Sobre el establecimiento de un marco general de actuaciones en la enseñanza pública

  
    

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat el document adjunt perquè
les organitzacions sindicals el signen. Aquesta proposta està essent
debatuda per la nostra organització, per la qual en els propers dies el
sindicat farà pública la seua valoració al respecte. Si ho considereu
convenient podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments.

  


Proposta
d'acord

Resolució aprovada pel Secretariat Federal de l’STEPV-IV al voltant de la proposta "d’acord sobre l’establiment d’un marc general d’actuacions per la millora de l’ensenyament públic a la Comunitat Valenciana" presentat per la Conselleria de Cultura i Educació.

La Conselleria de Cultura i Educació va presentar, fa dos anys, una proposta de Pacte per l’Educació per a la seua negociació entre els diversos agents socials de la Comunitat Educativa. La proposta arreplegava tot un seguit de temes que englobaven el conjunt del sistema educatiu. En aquell moment es van celebrar dues rodes de reunions per debatre el document. L’STEPV-Iv va presentar les seues propostes i esmenes. Des d’aleshores no s’ha sabut res més sobre eixe Pacte per l’Educació.

Ara, se’ns presenta el document titolat: "Acord sobre l’establiment d’un marc general d’actuacions per la millora de l’ensenyament públic a la Comunitat Valenciana". La Conselleria pretén que se signe en els propers dies. El document no és acceptable per al sindicat per no aportar elements nous. Els compromisos concrets que proposa estan establerts a la negociació col.lectiva o bé per acord de Meses Sectorials anteriors. En concret són: la negociació de l’arranjament escolar dels IES que és preceptiva; la revisió del Mapa Escolar que és un compromís del propi conseller acordat amb els sindicats el passat mes de juliol, però incomplit; la informació periòdica de l’execució de la programació que s’està fent des de fa anys i la revisió de l’adscripció que és un compromís que està arreplegat a les actes de les Meses Sectorials d’Educació.

La Conselleria ha evitat incorporar els temes conflictius que per a l’STEPV-Iv són força importants:

 • La renegociació dels criteris del Mapa Escolar per acabar amb la subsidiarietat de l’ensenyament públic respecte del privat. S’hauria d’incorporar una clàusula que done prioritat a la xarxa pública. Per contra només es comprometen a informar de les modificacions però no a establir els criteris de la configuració ni de la seua modificació.

 • El document de l’adscripció incorpora una replanificació del Mapa Escolar que suposa una rebaixa de les unitats en ESO i Batxillerat, d’açò no es parla al document. En aquest punt caldria replantejar el percentatge d’escolarització de l’ESO i Bat que figuren al ME per augmentar-lo.

 • S’evita parlar de quantificacions: ni pressupostàries ni de temporalitat. Açò suposa deixar les mans lliures a la Conselleria per tancar el Mapa Escolar, la creació de les aules de tres anys i el trasllat del primer cicle d’ESO als IES. Tampoc no existeix un compromís de negociació de la financiació ni dels pressupostos en matèria educativa.

 • No es diu res sobre la planificació lingüística.

 • No apareixen elements que suposarien una millora de l’ensenyament públic:recursos humans (plantilles docents i de PAS) ni recursos materials (augment dels pressupostos per infraestructures, despeses de funcionament, beques, serveis complementaris,…).

 • Ni tampoc s’incorpora un compromís d’informació i de negociació sobre el desplegament legislatiu de les lleis educatives, de les actuals ni de les futures.

En definitiva, s’ha passat d’un document de Pacte per l’Educació que, malgrat les seues deficiències, era molt ambiciòs, a una mera declaració retòrica de 22 línies que pretén donar suport a una política educativa que no es pretén negociar amb els agents socials, una política educativa que aposta per ofegar l’ensenyament públic i desviar els recursos cap a la iniciativa privada. El que necessitat l’ensenyament públic per millorar és un canvi en la política educativa del govern de la Generalitat Valenciana, cosa que no es pretén fer, per la qual cosa, l’STEPV-IV no subscriurà eixe document.

València, 5 de març de 2002.


Proposta d'acord

  

Acuerdo entre la Conselleria de Cultura y Educación y las organizaciones sindicales …………………………………….. sobre el establecimiento de un marco general de actuaciones para la mejora de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana.

Reunidos el Hble. Sr. D.Manuel Tarancón Fandós, Conseller de Cultura y Educación, y los Sres. ………………………………………., todos ellos EXPONEN:

 1. La importancia para el sistema educativo de la Comunidad Valenciana, de contar con una red de centros adecuada en sus infraestructuras y funcionamiento que permita el desarrollo de una enseñanza pública de calidad.

 2. En este sentido recientemente se han producido importantes avances en el sistema educativo público valenciano destacando, por un lado, el impulso en la ejecución de las infraestructuras educativas derivadas del mapa escolar y, por otro, la adscripción directa del alumnado de colegios públicos a institutos y secciones, cuya aplicación se producirá con efectos del curso escolar 2002-03.

 3. Con el fin de seguir avanzando en la mejora del sistema educativo público de la Comunidad Valenciana resulta apropiado establecer un marco de trabajo que defina las actuaciones globales más importantes que deben llevarse a cabo.

 4. Este marco de trabajo no excluye ni resulta incompatible con otras cuestiones que son objeto de negociación a través de las correspondientes mesas sectoriales entre la Conselleria de Cultura y Educación y las organizaciones sindicales.

 5. Para que dicho marco de trabajo sea posible y efectivo, su contenido se basa en tres principios: primero el carácter de mínimo, no incluyendo elementos que, sin dejar de ser importantes, hagan inviable el acuerdo; segundo, la no inclusión de aspectos cuantitativos que serán abordados en los correspondientes foros de negociación; tercero, su permanencia en el tiempo al objeto de ir incorporando progresivamente otras cuestiones cuyo compromiso sea acordado por las partes.

 6. En definitiva, se trata de, a través del establecimiento de un marco de actuaciones generales, asumir compromisos que favorezcan la estabilidad en las negociaciones sobre la enseñanza.

Así pues, las partes ACUERDAN la inclusión de las siguientes cuestiones para avanzar en la mejora de la enseñanza pública valenciana:

 1. Negociación y aplicación de un documento que recoja instrucciones para la creación y supresión de unidades escolares de educación secundaria. Dichas instrucciones se incorporarán de forma progresiva, tras la implantación de la adscripción directa de colegios públicos a institutos y secciones.

 2. Revisión anual del mapa escolar e información periódica a la mesa sectorial de las modificaciones producidas. La información se producirá anualmente a partir del año 2002.

 3. Información periódica del estado de ejecución de la programación de infraestructuras educativas con carácter semestral a partir del año 2002.

 4. Revisión sistemática de la adscripción directa de colegios públicos a institutos i secciones, anualmente a partir de su aplicación en el curso 2002-03.

Las partes firmantes acuerdan la revisión anual de los contenidos incluidos en el presente documento mediante una reunión conjunta en la que se valore el desarrollo de los mismos. Dicha revisión anual podrá suponer la supresión de una o varias de las cuestiones relacionadas así como la inclusión de otras cuestiones siempre que se respeten los principios recogidos en el presente documento.

En Valencia, a

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >