Oposicions 2004 - mestres


 
COS DE MESTRES/ CUERPO DE MAESTROS.

Ordre de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. (DOGV núm. 4.748 bis, de 07/05/2004).

Orden de 4 de mayo de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convoca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. (DOGV nº 4.748 bis., de 07/05/2004).

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ/ INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 27 de maig de 2004
Plazo de presentación de instancias: del 8 al 27 de mayo de 2004

 

- TITOL I. Concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres. Codis i especialitats.
- TÍTULO I. Concurso oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. Códigos y especialidades.
 
 
- TITOL II. Procediment per a l’adquisició de noves especialitats.
- TÍTULO II. Procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.
 
 

- ANNEX I. Barem per a la valoració de mèrits per a l’ingrés en el cos de mestres.
- ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.
 
 

- ANNEX II. Aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
- ANEXO II. Aspirantes que no posean la nacionalidad española.
 
 

- ANNEX III. Model de declaració jurada o promesa.
- ANEXO III. Modelo de declaración jurada o promesa.
 
 

- ANNEX IV. Característiques de la prova pràctica.
- ANEXO IV. Características de la prueba práctica.
 
 

- ANNEX V. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d'aspirants per a ocupar interinitats en cas que no se supere el procés selectiu.
- ANEXO V. Solicitud de no inclusión en las listas de aspirantes para ocupar interinidades en caso de no superarse el proceso selectivo.
 
 

- ANNEX VI. Declaració de mèrits presentats.
- ANEXO VI. Declaración de méritos presentados.
 

- ANNEX VII. Titulacions eximents de les proves d'idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
- ANEXO VII. Titulaciones eximentes de las pruebas de idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
 
 

- ANNEX VIII. Sol·licitud d'exempció de les proves de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
- ANEXO VIII. Solicitud de exención de las pruebas de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
 
 

- ANNEX IX. Programació didàctica.
- ANEXO IX. Programación didáctica.
 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >