Sistema vocàlic. La síl·laba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.

15. Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.

16. Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l'espai.

17. El pla morfosintàctic. L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.

18. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu.

19. Els determinants: l’article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.

20. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.

21. El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.

22. El verb. Morfologia verbal.

23. La preposició, la conjunció, l’adverbi i les locucions adverbials.

24. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.

25. L'oració substantiva, l'oració de relatiu i l'oració adverbial.

26. L'infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.

27. Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.

28. Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.

29. El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals.

30 El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits.

31. La lingüística del text. El text com a unitat d'expressió i comprensió.

32. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.

33. Les tipologies textuals: tipus de textos.

34. La literatura com a comunicació. El discurs literari.

35. La narrativa. Els elements narratius.

36. La poesia. Recursos de la funció poètica.

37. El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.

38. Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.

39 Ramon Llull i el naixement de la prosa.

40. La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.

41. La prosa religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV.

42 Jaume Roig i l'anomenada «Escola Satírica Valenciana».

43. L’Humanisme. Bernat Metge i Antoni Canals.

44. Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV.

45. Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.

46. Els llibres de cavallers. «Curial e Güelfa». «Tirant lo Blanch».

47. El teatre medieval: el «Cant de la Sibil·la». Les consuetes. «El misteri d'Elx».

48. La literatura popular fins al segle XX.

49. El fet literari des del Segle d'Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.

50 El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.

51. La poesia del segle XIX.

52. El teatre del segle XIX. Teatre romàntic i teatre popular.

53. La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.

54. El Modernisme. Pensament i evolució.

55 La poesia i el teatre modernista.

56. La narrativa modernista.

57. El Noucentisme. Pensament i evolució.

58. La literatura dels noucentistes.

59. La literatura d'avantguarda de principis del segle XX.

60. El conte entre el Modernisme i 1939.

61. La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.

62. El teatre des del Modernisme fins al 1939.

63. La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l'exili.

64. La novel·la psicològica.

65. El periodisme al segle XX.

66. El teatre a partir de 1939.

67. La novel·la i el conte de postguerra.

68. El realisme històric i la poesia social.

69. La crítica, l’assaig i els llibres de memòries contemporanis.

70 La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.

71. Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d'aventures, la narració fantàstica i de terror, la novel·la policíaca i/o negra, la novel·la i el conte eròtics, de ciència-ficció, etc.

 

ANEXO/ANNEX IX

DECLARACIÓN DE MÉRITOS PRESENTADOS

DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

CUERPO/COS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT

NOMBRE/NOM

DNI

TITULACIÓN ALEGADA PARA INGRESO EN EL CUERPO/

TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

 

 

Subapartados

Subapartats

Documentación aportada/Documentació aportada

1.1

 

 

1.2

1.3.

1.4

2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.2

 

2.3.1

 

 

 

2.3.2.

 

2.4.1

 

 

 

2.4.2

 

 

 

 

 

 

2.4.3

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

Fecha/Data Firma del interesado/Signatura de l’interessat

DECLARACIÓN DE MÉRITOS PRESENTADOS PARA LOS SISTEMAS DE ACCESOS ENTRE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES

 

SISTEMA DE ACCESO POR EL QUE PARTICIPA/

SISTEMA D'ACCÉS PEL QUE PARTICIPA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT

NOMBRE/ NOM

DNI

TITULACIÓN ALEGADA PARA EL ACCESO AL CUERPO/

TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L'ACCÉS AL COS

 

 

Subapartados

Subapartats

Documentación aportada/Documentació aportada

1.1

 

 

 

1.2.1 a)

1.2.1 b)

1.2.2

2.1

2.2

3.1 a)

 

 

3.1 b)

3.1 c)

3.2

Fecha/Data Firma del interesado/Signatura de l’interessat

 

ANEXO X

 

Para la exención de la prueba de Valenciano:

Licenciado en Filología, Sección Hispánica (valenciana).

Licenciado en Filosofía y Letras, división Filología (Filología Valenciana).

Diploma de Mestre de Valencià.

Certificado de Capacitació.

Certificado de Aptitud para la enseñanza en Valenciano.

Certificado de Grado Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Certificado de Grado Medio de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Certificado universitario que acredite haber superado el Nivel II del Plan de Formación Lingüístico-Técnica en Valenciano del Profesorado no universitario.

Certificado universitario que acredite haber superado el curso Superior de los Cursos de Lingüística Valenciana y su Didáctica.

Certificado universitario que acredite haber superado el curso Medio de los Cursos de Lingüística Valenciana y su Didáctica.

Certificado académico de haber superado el Certificado de Aptitud de Valenciano, expedido por las escuelas oficiales de idiomas.

Certificado académico de haber superado el Ciclo Elemental de Valenciano, expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en al menos tres cursos de entre BUP y COU.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en todos los cursos de la Formación Profesional.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en todos los cursos del Bachillerato.

Haber obtenido la calificación de apto en la prueba correspondiente a las oposiciones convocadas en los años 2002 y 2003.

 

Para la exención de la prueba de castellano:

Titulación universitaria expedida por una universidad española.

Título de Bachillerato (BUP) o Bachillerato (LOGSE) expedido por el Estado español.

Título de Técnico Especialista (FP2) o Técnico Superior expedido por el Estado español.

Diploma de Español como lengua extranjera (nivel superior) o Certificado de Aptitud de español para los extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

 

ANEXO XI/ ANNEX XI

EXENCIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

EXEMPCIÓ PROVA DE CONEIXEMENT DELS IDIOMES OFICIALS DE LA

COMUNITAT VALENCIANA

Nombre/Nom:___________________________________________________

DNI: _________________

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.1.2.3 de la Orden de convocatoria, declaro bajo juramento o promesa estar exento de la realización de la prueba de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, por estar en posesión de las titulaciones que a continuación indico, comprometiéndome a acreditarlo documentalmente en el caso de superar el procedimiento selectivo.

De conformitat amb el que disposa la base 7.1.2.3 de l'Orde de convocatòria, declare mitjançant jurament o promesa estar exempt de la realització de la prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, per estar en possessió de les titulacions que a continuació indique, comprometent-me a acreditar-ho documentalment en el cas de superar el procediment selectiu.

1. Para la prueba de valenciano/ Per a la prova de valencià:

Licenciado en Filología, Sección Hispánica (valenciano)/Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (valencià).

Licenciado en Filosofía y Letras, división Filología (Filología Valenciana)/Llicenciat en Filosofia i Lletras, divisió Filologia(Filologia Valenciana).

Diploma de Mestre de Valencià/Diploma de Mestre de Valencià.

Certificado de Capacitació/Certificat de Capacitació.

Certificado de Aptitud para la Enseñanza en Valenciano/Certificat d'Aptitud per a l’Ensenyament en valencià.

Certificado de Grado Medio o Superior de la JQCV/Certificat de Grau Mitjà o Superior de la JQCV.

Certificado universitario que acredite haber superado el nivel II del Plan de Formación Lingüístico-Técnica en Valenciano del Profesorado no Universitario/Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüístico-Técnica en Valencià del Professorat no Universitari.

Certificado universitario que acredite haber superado el curso Superior de los Cursos de Lingüística Valenciana y su didáctica/Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.

Certificado universitario que acredite haber superado el curso Medio de los Cursos de Lingüística Valenciana y su didáctica/Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.

Certificación académica de haber superado el Certificado de Aptitud en Valenciano expedido por las EOI/Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencià expedit per les EOI.

Certificación académica de haber superado el Ciclo Elemental de Valenciano expedido por las EOI/Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià, expedit per les EOI.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en al menos tres cursos de entre BUP y COU/ Acreditació d'haver cursat i aprovat Valencià en almenys tres cursos d'entre BUP i COU.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en todos los cursos de la FP/Acreditació d'haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de la FP.

Acreditación de haber cursado y aprobado Valenciano en todos los cursos del Bachillerato/Acreditació d'haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat.

Haber obtenido la calificación de apto en la prueba correspondiente a las oposiciones convocadas en los años 2002 y 2003/Haver obtingut la qualificació d’apte en la prova corresponent a les oposicions convocades els anys 2002 i 2003.

 

2. Para la prueba de castellano/ Per a la prova de castellà:

Titulación universitaria expedida por una Universidad española/Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.

Título de Bachillerato (BUP o LOGSE) expedido por el Estado español/Títol de Batxillerat (BUP o LOGSE) expedit a l'Estat espanyol.

Título de Técnico especialista (FP2) o Técnico Superior expedido por el Estado español/Títol de Tècnic Especialista (FP2) o Tècnic Superior expedit a l'Estat espanyol.

Diploma de español como lengua extranjera (nivel superior) o Certificado de Aptitud de español para extranjeros expedidos por las EOI/Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (nivell superior) o Certificat d’Aptitud d’Espanyol per a Estrangers expedit per les EOI.

 

Fecha y firma/ Data i signatura

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >